Friday, November 18, 2016

စြပ္စြဲခံရသူက ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံပိုင္ခြင့္

၂၀၁၆ ႏိုဝင္ဘာ ၁၀ ရက္ 7Day Dailyသတင္းစာ စာမ်က္ႏွာ ၇တြင္ေဖာ္ျပခ်က္အရ ကြၽန္ေတာ္ရရွိေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဆက္သြယ္ေရးပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ျဖင့္ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ ကို အေရးယူရန္ တိုင္တန္းခ်က္ အရ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထုိသူကို ဖမ္းဆီး ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခ်ဳပ္မိန္႔ (Remand) ေတာင္းခံရန္ ၿမိဳ႕နယ္ တရား႐ံုးသို႔ ႐ံုးထုတ္ရာ စြပ္စြဲခံရ သူအတြက္ ေရွ႕ေနပါဝါ(ကိုယ္စား လွယ္စာ)တင္သြင္းခဲ့သည္။ ယင္းကို ရမန္ကာလအတြင္း ေရွ႕ေန ပါဝါ ေလွ်ာက္ထားခြင့္မရွိဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တရားသူ ႀကီးက ပယ္ခ်ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္ဆိုေသာ အခ်က္ပဲျဖစ္သည္။ ယခု ကြၽန္ေတာ္ ေဆြးေႏြးလို သည္မွာ စြပ္စြဲခံရသူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကို ရဲက ဖမ္းဆီးၿပီး ေနာက္ ခ်ဳပ္မိန္႔ေတာင္းခံရန္ တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ တင္ပို႔သည့္ အခ်ိန္တြင္ ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံရန္ ေဆာင္ရြက္သည္ကို တရား႐ံုးက ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းမွာ မွန္ကန္ မွ်တျခင္း ရွိ၊ မရွိဆိုေသာ အခ်က္ ပဲျဖစ္ပါသည္။ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၀(၁) ျပ႒ာန္းခ်က္မွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။ Any person accused of an offence before a criminal court, or against whom proc -edings are instituted under this Code in any such Court, may of right be defended by apleader.

‘‘ရာဇဝတ္တရား႐ံုးတစ္႐ံုး တြင္ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အစြပ္စြဲခံ ရသူ မည္သူမဆို သို႔တည္းမဟုတ္ ဆိုခဲ့သည့္ ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ဤက်င့္ ထံုးဥပေဒအရ အမႈစြဲဆိုျခင္းခံရသူ မည္သူမဆို ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံပုိင္ခြင့္ ရွိသည္’’

ခ်ဳပ္မိန္႔ရမန္ေပးမည့္ ၿမိဳ႕ နယ္တရား႐ံုး၊  တရားသူႀကီးက ေရွ႕ေနပါဝါကို  လက္မခံဘဲ ျငင္း ပယ္လိုက္ျခင္းမွာ  စြပ္စြဲခံရသူ သည္ တရား႐ံုး၌ ‘အမႈစြဲဆိုျခင္း ခံရသူမျဖစ္ေသး’ဟူသည့္ ေကာက္ယူခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္မည္ ထင္ပါသည္။

  ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး၏ အမိန္႔ (သို႔မဟုတ္) ဝရမ္းမိန္႔မပါ ရွိဘဲ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာသူ အား ရဲအရာရွိက ဖမ္းဆီးႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ရာဇဝတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၄ မွ ၅၉ အထိတို႔တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဝရမ္းအမိန္႔မပါဘဲ ဖမ္း ဆီးထားသူတစ္ဦးကို ရဲအရာရွိက (သာမန္အားျဖင့္) ၂၄ နာရီထက္ ပို၍ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းမျပဳရန္ ယင္း ဥပေဒပုဒ္မ ၆၁ (က) တင္းတင္း က်ပ္က်ပ္ တားျမစ္ထားသည္။ အေျခခံဥပေဒကလည္း ခြင့္မျပဳ ေခ်။

သို႔ျဖစ္၍ ၂၄ နာရီအတြင္း ေမးျမန္းစံုေထာက္မႈ ၿပီးစီးရန္ လကၡဏာမရွိလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ စြပ္စြဲ ခ်က္ (သို႔မဟုတ္) သတင္းေပး ခ်က္သည္ ခိုင္လံုသည္ဟု ယံု ၾကည္ရန္ အေၾကာင္းရွိလွ်ွင္ျဖစ္ ေစ စြပ္စြဲခံရသူကို ရာဇဝတ္သူႀကီး ထံသို႔ ခ်က္ခ်င္းတင္ပို႔ေပးရန္ လည္း ရာဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒ ပုဒမ ၁၆၇ တြင္ အတိအလင္း ၫႊန္ျပထားသည္။

ျပစ္မႈတစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ စြပ္စြဲ ခံရသည့္ တရားခံအား စီရင္ပိုင္ ခြင့္အာဏာရွိသည့္ တရား႐ံုးသို႔ တရားစြဲတင္ပို႔ျခင္းမွာ ရာဇဝတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒပုုဒ္မ ၁၇၀ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။ စြပ္စြဲ ခံရသူကို ခ်ဳပ္မိန္႔ (Remand) ေတာင္းခံရန္ ရာဇဝတ္တရားသူ ႀကီး တစ္ဦးထံသို႔ တင္ပို႔ျခင္းမွာ ပုဒ္မ ၁၆၇ အရ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ခ်ဳပ္မိန္႔ရရွိ ရန္အတြက္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး ထံသို႔ တင္ပို႔ခံရသည့္ စြပ္စြဲခံရသူ သည္ ပုဒ္မ ၃၄၀(၁)တြင္ ေဖာ္ျပ သည့္ ‘အမႈစဲြဆုိျခင္းခံရသူ’ဟုတ္၊ မဟုတ္ ဆင္ျခင္ရန္ရွိပါသည္။

‘ရဲက တရားခံအား ခ်ဳပ္မိန္႔ ေပးရန္ ေလွ်ာက္လႊာတစ္ခုသည္ ဤဥပေဒအရ ပုဒ္မ ၁၆၇ အတြင္း က်ေရာက္သည္ျဖစ္ရာ ဤဥပေဒ အရ ‘‘တရား႐ံုး၌ စြဲဆိုေသာအမႈ အခင္း’ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ရ မည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ဖမ္းဆီးၿပီး ၂၄ နာရီၾကာၿပီးေနာက္ တရားခံ သည္ တရား႐ံုးေရွ႕သို႔ ေရာက္ သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ခုခံေခ်ပခြင့္ရွိ လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရဲကတရား ခံကို စြဲခ်က္ျပဳလုပ္၍ တရားစြဲ တင္ပို႔သည္ျဖစ္ေစ၊ မတင္ပို႔ရေသးသည္ျဖစ္ေစ၊ တရားခံ၏ တရားဝင္ကုိယ္စားလွယ္ (ေရွ႕ေန) အား တရားခံႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ေပးရမည္’ဟု (၅၀ ဘံု ေဘ၊ စာ ၇၄၁)တြင္ ၫႊန္ျပထားသည္။

‘မည္သူမဆုိ ရာဇဝတ္႐ံုး၌ ျပစ္မႈတစ္ရပ္ျဖင့္ အစြပ္စြဲခံရ သည့္ အခ်ိန္(သို႔မဟုတ္) ဆိုခဲ့ သည့္ ႐ံုးတစ္႐ံုးတြင္ ဤက်င့္ထံုး ဥပေဒအရ အမႈစြဲဆိုျခင္းခံရသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဤအခြင့္အေရးအစျပဳ သည္။

ပုဒ္မ ၁၆၇ အရ ရမန္ (ခ်ဳပ္ မိန္႔)ေတာင္းခံသည့္ ေလွ်ာက္လႊာ ကို ရဲအရာရွိက တင္သြင္းျခင္း သည္ ဤက်င့္ထံုးဥပေဒအရ အမႈ စြဲဆုိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထုိသူမွာ တရားခံျဖစ္၍ တရားသူႀကီးေရွ႕ သို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထုိသူ ၂၄ နာရီၾကာ အဖမ္းခံထားရၿပီးေနာက္ တရား ႐ံုးသို႔ ေရာက္လာသည့္အခ်ိန္တြင္ ဤအခြင့္အေရး အစျပဳေပသည္။ သူ၏ ေရွ႕ေန လာေရာက္ႏုိင္ သည္။ ခ်ဳပ္မိန္႔ကုိ ကန္႔ကြက္ႏုိင္ သည္။ (သို႔မဟုတ္) သူ၏ကိုယ္ စား အျခားေလွ်ာက္ထားမႈ တစ္စံု တစ္ရာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေပသည္။

(Llewellyn Evans, 27 Criminal Law Journal.1169)

အဆိုပါစီရင္ထံုးႏွင့္ ဖြင့္ဆို ခ်က္၊ ၫႊန္ျပခ်က္တို႔အရဆိုလွ်င္ စြပ္စြဲခံရသူ (တရားခံ)အား ျပစ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ တရား႐ံုးသို႔ ရာ ဇဝတ္က်င့္ထံုး ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၀ (၁) အရ တရားစြဲတင္သည့္ အခါ တြင္သာမက ရဲက ဖမ္းဆီးထား သည့္ စြပ္စြဲခံရသူ (တရားခံ) အား ခ်ဳပ္မိန္႔ (Remand)ေတာင္းခံရန္ အတြက္ ရာဇဝတ္တရားသူႀကီး ေရွ႕သို႔ ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ ပုဒ္မ ၁၆၇ အရ တင္ပို႔သည့္အခါ တြင္လည္း ‘အမႈစြဲဆိုျခင္းခံရသူ’ အျဖစ္ မွတ္ယူရမည္ျဖစ္ရာ ရာဇ ဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၀(၁) ျပ႒ာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ ‘ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံပိုင္ခြင့္’ကို ရရွိေပလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ တရား႐ံုးမ်ား လက္စြဲအပိုဒ္ ၄၀၃(၁) တြင္ ရာ ဇဝတ္တရားသူႀကီးေရွ႕သို႔ တရား ခံကို မယူေဆာင္ခဲ့သမွ် ထုိ႔အျပင္ ရမန္အမိန္႔မေပးထိုက္ေၾကာင္း တရားခံက အေၾကာင္းျပခြင့္မရ ရွိသမွ် ရမန္ေပးရန္ အမိန္႔ကို ခ်မွတ္ျခင္း မျပဳႏိုင္ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပထားရာ ရမန္အမိန္႔ မေပး ထုိက္ေၾကာင္း   ‘တရားခံ၏ အေၾကာင္းျပခ်က္’ကို ေရွ႕ေနက ကိုယ္စားလွယ္ပါဝါ တင္သြင္း၍ ေဆာင္ရြက္ျခင္းအား ရာဇဝတ္ တရားသူႀကီးက တားျမစ္ႏိုင္သည့္ (သို႔မဟုတ္) ျငင္းပယ္ႏုိင္သည့္ အခြင့္အာဏာမရွိဟု ဆိုရေပမည္။

စြပ္စြဲခံရသူအား ခ်ဳပ္မိန္႔ ေတာင္းသည့္အခ်ိန္တြင္ စြပ္စြဲခံ ရသူအတြက္ ေရွ႕ေနပါဝါတင္ သြင္းသည္ကို လက္ခံ၍ အဘယ္ ေၾကာင့္  ခ်ဳပ္မိန္႔မေပးထုိက္ ေၾကာင္းႏွင့္ အဘယ္ေၾကာင့္ အာ မခံရထိုက္ေၾကာင္း အေၾကာင္း ျပခ်က္ကို ၾကားနာရန္ျဖစ္ၿပီး ေရွ႕ ေနပါဝါ တင္သြင္းသည္ကို ျငင္း ပယ္လိုက္ျခင္းသည္ ရာဇဝတ္ က်င့္ထံုးဥပေဒပုဒ္မ ၃၄၀(၁)အရ ‘ေရွ႕ေနျဖင့္ ခုခံပိုင္ခြင့္’ကို ျငင္းဆို ရာေရာက္ႏိုင္သျဖင့္ ေနာင္အခါ ဆင္ျခင္သင့္ေၾကာင္း  အႀကံျပဳ လိုက္ပါသည္။

‘‘ခင္ဗ်ားကို ကြၽန္ေတာ္ ဖမ္း လိုက္ၿပီ။ အခုအခ်ိန္ကစၿပီး ခင္ဗ်ား ရဲ႕ေရွ႕ေနကို ေခၚႏိုင္ပါတယ္’’

ျပည္ပဝတၳဳႏွင့္ ႐ုပ္ရွင္ကား မ်ား၌ မည္သုိ႔ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္ စြဲခံရသူကိုမဆို ရဲက တာဝန္အရ ဖမ္းဆီးသည့္အခါတိုင္း ထုိသို႔ ေျပာေလ့ရွိၿပီး ထုိသို႔ေျပာသည္ကို ၾကားရသည့္အခါတိုင္းတြင္လည္း ရာဇဝတ္ျပစ္မႈျဖင့္ စြပ္စြဲခံရသူ တစ္ဦး၏ ဥပေဒကေပးအပ္ထား သည့္ အခြင့္အေရးႏွင့္ ခုခံေခ်ပ ခြင့္ကို အေလးထားသည့္ စကား ရပ္အျဖစ္ ေက်နပ္မိပါသည္။ ဤ သည္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ၏ ေကာင္းမြန္သည့္ အမွတ္လကၡ ဏာတစ္ခု ျဖစ္တန္ရာပါသည္။

သေဘာ႐ိုးျဖင့္ မွားယြင္း တတ္ပါသည္။ ဥပေဒကို ကိုင္ တြယ္က်င့္သံုး၍ တာဝန္ထမ္းရသူ မ်ား၏ေသာက၊ ေမာဟတို႔ကို စာနာနားလည္ပါသည္။ သို႔ရာ တြင္ ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္း တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာ လြတ္လပ္ မႈႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ျပင္းထန္သည့္ ေဝဖန္ထုိးႏွက္ခ်က္မ်ားကို ရင္ ဆုိင္ခဲ့ရျခင္းႏွင့္ အျခားအေၾကာင္း မ်ားေၾကာင့္ စိုးရိမ္ထိန္လန္႔မႈ မကင္းသည့္ တရားစီရင္မႈ သေႏၶ သားကို ထပ္မံ၍ မဖြံ႕ၿဖိဳးမႀကီး ထြားေစလိုေတာ့ျခင္းမွာ ဤစာ ေရးသားျခင္း၏ အေၾကာင္းရင္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

 ပံုစံခြက္တစ္ခုတည္းတြင္ အရြတ္တက္ေနေသာ တရားသူ ႀကီးမ်ားကို မဆိုလိုပါ။ ပ်ဳိရြယ္ ေသာ၊ ၾကည္လင္ေနဆဲျဖစ္ေသာ တရားသူႀကီးငယ္လတ္မ်ားအေန ျဖင့္ ပညာျပည့္ေအာင္လည္းအား ထုတ္ေစလိုပါသည္။ ႏွလံုးလွ ေအာင္လည္း သတိမူေစလိုပါ သည္။ ‘ပညာျပည့္ဝ ႏွလံုးလွ’ပါမွ မဆုတ္မနစ္ေသာ သတၱိျဖင့္ စီရင္ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါမည္။ ပင္ပန္းလွပါ ၿပီ။ တိုင္းသူျပည္သားေတြကို အမွန္တရား ျပန္ေပးပါဆိုသည္ကိုေျပာျပဖို႔ မလိုေတာ့ဘူးထင္ပါသည္။ ေျပလြင္ျမင့္

No comments:

Post a Comment