Sunday, November 27, 2016

အဖြဲ႔အစည္း အေျချပဳ အႏုပညာ ပန္းခ်ီ ယဥ္ေက်းမႈ

ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ ႏုိင္ငံေတာ္ထူေထာင္ရာတြင္အႏုပညာစြမ္းအားျဖင့္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ၿပီး ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိႏိုင္ေရးအတြက္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ ျမင္စြာ  လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္မွာ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းလုပ္ ကိုင္ ျခင္းထက္ အသင္းအဖြဲ႕ျဖင့္ စုေပါင္းလုပ္ကိုင္ျခင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္ထိေရာက္ၿပီး စြမ္းရည္ထက္ျမက္ပါသည္။ ကမၻာ့အေျပာင္းအလဲအသစ္ New World Order အရ တုိင္းျပည္တစ္ခုတည္း၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု တည္း၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတည္း မည္မွ်ပင္ ေအာင္ျမင္ေနပါေစ အသင္းအဖြဲ႕ပံုစံျဖင့္ စနစ္တက်ခ်ိတ္ဆက္ၿပီးစုေပါင္းညိႇ ႏိႈင္းမႈမရွိပါက ယင္းတုိင္းျပည္၊ အဖြဲ႕အစည္း၊ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေရရွည္ ရပ္တည္ဖို႔မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ ပါ။ ေျပာင္းလဲေနသည့္  ႏိုင္ငံတကာေရစီးေၾကာင္း International Trend  ႏွင့္အတူ စီးေမ်ာလက္ခံေျပာင္းလဲက်င့္သံုးႏိုင္မွသာက႑ရပ္တိုင္းတြင္ ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ၊ စဥ္ဆက္မျပတ္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတုိ႔သည္ အသြင္ သဏၭာန္ေရာ၊ အႏွစ္သာရ ပါတိုးတက္လာႏိုင္ပါသည္။ျမန္မာ့ပန္းခ်ီအႏုပညာေလာက၏ အက်ဳိးကိုေရွး႐ႈ၍ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္တြင္ (Burma Art Club) ျမန္မာ့ပန္းခ်ီ အသင္းကိုစတင္ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ဘိုးေဘးပန္းခ်ီဆရာႀကီးမ်ား၏ ေက်းဇူးကားအထူးႀကီးမားလွပါ သည္။ ပန္းခ်ီပညာရွင္မ်ားစုစည္းမႈႏွင့္ပန္းခ်ီပညာထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္စတင္ခ်ီတက္ခဲ့သည္။ ၁၉၅၃ ခုႏွစ္တြင္ ''ျမန္မာျပည္ပန္းခ်ီ ေကာင္စီ'' (Burma Art Club)ကို က်စ္က်စ္လ်စ္ လ်စ္ႏွင့္ျပန္လည္စည္း႐ံုး၍ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။ ထုိမွတဖန္ ၁၉၆၃ ခုႏွစ္တြင္ ''ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းခ်ီပန္းပုေကာင္စီဗဟိုဌာနခ်ဳပ္'' အမည္ေျပာင္းလဲကာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပူးေပါင္းပါဝင္လာေစရန္ ယဥ္ ေက်းမႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီပညာရွင္ႀကီးမ်ားကို အေျမာ္အျမင္ႀကီးစြာ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျပန္ပါသည္။၁၉၈ဝ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ိုးရာပန္းပညာရွင္အစည္းအ႐ံုး(ဗဟို) အမည္သစ္ျဖင့္ထပ္မံေျပာင္းလဲ၍ ၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ''ျမန္မာႏုိင္ငံပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ံုး (ဗဟို)''အမည္ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းလံုး ပူးေပါင္း ပါဝင္ ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရပ္ဘက္အဖဲြ႕အစည္းအျဖစ္ပီျပင္စြာဆက္ လက္ခ်ီတက္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ပန္းခ်ီေလာကေကာင္း က်ဳိးအတြက္ အသင္းအဖြဲ႕အမည္နာမအမ်ဳိးမ်ဳိးေျပာင္း လဲေခၚေဝၚသတ္မွတ္ေစကာမူ တက္မ,မေထာင္ တက္ညီ လက္ညီေလွာ္ခတ္၍ပန္းတိုင္ကို ကိုယ္စြမ္း၊ ဥာဏ္စြမ္းရွိ သမွ်ႀကိဳးစား၍စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္သြားရမည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာမေတာ္တဆတက္က်ဳိး သြားပါကလည္း အသင္းေကာင္းက်ဳိး အတြက္ ဝိုင္းဝန္း၍ဆယ္ယူကယ္မေပးရမည္သာျဖစ္ပါသည္။ အႏုပညာယဥ္ေက်းမႈဟူသည္ တိုင္းျပည္ေဒသ သို႔မဟုတ္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္းရွိလူသားတို႔အၾကား လႊမ္းမိုးတည္ရွိသည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ယံုၾကည္ မႈမ်ား(Beliefs)၊ အ ေကာင္းအဆိုးတန္ဖိုးသတ္မွတ္မႈမ်ား(Values)၊ေကာင္းမြန္ေသာအျပဳသေဘာေဆာင္သည့္(Attitudes)တို႔ႏွင့္ အက်ဳံးဝင္သကဲ့သို႔ ယဥ္ေက်းသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေျခ ျပဳ ွStrong Insti tution  အားေကာင္းခိုင္မာရန္လိုအပ္ ၿပီး (အႏုပညာစြမ္းအား၊ အေျချပဳ) Soft Power  ျမင့္မား ဖို႔လည္းလိုပါသည္။


ယခုလက္ရွိ''ျမန္မာႏိုင္ငံ ပန္းခ်ီ ပန္းပုအစည္းအ႐ံုးဗဟို''သည္ ပန္းခ်ီေလာကသားတို႔အတြက္ စတင္မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့သည့္ ၁၉၁၈ ခုႏွစ္မွ ေရွ႕လာမည့္ ၂ဝ၁၈ ခု ႏွစ္သည္ ႏွစ္ ၁ဝဝ ရာျပည့္ထိတိုင္ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီ သမိုင္း မွတ္ တမ္းဝင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းအစည္းအ႐ံုး၏ လုပ္ငန္းတာဝန္၊ ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို တာဝန္ခံစီမံခန္႔ခြဲႏုိင္ရန္ ေခတ္အဆက္ဆက္ပန္းခ်ီအ ႏုပညာရွင္ႀကီးမ်ား၏လက္ဆင့္ကမ္း ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ ရြက္ ေနေသာ အစည္းအ႐ံုး၏အမႈေဆာင္သက္တမ္းသည္(၄)ႏွစ္တစ္ႀကိမ္က်သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိပါသည္။ ပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ံုးဗဟို၏ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ထိေရာက္သည့္ အသင္းအဖြဲ႕စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္၍ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အစည္း အ႐ံုး၏လုပ္ငန္းက႑အားလံုးတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ထင္သာရွိသည့္ စီမံခန္႔ခြဲသည့္စနစ္ကို က်င့္ သံုးမွသာ တိက်ခိုင္မာေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ပန္းခ်ီ အႏုပညာထြန္းကားျပန္႔ပြားေရး၊ ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၏ ဘဝအဆင့္ အေနျမင့္မားေစႏိုင္မည့္ပရဟိတအသြင္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။


အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ မြန္ျမတ္သည့္စိတ္ဓာတ္ ေကာင္း ေစတနာေကာင္းမ်ားႏွင့္အတူ အားေကာင္း ခိုင္မာညီညြတ္ေသာ ပန္းခ်ီအႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ရပ္တည္ရင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ အေၾကာင္း ျပရန္ တာဝန္ခံႏိုင္မႈရွိသည့္ အသင္းအဖြဲ႕စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းအသစ္မ်ားႏွင့္ အစည္းအ႐ံုးဝင္မ်ား တစ္ဦးခ်င္း အျပန္အလွန္ ယံုၾကည္ေလးစားမႈအျပည့္ရွိေသာဂုဏ္ သိကၡာႀကီးမားသည့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာဆိုင္ရာအျမင့္ဆံုး အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ရပ္တည္သြားရန္ လိုအပ္ပါသည္။ ယခု ၂ဝ၁၆-၂ဝ၂ဝ ေလးႏွစ္သက္တမ္းအတြက္ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ေရြးခ်ယ္ပြဲႏွင့္အတူအသင္း ႀကီး၏မ်က္ႏွာစံုညီ (ညီလာခံ)ကို မၾကာမီတြင္ေအာင္ ျမင္စြာက်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အစည္းအ႐ံုး၏လက္ရွိဗဟို အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားအသင္း၏ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ႏွင့္ ညီလာခံက်င္းပျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ မ်ားဖြဲ႕စည္း၍ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္အစည္းအ႐ံုးမ်ားႏွင့္ပန္းခ်ီအႏုပညာညီ ေနာင္အသင္းဝင္တို႔၏ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာညိႇႏိႈင္း တိုင္ပင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာက်က်နနက်င္းပ ရန္လိုပါသည္။ အစည္းအ႐ံုး၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားကို အမႈေဆာင္သက္တမ္းအဆင့္ဆင့္တြင္လုပ္ ေဆာင္ေပးခဲ့ၾကသည့္ သူမ်ား၏ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း အသစ္၊ မူဝါဒအသစ္ မ်ား၊ ေခတ္ႏွင့္အညီေျပာင္းလဲျပင္ ဆင္၊ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္သြားျခင္းသည္လည္း အစည္း အ႐ံုး၏ ေသြးသစ္ေလာင္းမည့္သေဘာပင္ျဖစ္ပါသည္။


ေပၚထြန္းလာမည့္ အစည္းအ႐ံုး၏သက္တမ္းအသစ္သည္ ထူးျခားမႈရွိေနသည္မွာအမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အရပ္သားအစိုးရလက္ထက္၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို အားေကာင္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရွိရန္ ပုဂၢလိကက႑ကို အ ေလးထားရန္ ႏိုင္ငံေတာ္မွမူဝါဒအသစ္မ်ားကို ခ်မွတ္အ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ ကာလလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ပန္းခ်ီ ပန္းပုအစည္းအ႐ံုး၏စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ဥပေဒအေၾကာင္းအရာ ခ်ဥ္းကပ္မႈ၊ အားနည္းခ်က္၊ အား သာခ်က္မ်ားကိုသံုးသပ္ၿပီး လူမႈေရးတာဝန္သိစိတ္မ်ား ျဖင့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ျပႆနာမ်ားကိုသက္ႀကီးပညာရွင္မ်ား၊ အသင္း၏ နာယကႀကီးမ်ား၏အေတြ႕အႀကံဳအႀကံ Óဏ္မ်ားကိုရယူ၍ အသစ္ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းမည့္ဗဟိုအ မႈေဆာင္မ်ားကို တာဝန္ေပးအပ္ၿပီးေပါင္းစည္းညိႇႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ASEAN စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္းကို ASEAN အဖြဲ႕ဝင္ႏိုင္ငံမ်ားက မဟာဗ်ဴဟာ၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္ ၍ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္အား ေလ်ာ္စြာ အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံျဖစ္သည့္မိမိတို႔၏ႏိုင္ငံသည္လည္း မိတ္ဖက္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏိုင္ရန္လိုအပ္ခ်က္ မ်ားစြာထဲမွ ပန္းခ်ီအႏုပညာရပ္ဆုိင္ရာအသိုက္အဝန္း Network ကို တူတူတန္တန္စီမံခန္႔ခြဲဖို႔ရာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ံုးဗဟိုအေနျဖင့္ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီ အခင္းအက်င္း (Art Platform) ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥ မ်ားကို တစိုက္မတ္မတ္ ေဆာင္ ရြက္သြားမည့္ အစီအစဥ္ ေကာင္းမ်ားစြာ လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္စည္း လံုးညီၫြတ္မႈအားကိုအေျခခံၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္ သည့္အသင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ရည္ ရြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ား၊ မူဝါဒအသစ္မ်ားႏွင့္ အညီ အစည္း အ႐ံုးဝင္အေဟာင္းအသစ္မ်ားကိုဖိတ္ေခၚ၍ အတူ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္သြားရန္၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ဂုဏ္ရည္ မ်ားႏွင့္အညီ ရာျပည့္ႏွစ္ကိုေက်ာ္ျဖတ္ၿပီးခ်ီတက္သြား ရန္ျဖစ္ပါသည္။


ေခတ္ႏွင့္လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ စနစ္တက်ဖြဲ႕စည္းၿပီး အသင္းအဖြဲ႕၏အဓိပၸာယ္ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ အတူတကြညိႇႏိႈင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္နည္း တူ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီ ေလာ က၏ အဆင့္အတန္းျမင့္မားတိုးတက္ေစရန္ဝိုင္းဝန္းၾကဖို႔ ပန္းခ်ီအႏုပညာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ပန္းခ်ီ ေလာကသားအားလံုးတာဝန္ကိုယ္စီရွိပါသည္။ ယခုကဲ့ သို႔ေျပာင္းလဲတိုးတက္ေနသည့္ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းျမန္မာ့ အခင္းအက်င္းတြင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္ မ်ား၏က႑သည္လည္းေနာက္ခ်န္မရစ္ဘဲ အဖြဲ႕အစည္း အေျချပဳေသာယဥ္ေက်းမႈလူ႔အဖဲြ႕အစည္း အဆင့္ျမင့္မားေစရန္ ႐ႈေထာင့္အမ်ဳိးမ်ဳိးမွ႐ႈျမင္သံုးသပ္၍အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရန္ အခ်ိန္အခါေကာင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပန္းခ်ီပန္းပုအစည္းအ႐ံုးဗဟိုသည္ ျမန္မာ့ပန္းခ်ီေလာကကို ဦးေဆာင္ဦးရြက္လုပ္ေပးသည့္ ပန္းခ်ီအႏုပညာရပ္ဆုိင္ရာ အျမင့္ဆံုးအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အ စည္းအျဖစ္ဆက္လက္ရပ္တည္ၿပီး အစည္းအ႐ံုး၏ေျပာင္း လဲလာမည့္ လက္ဆင့္ကမ္းအမႈေဆာင္အသစ္မ်ားကိုႀကိဳ ဆိုရင္း ျမန္မာ့ပန္းခ်ီအႏုပညာရွင္မ်ား၏စည္း႐ံုးခ်ီတက္ ျခင္းႏွစ္ ၁ဝဝ (ရာျပည့္)ကာလကိုပါ ဂုဏ္ျပဳႀကိဳဆိုျခင္းျဖင့္ ဤေဆာင္းပါးကိုေရးသားတင္ျပအပ္ပါသည္။     ။တကၠသိုလ္ေမာင္ေန

No comments:

Post a Comment