Tuesday, November 22, 2016

၆၆(ဃ)ကို အဘယ္ေၾကာင့္

အမ်ားျပည္သူ လိုက္နာရန္ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ဥပေဒတစ္ရပ္ က လူတစ္စုတစ္ဖြဲ႕၏ သေဘာ႐ိုး ျဖင့္မဟုတ္သည့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ တာတို႔ကို ထိခိုက္ဖြယ္ရာရွိေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပယ္ဖ်က္ရမည္ဆုိသည္ကို ကြၽန္ေတာ္မေထာက္ခံပါ။ သို႔ေသာ္ ထိုဥပေဒသည္ သေဘာ႐ိုးျဖင့္ျပဳသည့္ အမ်ားျပည္သူကိုပါ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေစမည္ဆုိပါက ပယ္ဖ်က္ရမည္ပဲ ျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိန္အခါေကာင္းျဖစ္သည္ ဟု မဆုိသာႏုိင္ေစကာမူ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ျပင္ဆင္ပယ္ဖ်က္ရန္ သင့္၊ မသင့္ တရားဥပေဒ႐ႈေထာင့္မွ ေဆြးေႏြး လိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ျပည္သူမ်ားအ ၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ ေက်ာ္ ေစာထင္ရွားေနသည့္ ဆက္သြယ္ ေရးဥပေဒကို ပထမအႀကိမ္လႊတ္ ေတာ္သက္တမ္းကာလ ၂၀၁၃ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း ၁၉ ခန္းႏွင့္ ပုဒ္မေပါင္း ၈၉ ခု ပါဝင္ပါသည္။ယင္းဥပေဒပုဒ္မ ၆၆ တြင္ ‘မည္သူမဆုိ ေအာက္ပါျပဳလုပ္မႈ တစ္ရပ္ရပ္ကို က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံရလွ်င္ ထိုသူအား သံုးႏွစ္ထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ေငြဒဏ္ျဖစ္ ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ် မွတ္ရမည္’ဟု ေဖာ္ျပထားၿပီး ပုဒ္မ ခြဲ (ဃ)တြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ၍ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးဦးအား ေျခာက္လွန္႔ေတာင္း ယူျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ ျခင္း၊ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးျခင္း (သို႔ မဟုတ္) ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္းဟု ေဖာ္ ျပထားသည္။

ပုဒ္မခြဲ (ဃ)တြင္ ေဖာ္ျပေသာ စကားရပ္မ်ားအနက္ ‘ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္’ဆိုသည့္ စကားရပ္ တစ္ခုတည္းကိုသာ ယင္းဥပေဒ ပုဒ္မ ၃(ဃ)၌ အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခဲ့ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူ ျခင္း၊ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း၊ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ျခင္း၊ အသေရ ဖ်က္ျခင္း၊ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း အစရွိသည့္စကားရပ္မ်ားကို အနက္အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိထားေၾကာင္း မေတြ႕ရေခ်။ ယင္းစကားရပ္မ်ား အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကို ‘ရာဇသတ္ႀကီး’တြင္သာ ေတြ႕ရွိရၿပီး အဆုိပါ ျပဳလုပ္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍လည္း  ျပစ္ဒဏ္မ်ားျပ႒ာန္းထားရာ ယင္းျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ယခုတိုင္ အတည္ျဖစ္ဆဲရွိပါသည္။

ရာဇသတ္ႀကီးျပ႒ာန္းခ်က္ ကို အၾကမ္းဖ်င္းေဖာ္ျပပါမည္။ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူမႈကို က်ဴး လြန္လွ်င္ ပုဒ္မ ၃၈၄ အရ ေထာင္ ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ၊ ရာဇဝတ္မကင္း ေသာ အႏုိင္အထက္ျပဳမႈကို က်ဴး လြန္လွ်င္ ပုဒ္မ ၃၅၂ အရ ေထာင္ ဒဏ္သံုးလအထိ၊ မတရားတား ဆီးကန္႔ကြက္မႈ (သို႔မဟုတ္) မတရားဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္မႈကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ပုဒ္မ ၃၄၁ အရ အလုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္တစ္လအထိ၊ အသေရဖ်က္မႈကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ပုဒ္မ ၅၀၀ အရ အလုပ္မဲ့ ေထာင္ဒဏ္ ၂ ႏွစ္အထိ၊ ရာဇဝတ္မကင္း ေသာ ေျခာက္လွန္႔မႈ၊ ေစာ္ကားမႈ ႏွင့္ စိတ္ၿငိဳျငင္ေစမႈတုိ႔ကို က်ဴးလြန္လွ်င္ ပုဒ္မ ၅၀၆ အရ ၂ ႏွစ္အထိေထာင္ဒဏ္ စသည္ျဖင့္ျပ႒ာန္း လ်က္ ျမန္မာႏုိင္ငံတရား႐ံုးမ်ားႏွင့္ တရားဥပေဒဆုိင္ရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့သည္ မွာ ႏွစ္ပရိေစၧဒမ်ားစြာ ၾကာျမင့္ခဲ့ ပါၿပီ။

ျပစ္မႈတစ္ခုခ်င္းတြင္ တိက် ေသာ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်က္မ်ားပါရွိၿပီးျဖစ္ ပါလ်က္ ‘ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ကို အသံုးျပဳ၍’ဟူေသာ စကား ရပ္ကို ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒတြင္ ထပ္မံထည့္သြင္း၍ ‘သံုးႏွစ္ထက္ မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္’ဟူ၍ ေရာ ေထြးျပ႒ာန္းလိုက္ျခင္းသည္ မွန္ ကန္မွ်တမႈ ရွိ၊ မရွိ၊ သဘာဝက်မႈ ရွိ၊ မရွိ ဆင္ျခင္သင့္ၿပီျဖစ္ပါသည္။

သဘာဝက်သည္ဟု လက္ခံ ရန္ ခဲယဥ္းေသာအခ်က္တစ္ခ်က္ ကို ဦးစြာေျပာလိုပါသည္။

ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ပါ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုခုကို အသံုးျပဳ ၍ ေျခာက္လွန္႔ေတာင္းယူျခင္း၊ အသေရဖ်က္ျခင္း စသည္တုိ႔မွာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ယင္း ျပစ္မႈမ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ က်ဴးလြန္ႏုိင္ ေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္သည္ဟု လက္ ခံႏုိင္စရာရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ ျခင္းဆုိသည္ကိုမူ စဥ္းစားရပါ မည္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ အႏုိင္အထက္ျပဳျခင္း ဆုိသည္ကိုလည္း စဥ္းစားရပါ မည္။

မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ မႈကို ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၃၉ က ဤသို႔ ဖြင့္ဆုိပါသည္။

‘တစ္ဦးတစ္ေယာက္ေသာ သူ သြားလာပိုင္ခြင့္ရွိေသာအရပ္ သို႔ မသြားမလာရေအာင္တားဆီး ရန္ မည္သူမဆို ထိုသူအား မိမိအ လိုအေလ်ာက္ ပိတ္ပင္လွ်င္ ထို ပိတ္ပင္သူသည္ မတရားတားဆီး ကန္႔ကြက္သည္မည္၏’။ ဥပမာ- လမ္းကို ပိတ္ႏုိင္ေၾကာင္း သေဘာ ႐ိုးႏွင့္ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိဘဲ ေမာင္ ျဖဴသည္ ေမာင္မဲသြားလာပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာလမ္းကို ပိတ္ပင္၏။ ထို႔ ေၾကာင့္ ေမာင္မဲသည္ တားဆီးခံ ရသည္။ ေမာင္ျဖဴသည္ ေမာင္မဲ ကို မတရားတားဆီးကန္႔ကြက္ သည္မည္၏။ ဆုိပါစို႔။ ေမာင္ျဖဴ သည္ ေမာင္မဲသြားလာပိုင္ခြင့္ရွိ ေသာလမ္းကို မသြားႏုိင္ရန္ ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္ သည့္ Facebook သံုး၍ ပိတ္ပင္ ၏။ ေမာင္မဲသည္ တားဆီးခံရ သည္။ ဤျပစ္မႈမ်ိဳးသည္ ကိုယ္ တိုင္ျပဳလုပ္က်ဴးလြန္မွသာလွ်င္ အထေျမာက္ႏုိင္ၿပီး ‘ဆက္သြယ္ ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍’အထေျမာက္ေအာင္ က်ဴးလြန္ဖို႔ရာ ျဖစ္ ႏုိင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ ေတာ္ေတာ့္ကို စဥ္း စားရမည့္ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ အထ ေျမာက္ႏုိင္သည္ဆိုေစဦး မည္သို႔ ေသာ ျပဳလုပ္မႈက ပို၍ႀကီးေလး ေသာ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သင့္သည္ကို ဆင္ျခင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္မဲအား ကိုယ္တုိင္ ကိုယ္က် မတရားတားဆီးကန္႔ ကြက္မႈျပဳေသာ ေမာင္ျဖဴသည္ ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၃၄၁ အရ အ လုပ္မဲ့ေထာင္ဒဏ္ တစ္လအထိ သာ က်ခံရႏုိင္သည္။ Facebookကို အသံုးျပဳ၍ မတရားတားဆီး ကန္႔ကြက္မႈျပဳပါက ေမာင္ျဖဴ သည္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ အထိ က်ခံရႏုိင္သည္။ သင့္ေလ်ာ္ မည္ဟု မထင္ပါ။

ရာဇသတ္ႀကီးအရ သံုးႏွစ္၊ ၂ ႏွစ္၊ သံုးလ၊ တစ္လ စသည္ျဖင့္ ခ်မွတ္ႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈမ်ားျဖစ္ေစ ကာမူ ‘ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ကို အသံုးျပဳ၍ က်ဴးလြန္ျခင္း’ျဖစ္ ပါက ပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရ ‘ေထာင္ ဒဏ္သံုးႏွစ္အထိ’ ျပစ္ဒဏ္ျဖစ္ သြားသည့္အတြက္ ေပၚေပါက္ လာႏုိင္ေသာ ဆုိးက်ိဳးမ်ားရွိပါ သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒသည္ အထူးဥပေဒျဖစ္ရာ အထူးဥပေဒ တစ္ရပ္တြင္ ေထာင္ဒဏ္သံုးႏွစ္ ႏွင့္ ယင္းအထက္ ျပစ္ဒဏ္သတ္ မွတ္ပါက ‘ရဲက ဝရမ္းမပါဘဲ ဖမ္း ဆီးခြင့္ရွိသည့္’ (ရဲအေရးပိုင္မႈဟု ဆုိလုိသည္) အမႈအခင္းအျဖစ္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ‘အာမခံမေပးႏုိင္ ေသာ ျပစ္မႈ’အျဖစ္သို႔လည္း ေကာင္း အလုိလုိေရာက္ရွိသြားပါ သည္။ (ရာဇဝတ္က်င့္ထံုးဥပေဒ၊ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား-၂၊ စာ တုိင္-၃ ႏွင့္ စာတုိင္-၅ ကိုၫႊန္း)

(၁) ရာဇသတ္ႀကီးပုဒ္မ ၅၀၀ (အသေရဖ်က္မႈ)သည္ ရဲအေရး မပိုင္ပါ။ နစ္နာသူက တုိင္တန္း ျခင္းမဟုတ္လွ်င္ မည္သည့္တရား ႐ံုးကမွ် အေရးယူခြင့္မရွိပါ။ ေက် ေအးခြင့္ရွိပါသည္။ သုိ႔ေသာ္ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)အရအသေရဖ်က္မႈသည္ ရဲအေရးယူ ပိုင္ေသာအမႈျဖစ္သည့္အတြက္ မည္သူကမဆုိ တရားလိုျပဳတိုင္ တန္းႏုိင္သည့္ သေဘာျဖစ္ပါ သည္။ ဥပမာ-ဝန္ႀကီး (သို႔မဟုတ္)ေဂါပကတစ္ဦးဦးအား ဆက္ သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳ၍ အသေရဖ်က္မႈက်ဴးလြန္လွ်င္ (ထို ဝန္ႀကီးက အေရးယူျခင္းမျပဳေစ လိုကာမူ) ဆယ္အိမ္ေခါင္းကတုိင္လွ်င္လည္း ရဲကအမႈဖြင့္ေပးရပါ မည္။ ပလတ္စတစ္ေကာက္သူက တုိင္လွ်င္လည္း ရဲကအမႈဖြင့္ေပး ရပါမည္။ ေက်ေအးခြင့္မရွိပါ။ (ရဲအေရးပိုင္မႈျဖစ္သြားေသာေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာေသာဆုိးက်ိဳးျဖစ္ ပါသည္)

(၂) အာမခံမေပးႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈ ျဖစ္လာျခင္းေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ လာသည့္ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအနက္ အ ထင္ရွားဆံုးတစ္ခ်က္မွာ မညီမွ်မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ႀကီးက ဆယ္ အိမ္ေခါင္းအား အသေရပ်က္ေစ ပါသည္ဟု တုိင္တန္းေသာအမႈကို ရဲက လြယ္လင့္တကူဖမ္းဆီး၍ရမန္ယူခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းျပဳႏုိင္ေသာ္ လည္း ဆယ္အိမ္ေခါင္းက တုိင္ တန္းေသာအမႈတြင္ ရဲကဝန္ႀကီး (သို႔မဟုတ္) အခြင့္အာဏာရွိသူ တစ္ေယာက္ကို လြယ္လင့္တကူ ဖမ္းဆီး၍ ရမန္ယူခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္း ျပဳႏုိင္ပါမည္လား။ စဥ္းစားဖို႔ပင္ မလိုေတာ့ဟု ထင္ပါသည္။

(၃) အခ်ိဳ႕ေသာကိစၥမ်ားတြင္ အ ခြင့္အာဏာရွိသူက အာမခံမေပး ႏုိင္ေသာ ျပစ္မႈျဖင့္ အေရးယူေပး ရန္ တုိင္တန္းသည္ကို ျပစ္မႈေျမာက္မည္၊ မေျမာက္မည္ မေသခ်ာေစကာမူ ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္ျခင္းခံရ မည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ အမွားအ ယြင္းမရွိခဲ့သူကပင္ ဝန္ခ်ေတာင္းပန္ရသည့္ မေတာ္တဆမႈမ်ိဳးအ ထိ ျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။ အခြင့္အာ ဏာရွိသူႏွင့္ အခြင့္အာဏာမဲ့သူ အၾကား နာက်င္ခံစားရေစႏုိင္ေသာ မညီမွ်မႈျဖစ္လာေစပါသည္။

(၄) အက်ည္းတန္ဆံုးျပႆနာ တစ္ရပ္မွာ ရာဇသတ္ႀကီးတြင္ အတိအလင္းျပ႒ာန္းၿပီးသည့္ အလားတူျပစ္မႈမ်ားကို အထူးဥပေဒ တစ္ခုတြင္ ထပ္မံျပ႒ာန္းလိုက္ ျခင္းေၾကာင့္ ကြဲလြဲမႈ၊ ႐ႈပ္ေထြးမႈ၊ မညီမွ်မႈမ်ားႏွင့္ အခြင့္အာဏာရွိ သူက လုိသလိုဆြဲယူအသံုးျပဳႏုိင္ သည့္အခြင့္အေရးကို ဖန္တီးေပး ရာေရာက္သြားျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။

(၅) ထို႔ေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ႁခြင္းခ်က္ မရွိ ပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္။

×××××××××××××××××

‘က်ဥ္တုပ္ခံဝံ့ မခံဝံ့’ဟူေသာ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္က ဖတ္ခဲ့ရပါသည္။

(ထိုစဥ္က) ေက်ာင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ေမာင္ထြန္းေနာင္ ကို အက္စ္ဘီဟုေခၚေသာ အထူး သတင္းတပ္ဖြဲ႕က မႏၲေလးေထာင္သို႔ အဝတ္အိတ္ေခါင္းစြပ္၍ ဖမ္းဆီးသြားသည္။ ကိုထြန္းေနာင္ကိုအိပ္ခြင့္မျပဳဘဲ တစ္ညလံုးစစ္ ေၾကာသည္။ မ်က္ႏွာကို မီးေမာင္း ႀကီး ထိုးထားသည္။ ေခါင္းကို ေရတဗြမ္းဗြမ္းေလာင္းခ်သည္။ သည္းမခံႏိုင္သည့္အဆံုး ကိုထြန္း ေနာင္က သတင္းတပ္ဖြဲ႕အရာရွိ ကို ႀကိမ္းသည္။

‘‘ခင္ဗ်ားတို႔ မတရားဘူး။ က်ဳပ္တို႔အာဏာရလာရင္ သိ မယ္’’

‘‘မပူပါနဲ႔ ကိုထြန္းေနာင္ရယ္၊ ခင္ဗ်ားတို႔ အာဏာရရင္လည္း က်ဳပ္တို႔ကို လိုအပ္ေနဦးမွာပါ’’

ဤအခ်က္ကိုလည္း ထည့္ သြင္းစဥ္စားလိုက စဥ္းစားႏုိင္ပါ သည္။ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၆၆(ဃ)ကို ႁခြင္းခ်က္မရွိ ပယ္ဖ်က္သင့္ပါသည္။။ ေျပလြင္ျမင့္

No comments:

Post a Comment