Wednesday, November 23, 2016

အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို လြမ္းမိသည္

ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ စဥ္းစားတိုင္း အထူးတလည္ ကြၽန္ေတာ္သတိရမိသည္မွာ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ပထမေက်ာင္းသား သပိတ္အၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသည့္ သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားေ ခါင္းေဆာင္မ်ားပဲျဖစ္သည္။ သူတို႔၏ အနစ္နာခံမႈ၊ တိုင္းျပည္အေပၚ ေစတနာထားမႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျမာ္အျမင္ႀကီးမႈတို႔ေၾကာင့္ နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားတြင္ အသံုးခ်ရန္ရည္ရြယ္ သင္ၾကားေပးခဲ့ေသာ ကြၽန္ပညာေရးစနစ္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာလြတ္လပ္ေရးတိုက္ပြဲတြင္ လူထုကို မွန္ကန္ေသာ ဦးေဆာင္မႈေပးမည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္းလို ေခါင္းေဆာင္မ်ဳိး ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္သည့္ ပညာေရး စနစ္တစ္ခု ျဖစ္တည္လာခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အမ်ဳိးသားပညာ ေရးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ပညာေရးရည္ မွန္းခ်က္မ်ားကို ၾကည့္လွ်င္ ထုိ ေခတ္ ျမန္မာမ်ား ပညာေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေခတ္ႏွင့္အမီ ရင္ေပါင္တန္းႏုိင္ရန္ မည္မွ်ေမွ်ာ္မွန္း ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႕ႏိုင္သည္။ ထုိ ပညာေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို အမ်ဳိးသားပညာဝန္ ဦးဖုိးက်ားက ေအာက္ပါအတိုင္း မွတ္တမ္းတင္ ခဲ့၏။(က) က်န္းမာျခင္း၊ ကိုယ္ လက္ထြားက်ဳိင္းသန္စြမ္းလ်င္ျမန္ သြက္လက္ျခင္း၊ ကစားခုန္စား၊ အေျပးအလႊား၊ လက္ေဝွ႔၊ နပန္း၊ ဓားခုတ္၊ ေသနတ္ပစ္၊ အေျမာက္ ပစ္ စသည္တုိ႔၏ ကြၽမ္းက်င္ျခင္း စေသာ လက္႐ံုးရည္။

(ခ) စာေပက်မ္းဂန္အရပ္ ရပ္တတ္ျခင္း၊ ႏႈတ္မႈ၊ လက္မႈ၊ စက္မႈ စေသာ အသက္ေမြးဝမ္း ေက်ာင္းပညာတို႔ကို လံုေလာက္ စြာ တတ္ျခင္းဟူေသာ ပညာရည္။

(ဂ) ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္တည္ ၾကည္၊ အက်င့္စာရိတၱေကာင္း ျခင္း၊ စိတ္ထားျမင့္ျမတ္၍ သူတစ္ ပါးအက်ဳိး၊ ကိုယ့္အက်ဳိး၊ ေလာ ကီ ေလာကုတၱရာ အက်ဳိးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ စိတ္ေနစိတ္ ထား ယဥ္ေက်း၍ မွန္ရာကို ႀကံဝ့ံ
  ျပဳဝံ့ေသာ သတိၱရွိျခင္း၊ မွန္ရာ ေကာင္းရာကို ျပဳလုပ္ရာ၌ ဇြဲရွိ ျခင္း၊ မတရားမႈကို ရြံရွာ၍ တိုင္း ျပည္ႏွင့္လူအမ်ားကို ညာမတုတ္ လိုေသာ စိတ္ေကာင္းစိတ္ျမတ္ ရွိျခင္း စေသာ ႏွလုံးရည္။

ဤအရည္(၃)ပါး ေပးစြမ္း ႏိုင္ေသာ ပညာမ်ဳိးမွ ‘ပညာ’ေခၚ ရသည္။ ဤပညာမ်ဳိးမွသာ အမ်ဳိး ဘာသာ၊ သာသနာ၊ ဥစၥာႀကီးပြား တိုးတက္ေရးကို ေပးစြမ္းေလ သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္ကို ေတြ႕ရ၏။

တိုင္းျပည္၏ ပညာေရးစနစ္ ေျပာင္းလဲေစခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာေစ သည့္ ပထမေက်ာင္းသားသပိတ္ ႀကီး ျဖစ္ခဲ့သည္မွာ လာမည့္ တန္ ေဆာင္မုန္းလဆုတ္ (၁၀)ရက္ေန႔ ဆိုလွ်င္ (၉၆)ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ သည္။ တစ္ၿပိဳင္နက္မွာပဲ ရန္ကုန္ တကၠသိုလ္ႀကီး၏ သက္တမ္းမွာ လည္း (၉၆)ႏွစ္ရွိခဲ့ေလၿပီ။ ပညာ ေရးကို အေၾကာင္းျပဳ သပိတ္ ေမွာက္ခဲ့သည့္ေန႔ကို ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားေန႔ မွာလည္း (၉၆)ႏွစ္ သက္တမ္းသို႔
ေရာက္ခဲ့ေလၿပီ။ ဤ (၉၆)ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ျမန္မာ့ ပညာေရး သည္ အမ်ဳိးအမ်ဳိး အဖံုဖံု ေျပာင္း လဲခဲ့၏။

 အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ား ႏိုင္ငံႏွင့္အဝန္းမွာ တည္ေထာင္ခဲ့ သည့္ ၁၉၂၀ ျပည့္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာ့ပညာေရးက ႏွစ္လမ္းသြား ျဖစ္ခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသားပညာေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လက္ေအာက္ခံ အမ်ဳိး သားေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အစိုးရ ပညာဌာနလက္ေအာက္ခံ အစိုးရ ေက်ာင္းပညာေရးတို႔ျဖစ္သည္။ ပညာေရးၿပိဳင္ကြင္းတြင္ အမ်ဳိး သားေက်ာင္းႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္း အၿပိဳင္ျဖစ္ခဲ့၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းတို႔၊ ဦးႏုတို႔၊ ဦးသန္႔တို႔လို ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ ဆရာ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ဆရာမင္းသုဝဏ္၊ ဆရာ သိပၸံေမာင္ဝတို႔လို စာေပပညာရွင္ ေတြ ထိုပညာေရးစနစ္ထဲမွ ထြက္ ေပၚခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က အစိုးရ အေထာက္အပံ့ခံ အမ်ဳိးသား ေက်ာင္းမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ျမန္မာ့ပညာေရးတြင္ အဓိကက် ေသာ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ခဲ့သည္ မွာ မည္သူမွ် မျငင္းႏုိင္ေပ။ သို႔ ေသာ္ ဤႏွစ္လမ္းသြား ပညာေရး သည္  ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္ ရပ္တန္႔ သြားခဲ့ရသည္။

 ဒုတိယ ကမၻာစစ္အၿပီး (၁၉၄၅)ေနာက္ပိုင္းတြင္ အ ေထာက္အပ့ံ့ စနစ္ကို ပယ္ဖ်က္ ကာ ႏုိင္ငံေတာ္ ေက်ာင္းမ်ား၌ အသံုးျပဳသည့္ သင္႐ိုးကို လိုက္နာ ၍ ႏိုင္ငံေတာ္က သတ္မွတ္ထား သည့္ အရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ ဆရာမ်ား သင္ၾကားေသာ၊ ႏိုင္ငံေတာ္က ခ်မွတ္ေသာ စည္း မ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ပုဂၢလိက ေက်ာင္းမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္း မ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ တည္ေထာင္ရပ္ တည္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။ ယင္းေက်ာင္း မ်ားတြင္ သာသနာျပဳေက်ာင္း မ်ား၊ စစ္ႀကီးၿပီးေနာက္ ျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း မ်ား ပါဝင္ခဲ့သည္။ ထုိစဥ္က ဖြင့္ လွစ္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ား၊ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ားသည္ လူခ်မ္းသာတို႔၏ သားသမီးမ်ားသာ တက္ႏုိင္သည္မဟုတ္ဘဲ လူ တန္းစားမေရြး တက္ႏုိင္ခဲ့ၾက သျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အေထာက္အကူျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိသို႔ ပုဂၢလိကေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ား အၿပိဳင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ ပညာေရးမွာလည္း ၁၉၆၂ တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေနဝင္း၏ အာဏာသိမ္းမႈႏွင့္အတူ ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ခဲ့ရသည္။ ထုိစဥ္က ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းပညာေရး မည္မွ်အား
ေကာင္းခဲ့သနည္းဟူမူ အာဏာ သိမ္းအၿပီး ၁၉၆၅ခု ဧၿပီ ၁ ရက္ ေန႔၌ ပထမအသုတ္အျဖစ္ ကိုယ္ ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၁၀၂ ေက်ာင္းႏွင့္ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၂၇ ေက်ာင္း စုစုေပါင္း ၁၂၉ ေက်ာင္းကို လည္းေကာင္း၊
၁၉၆၆ ခု ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ဒုတိယအသုတ္အျဖစ္ ကိုယ္ပိုင္အထက္တန္းေက်ာင္း ၈၃ ေက်ာင္း၊ အလယ္တန္းေက်ာင္း ၁၀၉ ေက်ာင္း၊မူလတန္းေက်ာင္း ၄၉၃ ေက်ာင္း၊ စုစုေပါင္း ၆၈၅ ေက်ာင္းကိုလည္းေကာင္း ျပည္သူပိုင္
သိမ္းခဲ့သည္။ ဤနည္းျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား ရပ္စဲသြားကာ ပညာေရးတြင္ အစိုးရေက်ာင္းမ်ားသာ  တစ္ေကာင္တည္းေျပးသည့္ ျမင္းသဖြယ္ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။

ထုိမွ ၂၀၁၂ တြင္ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားဥပေဒ ထြက္ေပၚလာ ရာ ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမ်ား၌ ယခင္က တည္းက နာမည္ရွိၿပီးသား ေဘာ္ ဒါႀကီးမ်ားမွာ ကိုယ္ပိုင္အထက္ တန္းေက်ာင္းမ်ား ျဖစ္လာၾက သည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းပညာေရးႏွင့္ အဆက္ျပတ္ေနေသာ မိဘမ်ားမွာ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးအတြက္ ေရြးခ်ယ္စရာ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပြင့္သြားခဲ့ၾကသည္။ ေငြေၾကး ခ်မ္းသာသူ မိဘမ်ား၏ သူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို အစိုးရေက်ာင္း မ်ားမွထုတ္ကာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားဆီ ပို႔ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားမွ လူခ်မ္းသာမိဘ မ်ားက နယ္အစိုးရေက်ာင္းမ်ား တြင္ ထားလွ်င္လည္း က်ဴရွင္ မလြတ္၊ Guide မလြတ္ႏွင့္ ကေလးပင္ပန္းသည္ဟုဆိုကာ ရွစ္တန္း၊
ကိုးတန္းကတည္းက ၿမိဳ႕ႀကီးျပႀကီးမွ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားဆီ ပို႔လိုက္ၾကသည္။

အစိုးရေက်ာင္းမ်ားကိုခ်ည္း အားကိုးေနၾကရရာမွ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား ေပၚလာသည့္အ တြက္ ပညာေရးတြင္ အၿပိဳင္ျဖစ္ လာသည္မွာ ကိစၥေကာင္းဟုဆို ႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေပၚ ထြက္လာေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားသည္ ကိုလိုနီေခတ္တြင္ ေပၚ ေပါက္ခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္း မ်ားလို၊ ဒုတိယကမၻာစစ္အၿပီး ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ားလို လူတိုင္းလက္ လွမ္းမီေသာ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း မ်ားမဟုတ္ေပ။ ကိုးတန္း၊ ဆယ္ တန္းေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္ အတြက္ တစ္ႏွစ္စာ ေပးသြင္းရ ေသာ ေက်ာင္းစရိတ္မွာ က်ပ္သိန္း ၃၀ အထက္ရွိေလသည္။ ေက်ာင္း သား၏ အျပင္ဗာဟီရ သံုးတာစြဲ တာပါ ထည့္တြက္လွ်င္ ကိုယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွာ ထားႏုိင္ဖို႔ ကေလး တစ္ေယာက္အတြက္ အနည္းဆံုး က်ပ္သိန္း ၄၀ အထက္မွာ ကုန္ပါ လိမ့္မည္။

ထို႔အျပင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္း အမ်ားစု၏ သင္ၾကားေရးပံုစံမွာ အလြတ္က်က္၊ ျပန္ေရးသည့္စနစ္ ျဖစ္ေၾကာင္း ထုိေက်ာင္းမ်ားတြင္ တက္ခဲ့ၾကသည့္ ကေလးအခ်ဳိ႕ထံမွ သိရသည္။ စာတစ္ပုဒ္ကို အလြတ္မရမခ်င္း က်က္ခိုင္းသည့္ အတြက္ ဒဏ္မခံႏိုင္သည့္ကေလး မ်ား ျပန္ေျပးၾကသည္။ က်က္အားေကာင္း၍ မွတ္ဉာဏ္ေကာင္း သည့္ ကေလးမ်ားကေတာ့ ဂုဏ္ ထူးေတြ တသီႀကီးႏွင့္ ေအာင္ၾက သည္။ အျမင့္ဆံုး အမွတ္ေတြ ရၾကသည္။ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ပညာ ေရးစနစ္အရလည္း တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းတြင္ အမွတ္ေကာင္းသူ တို႔ လိုင္းေကာင္းေကာင္းရေနၾက ေပရာ ဘာသာရပ္တစ္ခုကို နား လည္တတ္ ေျမာက္ဖို႔ထက္ အ မွတ္မ်ားမ်ားရဖုိ႔က ပိုအေရးႀကီး ေနေပသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းေတြမွာ အျပင္းအထန္ ဖိ အားေပးေမာင္းႏွင္ကာ အမွတ္ မ်ားမ်ားရေအာင္ လုပ္ေပးသည့္ နည္းကို မိဘမ်ားကလည္း သ ေဘာက် ႏွစ္ၿခိဳက္ေနၾကေပသည္။ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကလည္း သူတို႔ေက်ာင္းေအာင္ ခ်က္ေကာင္းေလ ဂုဏ္ထူးရသူမ်ားေလေနာက္တစ္ႏွစ္ ေက်ာင္းသားမ်ားေလဆိုေတာ့ မိဘမ်ားအႀကိဳက္အစြမ္းကုန္ေမာင္းေလေတာ့သည္။သည္လိုႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ား တစ္ဖန္ျပန္လည္ ႏိုးထလာျခင္းသည္ လူနည္းစု လူခ်မ္းသာ မိဘမ်ားအတြက္သာသူတို႔၏ သားသမီးမ်ားကို ဓနအင္အားျဖင့္ တြန္းတင္ေပးရာ သီးျခားဝန္းက်င္တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံအႏွံ႔က အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြမွာေတာ့ ပညာသင္ စရိတ္ ေခါင္ခိုက္ေနသည့္ ကိုယ္ ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားကို လက္လွမ္းမမီ ႏိုင္ေသာ ေက်ာင္းသားအမ်ားစု ပညာ သင္ၾကားေနၾကသည္။ သူ တို႔ေတြကေကာ ဘာမ်ားထူး
သနည္း။ ကိုယ္ပိုင္ ေက်ာင္းမ်ား ေလာက္ ကုန္က်စရိတ္မမ်ား ေသာ္လည္း အစိုးရေက်ာင္းတစ္ခု တည္းျဖင့္ သင္ၾကားမႈ မျပည့္စံု သည့္အတြက္ အျပင္က်ဴရွင္ေတြ မွာ တက္ၾကရသည္။ တကၠသိုလ္ ဝင္တန္း ေက်ာင္းသား တေယာက္ အတြက္ ပ်မ္းမွ် က်ဴရွင္စရိတ္ တစ္လ က်ပ္ငါးေသာင္း ရွိသျဖင့္ တစ္ႏွစ္စာ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္ငါးသိန္းအထက္ ရွိေလသည္။ သည္ေငြပမာဏသည္ လူခ်မ္းသာတို႔အတြက္ မေထာင္းတာေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ သာမန္ လက္လုပ္လက္စားမ်ားအတြက္ တနင့္တပုိးပင္ျဖစ္သည္။

ထုိသို႔ေသာ အစိုးရေက်ာင္း မ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းစာေမးပြဲတြင္ ႏွစ္စဥ္ ဂုဏ္ထူးရွင္ေပါင္းမ်ားစြာ ထြက္ေပၚေနသည္။ ထုိ႔အတူ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ အမွတ္မ်ားကလည္း တစ္ႏွစ္ထက္တစ္ႏွစ္
ေၾကာက္ခမန္းလိလိျမင့္တက္ လ်က္ရွိသည္။ ေရေၾကာင္းတကၠ သိုလ္၊ ေဆးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ ႏွင့္ မႏၲေလး နည္းပညာတကၠ သိုလ္ စသည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္အမွတ္ေတြက ပ်မ္းမွ်တစ္ ဘာသာ ၈၅  မွတ္ေလာက္
  ျဖစ္ေန သည္။ ပညာသင္စရိတ္ေတြ ႀကီး ျမင့္သလို အသက္ေမြးမႈ ေသခ်ာ သည့္ တကၠသိုလ္မ်ား၏ ဝင္ခြင့္ အမွတ္ကလည္း ႀကီးျမင့္လွေပရာ ပညာသင္ၾကားေရး၏ အဓိက ဦး တည္ခ်က္မွာ တကၠသိုလ္ဝင္တန္း စာေမးပြဲတြင္ အမွတ္မ်ားမ်ား ရေရး ျဖစ္ေနေပသည္။

၁၉၂၀ ျပည့္ ပထမေက်ာင္း သားသပိတ္အၿပီး တည္ေထာင္ခဲ့ ေသာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားတြင္ အစိုးရအေထာက္အပံ့မရေသာ ေရွ႕ပိုင္း သံုးႏွစ္ေလာက္၌ ဆရာ ေတြကလည္း လစာအျဖစ္ တတ္ ႏုိင္သည့္ ေက်ာင္းသားက
ေပးေသာ ေငြေၾကးအနည္းငယ္ႏွင့္ အုန္းသီး၊ ငွက္ေပ်ာသီး၊ ဆန္ စသည္တို႔သာ ရၾကသည္။ အရပ္ ကလည္း တတ္ႏုိင္သမွ် ဝုိင္းဝန္း ေထာက္ပံ့ၾကကာ အမ်ဳိးသားစိတ္ ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ သူ႔ ေခတ္ႏွင့္သူ အဆင္ေျပ ခဲ့ၾက သည္။

 ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရ အေထာက္အပံ့ခံ ေက်ာင္းမ်ား အျဖစ္ ဆက္လက္ရပ္တည္ခဲ့ၾက သည္။ ထိုေက်ာင္းမ်ားတြင္ သူ ေဌးသား၊ ဆင္းရဲသား တန္းတူ တက္ခြင့္ရခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံ အ တြက္ အဖိုးတန္ေသာ ႏိုင္ငံေရး သမားေတြ၊ အႏုပညာရွင္ေတြ၊ စာေပပညာရွင္ေတြ ထိုေက်ာင္း မ်ားမွ ေပၚထြက္ခဲ့သည္။

ယခုလက္ရွိ အစိုးရေက်ာင္း ေတြ၊ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေတြက ေကာ ႏုိင္ငံအတြက္ မည္သည့္ ပညာရွင္ေတြ ေပၚထြက္လာေလ မလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ စဥ္းစားရင္း (၉၆)ႀကိမ္ေျမာက္ အမ်ဳိးသားေန႔ မွာ အမ်ဳိးသားေက်ာင္းမ်ားကို လြမ္းေန မိပါသည္။  မင္းသန္းထုိက္(ေဒးဒရဲ) ။

ကိုးကား - အမ်ဳိးသားေန႔ႏွင့္ အမ်ဳိးသားပညာေရးလႈပ္ရွားမႈ သမိုင္းအက်ဥ္း (လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဌာနခ်ဳပ္၊ ၁၉၇၀ ႏုိဝင္ဘာ)

No comments:

Post a Comment