Saturday, November 19, 2016

၆၆(ဃ)ကို ဘယ္လိုစီရင္မလဲ

‘ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒစိုး မိုးေရး၊ ရပ္ရြာေအးခ်မ္းသာယာ ေရး (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူတုိ႔၏ ကိုယ္က်င့္တရား  အက်ဳိးငွာ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မဆန္႔က်င္လွ်င္ မိမိ၏ ယံုၾကည္ ခ်က္၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆို ခြင့္၊ ေရးသားျဖန္႔ေဝခြင့္ရွိသည္’ (၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၅၄၊ ပုဒ္မခြဲ-(က))
‘လူတိုင္းတြင္ လြတ္လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္ လပ္စြာ ဖြင့္ဟေဖာ္ျပႏိုင္ခြင့္ရွိ သည္။ အဆိုပါအခြင့္အေရးမ်ား၌ အေႏွာင့္အယွက္မရွိဘဲ လြတ္ လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆႏုိင္ခြင့္ပါ ဝင္သည့္အျပင္ ႏိုင္ငံနယ္နိမိတ္ မ်ားကို ေထာက္ထားရန္မလိုဘဲ သတင္း  အေၾကာင္းအရာႏွင့္ သေဘာတရားမ်ားကို တစ္နည္း နည္းျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ ရွာေဖြ ဆည္းပူးႏုိင္ခြင့္၊ လက္ခံႏုိင္ခြင့္ႏွင့္ ေဝငွျဖန္႔ခ်ိခြင့္တို႔လည္း ပါဝင္ သည္။’(အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔ အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္-၁၉)ဒီသတ္မွတ္ခ်က္ ျပ႒ာန္း ခ်က္ႏွစ္ခုမွာ တစ္ခုက ႏိုင္ငံရဲ႕ မိခင္ဥပေဒလို႔ဆိုတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒထဲမွာ ဖြင့္ဆို ျပ႒ာန္းထားခ်က္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီဖြင့္ဆိုျပ႒ာန္းခ်က္ကို ႏိုင္ငံ ေတာ္ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္တဲ့ သမၼတကစၿပီး ေအာက္ေျခလူထု အထိ ပါဝင္တဲ့ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာရမယ္လို႔ လည္း သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါ တယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ ကမၻာသူ ကမၻာသားတိုင္း လူ႔ အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ၊ ခ်ဳိး ေဖာက္ခံရမႈေတြကေန ကာကြယ္ ႏုိင္ေစဖို႔အတြက္ ျပ႒ာန္းထားခဲ့တဲ့ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္ အေရး ေၾကညာစာတမ္းထဲက သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ ပါတယ္။ အေလးထားလိုက္နာ ၾကရမယ့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားျဖစ္ တယ္ဆိုတာ သတိခ်ပ္ၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွစ္ ရပ္စလံုးကို ဆန္႔က်င္ျပ႒ာန္းထား ခဲ့တဲ့ ပုဒ္မတစ္ခုရွိေနပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒထဲမွာပါဝင္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီပုဒ္မက ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ႏိုင္ငံသားတိုင္း ေလးစားလိုက္နာရတဲ့ မိခင္ ဥပေဒကို ဆန္႔က်င္ထားတဲ့ ပုဒ္မ၊ လူ႔အခြင့္အေရးကို ခ်ဳိးေဖာက္ထား တဲ့ ပုဒ္မလို႔ေတာင္ စြပ္စြဲထုိက္တဲ့ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ အေရးယူမႈေတြက သက္ေသ သာဓကမ်ားပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို အခု လိုဖြင့္ဆိုျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ‘ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခု ကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး အား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အႏိုင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရား တားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊  ေႏွာင့္ယွက္ျခင္း၊ မေလ်ာ္ၾသဇာ သံုးျခင္း   (သို႔မ ဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း’ဆိုၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီထဲက အသေရ ဖ်က္ျခင္းဆိုတဲ့ စကားရပ္ဟာ အဓိပၸာယ္ေဝဝါးေစၿပီး လိုရာသံုး လက္နက္တစ္ခုအျဖစ္ ထည့္ သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္တယ္လို႔ လည္း ေထာက္ျပေဝဖန္ၾကသလုိ ျပင္ဆင္ ပယ္ဖ်က္ဖို႔ ကန္႔ကြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းေတြကိုလည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ ျပဳခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒကို သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ ထက္ ၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္မွာ ျပ႒ာန္းခဲ့တာျဖစ္ၿပီး အဓိ က ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ႏိုင္ငံ တြင္းမွာ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီဥပေဒရဲ႕ အခန္း(၂)မွာ ပါဝင္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ (က)ႏိုင္ငံေတာ္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အ တြက္ ဆက္သြယ္ေရးနည္းပညာ ျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳႏိုင္ရန္၊ (ခ) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ေရးက႑မ်ားတြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပမွ အခြင့္အလမ္း တူမွ်ေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေစ ျခင္းျဖင့္ အရည္အေသြးျမင့္မားၿပီး သံုးစြဲသူတုိ႔အား ထုိက္တန္စြာ ဝန္ ေဆာင္မႈေပးႏုိင္မည့္ ဆက္သြယ္ ေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္၊ (ဂ) ဖြံ႕ၿဖိဳး တုိးတက္လာေသာ ဆက္သြယ္ ေရးဆိုင္ရာ နည္းပညာႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္တစ္ဝန္းလံုးတြင္ ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး အမ်ားျပည္သူ ဆက္သြယ္အသံုး ျပဳႏုိင္သည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာႏိုင္ေစရန္၊ (ဃ) ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း တည္ေထာင္လုပ္ကိုင္သူႏွင့္ အ သံုးျပဳသူတို႔ကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အကာအကြယ္ ေပးႏိုင္ရန္၊ (င) ႏိုင္ငံေတာ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ လံုၿခံဳေရးကိစၥ မ်ားအတြက္ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ကြန္ရက္အ ေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ လိုင္စင္ရယူၿပီးမွသာ အသံုးျပဳခြင့္ ရွိေသာ ဆက္သြယ္ေရးပစၥည္းမ်ား ကို ႀကီးၾကပ္ႏိုင္ရန္ဆိုၿပီး အခ်က္ ငါးခ်က္နဲ႔ ဖြင့္ဆိုျပ႒ာန္းထားတာ ကို ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေတာ့ အားလံုးသိထားၿပီးတဲ့ အတုိင္း အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဗဟိုသုေတသန လမ္း ၫႊန္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴးဦးမ်ဳိး ရန္ေနာင္သိမ္းနဲ႔ Eleven Media Group ရဲ႕ စီအီးအိုနဲ႔ အယ္ဒီတာ ခ်ဳပ္တို႔ကို အမႈဖြင့္အေရးယူခဲ့ၿပီး ေနာက္မွာ အဲဒီပုဒ္မအေပၚ ေဝ ဖန္ျပစ္တင္မႈမ်ား သိသာထင္ရွား ျမင့္တက္လာခဲ့ပါတယ္။

ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)နဲ႔ပတ္သက္ ၿပီး ပဲန္ျမန္မာကလည္း တိုက္တြန္း ခ်က္တစ္ေစာင္ကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္ ရက္စြဲနဲ႔ ထုတ္ျပန္လိုက္ပါ တယ္။ အဲဒီအထဲမွာ ၂၀၁၃ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ) အပါအဝင္ ၂၀၁၄ သတင္းမီဒီယာ ဥပေဒမ်ားအား အမ်ားျပည္သူ လူထုအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားရဲ႕ သေဘာ ထားဆႏၵကို ခံယူ၍ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္မွာ ျပန္လည္သံုးသပ္ ျပင္ဆင္ဖို႔ ပဲန္ျမန္မာက တိုက္ တြန္းျခင္းနဲ႔အတူ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ လတ္တေလာ စြဲဆုိထားတဲ့ အမႈ ေတြကိုလည္း ပိတ္သိမ္းပယ္ဖ်က္ ေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလိုက္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

အဲဒီတုိက္တြန္းခ်က္ထဲမွာ ‘ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) သည္ ေဝဝါးေသာအဓိပၸာယ္ဖြင့္ ဆိုခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္း၊ ရဲအေရး ပိုင္ေသာအမႈ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ခ်က္ ခ်င္းဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း စသည့္ အ ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား အပါအဝင္ လူတစ္ ေယာက္၊ တစ္စုတစ္ဖြဲ႕တို႔၏ လက္နက္သဖြယ္ လိုရာဆြဲအသံုး ခ်ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္’ဆိုၿပီး ေတာ့လည္း ထည့္သြင္းေရးသား ထားသလို ‘တည္ဆဲဥပေဒဆို သည္မွာ ျပည္သူလူထုကို အကာ အကြယ္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားျခင္း သာ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ မိမိႏွင့္ သေဘာထားခံယူခ်က္မတူညီ ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို တိုက္ခိုက္ ရန္၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ လြတ္ လပ္စြာ ထင္ျမင္ယူဆခြင့္၊ ထုတ္ ေဖာ္ေရးသားခြင့္၊ ေျပာဆိုခြင့္တို႔ ကို ပိတ္ပင္တားဆီးရန္အတြက္ လိုရာဆြဲ အသံုးခ်ႏုိင္ေသာ လက္ နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳေနျခင္းမွာ ဒီမုိကေရစီအေျခခံက်င့္စဥ္ႏွင့္ စံ လြဲေနေၾကာင္း ပဲန္ျမန္မာက သံုး သပ္ပါသည္’ လို႔လည္း ေဖာ္ျပ ထားပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္ရဲ႕ ဥကၠ႒ တာဝန္ ကို ယူထားတဲ့ သူရဦးေရႊမန္းက လည္း ‘‘ပုဒ္မ ၆၆(ဃ) ဥပေဒကိစၥ ေတြအေပၚ စကားေတြေျပာေနၾက တယ္။ စကားေတြမ်ားေနၾက တယ္။ ျပႆနာေတြ ရွိေနၾက တယ္။ ျပင္သင့္တာျပင္မွာလား။ ဖ်က္မွာလား။ ဖက္ထားမွာလား။ ဒါဟာ မူဝါဒျပႆနာ။ မူဝါဒက ဥပေဒျဖစ္လာတာဆိုေတာ့ ေပၚ လစီခ်မွတ္သူေတြနဲ႔ လႊတ္ေတာ္ ကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ ဒီ ဥေပဒကို ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးသူ ေတြက လိုတစ္မ်ဳိး မလိုတစ္မ်ဳိး လုပ္လို႔ရတယ္။ ျပင္းထန္တယ္။ တစ္ခ်က္လြတ္ ျဖစ္ေနတယ္လို႔ ေဝဖန္ေနၾကတယ္။ ဥပေဒဟာ တရားမွ်တေသာ ဥပေဒျဖစ္ရန္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံနဲ႔ ႏိုင္ငံသားအက်ဳိး ျဖစ္ ထြန္းရန္ျဖစ္သလို ကိုင္တြယ္က်င့္ သံုးသူမ်ားဟာ မွ်တမႈနဲ႔ ဆင္ျခင္ တံုတရား ေကာင္းဖို႔ လိုတယ္။ ျပည္သူမ်ား၏ သေဘာထားဆႏၵ ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားက ဘယ္လို ရွိၾကပါသလဲ’’ဆိုၿပီး ႏိုဝင္ဘာ ၁၅ ရက္မွာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုလာခဲ့ တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးကိစၥရပ္ မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ သံုးသပ္ ေရးေကာ္မရွင္ကလည္း ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး စတင္ေလ့လာေနၿပီ ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၆ ရက္ထုတ္ ဆဲဗင္းေဒးသတင္းမွာ ဖတ္လိုက္ရပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္ရပ္က အႀကံျပဳဖို႔ တာဝန္ ေပးလာပါက အေသးစိတ္ အစီ ရင္ခံမွာျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ ပူးေပါင္းအေျဖရွာ မယ္လို႔လည္း ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာလွထြန္းက ေျပာထားပါ တယ္။

 ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပါ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ရဲ႕ အားနည္းခ်က္ မ်ားနဲ႔႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူလူထု နဲ႔အတူ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကလည္း ေဝဖန္ေထာက္ျပလာခဲ့တာကို ဒီ ကေန႔ကာလမွာ သိသာထင္ရွား ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူလူ ထုၾကား ေဝဖန္မႈေတြ ျပင္းထန္ ျမင့္တက္ေနျခင္းကလည္း အဲဒီ ပုဒ္မကို ျပင္ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ျခင္းဆိုတဲ့ စီရင္မႈတစ္ခု ခု ျပဳဖို႔လိုအပ္လာၿပီဆိုတာကို ျပ ဆိုေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။

ဥပေဒတစ္ခု ျပင္မယ္ဆုိရင္ ေတာ့ အေရးႀကီးဆံုးအခန္းက႑ က ပါဝင္ေနတာဟာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားရဲ႕ အခန္း က႑ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဆိုရင္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္နဲ႔ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ တတိယပံုမွန္ အစည္းအေဝးမ်ား လည္း စတင္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးဖို႔ အခြင့္အခါေကာင္း၊ အခ်ိန္အခါ ေကာင္းလို႔ဆိုရင္လည္း မွားမယ္ မထင္ပါဘူး။

သို႔အတြက္ ပဲန္ျမန္မာရဲ႕ တုိက္တြန္းခ်က္၊ ေကာ္မရွင္ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္ေတြကို ေထာက္႐ႈ ၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕ ေတာင္းဆို ခ်က္ျဖစ္တဲ့ ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ျပင္ ဆင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ပယ္ဖ်က္ ျခင္းဆိုတဲ့ စီရင္မႈတစ္ခုကို လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားက အေလးထားေဆာင္ရြက္ၾကမယ္ လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရေၾကာင္းပါ။ ေဂ်ၿငိမ္း

No comments:

Post a Comment