Monday, November 28, 2016

မသန္စြမ္းမ်ားအေရး လႊတ္ေတာ္အတြင္း အဆိုတင္သြင္းေမးျမန္းမႈ စစ္တမ္းေကာက္ယူ

မသန္စြမ္းသူမ်ားအေရး လႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္း ေမးျမန္းမႈကို သိရွိရန္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုကာ စစ္ တမ္းေကာက္ယူေနေၾကာင္း ျမန္ မာႏိုင္ငံ မသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ ေဆာင္အဖြဲ႕ (MILI) မွ သတင္းရရွိသည္။ အစိုးရသစ္သက္တမ္းငါးႏွစ္ အတြင္း မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္အဓိကဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ေစ လိုသည့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံး ၀င္ မူ၀ါဒေရးရာလမ္းၫႊန္ခ်က္စာ တမ္းကို လႊတ္ေတာ္အသီးသီးသို႔ ေပးပို႔ထားၿပီး အဆိုတင္သြင္းေမး ျမန္းမႈအေျခအေနကို ျပည္နယ္၊ တုိင္းတစ္ခုလွ်င္ ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးစီက စစ္တမ္းေကာက္ယူေန ေၾကာင္း MILI မွ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသံုးသပ္ေရးမန္ေနဂ်ာ ကိုေစာ သက္ေအာင္က ေျပာသည္။



‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြကေတာ့မသန္စြမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိဖို႔ လႊတ္ေတာ္မွာ ေမးခြန္းေတြေမး ထားၾကတယ္။ အမ်ဳိးသားေကာ္မ တီဖြဲ႕စည္းခြင့္နဲ႔ မသန္စြမ္းသူမ်ား အခြင့္အေရးနည္းဥပေဒထြက္ရွိဖို႔ လည္း ေမးျမန္းထားပါတယ္’’ဟု ကိုေစာသက္ေအာင္က လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံုစဥ္ ေမးျမန္းရရွိခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအလိုက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစစ္တမ္းေကာက္ယူမႈကို ႏို၀င္ဘာ ၃ ရက္ကစတင္ လုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္ တိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္း၊ ပဲခူးတိုင္း၊ မေကြးတိုင္း၊ စစ္ကိုင္းတိုင္း၊ က ယားျပည္နယ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္စ သည္တို႔မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုေစာသက္ေအာင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

မသန္စြမ္းသူမ်ားအက်ဳံး၀င္ မူ၀ါဒေရးရာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ စာ တမ္းတြင္ အဓိကဦးစားေပးလုပ္ ေဆာင္ေစခ်င္သည့္ အခ်က္ ၁၁ ခ်က္ပါ၀င္ၿပီး မသန္စြမ္းသူမ်ား တန္းတူမဲေပးခြင့္အျပည့္အ၀ရရွိ ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္၊ အ မ်ားျပည္သူသံုး အေဆာက္အအံု၊ ေနရာမ်ား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား၌ မသန္စြမ္းသူမ်ား၊ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္မ်ား လြယ္ကူစြာ သြားလာအသံုးျပဳႏုိင္ေရး မူ၀ါဒတစ္ရပ္ခ်မွတ္ျပ႒ာန္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားပါ၀င္သည္။

ဆက္လက္၍ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအတြက္ စံျပၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု ေဖာ္ေဆာင္ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ မသန္စြမ္းသူ မ်ားအေရးကိစၥထည့္သြင္းကာ မူ ၀ါဒခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရန္၊ အစိုးရ ၏ ဘတ္ဂ်က္ခြဲတမ္းတြင္ လူမႈ၀န္ ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ားအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္သံုးစြဲေပးရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္း ေတာင္းဆိုထားသည္။

 ထို႔အျပင္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ မသန္စြမ္းမႈ ျပင္းထန္စြာ ခံစားေနရသူမ်ားအတြက္ လူမႈဖူလံုေရးေထာက္ပံံ့ေၾကးအစီအစဥ္တစ္ရပ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား ၏ အခြင့္အေရးဥပေဒပါ လုပ္ငန္း တာ၀န္မ်ားကို ထိထိေရာက္ ေရာက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေပးရန္ႏွင့္ နည္းဥပေဒကို အျမန္ ဆံုးေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္၊ အလုပ္ အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအ တြက္ ေ၀ပံုက်ခြဲတမ္းစနစ္ျဖင့္ အ လုပ္ခန္႔အပ္ေပးသည့္ ရာခိုင္ႏႈန္း တစ္ခု အျမန္ဆံုးသတ္မွတ္ေပးရန္၊မသန္စြမ္းသူမ်ား တန္းတူပညာ သင္ယူခြင့္ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္၊ မသန္စြမ္းသူမ်ား မွတ္ပံုတင္ က္မွတ္ အျမန္ဆံုးရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ေတာင္းဆို ထားေၾကာင္း MILI မွ သိရသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မသန္ စြမ္းသူမ်ားကို အထင္ေသးသူမ်ား ရွိေနၿပီး ၎တို႔ကို ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးဟု ထင္ျမင္ၾကျခင္း၊ လူ႕အသိုင္းအ ၀ိုင္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆို ကာ စာနာမႈမရွိေသာ စိတ္ဓာတ္၊ လူရာမသြင္းျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ဆက္ဆံ ျခင္းမ်ားရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ယင္းတို႔ကို သာမန္လူမ်ားနည္းတူ အခြင့္ အေရးရရန္ ကူညီေပးေစလို ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က ႏို၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ပထမအႀကိမ္ျမန္မာႏိုင္ငံဉာဏ္ရည္မသန္စြမ္း ကေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးညီ လာခံတြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သက္ေအာင္

No comments:

Post a Comment