Sunday, November 27, 2016

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရား

လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ သေဘာတရားမ်ားက ရည္ရြယ္ခ်က္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ သိျမင္ႏုိင္ေစေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ မူေဘာင္မ်ား၌ အရည္အေသြးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပရန္ ႀကိဳးပမ္းၾကသည္။ စြမ္းအင္၊ ထိေရာက္မႈ၊ အရည္အေသြး၊ ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္း၊ ခက္ခဲနက္နဲမႈ၊ ၿပီးျပည့္စုံမႈ၊ ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း၊ ပုိင္ႏုိင္ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္မႈတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဆင့္ပိုမို ျမင့္တက္လာျခင္း ကို ေဖာ္ျပေသာ တိုးတက္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အားလုံးေသာ သမုိင္းအခ်ိန္အပုိင္းအျခားမ်ား အတြင္းရွိ အားလုံးေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြက္ အက်ဳံး၀င္ေသာ နည္းလမ္းတစ္ရပ္အတြင္း၌ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို သတ္မွတ္သည္။ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ တစ္စုံတစ္ရာေသာ ရလဒ္မ်ားအတြက္ ျပ႒ာန္းထားေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ စီမံခ်က္မ်ား သက္သက္မဟုတ္ဘဲ လူမႈေရးဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္စဥ္ တစ္ရပ္လုံးကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ကမၻာ့သမုိင္းတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရာစုငါးခုအတြင္း လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈျဖစ္စဥ္သည္ အားေကာင္းျမန္ဆန္စြာ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

လူမႈေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို တြန္းအားေပးသည့္ အေျခခံျဖစ္စဥ္က လူတို႔အား ပိုမိုသတိမူမိေစၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ ဦးတည္သြားေစသည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း အေနျဖင့္ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈအတြက္ သစ္လြင္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို သိျမင္လာသည့္အခါ အသစ္လမ္းပြင့္လာမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ က်င့္သုံးရန္အတြက္ အဖြဲ႕အစည္း ပုံစံသစ္ကုိ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ျပဳလုပ္လာသည္။ အဖြဲ႕အစည္း၏ ပုံစံအသစ္မ်ားသည္ ရည္မွန္းထားေသာ ရလဒ္မ်ား ရရွိေစေရးအတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳရန္ ရႏုိင္သမွ်ေသာ လူမႈစြမ္းအင္မ်ား၊ လူမႈကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းကိုင္တြယ္ႏုိင္သည္။
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆုိင္ရာ အားထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ရလဒ္မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာတို႔က လႊမ္းမိုးခ်ဳပ္ကုိင္ထားသည္။ ယင္းတြင္ လူမႈအေျပာင္းအလဲမ်ားကို တြန္းအားေပးသည့္ ေစ့ေဆာ္မႈတစ္ရပ္ႏွင့္ ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္ေပၚရန္္အတြက္ မရွိမျဖစ္ေသာ အႀကိဳအေျခအေနရပ္မ်ား ရွိသည္။ ယင္းေစ့ေဆာ္ခ်က္သည္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ ပိတ္ဆုိ႔ထားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အားေကာင္းရမည္ျဖစ္သည္။ လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေထာက္အပံ့ေပးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ားကဲ့သို႔ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း လိုအပ္သည္။
လူမႈဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဟူသည္ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ႀကီးၾကပ္ႏုိင္စြမ္း ရလဒ္ျဖစ္သည္။ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းသည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ထင္ထင္ရွားရွား သတ္မွတ္ႏုိင္သည့္ အဆင့္မ်ားကို ျဖတ္သန္းသြားရသည္။ ယင္းအဆင့္မ်ားမွာ အမဲလုိက္လ်က္ အစုအေ၀းျဖင့္ လွည့္လည္သြားလာသည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ေက်းလက္၌ လယ္ယာလုပ္ကုိင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ ၿမိဳ႕ျပထူေထာင္သည့္ လူ႔ အဖြဲ႕အစည္း၊ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး လုပ္ကုိင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၊ စက္မႈထူေထာင္သည့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စက္မႈေခတ္လြန္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ေရွ႕ေျပးပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ အေစာပုိင္းတြင္ ကြန္ဆာေဗးတစ္မ်ားက ခုခံျငင္းဆန္ေလ့ရွိသည့္ စိတ္ကူးသစ္မ်ား၊ က်င့္သုံးမႈအသစ္မ်ားႏွင့္ အေလ့အထအသစ္မ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္ပုိင္းအဆင့္၌ ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈမ်ားကို အျခားလူ႔ အသုိင္းအ၀ုိင္း၀င္မ်ားက လက္ခံျခင္း၊ တုပျခင္း၊ စီစဥ္ျခင္းႏွင့္ အသုံးျပဳျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္လာၾကသည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆုိင္ရာ တိုးတက္မႈမ်ားက ဆန္းသစ္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ၊ လူမႈဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာႏွင့္ စိတၱေဗဒဆုိင္ရာဟူသည့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အလႊာေလးရပ္၌ တစ္ၿပိဳင္နက္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ေစရန္ အေထာက္အပံ့ျပဳသည္။ ထုိ႔ျပင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ အရင္းအျမစ္ ေလးမ်ဳိးကလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို ျမႇင့္တင္ရာ၌ ပါ၀င္ေနသည္။ ယင္းေလးမ်ဳိးအနက္ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ရင္းျမစ္မ်ားက အျမင္သာဆုံးျဖစ္ေသာ္လည္း ခ်ဲ႕ထြင္ႏုိင္စြမ္း အနည္းဆုံးျဖစ္သည္။ ရင္းျမစ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ႏုိင္စြမ္းသည္ အဖြဲ႕အစည္း၏ အရည္အေသြးႏွင့္ ျမင့္တက္လာေသာ အသိဥာဏ္ ဗဟုသုတတို႔အားျဖင့္ အႀကီးအက်ယ္ တိုးတက္လာသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတစ္ရပ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္အတြက္ အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမရွိေအာင္ ပိတ္ဆို႔ထားေသာ အဟန္႔အတားမ်ားကို ေက်ာ္လႊားသြားႏုိင္ေလာက္သည့္ အားေကာင္းသည့္ ေစ့ေဆာ္ခ်က္အျပင္ အႀကိဳအေျခအေနရပ္မ်ားျဖစ္ၾကေသာ အရင္းအႏွီး၊ နည္းပညာႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံတို႔လည္း လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment