Monday, November 28, 2016

ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္အက်ိဳးစီးပြားကိုထိခိုက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရအာေဘာ္သတင္းစာေဖာ္ျပ

 ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသတိုက္ပြဲမ်ားသည္ တ႐ုတ္ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္ေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ အာေဘာ္သတင္း စာ ဂလိုဘယ္လ္တိုင္းမ္၏ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္က ေရးသားေဖာ္ျပမႈကို ကိုးကားကာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္စာ မ်က္ႏွာက ျပန္လည္ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္တြင္ တပ္ မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုတုိ႔ ျဖစ္ပြားေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသ တြင္ေနထိုင္ေသာ တ႐ုတ္ျပည္သူ မ်ား၏ ပံုမွန္အလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္း ႏွင့္ ေနထုိင္မႈဘဝသည္ ျပင္းထန္ ေသာ ေႏွာင့္ယွက္ထိခိုက္မႈမ်ား ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္ဟု ေရးသားသည္။ျ မန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္းတြင္ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားျခင္းသည္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ ႐ံုသာမက ေဒသတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း ဖ်က္ ဆီးကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ သိကၡာကိုလည္း ဂယက္႐ိုက္ခတ္ ေနသည္ဟု ဆိုသည္။လက္ရွိ အေျခအေနကို တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဝင္ေရာက္ေျဖရွင္း ေပးျခင္းမွာ ထြက္ေပါက္ျဖစ္ ေၾကာင္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အိမ္နီးခ်င္း ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ အင္အားေတာင့္တင္းကာ ျမန္မာ အျငင္းပြားရာ အဖြဲ႕အစည္းအသီး သီးအားလုံုးႏွင့္ နီးကပ္ေသာ ဆက္ ဆံမႈရွိၿပီး အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီး တုိ႔၏ ျပ႒ာန္းဆံုးျဖတ္မႈအေပၚ အ က်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္လည္း လက္ရွိအေျခအေန လိုအပ္ခ်က္ အရ ယခုျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္ အပ်က္မ်ားအေပၚ ရဲဝံ့စြာ တာဝန္ ယူကာ အျပဳသေဘာေဆာင္ ႀကိဳး ပမ္းသင့္ေၾကာင္း သတင္းစာက အႀကံျပဳသည္။

ျမန္မာအစိုးရတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား စစ္ေရးအ ျငင္းပြားမႈမွာ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အခ်ိန္အၾကာျမင့္ဆံုးေသာ ျပည္ တြင္းစစ္ပြဲမ်ားအနက္ တစ္ခုအပါ အဝင္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂလိုဘယ္လ္ တုိင္းမ္က ေရးသားသည္။

ၾကာရွည္ေသာ ကာလအ တြင္း ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျငင္းပြားမႈ မ်ားသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေဒသလံုၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရးကို ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ကာ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လက္ရွိတြန္းအားေပးေဆာင္ရြက္ေန ေသာ တ႐ုတ္၊ အိႏၵိယ၊ ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္စီးပြားေရး စႀကႍႏွင့္ OBOR အေပၚ ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ မႈျဖစ္ေစေၾကာင္း ေရးသားထား သည္။

ယခုအခ်ိန္တြင္ သက္ဆုိင္ ရာအဘက္ဘက္တို႔မွ လက္နက္ စြန္႔ၾကၿပီး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ ေစရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ လိုအပ္ေသာ နည္းလမ္းကို ေသခ်ာစဥ္း စားသင့္ေသာ အခ်ိန္လည္း ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း တ႐ုတ္ အစိုးရကိုပါ သတိေပးသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း ေဒသ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ စစ္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းအ သီးသီးတုိ႔အေနျဖင့္ ႁခြင္းခ်က္မဲ့ အပစ္အခတ္အျမန္ဆံုးရပ္စဲၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ သေဘာတူ ညီမႈမ်ားရရွိေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေရ ရွည္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစနစ္မူေဘာင္ကို ခ်မွတ္ထူေထာင္ထိန္းသိမ္းရန္ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း အႀကံျပဳသည္။

ဂလိုဘယ္လ္တိုင္းမ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အစိုးရကို အေကာင္းျမင္သည့္ဘက္မွ ေရး သားသည္။

‘‘ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အာဏာရၿပီး ေနာက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ျပႆနာကို သက္ညႇာေထာက္ ထားေသာ အသြင္ပံုစံျဖင့္ ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းျခင္းမွာ ေခတ္ေရစီး ေၾကာင္းႏွင့္ ကိုက္ညီပါသည္’’ဟု ေထာက္ခံေရးသားသည္။

ျမန္မာ့တပ္မေတာ္သည္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ ပူးေပါင္းၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္ စဥ္တြင္ အျပဳသေဘာျဖင့္ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳ ထားၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကို ဖိအားေပးသည့္ လုပ္ရပ္ကို စြန္႔ပယ္ပစ္ကာ တုိင္း ရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈကိုရရွိ ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း အျငင္း ပြားမႈျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစား သင့္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ထို႔အျပင္ တ႐ုတ္သတင္းစာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပင္းထန္ေသာ သတိေပးမႈမ်ားျဖင့္ ေရး သားခဲ့သည္။

ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ စစ္ေရး အာဏာႏွင့္ သံတမန္အာဏာရ ယူလိုျခင္း စေသာလက္ေတြ႕မက် သည့္ ေတြးဆမႈကိုလည္း စြန္႔ လႊတ္ရမည္ဟု တ႐ုတ္သံ႐ံုး၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕သည္ လက္ေတြ႕ မက်ေသာ စိတ္ကူးယဥ္မႈကို အၿမဲ ကိုင္ေဆာင္ထားသည္။ နည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ၎တုိ႔၏ပဋိပကၡအတြင္း ပါဝင္ပတ္သက္လာေစရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကို အက်ပ္ကုိင္အသံုးခ်၍ ျမန္မာအစိုးရ၊ တပ္မေတာ္အား ထိန္းညႇိႏုိင္ရန္ ႀကံဆသည္’’ဟု လည္းပါရွိသည္။

ယင္းႀကံဆခ်က္သည္ လက္ ေတြ႕မက်သည့္ အျပင္အႏၲရာယ္ လည္း လြန္စြာရွိၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခိုက္ေစ မည္သာျဖစ္ကာ ေဒသခံတုိင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၊ အစိုးရအ ၾကား ပိုမိုရန္ဘက္ျဖစ္ေစႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ယင္းသည္ ထြက္ေပါက္မရွိ သည့္ လမ္းျဖစ္သည္ကိုလည္း ျမန္မာႏုိင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေဒသခံ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ မ်ားက ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နား လည္သိရွိသင့္ေၾကာင္း သတိေပး သည္။

၂၀၁၅ က ကိုးကန္႔ေဒသစစ္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သူ၊ အရပ္ သားမ်ား အိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစၿပီး လူမ်ားစြာ အသက္အိုးအိမ္စည္း စိမ္ အိမ္ဆံုး႐ႈံးၾကရသည့္ ယင္းဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သင္ခန္းစာယူသင့္ေၾကာင္း ေရးသားခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ယခုအႀကိမ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္း အျငင္းပြားမႈတြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားသည္ ယခင္ကလို ထပ္မံလုပ္ေဆာင္ၿပီး ပိုမိုအသိ ဉာဏ္ကင္းမဲ့ကာ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ စသည့္တ႐ုတ္-ျမန္မာ အျပန္ အလွန္ဆက္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အ ေရးႀကီးဂိတ္ႏွင့္ စီးပြားကုန္သြယ္ ေရး ေက်ာ႐ိုးလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို လူသိရွင္ၾကား ထိုးစစ္ဆင္တိုက္ ခိုက္ခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ေက်ာ ခုိင္းေဖာက္ဖ်က္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ နႏၵ

No comments:

Post a Comment