Monday, November 28, 2016

ဘတ္ဂ်က္

လက္ရွိ အစိုးရသက္တမ္း၏ ပထမႏွစ္ျဖစ္ေသာ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြေတာင္းခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္ အစည္းအေဝးကို ေအာက္တိုဘာလ ၃၁ ရက္က က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ရသံုးမွန္းေျခ ေငြစာရင္းကို ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အညီ ယခင္အစိုးရလက္ထက္ ပထမအႀကိမ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေနာက္ ဆံုးအစည္းအေဝးတြင္ ေရးဆြဲ၍ ဥပေဒျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ျပန္လည္ျပင္ဆင္သည့္ အရအသံုးဆိုင္ရာ ဥပေဒကို ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ ျပ၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူခဲ့သည္။ယခုတစ္ဖန္ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြ ေတာင္းခံမႈစာရင္းကို ဘ႑ာေရး ေကာ္မရွင္က ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တတိယပံုမွန္အစည္းအေဝးသို႔ ေထာက္ခံတင္ျပရန္ ေရးဆြဲျခင္းျဖစ္သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္၏ ဘတ္ဂ်က္ ရသံုး မွန္းေျခကို ဘ႑ာေရးႏွစ္ မတိုင္မီ ႀကိဳတင္ ေရးဆြဲရျခင္းျဖစ္၍ အရအသံုး ခန္႔မွန္းေျခစာရင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ လက္ ေတြ႕ သံုးစြဲရသည့္ အခ်ိန္ေရာက္လာေသာအခါ အခ်ိန္အခါ အေျခအေနေပၚ မူ တည္၍ ေျပာင္းလဲမႈ ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ရာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္သည္ႏွင့္ ကြာဟမႈ ရွိမည္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကြာဟမႈမ်ားေလေလ ႀကိဳတင္ ခန္႔မွန္းေရးဆြဲမႈ ညံ့ေလေလဟု တည့္တည့္ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ဘတ္ ဂ်က္ေရးဆြဲသူ ပညာရွင္တို႔မည္သည္ ယခုတစ္ႏွစ္တည္းအတြက္သာေရးဆြဲရေသာ သူမ်ားမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ဆက္၍ဆက္၍ ေရးဆြဲလာျခင္းသာျဖစ္ရာ ႀကိဳတင္တြက္ဆရမည့္ အခ်က္ေပါင္း မ်ားစြာ အားလံုးလိုလို ခန္႔မွန္းတြက္ဆတတ္ၿပီ ျဖစ္ၾကသည္။သဘာဝကပ္ေဘးႀကီးမ်ားကို ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္၏ေလာဟု ေမးရန္ရွိသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္က နာဂစ္မုန္တိုင္းႀကီးေလာက္ ႀကီးမားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ကိုမူ ႀကိဳတင္တြက္ဆရန္ ခက္ေသာ္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္းလိုလို ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္တြင္ ေလဖိအားနည္းရပ္ဝန္းမွ မုန္တိုင္းအျဖစ္ပ်ဳိးကာ အသင့္အတင့္ရွိေသာ မုန္တိုင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာျခင္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ရာသီဥ တုေဖာက္ျပန္လာသည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္သိၾကၿပီး ျဖစ္သကဲ့သို႔ သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈေၾကာင့္ ျမစ္ဖ်ားေဒသမ်ားတြင္ ေရစီးေရလာ ထိန္းသိမ္းႏိုင္စြမ္း ေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ေရႀကီးေရလွ်ံမႈေဘးဒဏ္ခံရသည္ကိုလည္း ႀကိဳတင္တြက္ဆႏိုင္ၿပီ ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့ေရနံေစ်းထိုးက်ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ေစ်းတက္လာသည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိႏိုင္ပါသေလာဟုေမးေသာ္၂ဝ၁၄ ႏွစ္လယ္ေလာက္မွစ၍ ေရနံေစ်းက်ဆင္းခဲ့သည္မွာ ၂ဝ၁၆ ႏွစ္ ကုန္ေလာက္အထိ ယခင္ ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတက္မီကရွိခဲ့ေသာ ေရနံစိမ္းတစ္စည္ ေဒၚလာ ၁ဝဝ အထက္ ျပန္မေရာက္ႏိုင္ဟုေတာ့ တြက္ဆျပႏိုင္သည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်း ၂ဝ၁၇ ႏွစ္စအထိ က်ႏိုင္ဖြယ္မရွိဟု ခန္႔မွန္း၍ရသည္။ သို႔ဆိုလွ်င္ ျမန္ မာႏိုင္ငံ၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းက ကမၻာသံုး အေမရိကန္ေဒၚလာ တက္ႏႈန္းထက္ ပို ျမင့္ေနသည္ကိုေရာ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း သိရွိ ႏိုင္သေလာဟု ေမးရန္ရွိသည္။


ျမန္မာေငြတန္ဖိုး က်ႏႈန္းကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္း တြက္ခ်က္ႏိုင္သူမ်ားရွိပါသည္။ ျမန္မာတို႔ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္အစုိးရ၏ ေနာက္ဆံုးႏွစ္က လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ အက်ဳိးသက္ ေရာက္မႈမ်ားကို တြက္ဆရ ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာတိုး ျမႇင့္ခဲ့ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းလစာတိုးေပးခဲ့ျခင္း၊ ကြၽန္းသစ္ႏွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္း ေျမာက္ ျမားစြာ Saturated Point  ျပည့္ဝေရခ်ိန္မွတ္ေရာက္ေအာင္ ထုတ္လုပ္ ခဲ့ျခင္း၊ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားစြာ ေရးဆြဲသတ္မွတ္ခဲ့ျခင္းစေသာ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ယခုဘ႑ာႏွစ္တြင္ လာေရာက္တိုက္ခတ္မည္ကို ႀကိဳတင္သိရွိၿပီးျဖစ္သည္။ အစိုးရသစ္ရက္ေပါင္း ၁ဝဝ အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးဖမ္းဆီးေရး၊ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ ေရးႏွင့္ ရွမ္း၊ ကခ်င္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ႐ုတ္တရက္တိုက္ပြဲမ်ား ပိုမိုျပင္းထန္လာေရးစေသာ ကုန္က်စရိတ္ ပိုမ်ား ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ား ကိုမူ ယခင္ႏွစ္ ဘတ္ဂ်က္ေရးဆြဲစဥ္က ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းတြက္ဆႏိုင္ျခင္း ရွိမည္မထင္ေပ။ အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံ အေနာက္ဘက္တံခါးဝအနီးမွ ႀကိတ္၍ ႀကံစည္မႈႀကီးမ်ဳိးကိုလည္း ႀကိဳတင္ သိရွိႏိုင္မည္မထင္ေပ။


မည္သို႔ပင္ဆိုေစ ယခုႏွစ္ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ အေမရိကန္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္လာသည္။ ပို႔ကုန္ဘက္က ေစ်းႏႈန္း က်ပ္ေငြ ပိုတိုးေသာ္လည္း အေရအတြက္ ေလ်ာ့နည္း သျဖင့္ ဝင္ေငြရေငြဘက္က ပိုမလာပဲ ျဖစ္ေနသည္။ သြင္းကုန္ဘက္တြင္မူ ေစ်းႀကီး ေပးဝယ္ရၿပီး အေရအတြက္ ေလ်ာ့သျဖင့္ ထြက္ေငြသံုး ေငြ သိသိသာသာ ပိုကုန္ေလသည္။ အထူးသျဖင့္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းတက္လာေ သာေၾကာင့္ ဘ႑ာေရးဘတ္ဂ်က္ ပိုသံုးရသည္။ ဘိလပ္ေျမႏွင့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္း ေစ်းတက္လာေသာေၾကာင့္ တိုက္မ်ား၊ လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား ေဆာက္ရာတြင္ ပိုကုန္သည္။ ဓာတ္ဆီေစ်း တက္လာ ေသာေၾကာင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္စရိတ္ ပိုကုန္သည္။ လ်ာထားေသာ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြ မေလာက္ေတာ့ဘဲ ျဖည့္စြက္ခြင့္ျပဳ ေငြ ထပ္ေတာင္းရေတာ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မူလလ်ာထားေသာ လုပ္ငန္းအတိုင္း ဆက္လုပ္မည္ဆိုပါက မည္မွ် စစ္စစ္စိစိသံုသံုး ပိုကုန္မည္သာ ျဖစ္သည္။ မည္မွ်အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ဂ႐ုစိုက္စိုက္ ပိုကုန္မည္သာ ျဖစ္သည္။ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို မည္မွ်ခ်င့္ခ်ိန္၍သံုးသံုး ေစ်းတက္လာ၍ ပိုကုန္မည္သာျဖစ္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ လ်ာထားခ်က္ႏွင့္ ေလာက္ေအာင္ သံုးရန္မွာ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ဆက္မတတ္မွသာ ျဖစ္မည္။ ေငြေၾကး ဆက္မေဖာင္းပြမွသာ ေလာက္မည္။ ေငြ ေၾကး ဆက္မေဖာင္းပြေအာင္ မလုပ္ႏိုင္၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္း ဆက္ မတတ္ေအာင္ မတား ႏိုင္ပါက ခြင့္ျပဳလ်ာထားေငြျဖင့္ ေလာက္ ေအာင္မွာ လုပ္ငန္းအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်မွသာ ျဖစ္ေပမည္။ ဆိုလိုသည္မွာ တိုက္သစ္ ၁ဝ လံုး ေဆာက္မည့္အစား ကုန္ေစ်းႏႈန္း ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း တက္ပါ က တိုက္သစ္ ကိုးလံုးသာ ေဆာက္လွ်င္ လ်ာထားေငြ ေလာက္ ေပမည္။ ထပ္မံ ျဖည့္စြက္ေတာင္းရန္မလို ေတာ့။ ႐ံုးတစ္႐ံုးက စကၠဴအထုပ္ ၁ဝဝ သံုးမည့္အစား အထုပ္ ၉ဝ သာ သံုးျခင္း တည္းဟူေသာ ေခြၽတာသည့္ လမ္းဖက္ ကိုလည္း လိုက္ႏိုင္သည္။ လူႀကီးတစ္ဦး ၁ဝ ႀကိမ္ ကြင္းဆင္းမည့္အစား ကိုးႀကိမ္ဆင္းလွ်င္ ဆင္းသည့္ႏႈန္းျဖင့္ ေခြၽတာႏိုင္ပါသည္။ အစည္းအေဝးပြဲတြင္ တိုက္ေသာ ေကာ္ဖီ၌ ႏို႔ဆီ ၁ဝ ဘူး ကုန္မည့္အစား ကိုးဘူးႏွင့္ ေဖ်ာ္၍ တိုက္ျခင္းျဖင့္သာ လ်ာထားေငြကို  ေလာက္ေအာင္ သံုးႏိုင္ပါမည္။


ဤေနရာ၌ မလိုအပ္ေသာ အ ေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ ေခြၽတာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အစည္းအေဝးတြင္ တက္ေရာက္သူတစ္ဦးလွ်င္ မုန္႔သံုးခု ခ် ေကြၽးမည့္အစား ႏွစ္ခုသာ ခ်ေကြၽးသည့္ ႏႈန္းျဖင့္ ေခြၽတာႏိုင္ သည္။ ထိုတက္ေရာက္သူ အေနျဖင့္ မုန္႔တစ္ခု ေလွ်ာ့စားရ၍ အာဟာရ ခ်ဳိ႕တဲ့ၿပီး က်န္းမာေရး ထိခိုက္သြားမည္ မဟုတ္သည္မွာ ေသခ်ာ၍ ဤနည္းျဖင့္ ေခြၽတာႏိုင္သည္။ လူႀကီးတစ္ဦးက ဖြင့္ပြဲတိုင္းလိုက္တက္၍ ကား တန္း (လမ္းေၾကာင္း)ျဖင့္ သြားလာရေသာ စက္သံုးဆီႏွင့္ ေကြၽးေမြးဧည့္ခံစရိတ္ ကုန္က် ေနသည္ကို အေရးမႀကီးေသာ ဖြင့္ပြဲကို မသြားေတာ့ဘဲ ေနျခင္းျဖင့္ ေခြၽတာႏိုင္သည္။ ဖြင့္ပြဲတိုင္းသည္ လူႀကီးတက္ရန္ မလိုသည္ကို ခ်င့္ခ်င့္ခ်ိန္ခ်ိန္ သုခမိန္နည္း ျဖင့္ ေခြၽတာရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေခြၽတာရာတြင္ တိုက္ ေဆာက္ရာ၌ ဘိလပ္ေျမကို သဲႏွင့္ တစ္အခ်ဳိးေလး ထည့္ရမည့္အစား၊ တစ္အခ်ိဳး ေျခာက္ထည့္၍ လုပ္သည့္ ေခြၽတာ နည္းကို ေတာ့ လံုးဝ မလုပ္သင့္ဟု ခံယူခ်က္ရွိရ ေပမည္။ လုပ္ငန္းတြင္ မလိုအပ္ေသာအ ေရအတြက္ကို ေလွ်ာ့ရန္ျဖစ္ၿပီး အရည္အေသြး စံခ်ိန္စံၫႊန္းကို ေလွ်ာ့သည့္ အယူအဆကို မလုပ္မိရန္ အေရးႀကီးသည္။


ေသခ်ာေတြးမိပါက အစိုးရႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ေနေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအဆင့္မွစ၍ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမွ ေအာက္ဆံုးအဆင့္ ႐ံုးအကူအထိ လုပ္ငန္းသံုး၊ ႐ံုးသံုးပစၥည္း ကိရိယာမ်ားကို ဗံုးေပါလေဟာ သူေဌးသံုး သံုးေနသလားဟူေသာ အခ်က္ကို ေသခ်ာစစ္ေဆးၿပီး ေခြၽတာၾကျခင္း ျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ရန္ပံုေငြ လံုေလာက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘတ္ဂ်က္လို ေငြျပခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာခဲ့ ၿပီျဖစ္သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ အထိ ႏွစ္တိုင္း လိုေငြျပခဲ့သည္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္အတြင္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် လိုေငြျပမႈကို GDP ၏ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ တြက္ပါက ၃ ဒသမ ၈၂ ျဖစ္သည္။ အ ဆုိပါ ႏွစ္မ်ား အတြင္း ၂ဝဝဝ ျပည့္ႏွစ္က လိုေငြအမ်ားဆံုးျဖစ္၍ GDP  ၏ ၇ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျမင့္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္မူ သုည ဒသမ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိၿပီး လိုေငြနည္းဆံုးျဖစ္သည္။ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ လိုေငြျပမႈသည္ GDP ၏ ၄ ဒသမ ၉ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္သည္။ ယခုဘတ္ဂ်က္ ေနာက္ဆံုးလ်ာထားခ်က္ အရ လိုေငြသည္ က်ပ္ ၄ဝ၂၅ ဒသမ ၁၃ဝ ဘီလီယံျဖစ္ရာ GDP  က်ပ္ ၈၁ဝ၆၄ ဒသမ ၃၃၉ ဘီလီယံ၏ ၄ ဒသမ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိသည္။


ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပျခင္းသည္ ဝင္ေငြႏွင့္အသံုးစရိတ္ မမွ်၍ျဖစ္ရာ သာမန္အားျဖင့္ စီးပြားေရးမေကာင္း၍ ျဖစ္သည္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔ ေသာ္ ႏိုင္ငံ၏ အသံုးစရိတ္ကို အဘယ္အတြက္သံုး သနည္း ဟူေသာ အခ်က္က ပို၍အေရးႀကီးသည္။ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ တိုင္းလိုလိုပင္ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ ျပဖူးၾကသည္။ ၁၅ ႏွစ္အတြင္း လံုးဝလိုေငြမျပဘဲ ပိုေငြသာျပသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွာ အဇာဘိုင္ဂ်န္၊ ေနာ္ေဝႏွင့္ ကာတာ သံုးႏိုင္ငံ သာရွိသည္။ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ စင္ကာပူ ႏိုင္ငံတို႔မွာ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြ အလြန္နည္းၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ပိုေငြအနည္းငယ္ႏွင့္ မွန္တန္းတြင္ရွိသည္။ အေမရိကားဆိုလွ်င္ ယမန္ႏွစ္က လိုေငြ ၂ ဒသမ ၈ဝ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိ၍ ပိုေငြ  ၄ ဒသမ ၆ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ရွိခဲ့ဖူးၿပီး လိုေငြ ၁၂ ဒသမ ၁ဝ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိရွိခဲ့ဖူးသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ တိုင္းသူ ျပည္သားမ်ားကို အက်ဳိးျပဳေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာ အကုန္အက်ခံေသာ ေၾကာင့္ လိုေငြျပလွ်င္ အက်ဳိးျပဳေသာ လို ေငြဟုဆုိရပါမည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာ ေရးႏွင့္ အက်ဳိးျပဳလုပ္ငန္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ ပုိ၍လ်ာထားႏိုင္ရန္ Fiscal Policy  ေခၚ ဘ႑ာေရးဘတ္ဂ်က္ မူဝါဒခ်မွတ္ထားသင့္ သည္။ ျပည္တြင္းစစ္အတြက္ အသံုးစရိတ္၊ အေဆာင္အေယာင္ ပကာသနအတြက္ အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈအ ေၾကာင္းျပေသာ ေဖ်ာ္ေျဖေရး အသံုးစရိတ္မ်ားကို ရာခိုင္ႏႈန္းသတ္မွတ္၍ ႀကီးၾကပ္ရန္ မူဝါဒခ်မွတ္ ထားလွ်င္ ဘတ္ဂ်က္သည္ လိုေငြမ်ားမ်ား ျပမည္မဟုတ္သလို ျပေသာလိုေငြသည္ ျပည္သူ႔အက်ဳိးအတြက္ သံုးျခင္းသာ ျဖစ္ေပေတာ့မည္။    


ေအာင္ခ်ိန္ဘြား

No comments:

Post a Comment