Thursday, November 24, 2016

အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္၊ အနာဂတ္သို႔ လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေမာ္ကြန္းတင္ရမည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားထဲမွ ေန႔တစ္ေ  န႔ျဖစ္ေသာ အမ်ိဳး သားေန႔ကို က်င္းပလာခဲ့သည္မွာ ယခုႏွစ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ (၉၆)ႏွစ္တိုင္အထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။ျ မန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၇၈ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္ မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔အမ်ိဳးသားေန႔ သည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ေမာ္ကြန္းတင္ရမည့္ ေန႔၊ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းကာ ကြယ္သြားရမည့္ ေန႔တစ္ေန႔ျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္က ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီနယ္ခ်ဲ႕အဂၤလိပ္တို႔သည္ျ မန္မာ ျပည္အား စစ္သံုးႀကိမ္ဆင္ႏႊဲ၍သိမ္းပိုက္ကာ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားတို႔အားကြၽန္ျပဳခဲ့ၾက သည္။ျ မန္မာႏုိင္ငံသည္ေရွးရွင္ဘုရင္မ်ားလက္ ထက္က ကိုယ့္ထီး၊ ကိုယ့္နန္း၊ ကိုယ့္ဘာသာ၊ ကိုယ့္လူမ်ိဳး၊ ကိုယ္ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ေနထိုင္လာ ခဲ့ျခင္းကို ၿဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ႕တို႔၏ ကြၽန္ျပဳမႈေအာက္ တြင္အမ်ိဳးဘာသာ၊ သာသနာမေပ်ာက္ပ်က္ရ ေအာင္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ႀကံ့ႀကံ့ ခံကာကြယ္ခဲ့ၾကသည္။ ၿဗိတိသွ်လက္ေအာက္ခံျဖစ္စဥ္ကာလက ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၿဗိတိသွ်တို႔၏ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရးအဘက္ဘက္က ဖိႏွိပ္ျခယ္လွယ္မႈဒဏ္ကို မ်ားစြာခံစားခဲ့ရၿပီး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားမွာလည္း တိမ္ျမဳပ္ ေပ်ာက္ကြယ္ေနခဲ့ရေသာအေျခအေနျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေပၚလာပံု
************************
ၿဗိတိသွ်တို႔သည္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္၀န္းက်င္ က ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၾက သည္။ အဆိုပါဥပေဒသည္ လူခ်မ္းသာအ သိုင္းအ၀ိုင္းမွ လူနည္းစုတစ္စုစာသာပညာ သင္ၾကားခြင့္ကိုရရွိေစၿပီး ပညာရည္ထူးခြၽန္ ေသာ ေတာင္သူလယ္သမား၊ လက္လုပ္လက္ စား၊ အလုပ္သမားသားသမီးမ်ားတက္ေရာက္ ခြင့္ကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္ကန္႔သတ္ထားေသာ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ တိုင္းခ်စ္၊ ျပည္ခ်စ္ စိတ္ဓာတ္ရွိၿပီး အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္း ထန္သူမ်ား ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက ယူနီဗာစီ တီအက္ဥပေဒကို ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁ ရက္တြင္ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါျပ႒ာန္းမႈ အဆိုပါဥပေဒကို လက္ မခံႏုိင္ေသာ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား ႀကီး ၁၁ ဦးတို႔က ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ေရႊတိဂံုဘုရား၌ေတြ႕ဆံုကာ ယင္း ဥပေဒကို သပိတ္ေမွာက္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆြဲၿပီး ေရႊတိဂံုဘုရားတြင္ပင္တိုင္တည္ သစၥာျပဳကာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရန္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
အဆိုပါေက်ာင္းသားႀကီး ၁၁ ဦးမွာ ဘီေအ အထက္တန္းေက်ာင္းမွ ဦးဘဦး၊ ေမာင္ေက ညီပိတ္၊ ေမာင္သာၫြန္႔၊ ေမာင္လွတင္၊ ဘီ အက္စ္စီအထက္တန္းေက်ာင္းမွေမာင္ေဖသိန္း၊ ေမာင္ဘရွင္၊ ေမာင္ဖိုးကြန္း၊ ေမာင္ေအး၊ ဘီ အက္စ္စီေအာက္တန္းမွေမာင္ထြန္း၀င္း၊ အိုင္ ေအအထက္တန္းေက်ာင္းမွေမာင္ဘရွင္၊ အိုင္ ေအေအာက္တန္းမွ ေမာင္ေအာင္ဒင္တို႔ျဖစ္သည္။
၏သပိတ္ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ ေကာလိပ္၊ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်ာင္းသား မ်ားကိုေခၚယူေတြ႕ဆံုၿပီး တက္ေရာက္လာသူ မ်ား၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အလုပ္အမႈ ေဆာင္ ၂၆ ဦးကိုေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၂၈၂ ခုႏွစ္ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္၊ ၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ လ၅ရက္ေန႔၊ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒကိုျပ႒ာန္း ၿပီး ေလးရက္အၾကာတြင္ စတင္သပိတ္ေမွာက္ ခဲ့ၾကေတာ့သည္။
ထိုသပိတ္ေမွာက္သည့္သတင္းသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးကို ႐ုိက္ခတ္သြားခဲ့သည့္ အျပင္ ထိုသပိတ္ႀကီးေၾကာင့္ ရန္ကုန္ေကာလိပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ယုဒသန္ေကာလိပ္ေက်ာင္း အုပ္ႀကီး၊ ရန္ကုန္ရဲမင္းႀကီးတို႔ကို ဗ်ာမ်ားသြား ေစခဲ့သည္။
ထိုသပိတ္ကိုတားဆီးရန္ ၿဗိတိသွ်အာဏာ ပိုင္တို႔က ေခ်ာ့တစ္လွည့္ ေခ်ာက္တစ္လွည့္ျဖင့္ ရပ္ဆိုင္းေစရန္ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း သပိတ္ ေမွာက္ေက်ာင္းသားမ်ားသည္ ေတြေ၀ျခင္း၊ ယိမ္းယိုင္ျခင္း၊ တုန္လႈပ္မႈမရွိဘဲ လိုအပ္လွ်င္ မိမိတို႔အသက္ကိုပါစြန္႔လႊတ္ရန္ အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းစြာ ဆက္လက္တိုက္ပြဲ၀င္ ခဲ့ၾကသည္။
ထိုသပိတ္ႀကီးကို ျမန္မာတစ္မ်ိဳးသားလံုး ၏ေထာက္ခံမႈျဖင့္ဆက္လက္ဆင္ႏႊဲၿပီး ေကာ လိပ္ပညာ၊ အထက္တန္းပညာတို႔ကို လူအမ်ား သင္ယူႏုိင္ေရး အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ေပးရန္ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။
ထိုသပိတ္ႀကီး၏အက်ိဳးေက်းဇူးကား တစ္ ႏိုင္ငံလံုးတြင္ အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားေပၚ ေပါက္လာခဲ့ၿပီး အမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ားသည္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီတို႔၏စီမံမႈမဟုတ္ဘဲ ျမန္မာတို႔ ၏ကိုယ္ပိုင္စီမံမႈျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားအား ကုန္က်စရိတ္သက္သာေသာ ပညာေရးကိုေပး ရန္ျဖစ္သည္။ ထိုအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမ်ား ေပၚ ေပါက္လာျခင္းသည္ အမ်ိဳးသားေအာင္ပြဲတစ္ ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။
အမ်ိဳးသားေန႔ကိုသတ္မွတ္ခဲ့ပံု
*****************************
သပိတ္ႀကီးဆင္ႏႊဲအၿပီး ၁၉၂၁ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ဂ်ီစီဘီေအအသင္း ႀကီး၏ (၉)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏုိင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ညီလာ ခံႀကီးတြင္ ယူနီဗာစီတီအက္ဥပေဒကိုသပိတ္ ေမွာက္ခဲ့ေသာ တန္ေဆာင္မုန္း လျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ဟုသတ္မွတ္ ေပးရန္ ၾကည္ေတာင္ကန္၀ိုင္အမ္ဘီေအအ ဖြဲ႔မွဦးဘေသာ္က အဆိုတင္သြင္းခဲ့ၿပီး စစ္ ေတာင္းဦးၿငိမ္းေမာင္က ေထာက္ခံခဲ့သည္။
ယင္းကဲ့သို႔အဆိုတင္သြင္းျခင္းအျပင္ ဦးဥတၱမေထာင္က်ေသာေန႔၊ သီေပါမင္းပါ ေတာ္မူေသာေန႔၊ ဦးဥတၱမေမြးေန႔တို႔ကို အမ်ိဳး သားေန႔အျဖစ္သတ္မွတ္ရန္ အဆိုတင္သြင္း ခဲ့သူမ်ားလည္း ရွိေနေသးသည္။
ထို႔ေနာက္ဂ်ီစီဘီေအအသင္းအလုပ္အ မႈေဆာင္အဖြဲ႔၏ ၁၉၂၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ဂ်ဴဗလီေဟာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ အထူးအစည္းအေ၀း၌ ေကာလိပ္ ေက်ာင္းသားမ်ားသပိတ္ေမွာက္ခဲ့ေသာ တန္ ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ကိုသာ အမ်ိဳးသားေန႔(ေနရွင္နယ္ေဒး)ဟု သတ္မွတ္ရန္ တညီတၫြတ္တည္း သေဘာတူဆံုးျဖတ္ ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ႏွစ္စဥ္ တန္ေဆာင္မုန္းလျပည့္ေက်ာ္ ၁၀ ရက္ေန႔ ေရာက္တိုင္း က်င္းပျပဳလုပ္လာခဲ့ၾကသည္မွာ ယခုႏွစ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ႏွင့္ဆိုလွ်င္ (၉၆) ႏွစ္အ ထိရွိလာၿပီျဖစ္သည္။
၁၉၂၀ ျပည့္ႏွစ္သပိတ္ႀကီးကေမြးထုတ္ေပး လိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ေၾကာင့္ ၁၉၃၆ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ ဒုတိယေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ၁၉၂၈ ခုႏွစ္ ဒီ ဇင္ဘာလတြင္ တတိယေက်ာင္းသားသပိတ္၊ ယင္းႏွစ္တြင္ပင္ အလုပ္သမား၊ လယ္သမား၊ ရဟန္းျပည္သူတစ္ရပ္လံုးပါ၀င္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈ
မ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။
ယင္းေနာက္ ၁၃၀၀ ျပည့္အေရးေတာ္ပံု၊ ၁၉၃၉ ခုႏွစ္အေရးေတာ္ပံုတို႔သည္ နယ္ခ်ဲ႕ အဂၤလိပ္တို႔အား အႀကီးအက်ယ္တုန္လႈပ္သြား ေစခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ တစ္နည္းဆိုေသာ္ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ မ်ားအျမင့္မားဆံုးျဖစ္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္မ်ားျဖစ္ ခဲ့ၾကသည္။
ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေန႔သည္ျမန္မာ ႏုိင္ငံကို အသစ္တစ္ဖန္ျပန္လည္ေပၚထြက္ လာေစေသာ ေန႔တစ္ေန႔ဟုလည္းဆိုရမည္ျဖစ္ သလို ျမန္မာႏုိင္ငံ
ကိုသူ႔ကြၽန္ဘ၀ မွလြတ္ေျမာက္ ေစရန္ အေထာက္ အကူျပဳႏုိင္ခဲ့ေသာေန႔တစ္ ေန႔ဟုလည္းဆိုရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သမိုင္းပညာ ရွင္ေဒါက္တာတိုးလွက သံုးသပ္ေပးထားသည္။
" ျမန္မာႏုိင္ငံလြတ္လပ္ေရးရတယ္ဆို တာ အမ်ိဳးသားေန႔နဲ႔လည္း အမ်ားႀကီးသက္ ဆုိင္တာေပါ့။ ေက်ာင္းသားေတြဟာအမ်ိဳး သားေန႔ျဖစ္လာဖို႔ အမ်ိဳးမ်ိဳးစဥ္စားၿပီး ႀကိဳး စားခဲ့ၾကတယ္။ ေနာက္ေက်ာင္းသားေတြေတာ္ လွန္သပိတ္ေမွာက္ခဲ့တဲ့ေန႔ကို အမ်ိဳးသားေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကတယ္။ ဆိုေတာ့ဒီေန႔ ဟာ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားေတြအတြက္ လည္း သမိုင္းရွိတဲ့ေန႔၊ ဒီသမုိင္းအေပၚမွာ လည္း ဆက္စပ္ေနတာေတြ အမ်ားႀကီးရွိတာ ေပါ့။ အမ်ိဳးသားေန႔ရဲ႕ေခတ္ေဟာင္းသမုိင္း၊ ပညာေရးစနစ္၊ လူငယ္ေတြရဲ႕သမုိင္းေတြရွိ ေနတယ္။ ေနာက္ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕လြတ္လပ္ေရး ကိုျဖစ္တည္ေစတဲ့ေန႔က အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ သလို လြတ္လပ္ေရးအတြက္အမ်ိဳးသားေန႔က တြန္းအားေပးခဲ့တဲ့ ေန႔တစ္ေန႔လည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ယေန႔ေခတ္လူငယ္ေတြအေနနဲ႔လည္း အမ်ိဳးသားေန႔သမုိင္းကိုသိၿပီးေတာ့
ပံုစံေျပာင္း ၿပီး စိတ္ကူးသစ္ေတြနဲ႔ ေတြးေတာႀကိဳးစားရ မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕အခန္းက႑ဘယ္ေလာက္ရွိ တယ္ဆိုတာကို သိရမယ္။ ပညာေရးေကာင္း ေအာင္ ၊
ပညာေရးစနစ္ေကာင္းေအာင္နဲ႔ႏုိင္ငံ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ဒီအမ်ိဳးသားေန႔ဟာ သိပ္ ကိုအေရးပါတယ္ဆိုတာကို ျမင္လာႏုိင္မယ္ ဆိုရင္ေတာ့ အမ်ိဳးသားေန႔က ပိုၿပီးအဓိပၸာယ္ ရွိမွာပါ " ဟု ျမန္မာ့သမုိင္းအဖြဲ႕မွသမုိင္းသုေတ သနပညာရွင္ေဒါက္တာတိုးလွကေျပာသည္။
အမ်ိဳးသားေန႔ကိုအေၾကာင္းျပဳၿပီး ၀ံသာ ႏုေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားစာဆိုပညာ ရွင္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားေရးတက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူ မ်ား အသီးသီးေပၚထြက္
လာခဲ့ၾကရာ ၀ံသာ ႏုေခါင္းေဆာင္ဦးခ်စ္လိႈင္၊ အမ်ိဳးသားေက်ာင္း ဆရာဦးဖိုးက်ား၊ ဦးစိန္တင္(သိပၸံေမာင္၀)၊ ကိုဘေသာင္း(သခင္ဘေသာင္း)၊ အမ်ိဳးသား
စာေပပညာရွင္ ဦးေမာင္ႀကီး၊ ဆရာႀကီးသခင္ ကိုယ္ေတာ္မႈိင္းတို႔အျပင္ ယေန႔အ ထိ ႏုိင္ငံ ေတာ္သီခ်င္းသံၾကားရသူ ျမန္မာလူမ်ိဳးတိုင္း ၾကက္သီး
တျဖန္းျဖန္း ထေလာက္ရေအာင္ျဖစ္ ခ့ဲရသည့္ ႏုိင္ငံေတာ္သီခ်င္းကို ေရးသားစပ္ ဆိုခဲ့ေသာ နန္းေတာ္ေရွ႕ဆရာတင္(၀ိုင္အမ္ ဘီေအသခင္)တို႔သည္ အမ်ိဳးသားေန႔ျဖစ္ေပၚ ၿပီးေနာက္ပိုင္း ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ား အမ်ိဳးသား ေရးစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားေစရန္ စာေပ၊ ဂီတ၊ ပန္းခ်ီစသည့္ အႏုပညာရပ္၀န္းမွတစ္ဆင့္ အံ့မခန္း ဖန္တီးတင္ဆက္ႏုိင္ခဲ့ၾကသည္။
"ဂ်ီစီဘီေအကဦးစီးၿပီးေတာ့ အမ်ိဳးသား ေန႔က်င္းပမယ္ဆိုၿပီး ေန႔သံုးေန႔ကိုဦးတည္ၿပီး ေတာ့ေရြးတယ္။ ေရြးေတာ့တကၠသိုလ္ေက်ာင္း သားေတြသပိတ္ေမွာက္တဲ့ေန႔၊ သီေပါမင္းပါ ေတာ္မူတဲ့ေန႔နဲ႔ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမေထာင္ က်တဲ့ေန႔ရယ္ အဲဒီသံုးရက္ကိုမဲခြဲၿပီးဆံုး ျဖတ္တဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသားေန႔အျဖစ္ ေက်ာင္း သားေတြ သပိတ္ေမွာက္တဲ့ေန႔ကို ေရြးလိုက္ ၾကတယ္။ ေျပာခ်င္တာကအမ်ိဳးသားေန႔ဆို တာအဓိကကေတာ့ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကုိယ္ခ်စ္ဖို႔၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးကိုယ္ခ်စ္ဖို႔၊ အမ်ိဳးသားေရးကိစၥ ေတြအတြက္ လြတ္လပ္ေရးကိုဦးတည္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာ။ အဲဒီလိုလုပ္ရမွာ အဓိကယူထားတဲ့ ေန႔သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဂၤလိပ္အစိုးရကို ေက်ာင္းသားေတြစၿပီးေတာ့သပိတ္ေမွာက္ တဲ့ေန႔ကိုယူထားတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြလူ ငယ္ေတြသိေစခ်င္တာက အမ်ိဳးသားေန႔ဟာ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕လႈပ္ရွားမႈသမိုင္းကို မွတ္ တမ္းတင္တဲ့ေန႔ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒီေန႔ဟာ အ မ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ရွိၿပီးေတာ့ လြတ္လပ္ေရး ရဖို႔အတြက္ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြ က ဦးေဆာင္ဦးရြက္ျပဳၿပီးေတာ့ မ်က္ႏွာျဖဴ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ခဲ့တဲ့ေန႔။ အဲဒါကိုသိထား တယ္ဆိုရင္ ႏုိင္ငံရဲ႕အဆက္ဆက္မွာ အမ်ိဳး သားေန႔တင္မကဘူး ဘယ္ကိစၥမဆို ႏုိင္ငံအ တြက္ဆိုရင္ ေက်ာင္းသားေတြ၊ လူငယ္ေတြဟာ ေရွ႕တန္းကေန ဦးေဆာင္ပါ၀င္ခဲ့တယ္ဆိုတာ အဲဒါကိုျပန္သတိရဖို႔အေရးႀကီးတယ္။ ႏုိင္ငံ ျပန္ထူေထာင္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္အခ်ိန္ ပဲျဖစ္ျဖစ္ လူငယ္ေတြဟာ ပစ္ထားလို႔မရဘူး။ လူငယ္ေတြရဲ႕တက္ၾကြ တဲ့စိတ္ဓာတ္၊ တက္ၾကြ တဲ့အားမာန္ေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံအေျပာင္းအလဲကိုယူ သင့္တယ္" ဟု ဆရာေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)က အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူငယ္မ်ား ၏အခန္းက႑ကို
ေျပာၾကားသည္။
စာေရးဆရာအမ်ားစုမွာ အမ်ိဳးသားေန႔ ႏွင့္ပတ္သက္၍ေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ေလ့ရွိၿပီး လူငယ္မ်ားပိုမိုသိရွိလာေစရန္ႏွင့္ ႏုိးႏိုး ၾကားၾကားရွိလာေစရန္ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေဟာ ေျပာေလ့ရွိသလို ပိုမိုသိရွိလာေစရန္ႏွင့္စိတ္ ဓာတ္မ်ားတက္ၾကြ လာေစရန္ ျပန္ၾကားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အမ်ိဳးသားေန႔ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဆရာေမာင္စိန္၀င္း(ပုတီးကုန္း)က သံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။
ပညာေရးတြင္လည္း အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ား၌ အမ်ိဳးသားေန႔ေရာက္ရွိခ်ိန္မ တိုင္မီ၊ ေရာက္ရွိသည့္ေန႔တို႔တြင္အမ်ိဳးသား ေန႔အထိမ္းအမွတ္အျဖစ္ ျပင္ပစာေပပညာ ရွင္မ်ားအားဖိတ္ၾကားၿပီး အမ်ိဳးသားေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာစာေပေဟာေျပာပြဲမ်ားျပဳလုပ္ ေပးေစျခင္း၊ တကၠသိုလ္ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ား တြင္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေစ ေသာလုပ္ငန္းမ်ား၊ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးေစျခင္းမ်ားအား ျပဳလုပ္ေပးသင့္ ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္ျမင့္မားေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ ေပးရန္အေကာင္းဆံုးေနရာမွာအေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရးအသိုင္း အ၀ိုင္းမွ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကသံုးသပ္ေျပာ ၾကားသည္။
"အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ကိုေမြးျမဴ ေပးဖို႔အေကာင္းဆံုးကေတာ့ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းေတြမွာပါ။ အခုဆိုရင္ေက်ာင္းေတြ မွာ အမ်ိဳးသားေန႔ေရာက္တိုင္းၿပိဳင္ပြဲေတြ ေဟာေျပာပြဲေတြလုပ္ေပးျဖစ္တယ္။ ဆရာ ေတြကလည္း အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ျဖစ္လာ ေအာင္လုပ္ေပးႏုိင္တယ္။ အဓိကက မူလ တန္းေက်ာင္းေတြမွာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ေပးႏိုင္ရင္ ေတာ္ေတာ္အက်ိဳးရွိတယ္။ အျပင္ေရာက္သြားရင္ေတာ့ အစိုးရပိုင္းက အမ်ိဳးသားေရးကိုဘယ္ေလာက္အားေပးသ လဲအေပၚမွာမူတည္တယ္။ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုယ့္ အမ်ိဳးသားေရးဆိုတာလူမ်ိဳးတိုင္းမွာရွိတယ္ " ဟု မူလတန္းျပဆရာဦးျမတ္သီဟထြန္းက ေျပာသည္။
ယခင္ကအမ်ိဳးသားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားခဲ့ဖူးသူပညာ တန္ေဆာင္နာယက ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးက " အမ်ိဳးသားေန႔နဲ႔ပတ္သက္လို႔က ဆရာႀကီး တုိ႕ကိုယ္တုိင္ကအမ်ိဳးသားေက်ာင္းမွာေနခဲ့ တဲ့အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသား။ ဒုတိယကမၻာ စစ္မတုိင္ခင္က အမ်ိဳးသားေက်ာင္းသား။အမ်ိဳးသားေန႔ရဲ႕အေရးႀကီးတာကေတာ့ အမ်ိဳး သားစိတ္ဓာတ္ပဲ။ ဇာတိေသြးဇာတိမာန္ လည္းေခၚတယ္ေပါ့။ ျမန္မာလူမ်ိဳးျဖစ္ရတာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားျဖစ္ရတာတို႔ကဂုဏ္ယူတယ္။ ဂုဏ္ယူတတ္တဲ့စိတ္ရွိရတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ အမ်ိဳးသားကိုခ်စ္ျမတ္ႏုိးတယ္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံ ကိုခ်စ္ျမတ္ႏိုးတယ္။ ကိုယ့္အမ်ဳိးသားစာေပ၊ အမ်ိဳးသားစ႐ိုက္၊ အမ်ိဳးသားဓေလ့ထံုးစံ၊ အမ်ိဳး သားယဥ္ေက်းမႈ၊ အဲဒါေတြအားလံုးႏွစ္သက္ ျမတ္ႏိုးၿပီးေတာ့ ေလးစားတန္ဖိုးထားရမယ္။ အဲဒါကအဓိကပဲ။ အမ်ိဳးသားေန႔ကို ဘာေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္က်င္းပရလဲဆိုရင္ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္ ေတြမွာ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္၊ အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းေတြကိုလုပ္ေဆာင္တတ္ဖို႔ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးရမွာေပါ့။ တို႔က ကြၽန္မဟုတ္ဘူး သခင္ပဲ။ တို႔ထီးတို႔နန္း တုိ႔ ၾကငွန္းနဲ႔ တို႔ဘုရင္ တို႔သခင္နဲ႔တို႔ေနခဲ့ၾကတယ္ဆိုတာကိုျပန္ေဖာ္ရတယ္။ အမ်ိဳးသားစိတ္၊ အမ်ိဳးသားဇာတိ မေပ်ာက္ေအာင္ေဖာ္ရတယ္။ အမ်ိဳးသားေန႔ကိုျပ႒ာန္းခ်က္ေလးတစ္ခုနဲ႔ေတာ့ အမ်ိဳးသားေရးစိတ္ဓာတ္ရွိဖို႔ဆိုတာ မလံုေလာက္ဘူး။ သူတို႔ကို အမ်ိဳးသားစိတ္ဓာတ္ကို သြင္းေပးရမွာ။ ကမၻာမွာ ျမန္မာရယ္လို႔တင့္တင့္တယ္တယ္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံနဲ႔ကိုယ့္လူမ်ိဳးနဲ႔ေနတဲ့ လူမ်ိဳး။ အဲဒီလို ဘ၀ကိုေပ်ာက္မသြားေအာင္ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုတဲ့အသိစိတ္ဓာတ္ကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္သြင္းေပးရမယ္။ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ဆိုတာ တျခားလူမ်ိဳး ကို မုန္းဖို႔မ ဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳးကိုမေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းမယ္ဆိုတဲ့ကမၻာသူကမၻာသားေကာင္း တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ေနႏုိင္ရမယ္။ ႏုိင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေအာင္ ေနႏုိင္ရမယ္။ တျခားလူမ်ိဳးေတြကိုလည္း ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမေတြလို လူသားေတြလိုေလးစားျမတ္ႏုိးရမယ္ဆိုတဲ့စိတ္ဓာတ္လည္းပါရမယ္ " ဟု သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။
ဆရာႀကီးဦးသန္းဦးေျပာခဲ့သလိုပင္ ျမန္မာဆိုသည္မွာ ကြၽန္မဟုတ္၊ သခင္မ်ိဳး၊ ကိုယ့္ထီး ကိုယ့္နန္းျဖင့္ေနသည့္လူမ်ိဳးတစ္စုျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေနႏုိင္ရန္
လည္း အမ်ိဳးသားေရး စိတ္ဓာတ္မ်ား၊ သူ႔ကြၽန္မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္မ်ားကို
အၿမဲေမြးျမဴထားႏုိင္ရန္ အသိစိတ္တို႔ကိုငယ္စဥ္ကတည္းက ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားကိုလက္ဆင့္ကမ္းၿပီးျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေပးရမည္ မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးတြင္ တာ၀န္ရွိသည္။
ယင္းအတြက္ေၾကာင့္ (၉၆)ႏွစ္ေျမာက္အမ်ိဳးသားေန႔မွ ေနာက္ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအထိ၊ ျမန္မာႏုိင္ငံတည္ရွိသေရြ႕ အမ်ိဳးသားေန႔ကို လက္ဆင့္ကမ္းသယ္ေဆာင္သြားႏုိင္ပါေစရန္ ဂုဏ္ျပဳေရးသားလိုက္ရပါသည္။ ။

No comments:

Post a Comment