Wednesday, November 23, 2016

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ မူ၀ါဒတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အျငင္းပြားဖြယ္ သိမ္းယူျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးေသာအခ်က္ ပါ၀င္

အစုိးရသစ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကုိ အျငင္းပြားဖြယ္သိမ္းယူျခင္းမွ အကာအကြယ္ေပးမည္ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ အစုိိးရသစ္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ  ၁၂ခ်က္ကို အေထာက္အကူျပဳရန္ ရည္ရြယ္၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမူ၀ါဒကို အစုိိးရသစ္က ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီမံကိန္း၀န္ႀကီးဌာနကဆုိသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္၏ စီးပြားေရးမူဝါ ဒ ၁၂ ခ်က္ကို အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ထုတ္ျပန္ၿပီး သံုးလေက်ာ္အၾကာ၌ အဆုိပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈမူဝါဒကို ႏိုဝင္ဘာ ၁၉ ရက္တြင္ ထပ္မံထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆုိပါမူ၀ါဒတြင္ ႏုိင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးေပးမည္ျဖစ္ၿပီး အစုိးရ၏ ထိန္းေက်ာင္းမႈသည္လည္း ႀကိဳ တင္ခန္႔မွန္းႏုိင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု  အစုိးရသစ္က ကတိျပဳထားသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္လုံၿခဳံေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္လူမႈေရးဆုိင္ရာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားအားခြင့္မျပဳေၾကာင္းႏွင့္ခြင့္မျပဳျခင္းကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းထုတ္ျပန္ေၾကညာမည္ဟု ဆုိသည္။အဆုိပါ မူ၀ါဒတြင္ လက္ရွိအစုိးရသည္ ဦးစားေပးဆြဲေဆာင္ မႈရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရွစ္မ်ဳိးထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၎တို႔မွာ တန္ဖုိးျမင့္ လယ္ယာထုတ္ကုန္၊ နည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ အေသးစားအလတ္စားလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအုံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းပါးသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးမည့္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စက္မႈၿမိဳ႕ေတာ္ႏွင့္ အစုအဖြဲ႕စီးပြားေရး လုပ္ငန္းႏွင့္ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးစားေပးႀကိဳဆုိမည္ဟု အစုိးရကထုတ္ျပန္သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘အာမခံတဲ့အတုိင္းပါ။ ရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြကို အာမခံေပးလိုက္တဲ့အပုိင္းပါ’’ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏုိင္ငံပုိင္မသိမ္းရန္ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားသည္။ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ မျဖစ္မေနသိမ္းယူပါက ကာလေပါက္ေစ်းအတိုင္း ေပးအပ္ရန္ ျပ႒ာန္းၿပီီးျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုမူ၀ါဒတြင္ထည့္သြင္းျခင္းမွာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အာမခံပုိမုိေပးလို၍ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အစုိးရသစ္သည္ တရားဥပေဒတည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ယုံၾကည္ကုိးစားသည့္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားျဖင့္္ ကုိယ္တုိင္ေျဖရွင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံ ေကာင္းမြန္စြာလည္ပတ္ႏုိင္ေရး ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ဘ႑ာေရး စနစ္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟုဆုိထားသည္။

‘‘မူဝါဒေတြထုတ္ၿပီး တစ္ဆင့္ခ်င္းစီ ရွင္းေနတယ္လို႔ ျမင္ပါတယ္။ အခု ေဈးကြက္စီးပြားေရးစနစ္သြားေနလုိ႔ အစိုးရက ေထာက္ပံ့ကူညီ႐ံုပဲ။ ပုဂၢလိကက အဓိက ေမာင္းႏွင္ရမွာပါ။ အခု ျမန္မာႏုိင္ငံက ဘာပဲပို႔ပို႔ ကုန္ၾကမ္းပဲပို႔ေနတယ္။ တန္ဖိုးျမင့္ပို႔ကုန္ မရွိဘူး။ အခုလို စိုက္ပ်ိဳးေရးတန္ဖိုးျမင့္ကုန္ေတြအတြက္ အခြင့္အလမ္းေပးတာ ႀကိဳဆုိပါတယ္’’ဟု သမၼတအႀကံေပးေဟာင္းႏွင့္ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီ ဒါ႐ိုက္တာ ဦးတင္ထြဋ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားကို ႏုိင္ငံသားမ်ားႏွင့္ တန္းတူလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသည့္ မူဝါဒေၾကာင့္ ေဈးကြက္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာအေထာက္အကူရမည့္ အားသာခ်က္မ်ားရႏုိင္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။ ထြန္းထြန္းမင္း

No comments:

Post a Comment