Thursday, November 24, 2016

တူရကီလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးသေဘၤာႀကီးႏွင့္ ေႏြရာသီရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေႏြရာသီ တြင္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလုိအပ္ခ်က္ မ်ား ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိေသာေၾကာင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ကို   ျဖည့္တင္းႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူေစ ခဲ့ရာ အေမရိကန္ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸ ဏီမ်ား ပါဝင္ေသာ ကုမၸဏီအုပ္စု က ပထမေနရာႏွင့္ တူရကီႏုိင္ငံမွ Karadeniz Holding က ဒုတိယ ေနရာ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္းကုမၸဏီတို႔က တစ္ယူနစ္ ကို ခန္႔မွန္းေျခေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၁၂ဝ ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟု ဆိုထားေၾကာင္း ျပည္ပအေျခစိုက္ သတင္းဌာနတစ္ခုကို ေျဖထားသည္။ တင္ဒါပထမရသည့္ အေမရိ ကန္ႏွင့္ ျမန္မာကုမၸဏီမ်ားပါဝင္ ေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုက ၄င္းတို႔ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အေၾကာင္း အရာတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္ သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္ကိုမွ မထုတ္ျပန္ထားေသးေသာ္လည္း ဘဲ ဒုတိယေနရာမွ တင္ဒါေအာင္   ျမင္သည့္ တူရကီႏုိင္ငံမွ စြမ္းအင္ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ Karadeniz Holding  ကမူ Onur Sultan  အမည္ရွိ ဓာတ္အားျဖန္႔ျဖဴးေရး သေဘၤာကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေႏြရာ သီ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား လိုအပ္ခ်က္ ကို ျဖည့္စည္းေပးႏုိင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေစလႊတ္မည္ဟု တူရကီႏုိင္ငံ အေျခစိုက္ Anadolu Agency သတင္းဌာနသို႔ေျဖထား သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ထိုသေဘၤာကို ေစလႊတ္ရန္ အတြက္ ယင္းကုမၸဏီက ယခုရက္ မွစကာ လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလမတိုင္မီ ရက္ေပါင္း ၁၈ဝ အတြင္း ျမန္မာ   ႏိုင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိလာေတာ့မည္ ျဖစ္သည္ဟု အခ်ိန္ကာလကိုပါ ထည့္သြင္းေျပာခဲ့သည္။ ဓာတ္အား ေပး သေဘၤာကို သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းတြင္ အေျခစိုက္ မည္ျဖစ္ၿပီး သန္လ်င္ဓာတ္အား ေပး႐ံုမွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ငါး ႏွစ္ၾကာ ဓာတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္းKaradeniz Holding  ကုမၸဏီက သတင္းထုတ္ ျပန္ထားသည္။

အဆုိပါ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုးရလက္ထက္ကတည္းက စီ စဥ္ခဲ့သည့္ အစီအစဥ္မ်ားျဖစ္ေသာ္ လည္း ယခုအစိုးရႏွင့္ ၄င္းတို႔က တရားဝင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္း သြားမည္ဟု သိရသည္။

ျပည္ပ သတင္းမ်ားအရ ဧၿပီ လ မတုိင္ခင္ သေဘၤာေရာက္ရွိ မည္ဟု သတင္းထြက္ေပၚေနေသာ္ လည္း ဧၿပီလအမီ လွ်ပ္စစ္မီးေပး   ႏုိင္ေရးအတြက္ မဟာဓာတ္အား လုိင္းသုိ႔မည္သုိ႔ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ဆုိ သည္ဟူေသာ အခ်က္အလက္မ်ား ကုိမူ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနက တရားဝင္သတင္း မထုတ္ ျပန္ေသးေပ။ လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ ဝန္ႀကီးဌာန ေျပာခြင့္ရ အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က တင္ဒါ ေအာင္ထားသည့္ ကုမၸဏီႏွစ္ခုစ လံုးတို႔သည္ တင္ဒါစည္းကမ္းတို႔ တြင္ ပါသည့္အတိုင္း ရန္ကုန္ရွိ သတ္မွတ္ဓာတ္အားေပး ႐ံုမ်ားဆီ သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ပို႔ေဆာင္ေပးရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္မႈကို လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ႏွင့္အညီ သတ္မွတ္စည္းကမ္းခ်က္ မ်ားအတိုင္း အခ်ိန္မီ လုပ္ေဆာင္ရ မည္ဟု ေျပာသည္။

”ေႏြရာသီအမီ သူတို႔ေတြ လုပ္ရမွာေလ” ဟု အၿမဲတမ္းအ တြင္းဝန္ ဦးထိန္လြင္က ေျပာသည္။ တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ အေမ ရိကန္ပါဝင္သည့္ ကုမၸဏီသည္ လည္း ၾကည့္ျမင္တိုင္တစ္ဖက္ ကမ္းရွိ ေျမျပင္ေပၚတြင္ ဓာတ္အား ေပး႐ံု တစ္ခုေဆာက္လုပ္ၿပီး ေႏြရာ သီအမီ ဓာတ္အားေပးရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းက ရွင္းျပသည္။

”ႏွစ္ခုစလံုးက ေႏြရာသီအမီ ပါပဲ” ဟု သူကဆိုသည္။ သီလဝါ တြင္ ဆိုက္ထားမည့္ တူရကီသေဘၤာ သည္ ေလာင္စာဆီကို အသံုးျပဳ မည္ျဖစ္သျဖင့္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ မထိခိုက္ရန္၊ ျမစ္ညစ္ ညမ္းမႈမျဖစ္ေပၚရန္ သက္ဆိုင္ရာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လုပ္ ေဆာင္ရမည္ဟု ဆိုသည္။ ထို သေဘၤာမွေန၍ ဓာတ္အားႀကိဳး သြယ္တန္းမႈမ်ားကို ေရေအာက္ အစား ကုန္းေပၚမွသာ သတ္မွတ္ ဓာတ္အား႐ံုသို႔ သြယ္တန္းမည္ဟု ထပ္မံသိရသည္။

”ကြၽန္ေတာ္တို႔က ဓာတ္အား အျမန္ရဖို႔ ေလာင္စာဆီနဲ႔သံုး လိုက္တာ။ ဒါဟာ ယာယီပဲ၊ ေနာက္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔နဲ႔ လည္မွာေလ”ဟု အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္က ဆက္ ေျပာသည္။

တင္ဒါေအာင္ျမင္ထားသည့္ ကုမၸဏီ ႏွစ္ခုစလံုးက ယခုႏွစ္ ေႏြရာသီအတြက္ ဓာတ္အား ၃ဝဝ မဂၢါဝပ္စီႏွင့္ စုစုေပါင္း ဓာတ္အား ၆ဝဝ ကိုေပးမည္ဟု သိရသည္။ ယင္းဓာတ္အားတို႔သည္ ရန္ကုန္ တစ္ခုတည္းကို ဦးတည္တာမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကိုမွ် ေပး မည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာနမွ သိရသည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္စြမ္းအင္ဝန္ႀကီး ဌာန လက္ေထာက္အတြင္းဝန္ ဦးစန္းယုက ႏိုဝင္ဘာပထမပတ္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲ၌ ယခုႏွစ္ ပြင့္လင္းရာသီအတြက္ ရန္ကုန္ သည္ ေရႊလီ(၁) ဓာတ္အားေပးစက္ ႐ံုမွ ၁ဝဝ မဂၢါဝပ္ထပ္မံရရွိေနသည့္ အျပင္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ လည္ပတ္ေနသည့္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ျမင္းၿခံ၊ သီလဝါတို႔မွ ထြက္လာမည့္ ၁ဝဝ မဂၢါဝပ္ကိုလည္း ထပ္မံတိုး ခ်ဲ႕ထုတ္လုပ္မႈမွတစ္ဆင့္ ရယူမည့္ အစီအမံမ်ားရွိေၾကာင္း ေျပာၾကား ထားသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သည္ ၿပီးခဲ့သည့္ ေႏြကာလက ေန႔စဥ္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္ အား သံုးစြဲမႈ စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ လာၿပီး တစ္ရက္လွ်င္ မဂၢါဝပ္ ၁၂၅ဝ   ေက်ာ္အထိ သံုးစြဲလ်က္ ရွိသည္။ ဓာတ္အားမလံုေလာက္ မႈေၾကာင့္ မီးအလွည့္က်ေပးရျခင္း၊ မီးပ်က္ျခင္းအစရွိသည့္ ျပႆနာ မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည္။

No comments:

Post a Comment