Friday, November 25, 2016

အီး-ဂါးဗားမင့္ ေနာက္က်ေနတဲ့ ႏိုင္ငံ

ပ်ဴတာစနစ္ အိုင္တီေခတ္မွာ အစိုးရ႐ံုးလုပ္ငန္း ကိစၥရပ္ေတြအားလံုး ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ ထိန္းခ်ဳပ္၍ခိုင္းေစသြားမယ္ဆိုရင္ ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းခန္႔အပ္မႈ ေလ်ာ့က်ခန္႔ထားႏိုင္သလို ျပည္သူေတြကလည္း ဝန္ထမ္းနဲ႔ဆက္ဆံရမႈ၊ မလိုအပ္ဘဲ ၾကန္႔ၾကာ မႈ၊ အလုပ္ၿပီးေျမႇာက္ရေအာင္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ လုပ္ၾကရတာ ေတြ အခ်ိန္ကုန္လူပင္ပန္းမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာပဲျဖစ္တယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္ သြယ္ေရးႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီႏွင့္ (ICT)နယ္ပယ္ မွာ အႀကီးတန္းမူဝါဒကြၽမ္းက်င္သူ (Senior ICT Policys Pecialist Mr. Siou Cheus kuchi)၊ အႀကီးတန္း အီး-ဂါးဗားမင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ (Mr. Sebastican Foo)နဲ႔ နည္းပညာဆန္းစစ္ပညာရွင္ ဦးေအာင္ထြန္းလင္း ဦးေဆာင္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္ ရွိ လႊတ္ေတာ္အေဆာက္အအံုေရးရာေဆာင္ အေဆာင္အမွတ္ (J-9)အစည္းအေဝးခန္းမမွာ ေတြ႕ဆံုေၾကာင္း သတင္းရရွိတယ္။ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အီး-ဂါးဗားမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ၫႊန္းကိန္းေတြ မွာ ဆက္တိုက္က်ဆင္းလ်က္ရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢရဲ႕ အီး-ဂါးဗားမင့္ ေလ့လာမႈစစ္တမ္းအရ သိရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အီး-ဂါးဗားမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအဆင့္ ၫႊန္း ကိန္းမွာ ၂ဝဝ၃ ခုႏွစ္ က အဆင့္ ၁၂၆ ရွိၿပီး ၂ဝဝ၅ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၂၉၊ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၄၄၊ ၂ဝ၁ဝ ျပည့္ႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၅၄၊ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၆ဝ၊ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၇၅၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္မွာ အဆင့္ ၁၆၉ ျဖစ္လာေၾကာင္း ေတြ႕ရပါတယ္။

(CLMU)ေလးႏိုင္ငံ ႏိႈင္းယွဥ္ခ်က္အရ ဗီယက္နမ္၊ လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ျမန္မာ တို႔မွာ ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွာ အစဥ္လိုက္ရွိ ေၾကာင္းသိရတယ္။ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ အီး-ဂါးဗားမင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ အဆင့္ ၫႊန္းကိန္းအရ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ ဗီယက္နမ္ ၈၉၊ ကေမၻာ ဒီးယား ၁၅၈၊ လာအို ၁၄၈၊ ျမန္မာ ၁၆၉ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ အီး-ဂါးဗားမင္းအဆင့္ နိမ့္က်ရတဲ့အေၾကာင္းရင္း မွာ အေျခခံအေဆာက္အအံု လိုအပ္ခ်က္၊ နည္းပညာအခက္အခဲ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မလံုေလာက္မႈ၊ ဘတ္ဂ်က္နည္းပါးမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ အားေပးမႈနည္းပါးျခင္းတို႔ ေတြ႕ရေၾကာင္းဆို တယ္။

ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အေျခအေနမွာ မိုဘိုင္းအင္တာနက္သံုးစြဲမႈ ႏႈန္း ျမင့္မားလာျခင္း၊ ႏိုင္ငံေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ တရားဥပေဒ စိုး မိုးေရး၊ ႏိုင္ငံတကာမွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ႏိုင္ငံရပ္ျခားမွ ျပန္လာ တဲ့ ျမန္မာမ်ား၊ တစ္ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ နည္းပညာတိုးတက္ေျပာင္း လဲမႈတုိ႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အြန္လိုင္းသံုးစြဲမႈဟာ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက မိုဘိုင္း ဖုန္းနဲ႔ တက္ဘလက္တို႔ကို သံုးစြဲေနၾကၿပီး ငါးရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔သာ စားပြဲတင္ကြန္ပ်ဴတာနဲ႔ အြန္လိုင္းသံုးစြဲျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ လက္ရွိမွာ မိုဘိုင္းဆင္းကတ္ ၄၅ သန္းေလာက္ရွိလာရာ ငါးလက္မအရြယ္အစားရွိ စမတ္ဖုန္းေတြက ႀကီးမားတဲ့ အေျခခံအ ေဆာက္အအံုႀကီးတစ္ရပ္ ျဖစ္လာတယ္ဆိုတယ္။ လူထုအၾကား ပံုႏွိပ္သတင္း၊ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားနဲ႔ ေရဒီယိုေနရာေတြမွာ ဆိုရွယ္မီဒီ ယာအြန္လိုင္းနဲ႔ မိုဘိုင္းတို႔က အစားထိုး ဝင္ေရာက္ေနရယူလ်က္ ရွိေနပါၿပီ။
ေနျပည္ေတာ္က အီး-ဂါးဗားမင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမွာ အႀကီးတန္း အီး-ဂါးဗားမင့္ ကြၽမ္းက်င္သူ (Mr. Sebustium foo) က (Digital  Myanmar Project Preparation) နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းလင္းတင္ ျပရာမွာ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ အီး-ဂါးဗားမင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ စိန္ေခၚမႈေတြျဖစ္တဲ့ အစိုးရ၊ ေခါင္းေဆာင္အဖြဲ႕အစည္း၊ စြမ္းေဆာင္မႈ၊ မွတ္ပံုတင္မႈ ပ်က္ ကြက္ျခင္းတို႔ အေပၚ ေဆြးေႏြးေမးျမန္းခဲ့ေၾကာင္း အီး-ဂါးဗားမင့္နဲ႔ အေကာင္အထည္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ဘတ္ ဂ်က္ခြင့္ျပဳေရးကို လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းနဲ႔ ေဆြး ေႏြးပြဲနဲ႔ပတ္ သက္ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သတင္းထုတ္ျပန္တယ္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အီး-ဂါးဗားမင့္ လုပ္သင့္ပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ပံုစံပါပဲ။ ကမၻာ့ဘဏ္ကတင္ျပရာမွာ အစိုးရပိုင္း၊ ဝန္ႀကီးဌာနပိုင္း တင္ျပၿပီးျဖစ္သလို ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေတာ္သင့္ေလ်ာ္ ကန္တဲ့ အီး-ဂါးဗားမင့္ ျဖစ္သင့္ပါတယ္။ ယခုအဖြဲ႕မွာ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄ဝ ေလာက္ လိုက္လုပ္ေပးေနရာ ကမၻာ့ဘဏ္ကပါ လုပ္သင့္လုပ္ ထိုက္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေပါင္း ၄ဝ မွာ ၃ဝ ေလာက္ ေအာင္ျမင္ေနလို႔ သူတုိ႔လုပ္တဲ့ စိတ္ကူးတင္ျပတယ္။ ျမန္မာနဲ႔လည္း ကိုက္ပါတယ္။ ျမန္မာဘက္က မသိနားမလည္တာ ျပန္ေမးလို႔ သူတုိ႔ကေျဖၾကား သြားတယ္''လို႔ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး ႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ဆိုင္ရာ ေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူး ဗေဆြက ေျပာၾကားခဲ့တယ္ဆိုတယ္။ ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲကို ပို႔ေဆာင္ ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္ေမာင္ဝင္း၊ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေနဖူးဗေဆြနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးသန္း စိုးေအာင္တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အီး-ဂါးဗားမင့္ဟာ ကမၻာတစ္ဝန္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ သံုး စြဲလာျခင္းနဲ႔ တစ္ေနရာတည္း တစ္ႀကိမ္တည္းၿပီးေျမာက္ျခင္း (One  Stop Service)ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြအစား မွန္မွန္ကန္ကန္အစား ထိုးႏိုင္ခဲ့ရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ပိုမိုအဆင္ေျပလာႏိုင္ဖြယ္ရွိေန ပါတယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို လ်င္ျမန္တိက်တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ား၊ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား၊ အစိုးရစီမံကိန္းမ်ား၊ အလုပ္အကိုင္သစ္၊ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား၊ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူ ျပည္သူမ်ား၊ အေရြးေကာက္ခံမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ လစ္လပ္ေနရာနဲ႔ မဲဆႏၵနယ္မ်ား၊ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ား၊ ေရြးေကာက္ခံမယ့္ ပါတီေပါင္းစံုက ကိုယ္ စားလွယ္မ်ား၊ မဲေရတြက္ျခင္း၊ မဲအႏိုင္အ႐ံႈးေရတြက္ ထုတ္ျပန္ျခင္း မွာ စိတ္ခ်ခိုင္မာစြာ အသံုးျပဳလာႏိုင္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ယွဥ္ရင္ ေနာက္က်ရျခင္းအဓိကအခ်က္မွာ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးမရျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေနရာေဒသရဲ႕ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီးရေသးရာ က်န္ ၆၇ ရာခိုင္ ႏႈန္းအတြက္ အီး-ဂါးဗားမင့္က အစားထိုးဝင္ေရာက္ဖို႔ အဟန္႔အ တားျဖစ္ေနဆဲျဖစ္တယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ ဝင္မလာရတဲ့ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေတြ ၾကည့္ရင္လည္း ၂၄ နာရီ လွ်ပ္စစ္မီး မရျခင္း၊ ကြၽမ္းက်င္လုပ္သား ရွားပါးျခင္း၊ ေျမငွားခ၊ အိမ္ခန္းခ၊ ႐ံုးခန္းခ ေစ်းႀကီးျမင့္ျခင္း၊ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ အလုပ္ရွင္ဥပေဒ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဥေပဒနဲ႔ ႏိုင္ငံျခား အလုပ္သမား ဥပေဒတို႔ အသက္ဝင္လာျခင္းမရွိေသးတာ ေထာက္ ျပၾကတယ္။ ႏိုင္ငံရဲ႕ေငြေၾကးနဲ႔ ေရႊေစ်း အတက္အက်ျမန္တာဟာ ေရရွည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္လိုသူမ်ား ေနာက္ေကာက္က်သြား ေအာင္ျဖစ္ေစတယ္။

တကယ္ေတာ့ အီး-ဂါးဗားမင့္မွာ လွ်ပ္စစ္မီးက ထိပ္ဆံုးပါဝင္ သလို ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ေတြလည္း လိုအပ္ေနတာအမွန္ပါပဲ။ ေငြ ရွိတိုင္း မျဖစ္ႏိုင္သလို ကြၽမ္းက်င္သူရွိတိုင္းလည္း မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အေရး ႀကီးဆံုးက အစိုးရမူပဲျဖစ္တယ္။ ဒီမိုကေရစီစနစ္မွာ လ်င္ျမန္သြက္ လက္ေရးအတြက္ အီး-ဂါးဗားမင့္က လိုအပ္လ်က္ရွိေနပါတယ္။ ဒါကို ေရွာင္ကြင္းလို႔မရဘူး။ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူေတြနဲ႔ ဆက္ဆံေနသမွ်မွာ အီး- ဂါးဗားမင့္ လိုအပ္ပါတယ္။ ကမၻာမွာ အီး-ဂါးဗားမင့္ ျဖစ္မွသာ ရင္ေပါင္တန္းလိုက္ႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။   ေဒါက္တာထူးျပည့္စံုသွ်င္     

No comments:

Post a Comment