Saturday, November 19, 2016

ဘ၀ကို အဆုံးသတ္မည့္အစား ျပစ္မႈကိုမည္သုိ႔အဆုံးသတ္မည္ကို အေလးထားၾကပါစုိ႔

ဥေရာပသမဂၢသည္ ေသဒဏ္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ခိုင္မာေသာ မူအရ ရပ္တည္မႈကို ကိုင္စဲြထားပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ ဤျပစ္ဒဏ္ကို ဆန္႔ က်င္ရာတြင္ ဥေရာပႏွင့္အတူ လက္တဲြမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားပါ သည္။ ေသဒဏ္သည္ လူသား ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ လုံး၀လုိက္ဖက္မ ညီေပ။ လူမဆန္သလို ဂုဏ္ငယ္ ေစေသာ ဆက္ဆံမႈျဖစ္ၿပီး ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေသာ အျပဳအမူကိုအ ဟန္႔အတားျပဳႏုိင္ေၾကာင္း သက္ ေသအေထာက္အထား တစ္စုံတစ္ရာ မရွိသည့္အျပင္ တရားစီရင္ေရး ဆုိင္ရာ အမွားမ်ားကို ေနာက္ျပန္ မသြားႏုိင္သလို အသက္ဆုံး႐ႈံးေစ ရန္ ခြင့္ျပဳေပးပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံ သည္ ေသဒဏ္အသုံးျပဳျခင္းအေပၚ တရား၀င္ဆုိင္းငံ့ထားျခင္းအ တြက္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ရပ္ကို ထပ္မံမဲေပးၾကပါမည္။ ဤသည္မွာေသဒဏ္ကို တစ္ကမၻာလုံးတြင္ တရား၀င္ ဆုိင္းငံ့ျခင္း အမိန္႔အတြက္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ဆုံး ျဖတ္ခ်က္ျဖစ္ေပမည္။ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္း ျခင္းဆီသို႔ အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေသဒဏ္ ကို လက္ရွိလက္ေတြ႕တြင္ ဖ်က္ သိမ္းေရး၀ါဒီ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၁၉၈၈ မွစၿပီး ေသဒဏ္ေပးထား သူမ်ားကိုစီရင္ခဲ့ေၾကာင္း မၾကား ဖူးေပ။ ယေန႔အထိ ကမၻာအႏွံ႔မွ ႏုိင္ငံ ၁၀၂ ႏုိင္ငံသည္ ျပစ္မႈအား လုံးအတြက္ ေသဒဏ္ကိုဖ်က္သိမ္း ထားၿပီး ေျခာက္ႏုိင္ငံတြင္ သာမန္ ျပစ္မႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္မေပး ေတာ့ေသာ္လည္း ၃၂ ႏုိင္ငံတြင္ ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းေရး၀ါဒီကို လက္ေတြ႕က်င့္သုံးေနၾကသည္။ ဆိုလုိသည္မွာ ထုိႏုိင္ငံမ်ားတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္ႏွစ္တာကာလ အတြင္း မည္သူ႔ကိုမွ် မကြပ္မ်က္ခဲ့ ၾကသလို ေသဒဏ္ကိုစီရင္ျခင္းမ ျပဳရန္ မူ၀ါဒျဖစ္ေစ၊ ကတိက၀တ္ ျဖစ္ေစ ရွိၾကသည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား အာဆီယံႏုိင္ငံႏွစ္ ႏုိင္ငံသာ ေသဒဏ္ကိုလုံး၀ဖ်က္ သိမ္းထားပါသည္။ ဘ႐ူႏုိင္း၊ လာ အိုႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံမ်ားတြင္ တရား ၀င္သည္ျဖစ္ေစ၊ တရားမ၀င္သည္ ျဖစ္ေစ ေသဒဏ္ကို တရား၀င္ ဆုိင္ငံ့ျခင္းရွိပါသည္။ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ၊ ထုိင္း၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတို႔သည္ ယခုအ ခ်ိန္အထိ ေသဒဏ္ကုိတက္ႂကြစြာ က်င့္သုံးေနၾကဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းျခင္း ဆီသို႔ ဦးတည္သြားေနေသာ ကမၻာ့ လမ္းေၾကာင္းသည္ ေနာက္ျပန္ သြားမည္မဟုတ္ေပ။ အဘယ္ ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ပို၍မ်ားျပားလာ ေသာ ႏုိင္ငံမ်ားမွ ေသဒဏ္သည္ လူသားဂုဏ္သိကၡာကို ပ်က္ျပား ေစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ လည္း မကိုက္ညီေၾကာင္း၊ အထူး သျဖင့္ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ဟူ ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအားလုံး ထဲမွ အေရးအႀကီးဆုံး အခြင့္အ ေရးႏွင့္ လုံး၀မကိုက္ညီေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

အျခားေသာ အာဆီယံအဖဲြ႕ ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕၀င္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾက ညာစာတမ္းအပိုဒ္(၃)တြင္ ‘‘လူ တုိင္း၌ အသက္ရွင္ရန္ လြတ္လပ္ ခြင့္ႏွင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ အပိုဒ္(၅)တြင္ ‘‘မည္သူ႔ကိုမွ် ညႇဥ္း ပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း၊ သို႔တည္းမဟုတ္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ၊ လူမဆန္ စြာ ဂုဏ္ငယ္ေစေသာ ဆက္ဆံမႈ မျပဳရ၊ သုိ႔တည္းမဟုတ္ အျပစ္ဒဏ္မေပးရ’’ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။

ေသဒဏ္ေပးျခင္းကို ေထာက္ခံေသာသူမ်ားမွ  ေသဒဏ္သည္ ျပစ္မႈကို အဟန္႔အတားအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သည္ဟု ျငင္းခုံေဆြးေႏြးေသာ္လည္း ထိုအခ်က္ကို ေထာက္ခံသည့္ သက္ေသအေထာက္အထားရွင္းရွင္းလင္းလင္း မရွိေခ်။  သို႔ရာတြင္ အင္ဒိုနီးရွား မူးယစ္အသုံးျပဳသူ ကြန္ရက္မွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ဥပမာေပးရလွ်င္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္ ျခင္းအတြက္ ပထမႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကြပ္မ်က္မႈမ်ား လုပ္ၿပီးေသာအခါ မူးယစ္ေဆး၀ါးအသုံးျပဳျခင္းသည္ အမွန္တကယ္ထုိးတက္သြားခဲ့သည္။

ကမၻာအႏွံ႔ သုေတသနမ်ားမွ ေတြ႕ရွိသည္မွာ ေသဒဏ္သည္ ဆင္းရဲသားမ်ား၊ ပညာမတတ္သူ မ်ား၊ ဖယ္ၾကဥ္ခံထားရသူမ်ား၊ အ သားအေရာင္ ခဲြျခားခံရသူမ်ားအ ေပၚ ျပင္းထန္စြာက်ေရာက္သည္။ ႀကိဳးတုိက္မွ အက်ဥ္းသားမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ ထိခိုက္နစ္နာသူမ်ား ထံသို႔လည္း ျပည္ဖုံးကားခ်ႏုိင္မႈ မ်ား ယူေဆာင္မေပးႏုိင္ေပ။ မည္ သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ေသဒဏ္ကို ကြၽႏု္ပ္တို႔ ဆက္လက္အသုံးျပဳေန ပါနည္း။

ေသဒဏ္ဖ်က္သိမ္းေရးအ တြက္ မဟာမိတ္အဖဲြ႕ (Coalition for the Abolition of the Death Penalty or 'CADPA' ) ေခၚေဒသ တြင္း အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အ စည္းမ်ား၏ ေဒသတြင္း မဟာမိတ္ အဖဲြ႕မွ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕တြင္ အ ေျခစုိက္ေသာ ဂ်ပန္ဓာတ္ပုံပညာ ရွင္ တိုရွီကာဇာမာ၏ ဓာတ္ပုံမ်ား ကုိ ျပပဲြငယ္တစ္ခုျဖင့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၁၁ ရက္မွ ၁၃ ရက္အထိ ခင္းက်င္းျပသခဲ့ပါသည္။ ဓာတ္ပုံျပပဲြသည္CADPA အဖဲြ႕၏ ျပစ္မႈကိုအဆုံး သတ္၊ ဘ၀ကိုအဆုံးမသတ္နဲ႔ စည္း႐ုံးလႈံ႔ေဆာ္ပဲြ၏ စိတ္၀င္စားဖြယ္အ ေကာင္းဆုံးတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ တရားမွ်တမႈဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ လူအမ်ားကို ေသဒဏ္ကြပ္မ်က္ျခင္း၏ အခ်ည္းႏွီးျပစ္မႈကို ျပည္သူလူထု  ေတ့ေတ့ဆုိင္ဆုိင္ ေတြ႕ျမင္ရေစရန္ CADPA အဖဲြ႕သည္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွႏုိင္ငံမ်ားအသင္း (သို႔မဟုတ္) အာဆီယံအဖဲြ႕၀င္ ဆယ္ႏုိင္ငံစလုံး တြင္ ဓာတ္ပုံျပပဲြကို ခင္းက်င္းျပသ သြားပါမည္။

 မၾကာေသးမီက  ျမန္မာ ႏုိင္ငံသည္ တရာဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ျမႇင့္တင္မည့္၊ ျမန္မာျပည္သူလူထု ၏ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ကာ ကြယ္ေပးမည့္ ဒီမုိကေရစီတစ္ရပ္ ကို တည္ေထာင္ရန္ ရည္မွန္းခ်က္ ႀကီးေသာ လမ္းခရီးကို စတင္ခဲ့ပါ သည္။ ဥေရာပမွ ကြၽႏု္ပ္တုိ႔သည္ ေသဒဏ္သည္ အေျခခံက်ေသာ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္ ျခင္းတစ္ခု၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ ကို အႏၲိမပိတ္ပင္ျခင္းဟု ယုံၾကည္ ၾကပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏုိင္ငံ သည္ ႏုိင္ငံေရးေခတ္သစ္တစ္ရပ္ သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ အား စံနမူနာေကာင္းအျဖစ္ ဦး ေဆာင္ရန္၊ အသက္ရွင္ေနထုိင္ခြင့္ ႏွင့္ ေသဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္းကို ဆန္႔ က်င္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ တုိက္ပဲြတြင္ လက္တဲြပါ၀င္ရန္ တစ္ကမၻာလုံးမွ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စား ၾကည့္ရႈေနၾကပါသည္။ ဤႏုိင္ငံ အတြင္း ေျဖရွင္းရန္ ခက္ခဲ႐ႈပ္ ေထြးေသာ ျပႆနာမ်ားစြာရွိသည့္ အျပင္ အစိုးရသည္ စိန္ေခၚမႈ ေျမာက္ျမားစြာကို ရင္ဆုိင္ေနရပါ သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ကိစၥမ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ျဖစ္မလာေပ။ သိ႔ုေသာ္ ေသဒဏ္ ဖ်က္သိမ္းျခင္းသည္ ဤေခတ္သစ္ တြင္ လူသားဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အ ေျခခံက်ေသာ အသက္ရွင္ေနထုိင္ ခြင့္တို႔ကို ဦးစားေပးေၾကာင္း ႐ုိးရွင္းေသာ္လည္း အားေကာင္းေသာ သတင္းစကားတစ္ခု ျဖစ္ေပသည္။ (ယခုေဆာင္းပါးရွင္သည္ ဥေရာပသံအမတ္ႀကီး ႐ိုလန္ကိုဘီးယား ျဖစ္ၿပီး၊ ေဆာင္းပါးပါအေၾကာင္းအရာမွာ ၎၏ အာေဘာ္သာျဖစ္ ပါသည္)

No comments:

Post a Comment