Wednesday, November 30, 2016

ျမန္မာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားေၾကာင့္ ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ေနဟု တ႐ုတ္သတင္းစာေရး

ျမန္မာအစိုးရအေနျဖင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပေနေသာ္လည္း AA တပ္ဖြဲ႔၊ တအာင္းအမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္(TNLA) ႏွင့္ ျမန္မာအမ်ိဳးသား ဒီမိုကရက္တစ္ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစု MNDAA တို႔က ပါဝင္ျခင္းမရွိ၍ ရည္မွန္းရာ ပန္းတိုင္ကို လက္မလွမ္းႏိုင္ဘဲ ရွိေနေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ အဆုိပါ အဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔က တိုက္ခိုက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္၍ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၂၀ မွစကာ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားလာသည္။ အျမင္အားျဖင့္ ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္အေပၚ စစ္တပ္၏ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားက AA(AA အား KIA က ေမြးဖြားေပးသည့္ တပ္အျဖစ္ ေဆာင္းပါးတြင္ ေဖာ္ျပထား)၊ TNLA ႏွင့္ MNDAA တို႔အတြက္ ေက်ာမလုံစရာ ျဖစ္ေစသည္။ သို႔ေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္ၾကားက ပဋိပကၡမ်ားက အမွန္တကယ္ ႐ႈပ္ေထြးသည္။


ျမန္မာစစ္တပ္အေပၚ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ လက္တုံ႔ျပန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားက ၎တို႔၏ အခြင့္အာဏာႏွင့္ တည္ရွိမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းျဖစ္သည္။ အထက္ပါ အဖြဲ႔သုံးဖြဲ႔အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အာဏာစက္ကို ပိုမိုေတာင့္တင္းခိုင္မာ လိုေနၿပီး ေနာက္ပိုင္းအစိုးရႏွင့္ ညွိႏႈိင္းမႈမ်ားတြင္ တန္းတစ္ခုက ရပ္တည္ႏိုင္လိုျခင္းျဖစ္သည္ဟု တ႐ုတ္အာေဘာ္သတင္းစာက ဆိုသည္။
သို႔ေသာ္လည္း တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ လက္ငင္းအက်ိဳးဆက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ျမန္မာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား စီးဝင္လာျခင္းပဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္က ျမန္မာျပည္သူ ၃၀၀၀ ေက်ာ္ထက္မနည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္း ခိုလႈံေရာက္ရွိလာသည္။ လုံၿခံဳေရးစိုးရိမ္မကင္းလည္း ျဖစ္လာေစသည္။ ပုံမွန္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးကို ထိပါးခံေနရသည္။ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ မဆင္မျခင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသ၏ လုံၿခံဳေရး မေသခ်ာမႈမ်ား ပိုမိုႀကီးထြားလာေတာ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္သတင္းစာက ဆိုထားသည္။
ေရရွည္အားျဖင့္လည္း ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေဒသတြင္း တ႐ုတ္၏ အက်ိဳးစီးပြားကို ႀကီးထြားေလ်ာ့ပါးေစသည္။ အႀကီးဆုံး ဆုံး႐ႈံးေနမႈတစ္ရပ္က ျမစ္ဆုံဆည္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္သည္ဟု Global Times သတင္းစာက ဆိုလာခဲ့သည္။ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ KIA ၾကားက ပဋိပကၡေၾကာင့္ စီမံကိန္းကို ငါးႏွစ္ ရပ္ဆိုင္းခံရသည္ဟု ယင္းသတင္းက ဆိုထားသည္။
KIA က ၎တို႔၏ နယ္ေျမအတြက္ တ႐ုတ္ စီမံကိန္းကို အေရးဆိုလာသည္။ ဧရာဝတီျမစ္အတြင္း တ႐ုတ္ကုမၸဏီက ဆည္တည္ေဆာက္ေနျခင္းမ်ား ရပ္ေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးေနရာမ်ား အတြင္းႏွင့္ ဝန္းက်င္တြင္ KIA က မိုင္းမ်ား ေထာင္လာၿပီး ျမန္မာအစိုးရက ေစလႊတ္ေသာ မိုင္းရွင္းတပ္ဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ၿခံဳခိုတိုက္ခုိက္သည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကလည္း ရွမ္းျပည္နယ္ရွိ ေျပာက္က်ားတပ္မ်ားက တ႐ုတ္-ျမန္မာ ပိုက္လိုင္းကို ဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။ ထိုအျပဳအမူမ်ားမွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုမ်ားက တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေနေစသည္ဟု ယင္းအာေဘာ္က ေရးသားသည္။ ျမစ္ဆုံကဲ့သို႔ေသာ စီမံကိန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းရျခင္းသည္ တ႐ုတ္အတြက္ ေငြယိုေပါက္ႀကီးပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။
ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားၾကား ပဋိပကၡမ်ားသည္ တ႐ုတ္၏ ပိုးလမ္းမသစ္ႀကီးစီမံကိန္းႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏိၵယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤ ံလမ္း တည္ေဆာက္ေရးအတြက္လည္း ခလုတ္ကန္သင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အေရွ႕ေတာင္အာရွႏွင့္ ေတာင္အာရွ လမ္းဆုံျဖစ္ကာ တ႐ုတ္အေနာက္ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ အိႏိၵယသမုဒၵရာတို႔ကုိ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည့္ အလြန္အေရးပါေသာ လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ကာ အနာဂတ္တြင္ တ႐ုတ္၏ စြမ္းအင္လုံၿခံဳေရးအတြက္လည္း မရွိမျဖစ္ပင္ျဖစ္သည္။
သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား၏ ေရရွည္ပဋိပကၡမ်ားက တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားကို အကူအညီအမ်ိဳးမ်ိဳးေပးေနေသာ အေမရိကန္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကဲ့သို႔ေသာ ျပင္ပၾသဇာမ်ားေၾကာင့္လည္း ပိုမို႐ႈပ္ေထြးလာခဲ့သည္ဟု အဆိုပါ အာေဘာ္တြင္ လက္ညိဳးထိုးထားသည္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားက လိုအင္စိတ္မ်ား ပုိႀကီးထြားလာၿပီး ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ အႏၱရာယ္မ်ားေသာ ကစားပြဲကို ကစားလ်က္ အဆမတန္ေသာ လိုအင္မ်ားကို ေတာင္းဆိုေနသည္။ ၎တို႔ရဲ႕ အေျခအေနမွန္ သုံးသပ္ႏိုင္မႈ ခ်ိဳ႕ငဲ့ျခင္း၊ ကိုယ္က်ိဳးအက်ိဳးစီးပြားႏွင့္ အေလာတႀကီးမဆင္မျခင္ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာဆက္ဆံေရးအတြက္ မေရရာမႈမ်ားစြာကို ျဖစ္ပြာလာေစလိမ့္မည္ျဖစ္သည္ဟု ယင္းအာေဘာ္က သတိေပးေရးသားသည္။
တ႐ုတ္၏ အမ်ိဳးသားအက်ိဳးစီးပြားကို ၿခိမ္းေျခာက္ႏိုင္မႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ထိခုိက္မႈကို ဟန္႔တားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ အစပ်ိဳးလုပ္ေဆာင္ရမည္သာျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိပါးလာႏိုင္မႈ မွန္သမွ်ကို တားဆီးဆန္႔က်င္ရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ နယ္ျခားတပ္ႏွင့္ ဌာေနဥပေဒေရးရာအဖြဲ႔မ်ားက အေစာင့္အေရွာက္ျပဳရာ နယ္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္ ပိုမိုအင္အားျပဳလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ယင္းအာေဘာ္တြင္ ေရးသားထားသည္။
တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ခိုင္ၿမဲေနရမည္ျဖစ္ကာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားကိုလည္း ေစ့စပ္ေရးစားပြဲဝိုင္းသို႔ ျပန္ၾကရန္ တိုက္တြန္းေၾကာင္း Global Times အာေဘာ္က ေရးသားေဖာ္ျပထားသည္။
မဇၩိမ

No comments:

Post a Comment