Friday, November 25, 2016

နာတာရွည္ေဝဒနာႏွင့္ ရင္ဘတ္ခ်င္းမထိၾကေသးေသာ ျပည္သူ႔အစိုးရႏွင့္ အေျခခံ လူတန္းစား

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ဝင္ေငြနည္း၊ ပံုမွန္ဝင္ေငြရ၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူတို႔ ကာလ ၾကာရွည္စြာ ခံစားေနရသည့္ နာတာရွည္ေဝဒနာမွာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈကို အေျခခံ၍ျဖစ္ေပၚေနသည့္ စိတ္ေသာက ျဖစ္သည္။ ၎တို႔ရရွိသည့္ ဝင္ေငြႏွင့္ ျမင့္ သထက္ျမင့္ လာေနေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို လိုက္မီေစရန္ ေန႔စဥ္ဘဝ၌ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္ လ်က္ စီးပြားေရးမြန္းက်ပ္မႈေဝဒ နာ ခံစားေနရသည္ကို ေတြ႕ျမင္႐ံု ျဖင့္ပင္ အေျခအေနမွာ သိသာလွ သည္။  ျမန္မာ့စီးပြားေရး အ ေဆာက္ အအံုထဲ၌ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္မႈ ျဖစ္ေနသည္မွာ ကာလ တာ ရွည္ၾကာခဲ့ေလၿပီ။ တပ္ မေတာ္အစိုးရက တာဝန္ယူခဲ့ သည့္ကာလမ်ား၊ ၂၀၁၁ မွ စတင္ သည့္ ဒီမိုကေရစီအစိုးရတစ္ရပ္၏ ပထမငါးႏွစ္သက္တမ္း ကာလ မ်ားမွသည္ ဒုတိယသက္တမ္း ကာလ ယေန႔အခ်ိန္အထိပင္ျဖစ္ ၏။ ႏိုင္ငံ့တာဝန္  ယူခဲ့သည့္ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ား သည္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္း ေရးအတြက္ နည္းလမ္းအမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖင့္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ ၾကဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ အခ်ိန္တို ခဏတာအတြင္းသာ သက္ေရာက္ မႈရွိခဲ့ၿပီး ထင္သေလာက္ အလုပ္ မျဖစ္ခဲ့။ ယခု ျပည္သူေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ ဒီမုိ ကေရစီအစိုးရ တာဝန္ယူသည့္ အခ်ိန္တြင္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းတို႔ သည္ အစဥ္အလာမပ်က္ ဆက္ လက္ ျမင့္တက္လာေနဆဲပင္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားက ၎တို႔ ၏ အခက္အခဲျပႆနာကို ၎တို႔ အားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံ့့အက်ဳိး ကို အနစ္နာခံ ထမ္းေဆာင္မည္ဟု သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားေလာက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္ဖြဲ႕စည္းထား ေသာ အစိုးရ၏ အားထုတ္ေဖးမ မႈကို  ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကျခင္းျဖစ္ သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္ ကုန္ ေစ်းႏႈန္းတည္ၿငိမ္ေစရန္၊ က်ဆင္း လာေစရန္ မည္သုိ႔မည္ပံု အား ထုတ္ခဲ့သည္၊ မည္သို႔ အားထုတ္ သည့္အတြက္ အလုပ္မျဖစ္ခဲ့သည္ စသည္ျဖင့္ အတိတ္ကအေၾကာင္း မ်ားကိုလည္း ျပန္လည္ေလ့လာဖို႔ စိတ္ကူးမရွိ၊ မည္သို႔ေသာ အ ေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္တက္လာေနသည္၊ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြလာေနသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ လည္း စိတ္ဝင္စားမႈ မရွိေပ။ ၎ တို႔စိတ္ဝင္စားသည္မွာ ‘အစိုးရက ယခု မည္သို႔ျပဳလုပ္ေပးမည္နည္း’ ဟူေသာ ေမးခြန္း၏ အေျဖသာ ျဖစ္သည္။

 ႏြမ္းႏြမ္းပါးပါးရွိလွသည့္ အေျခခံလူတန္းစား ျပည္သူအ မ်ားစုတို႔ စိတ္ထဲတြင္ ယခင္ကာ လမ်ားက က်ပ္တည္းေနေသာ စားဝတ္ေနမႈ၊ ခက္ခဲေနေသာ ေန႔ စဥ္ဘဝ ရပ္တည္မႈအတြက္ ၎ တို႔ လက္သန္းကေလးမ်ား မင္ေပ ခံကာ ေရြးခ်ယ္ေပးခဲ့သည့္ အစိုးရ ၏ အားထုတ္ေပးမႈကို ေမွ်ာ္လင့္ လ်က္ရွိေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံ လူတန္းစား အမ်ားစု သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး ဗဟု သုတ နည္းပါးႏိုင္ေသာ္လည္း ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ စနစ္ဆိုးမ်ား အတြင္းမွ ရရွိခဲ့ေသာ သင္ခန္းစာ မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးဆင္ျခင္တံု တရားမွာလည္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ရွိေနခဲ့ၿပီ။ သူတို႔ ေတာင္းဆိုသမွ် အစိုးရသစ္က ဥံဳ ဖြ မန္းမႈတ္၍ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏုိင္မည္ မဟုတ္ ေၾကာင္းကိုလည္း သိၾက၏။ သို႔ ေသာ္ ကာလရွည္ခံစားလာခဲ့ရ ေသာ စီးပြားေရးက်ပ္တည္းမႈ အတြက္ အနည္းငယ္မွ် အသက္ ႐ွဴ ေခ်ာင္လိုေခ်ာင္ျငား အစိုးရထံ မွ ကုန္ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းေရးအ တြက္ အားထုတ္လုပ္ကိုင္ေန ေၾကာင္း စကားသံေလးကို ၾကား ခ်င္သည္။ အကယ္၍ စကားသံ ၾကားခဲ့ရပါက လက္ေတြ႕က်က် အားထုတ္လုပ္ကိုင္မႈ၊ ထို႔ေနာက္ (အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ)ထိ ေရာက္၍ အက်ဳိးခံစားႏိုင္မည့္ ရလဒ္ေကာင္းတို႔ ျဖစ္ထြန္းလာ ေရးတို႔ကို တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်င္သည္။ က်ပ္တည္း စြာ ႐ုန္းကန္ေနရဆဲ စားဝတ္ေန ေရး အေျခအေနမွာပင္ အစိုးရ၏ (ျပည္သူအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေန သည့္ဟူေသာ) အားတက္သေရာ စကားသံ ၾကားရပါက အနာဂတ္ အတြက္ စိတ္သက္သာရာ ရႏိုင္ ၾကလိမ့္မည္။ ထိုထက္ပို၍ အား ထုတ္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္ကို လက္ေတြ႕က်က် ၾကားသိျမင္ေတြ႕ ခဲ့ရပါက အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ မခံစားရေသးေစကာမူ ၎တို႔၏ စိတ္ဆႏၵကို ၎တို႔ဘာသာ ၎ တို႔ႏွစ္သိမ့္ၾကေပလိမ့္မည္။ သို႔ ေသာ္ အခုမွာကား . . .။

၂၀၁၆ ႏုိဝင္ဘာ ၁၆ ရက္က က်င္းပေသာ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ အစည္းအေဝးတြင္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး ေမးျမန္း သည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေမးျမန္းမႈကို သက္ ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာန တာဝန္ရွိသူ က အေျဖမဟုတ္ေသာစကားမ်ား ျဖင့္  ေဆြးေႏြးေျဖၾကားခဲ့သည္။ ေမးျမန္းသည္က ျပည္သူတို႔ခံစား ေနရသည့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ သည့္ေဝဒနာ သက္သာေစေရး အတြက္ အစိုးရ၏ ေဆာင္ရြက္ ေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည္။ ေျဖ ဆိုသည္က ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္ ရသည့္အေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ေနသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ ေနသည္။ လူထုရင္ဘတ္ထဲ၌ ရွိ ေနသည့္ ခံစားမႈ၊ လူထုဦးေႏွာက္ ထဲတြင္ ရွိေနသည့္ အသိတရား ႏွင့္ ေဝးကြာလြန္းလွေသာ ဘာ သာရပ္ဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား၊အယူ အဆမ်ားႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေျဖဆိုခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ကိုယ္ခ်င္းစာနာမႈ ဒီဂရီ နည္းပါးသူအခ်ဳိ႕၏ တံု႔ျပန္သံမ်ား လည္း ၾကားရ၏။ ‘‘ကုန္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးတာ၊ ေငြေဖာင္းပြေနတာ ဒီ အစိုးရလက္ထက္မွ ႀကီးတာ မ ဟုတ္ဘူး’’၊ ‘‘အရင္ကတည္းက ႀကီးေနတာပဲ’’၊ ‘‘တာဝန္ယူတာမွ တစ္ႏွစ္ေတာင္ မျပည့္ေသးဘူး’’၊ ‘‘အစိုးရကိုပဲ အျပစ္ေျပာဖို႔ ၾကည့္ ေနၾကတယ္’’စသ ျဖင့္ စားဝတ္ေန ေရး က်ပ္တည္းမႈေဝဒနာ ႀကီးမား စြာ ခံစားေနရသည့္ အေျခခံလူ တန္းစားတို႔၏ အစိုးရအေပၚ ေမွ်ာ္လင့္အားကိုးမႈကို ျပစ္တင္ စကားမ်ားျဖင့္ ေခ်ပၾကသည္ကို လည္း စိတ္မေကာင္းျဖစ္စြာ သိရ သည္။

မီးဖိိုေခ်ာင္တြင္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ င႐ုတ္၊ ၾကက္သြန္အပါ အဝင္ စားေသာက္စရာ အျပည့္ အစံုရွိေနေသာ ဆန္ေခ်ာေကာင္း ေကာင္းကို အသံုးျပဳထားသည့္ ထမင္းေကာင္းေကာင္း၊ ဟင္း အမည္အမ်ဳိး စံုလင္စြာျဖင့္ ျပည့္စံု သည့္ထမင္းပြဲကို အခ်ိန္မွန္ေတြ႕ ေနရသူမ်ားမွာ အမွား၊ အမွန္ကို ဂ႐ုမျပဳဘဲ   (အားကိုးတႀကီး ေတာင္းဆိုေနသည္ကို အျပစ္ တင္ေနဟု ယူဆလ်က္)ေန႔စဥ္ ဝမ္းမီး ၿငႇိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ငါးပိ ရည္က်ဲ၊ တို႔စရာ၊ ဆန္ၾကမ္းတုိ႔ကုိ ပင္ အႏုိင္ႏုိင္ျဖစ္ေနရရွာသည့္ ႏြမ္းပါးသူမ်ား၏ အားကိုးသံ၊ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တို႔ကို ထုိးႏွက္ဖ်က္ဆီးၾကသည္။ အစိုးရထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္စရာ ေဖးမကူညီမႈအတြက္ႏြမ္းပါးသည့္ လူထု၏ ေျပာဆိုျပစ္တင္သံမ်ားကို လက္မခံႏိုင္ဘဲ ျပန္လည္တုံ႔ျပန္ အျပစ္တင္သံမ်ားမွာ လိုအပ္ေနသည့္အေျဖကို မေတြ႕ႏုိင္ဘဲ ႏွစ္ဖက္မေက်နပ္မႈမ်ားႏွင့္သာ အဆံုးသတ္သြားၾကမည္။

  အျပန္အလွန္ ေဝဖန္အျပစ္ တင္သံမ်ားေအာက္တြင္ ဆင္းရဲ ႏြြမ္းပါးသည့္ အေျခခံလူတန္းစား မ်ားမွာ ပိုမိုက်ပ္တည္းလာေသာ စားဝတ္ေနေရးႏွင့္ ပိုမိုမြန္းက်ပ္ လာေသာ မိသားစုဘဝမ်ားကို ပို၍ဆိုးရြားစြာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည္။

အစိုးရတစ္ရပ္တြင္ ၎တို႔ တာဝန္ယူရသည့္ ႏိုင္ငံ၏ အေျခ အေနေပၚမူတည္၍ ခ်က္ခ်င္း အျမန္ ကာလတို၊ ကာလလတ္၊ ကာလရွည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးရမည့္ အစီအစဥ္မ်ားရွိ သည္။

ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ႏုိင္ငံေရး စနစ္၊ စီးပြားေရးစနစ္ မတည္ မၿငိမ္ျဖင့္  ျဖတ္သန္းခဲ့ရေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တာဝန္ယူရသည့္ အစိုးရတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ျပဳျပင္ လုပ္ေဆာင္စရာမ်ားစြာ ရွိေန သည္ကို အားလံုးသေဘာေပါက္ သည္။ ႏုိင္ငံ့စီးပြားေရးႏွင့္ပတ္ သက္၍ ပ်က္စီးေနေသာ ကုန္ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္၊ က်ဆင္းေန ေသာ ကုန္သြယ္ေရး၊ စီးပြားေရး အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ျမႇင့္တင္ေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အေျခခံ အ ေဆာက္အအံုမ်ား ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ ေရး၊ ဘ႑ာေရးႏွင့္ ေငြေရးေၾကး ေရးကိစၥမ်ား စသျဖင့္ မ်ားျပားလွ ေသာ စီးပြားေရးရာ ေျဖရွင္းစရာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးႀကီးမ်ားက တန္းစီ ေစာင့္ေနသည္။ အခ်ိန္ကာလ အားျဖင့္ ငါးႏွစ္တာ သက္တမ္း အတြင္း ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေငြေၾကး အရင္းအႏွီး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္၊ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစု အရင္းအျမစ္တို႔ႏွင့္ ထမ္းေဆာင္ရ မည္မွာ မလြယ္ကူလွ။ ထုိအေျခ အေနအေပၚတြင္လည္း ႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသား အမ်ားစုတို႔ကလည္း ေကာင္းစြာ နားလည္သေဘာ ေပါက္ၾက၏။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ယူထားသည့္ အစိုးရ တစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရွိသမွ်စြမ္းအား ျဖင့္ အားကုန္အင္ကုန္ ေဆာင္ ရြက္ရန္သာျဖစ္သည္။ မ်ဳိးဆက္ တစ္ဆက္ၿပီးတစ္ဆက္ အခ်ိန္ယူ ၍ ကာလရွည္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ လုပ္ငန္း မ်ားရွိသကဲ့သို႔ ျဖစ္ႏုိင္သေလာက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ေပးရမည့္ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိေနသည္။ တိုႏုိင္သမွ် တို ေတာင္းသည့္အခ်ိန္အတြင္း ျမန္ ႏုိင္သမွ် ျမန္ျမန္ လုပ္ေဆာင္ရ မည့္ ကိစၥမွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေျခ အေနကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရး ျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥသည္ စီးပြား ေရး ကိစၥသက္သက္ဟု သေဘာ မထားဘဲ ႏိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္မွ လည္း ႐ႈျမင္လုပ္ေဆာင္ရန္လို လာသည္။ ထုိ႔အျပင္ ထုိလုပ္ ေဆာင္မႈတြင္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတည္ ၿငိမ္ေရး၊ က်ဆင္းေရးဟု အမည္ တပ္ထားေသာ္လည္း ဆက္စပ္ ေနသည့္ အျခားေသာ စီးပြားေရး က႑မ်ားကိုပါ တစ္ႏြယ္ငင္တစ္ စင္ပါ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္စရာမ်ား ရွိလာမည္။ က႑မ်ားစြာ အျပန္ အလွန္ ဆက္ႏႊယ္ပတ္သက္လ်က္ ရွိသည့္အတြက္ အခ်ိန္ယူရမည္။ မွန္မွန္ကန္ကန္ စနစ္တက် အ ေကာင္အထည္ ေဖာ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါ က အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္သည္ ႏွင့္အမွ် ျပည္သူတို႔ စီးပြားေရး အေျခအေန ပိုမိုအဆင္ေျပလာ မည္ျဖစ္သည္။

ယခု အစိုးရသစ္ တာဝန္ယူ ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ဧၿပီမွစ၍ ရွစ္လ တာ အခ်ိန္တိုအတြင္း ကုန္ပစၥည္း အမ်ားစု၏ ေစ်းႏႈန္းမ်ား တည္ ၿငိမ္မႈမရွိသည့္အျပင္ သိသာစြာ ပင္ ျမင့္တက္လာခဲ့ျပန္သည္။ကုန္ ပစၥည္း တစ္မ်ဳိးႏွစ္မ်ဳိးသာ ေစ်း ႏႈန္းျမင့္ေနျခင္းမဟုတ္၊ ကုန္ပစၥည္း  အမ်ဳိးအမည္ေပါင္းမ်ားစြာ ျမင့္ တက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြား ေရး ဘာသာရပ္ သေဘာတရား မ်ားအရ အေထြေထြကုန္ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ယခု အေျခခံလူတန္း စားတို႔ႏွင့္ အနီးကပ္ဆံုးရွိေသာ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေမးျမန္းေနသည့္ ေမးခြန္းမ်ား၊ အေျခခံ  လူတန္းစားတို႔ထံမွ က်ယ္ေလာင္စြာ ၾကားေန ရေသာ ကုန္ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္သည့္ ေဝဒ နာသံမ်ားမွာ ေရႊေစ်းႏႈန္း၊ ေဒၚ လာေစ်းႏႈန္း၊ ေမာ္ေတာ္ကားေစ်း ႏႈန္းမ်ား တက္ျခင္းကို ဦးတည္၍ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမဟုတ္။ ေန႔စဥ္ သံုးစြဲေနရေသာ ဆန္၊ ဆီ အပါအဝင္ မီးဖိုေခ်ာင္ထဲက ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၊ သားငါး၊ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စသျဖင့္ စားေသာက္ ကုန္၊ လူသံုးကုန္ပစၥည္း အမ်ားစု ေစ်းႏႈန္းမ်ား တက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဝတ္စရာ၊ ေနစရာ အတြက္ မစဥ္းစားအား။ မိသားစု က်န္းမာေရး၊ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးကို ဂ႐ုမစိုက္ႏိုင္။ေန႔စဥ္ အစာအိမ္ ဝမ္းမီးေတာက္ ၿငိမ္းေစ ဖို႔အတြက္သာ နည္းလမ္းအမ်ဳိး မ်ဳိးျဖင့္ ႐ုန္းကန္ေနၾကရသည္။ အေျခခံလူတန္းစားတို႔ စားဝတ္ ေနမႈ  မေျပလည္မႈေနာက္တြင္ ဥပေဒစိုးမိုးမႈကို အားနည္းလာ ေစျခင္း၊ ရာဇဝတ္မႈမ်ား ထူေျပာ လာျခင္း၊ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မတည္မၿငိမ္ ျဖစ္လာျခင္းကိုပါ ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္လာေစသည္ ကိုလည္း တာဝန္ရွိသူတို႔ သတိျပဳ သင့္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သိၾကား မင္းဆင္း၍ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ ေရာက္ စြက္ဖက္ျခင္း မျပဳရဟု တားလာသည့္တိုင္ ဂ႐ုမစိုက္ႏုိင္ ဘဲ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ေရာက္ပတ္ သက္သင့္ၿပီ၊ ေစ်းကြက္အေျခ အေနကိုေလ့လာ၍ အေျခခံလူ တန္းစားတို႔အတြက္ ကူညီသင့္ၿပီ၊ ေဆးၿမီးတို ကုထံုးျဖင့္ အေျခခံ လူတန္းစား ျပည္သူမ်ားကိုကာလ ရွည္ေဝဒနာ ယာယီသက္သာေစ ေရး ကုသေပးခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္၌ ေစ်းကြက္အတြင္း အစိုးရ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍လည္း ေစ်းႏႈန္းသည္ ဝယ္ လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားေပၚ မူတည္၍ သူ႔သေဘာသူေဆာင္၍ ေျပာင္းလဲေနေၾကာင္း အစိုးရ ဝင္ ေရာက္စြက္ဖက္၍မရ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ ၍ မရဟု ဆိုသူကဆိုသည္။ ကိုယ္ က်ဳိးအေျခခံထားေသာ လူဆို သည့္ သတၱဝါတို႔ က်င္လည္ေန သည့္ ေစ်းကြက္ယႏၲရားသည္ မၾကာခဏ အားနည္းခ်က္မ်ား ေပၚတတ္သည္မွာ သဘာဝသာ ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္အားနည္း ခ်က္ ရွိလာသည့္အခါ၊ ေစ်းကြက္ ယႏၲရားလည္ပတ္မႈ ပံုမွန္မရွိ ေသာအခါ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္ရ မည္မွာ အစိုးရ၏ ကိစၥျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အစိုးရ လံုးဝမပတ္ သက္ဘဲ ေစ်းကြက္ယႏၲရား အ ဆက္မျပတ္ လည္ပတ္ေနသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ က်င့္သံုးေသာ ႏိုင္ငံမရွိသည္ကို သတိထားသင့္ သည္။

  ယခု အေျခအေနတြင္ လည္း ကုန္စည္ေစ်းကြက္မ်ား အတြင္း အစိုးရ ဝင္ေရာက္ပတ္ သက္၍ လုပ္စရာရွိသည္မ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ။ ျမန္မာ့စီးပြားေရး အေဆာက္အအံု အတြင္း ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျမင့္ တက္ေနျခင္းသည္ ေစ်းကြက္ သေဘာသဘာဝအရ ျဖစ္ေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ေငြေၾကးက႑အပါအဝင္ စီးပြား ေရးက႑မ်ား ကာလရွည္ အား နည္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သျဖင့္ ကာလရွည္ ေဆာင္ရြက္စရာအစီ အစဥ္မ်ား စနစ္တက် ေရးဆြဲၿပီး အခ်ိန္ကာလအလိုက္ တစ္ဆင့္ၿပီး တစ္ဆင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ လိုအပ္သည္။ ထုိ႔အတူ တစ္ ခိ်န္တည္းမွာပင္ အေျခခံလူတန္း စားတို႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ေဝဒနာ ခဏာတာ သက္သာမႈ ရေစေရး အတြက္လည္း သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေဆးၿမီးတုိ ကုသခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ အခ်ိန္တန္ေန ၿပီျဖစ္သည္။ တိုက္႐ိုက္ဟုပင္ဆို ေစ၊ သြယ္ဝုိက္ပင္ျဖစ္ေစ အစိုးရ အဖြဲ႕အတြင္းရွိ သက္ဆိုင္သည့္ ဌာနမ်ားပူးေပါင္း၍ ကုန္ေစ်းႏႈန္း အေျခအေနကို ထိန္းေက်ာင္းအားထုတ္သင့္သည္။ UMFCCI အဖြဲ႕ႀကီးႏွင့္ ပူးေပါင္း၍လည္း ေဒသအသီးသီးရွိ ကုန္သည္မ်ား၊ စိုက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ကိစၥမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ ၾကပ္မတ္ ကိုင္တြယ္ျခင္း တို႔ကိုလည္း ျပဳလုပ္ရမည့္ အေျခအေနမ်ဳိးျဖစ္သည္။

အေျခခံလူတန္းစား ဝင္ေငြ နည္းသူမ်ား၊ ပံုမွန္ဝင္ေငြရ အစိုး ရ ဝန္ထမ္း၊ ပုဂၢလိကက႑ လုပ္ ငန္းမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား စားဝတ္ ေနေရး အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ ေနၾကရသည္။ လက္လုပ္လက္ စား ပ်ံက်အလုပ္သမားမ်ားဆုိ လွ်င္ ထုိအေျခအေနထက္ ဆုိးေပ လိမ့္မည္။ ၎တို႔ အားကိုးစိတ္ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ ယခုအစိုးရ လက္ထက္၌ ၎တို႔၏ ကာလ ရွည္ေဝဒနာမ်ား ေျပလည္ေစခ်င္ သည့္ ဆႏၵျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ မွားယြင္းေသာ အေတြးအေခၚဟု ဆိုႏိုင္မည္လား။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵမွာ ယခုမွေပၚလာျခင္းမဟုတ္။ ၎တို႔၏ ရင္ဘတ္မ်ားထဲ ကိန္း ေအာင္းေနခဲ့သည္မွာ ၾကာခဲ့ၿပီ။ ရင္းႏွီးခဲ့ရသည့္ အခိ်န္ကာလမ်ား မည္မွ် ၾကာျမင့္ခဲ့သည္ကိုလည္း ႀကီးရင့္လာေသာ အသက္ အရြယ္မ်ားက သက္ေသျပေနၾကၿပီ။ဘဝသက္တမ္းအတြင္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေမွ်ာ္လင့္ရင္း၊ ဆံုး႐ံႈးရင္းျဖင့္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္ ေသဆံုးရမည့္ အခ်ိန္ႏွင့္လည္း နီးကပ္လာေနေလၿပီ။ အားလံုးမွာ ဆင္ျခင္တံုတရား လက္ကိုင္ထားလ်က္ မတတ္ႏိုင္၍သာ စိတ္ေျဖသိမ့္ေနရေသာ္လည္း ျဖစ္ႏုိင္လွ်င္ ယခုဘဝ မေသခင္အခ်ိန္ေလး၌ ခံစားခ်င္ သူခ်ည္းပင္ျဖစ္သည္။ လူအခ်ဳိ႕ ေျပာသကဲ့သို႔ ေစ်းကြက္ထဲ ဝင္ထိန္းစရာမလို၊ ေစ်းကြက္ ယႏၲရားသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခု တြင္ သူ႔အလိုေလာက္ ေျဖရွင္းၿပီး လိမ့္မည္။ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ျဖစ္ ႏုိင္မည္နည္း။ ဖတ္႐ႈခဲ့ဖူး သည့္ စီးပြားေရးပညာရွင္ ကိန္းစ္ ၏ In the long run we are all dead ဆိုသည့္  မွတ္ခ်က္စာသား တိုေလးကို သတိရမိသည္။

 ေသခ်ာသည္မွာ အေျခခံ လူတန္းစားတို႔ႏွင့္ ျပည္သူ႔အစိုးရ တို႔ ခံစားခ်က္ ထပ္တူမက်ေသး၊ ရင္ဘတ္ခ်င္း မနီးကပ္ေသးသလို ခံစားေနရျခင္းျဖစ္သည္။ ဤအ ေျခအေနတြင္ ျပည္သူတို႔ ေဝဒနာ သံကို ၾကားလြယ္ေသာနား၊ အခက္အခဲဒုကၡကို လက္ေတြ႕သိျမင္ ခံစားတတ္ေသာ မ်က္လံုး၊ ျပ ႆနာကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ ေျဖရွင္းတတ္ေသာ ဦးေႏွာက္၊ အားကိုးတႀကီး ေရြးခ်ယ္တာဝန္ ေပးခဲ့ေသာ ျပည္သူတို႔ကုိ သနား ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ အနစ္နာခံ တတ္ေသာႏွလံုးသားျဖင့္ ေထြး ေပြ႕ကူညီႏိုင္ပါေစဟုသာ ဆု ေတာင္း႐ံုသက္သက္ . . .၊ က်န္ရွိ ေနသည့္ သက္တမ္းအတြင္း စီး ပြားေရး က်ပ္တည္းမႈေဝဒနာ သက္သာစြာျဖင့္ အသက္ဆက္ ရွင္သန္ႏုိင္ေရး ခပ္ေရးေရး ေမွ်ာ္ လင့္မိ႐ံုမွတစ္ပါး . . .။  

No comments:

Post a Comment