Monday, November 28, 2016

၀တၳဳတစ္ပုဒ္ကို ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအျမင္ျဖင့္ ဖတ္႐ႈျခင္း

၁၉၈၀ ျပည့္ႏွစ္က မဂၢဇင္း တစ္ခုတြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ၀တၳဳတိုတစ္ပုဒ္ကို ဖတ္႐ႈရသည္။ သစ္ခဲြစက္႐ံုအ  လုပ္သမားတစ္ဦး၏ ဘ၀႐ုန္းကန္မႈဟု ေယဘုယ်ေျပာႏုိင္သည္။ အလုပ္ခြင္မွ မေျပလည္မႈမ်ား၊ မိသားစုဘ၀၏ အခက္အခဲမ်ားကို အဓိကဇာတ္ေၾကာင္း ေျပာသူက တင္ျပသည့္ပံုစံျဖင့္ ၀တၳဳကို ေရးသားထားသည္။ မိသားစုတြင္ သားသမီးဦး ေရမ်ားရသည့္ ၾကားထဲ ကေလး တစ္ဦးက က်န္းမာေရးမေကာင္း ျဖစ္ေနသည္။ အမိုးမလံုသည့္ အိမ္ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ လက္ထဲမွာ ေငြ ေၾကးက အလံုအေလာက္မရွိ။ ဒီ ေတာ့ တျခားအပန္းေျဖစရာ ႐ုပ္ ရွင္ၾကည့္ဖို႔၊ အ၀တ္သစ္၀ယ္ဖို႔၊ မိသားစုေတြ တိရစၧာန္႐ံုသြား၊ ေရႊ တိဂံုဘုရားသြား အလည္အပတ္ ထြက္ဖို႔ မဆိုထားႏွင့္ မိုးရာသီအ တြက္ ေဆာင္းဖို႔ ထီးတစ္ေခ်ာင္း ပင္ အသစ္မ၀ယ္ႏုိင္။ လက္ဖက္ ရည္တစ္ခြက္ ထြက္ေသာက္ဖို႔ကို ပင္ စဥ္းစားခ်င့္ခ်ိန္ေနရသည့္ ဘ၀အေျခအေန။ မိန္းမကလည္း နံနက္ခင္းဆုိလွ်င္ ကေလးတာ၀န္ ေတြႏွင့္ မအားလပ္ႏုိင္သည္ျဖစ္ ရာ ခင္ပြန္းသည္ အလုပ္ထဲမွာ စားဖို႔ ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးပင္ ျပင္ဆင္မေပးႏုိင္ခဲ့။ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈ၊ ႐ုန္းကန္ရ မႈေတြၾကားမွာ စိတ္အားငယ္ ညိႇဳး ႏြမ္းေနသူတစ္ေယာက္၏ ခံစားမႈ မ်ား၊ ျဖတ္သန္းမႈမ်ားကို ေပၚလြင္ ေအာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္ ၀တၳဳ တစ္ပုဒ္ဟုဆိုရမည္။ ထို႔အျပင္ လူ႔ စ႐ိုက္၊ လူ႔သဘာ၀အဖဲြ႕ေတြကို ျဖည့္စြက္ထားရာ ၀တၳဳတိုက အား ေကာင္းၿပီး ႐ုန္းႂကြေနသည္။

ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္ ဟိုဘက္ က ၀တၳဳတုိကို ယေန႔ေခတ္ကာလ မွာ ျပန္လည္ဖတ္႐ႈရသည့္အခါ စိတ္ခံစားမႈမ်ိဳးစံု၊ အေတြးမ်ိဳးစံုကို ေပးစြမ္းႏုိင္ပါသည္။ ဟိုဘက္ ေခတ္ႏွင့္ ဒီဘက္ေခတ္ကို ျပန္ လည္ ယွဥ္ထိုးၾကည့္မိသည္။ သံုး သပ္ၾကည့္မိသည္။ ႏွစ္ေပါင္းသံုး ဆယ္သည္ တံတားေအာက္တြင္ ေရေတြ စီးသြားသလို ကၽြန္ေတာ္ တို႔အေပၚ ျဖတ္သန္းစီးဆင္းသြားခဲ့ ၿပီ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔  ဘ၀ေတြ ႏွစ္ ေပါင္းသံုးဆယ္အတြင္း ဘာေတြ မ်ား ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီလဲ။

ေသခ်ာတာတစ္ခုကေတာ့ ဆင္းရဲမဲြေတမႈသည္ ႏွစ္ေပါင္းသံုး ဆယ္ ဟုိဘက္ကအတိုင္း ဒီကေန႔ ေခတ္၏ ဘ၀မ်ားစြာအေပၚတြင္ လည္း ႐ိုက္ခတ္မႈရွိေနဆဲ။ ဆင္း ရဲမဲြေတမႈသည္ လူသားေတြရဲ႕ ဘ၀ကို ညိႇဳးႏြမ္းသိမ္ငယ္ေစသည္။ မေတာက္ပႏုိင္၊ မစိုျပည္ႏုိင္။

ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးအျမင္ဘက္က ၾကည့္လွ်င္ လူတစ္ေယာက္ ခိုင္ ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ အဓိကက်သည္က ပညာေရးျဖစ္ သည္။ ပညာေရးက လူတစ္ ေယာက္ သူ၏ ဘ၀တစ္ေလွ်ာက္ လံုးမည္သို႔ေနထိုင္ ရွင္သန္သြားရ မည္ကို သင္ၾကားေပးႏုိင္ရမည္။ မိတ္ေဆြ သူငယ္ခ်င္းအေပါင္းအ သင္း၀န္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးေပး ႏုိင္ရမည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအလုပ္ အ ကိုင္တစ္ခုကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးႏုိင္ရ မည္။ ၀တၳဳထဲက အဓိကဇာတ္ ေၾကာင္းေျပာသူ၏ ပညာေရး ေနာက္ခံကို မသိရ။ မိဘေတြက လည္း ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသည့္ ဘ၀ အေျခအေန အမိုးမလံုသည့္ အိမ္ ကေလးမွာ ႀကီးျပင္းခဲ့ရသည့္ဘ၀ ဟု သ႐ုပ္ေဖာ္ထားသည့္အတြက္ ပညာေရးအေျခခံ ႏုံနဲ႔ခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ ဒါေၾကာင့္ လည္း ကုိယ္ကာယကို အားကိုးၿပီး လုပ္ကိုင္ရသည့္ သစ္ခဲြစက္လုိ လုပ္ငန္းခြင္မွာ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္း ျဖစ္သည္။

သာယာေကာင္းမြန္တဲ့၊ ေပ်ာ္ ရႊင္ျပည့္စံုတဲ့၊ အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ လူ ေနမႈတစ္ခုျဖစ္ေပၚလာဖို႔ ေနာက္ ထပ္ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္မွာ က်န္းမာေရးပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ ေပါင္း ၃၀ ဟိုဘက္မွာ သေႏၶတား ေဆးေတြ ေဖာေဖာသီသီမရွိႏုိင္။ သားဆက္ျခားဖို႔ ဗဟုသုတမရွိ ႏုိင္။ မိသားစုစီမံကိန္းဆုိသည့္ အ ေတြးအေခၚမရွိႏုိင္။ (ဒါကလည္း ပညာအေျခခံမရွိတာကို ေပၚလြင္ ေစသည္) ဒီေတာ့ သားသမီးေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ေယာက္ ေမြး သည္။ ေမြးလာသည့္ ကေလးေတြ ကို က်န္းမာသန္စြမ္းေအာင္ မ ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္သည့္အတြက္ ခဏခဏ ဖ်ားနာသည္။ ဒါေတြက အိိမ္ေထာင္တစ္ခုအတြက္ စီးပြား ေရးအက်ပ္အတည္းျဖစ္ေအာင္၊ ဆင္းရဲတြင္းထဲ နစ္ေအာင္ တြန္းပို႔ ေနသည့္အေၾကာင္းအရာေတြ ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသမီးျဖစ္သူက က ေလးေတြ တစ္ေယာက္ၿပီးတစ္ ေယာက္ေမြး၊ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ ကိုယ္၀န္ေဆာင္ေနသည့္ၾကားထဲ မက်န္းမာသည့္ ကေလးေတြကိုပါ ေစာင့္ေရွာက္ေနရသည္။ သုိ႔ျဖစ္ ရာ လင္ေယာက်္ား၏ ၀င္ေငြတစ္ ခုတည္းသာရွိသည့္ အိမ္ေထာင္ အတြက္ အျခား၀င္ေငြရသည့္ အ လုပ္တစ္ခုခုကို မလုပ္ႏုိင္သည္မွာ ထင္ရွားေနသည္။ တုိင္းျပည္တစ္ ခုလံုးအေနအထားႏွင့္ၾကည့္လွ်င္ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အမ်ိဳးသားဦးေရမွာ တစ္၀က္စီခန္႔ရွိေနသည္ျဖစ္ရာ အမ်ိဳးသမီးေတြ၏ လုပ္အား၊ ကုန္ ထုတ္စြမ္းအားပါ ထည့္ေပါင္းႏုိင္ လွ်င္ ထိုတိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရး တစ္ခုလံုးလည္း ထက္၀က္မက  တိုးတက္သြားႏုိင္မည္သာ။ ဒီလို ေျပာသည့္အတြက္ အမ်ိဳးသမီး ေတြ အိမ္ေထာင္တာ၀န္ယူတာ၊ သားသမီးေတြကို ေစာင့္ေရွာက္ တာက တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ေလာက္ အေရးမႀကီးဟုဆုိလိုခ်င္ တာမဟုတ္။ အမ်ိဳးသမီးေတြ လည္း အိမ္ေထာင္တာ၀န္တစ္ ဖက္ႏွင့္ အလုပ္ခြင္ထဲ ၀င္ႏုိင္ ေအာင္တန္းတူညီမွ်သည့္ အခြင့္ အေရးေတြ ဖန္တီးေပးရမည္ကို ဆိုလိုျခင္းပင္။

အဓိက ဇာတ္ေၾကာင္းေျပာ သူက အိမ္ေထာင္ျပဳေတာ့မည္ဟု အသိေပးစဥ္ မိခင္ျဖစ္သူက မ ကန္႔ကြက္၊ မတိုက္တြန္းဘဲ ၿပံဳး၍ ၾကည့္ေနခဲ့သည္ဟုဆုိသည္။ ထို စဥ္က မိခင္ျဖစ္သူ၏ အၿပံဳးကိုနား မလည္ခဲ့။ အိမ္ေထာင္က်ၿပီးေတာ့ မွ ဒုကၡေတြႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရသည့္အ ခါ ဘ၀အေၾကာင္းကို ပိုနားလည္ လာၿပီး မိခင္၏ အၿပံဳးကို နား လည္ႏုိင္လာသည္။ အဓိကဇာတ္ ေဆာင္သည္ အိမ္ေထာင္တစ္ခု ထူေထာင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ ျပင္ဆင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပံု မရ။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကို တည္ ေဆာက္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္ၾကရမည္။ ပညာမစံုခင္၊ အ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္အ ကိုင္ အတည္တက်မျဖစ္ေသးခင္ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ ထူေထာင္ ဖို႔ အလြယ္တကူ မဆံုးျဖတ္သင့္။ အိမ္ေထာင္တစ္ခုအတြက္ အစစ အရာရာ ျပင္ဆင္ၾကရမည္။ ဘယ္ မွာေနမွာလဲ၊ ဘာလုပ္စားၾကမွာ လဲ၊ သားသမီးဘယ္ႏွေယာက္ယူ မွာလဲ၊ သူတို႔ကို ပညာတတ္ေအာင္၊ က်န္းမာေအာင္၊ လူတစ္လံုးသူ တစ္လံုးျဖစ္ေအာင္ ဘယ္လို ေစာင့္ေရွာက္ၾကမွာလဲ။ ဒါေတြ က အခ်စ္ထက္ အေရးပါသည္။ တဒဂၤ စိတ္လႈပ္ရွားမႈေတြထက္ အေရးပါသည္။ ဒီကေန႔ေခတ္မွာ ေတာ္႐ံုတန္႐ံုလူငယ္ေတြက စဥ္း စားတတ္လာၾကၿပီ။ ႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္လာၾကၿပီ။ အေတြးအေခၚရွိ သူ၊ ပညာအေျခခံရွိသူေတြက ဘ၀ကို မိုက္႐ူးရဲဆန္စြာ ျဖတ္သန္း ၾကဖို႔ တြန္႔ဆုတ္တတ္ၾကၿပီ။ တစ္ ဇြတ္ထိုး မလုပ္ၾကေတာ့။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္ေပါင္း သံုးဆယ္ဟိုဘက္မွာေတာ့ လူေတြရဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈေတြ၊ သေဘာထားေတြ၊ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြက ဒီကေန႔ေခတ္နဲ႔ေတာ့ ကြာျခားေကာင္း ကြာျခားေနလိမ့္မည္။

အလုပ္ခြင္ထဲက သူတို႔အ ေပၚ ဖိႏွိပ္တတ္သည့္ အလုပ္သ မားေခါင္းေဆာင္ သူေဌးလူယံုအ ျပင္ အလုပ္ရွင္ ‘သူေဌးနဲ႔ပါ လက္ ဖက္ရည္ဆုိင္တစ္ခုတြင္ ဆံုေတြ႕ သည္ ဇာတ္ကြက္ျဖင့္ စာေရးသူက ၀တၳဳကို အဆံုးသတ္ထားသည္။ သူေဌးကိုဖားၿပီး အလုပ္သမား ေတြကို ဖိႏွိပ္တတ္သည့္ သူေဌး လူယံု၏ စ႐ိုက္၊ အလုပ္သမားေတြ ကုိ တန္ဖိုးမထားဘဲ အလုပ္သမား ေတြေရွ႕မွာ လုပ္ငန္းအ႐ႈံးေပၚေန ေၾကာင္း အၿမဲေျပာေလ့ရွိၿပီး တစ္ ဖက္တြင္ တုိက္ေဆာက္ႏုိင္၊ ကား စီးႏုိင္ခဲ့သည့္ သူေဌး၏စ႐ိုက္ေတြ ကို စာေရးသူက စကားလံုးအနည္း ငယ္ကုိ အသံုးျပဳၿပီး ေပၚလြင္ေအာင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသြားႏုိင္ခဲ့သည္။

သူေဌးလူယံုက သူေဌးကို ဖားၿပီး အလုပ္သမားေတြကို ဖိႏွိပ္ သည္။ ဒီအျဖစ္အပ်က္ေတြက ဒီ ကေန႔မွာလည္း ရွိေနႏုိင္သည္။ အလုပ္သမားေတြကို တန္ဖိုးမ ထားဘဲ မိမိကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ ၾကည့္သည့္ အလုပ္ရွင္ေတြလည္း ရွိေနဦးမည္။ အလုပ္သမားေတြအ တြက္ ထိုက္တန္သည့္ လစာ၊ ထိုက္တန္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္ အ ေျခအေန၊ အာမခံခ်က္ေတြ ရရွိဖို႔ လိုအပ္သည္။ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာမည္။ ဥပေဒထဲကအ တိုင္း လိုက္နာၾကမည္ဆုိလွ်င္ အ လုပ္ရွင္အလုပ္သမား ရသင့္ ရ ထိုက္သည့္ အခြင့္အေရးေတြ၊ အားလပ္ရက္ေတြ၊ နားခ်ိန္ေတြ စ သည့္ ခံစားခြင့္ေတြလည္း ျပည့္ ျပည့္၀၀ရၾကမည္။ ကုန္ထုတ္လုပ္ မႈလည္း တိုးတက္မည္။ သာယာ ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ ဘ၀ေတြကို ဖန္တီး ႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းေတြ အ ေထာက္အကူေတြရမည္။

ထို႔အျပင္ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အ လုပ္သမားၾကားမွာ စာျဖင့္ေရးမ ထားသည့္ စည္းေႏွာင္မႈေတြရွိဖို႔ လိုသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးစီးပြား ဖက္အျဖစ္ ႐ႈျမင္ၾကရမည္။ အ လုပ္ရွင္က အလုပ္ေတြ ဖန္တီးေပး သျဖင့္ အလုပ္သမားေတြ ၀င္ေငြရ သည္။ မိသားစုေတြ စိုျပည္သည္။ အလုပ္သမားေတြရွိလို႔ လုပ္ငန္း ေတြ လည္ပတ္ခြင့္ရသည္။ တစ္ ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အမွီသဟဲျပဳၾကရ သည့္ အျပန္အလွန္သေဘာ တရားေတြျဖစ္သည္။ အလုပ္ရွင္ က ဖိႏွိပ္သူ၊ အျမတ္ထုတ္သူျဖစ္ ၿပီး အလုပ္သမားက ဖိႏွိပ္ခံရသူ၊ အျမတ္ထုတ္ခံရသူ၊ နင္းျပား စ သည့္အေတြးအေခၚေတြက ေခတ္ မမီေတာ့သည့္အျပင္ လက္ေတြ႕ မက်။ ဒီကေန႔ ကမၻာတစ္လႊားမွာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဦးေဆာင္ေန သည္က ပုဂၢလိကစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းေတြျဖစ္သည္။ လူငယ္လူရြယ္ ေတြ ကိုယ္ပုိင္လုပ္ငန္းေတြကို စ တင္ၾကသည္။ လုပ္ငန္းေလးေတြ ကေန တျဖည္းျဖည္းႀကီးထြားလာ ၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္ အလမ္းေတြ အမ်ားႀကီးကို ဖန္ တီးေပးသည္။ အေရးႀကီးသည္က လုပ္ငန္းႏွင့္အတူ အလုပ္သမား ေတြရဲ႕ဘ၀ေတြလည္း ျမင့္မားတုိး တက္သြားဖို႔ပင္။

  ဒီ၀တၳဳတိုကို ဖတ္႐ႈၿပီး ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္းသံုးဆယ္၏ ဟို ဘက္ႏွင့္ ဒီဘက္ကို ယွဥ္ထိုးစဥ္း စား ၾကည့္ေနမိသည္။ လူေတြရဲ႕ ဘ၀ေတြ ပိုမိုတုိးတက္လာတာ လား၊ ပိုမိုဆုတ္ယုတ္လာတာ လား၊ တိုးတက္လာသည္ဆုိလွ်င္ ဘာေၾကာင့္လဲ၊ ဆုတ္ယုတ္လာ သည္ဆိုလွ်င္ ဘာေၾကာင့္လဲ အ ေျဖရွာၾကည့္ဖို႔ ေကာင္းသည္။ ေခတ္ေတြေျပာင္းခဲ့ၿပီ၊ အေျခအ ေနေတြ ေျပာင္းခဲ့ၿပီမဟုတ္လား။

ရည္ၫႊန္းကိုးကား- ႏွစ္ကာလ မ်ား စာအုပ္တိုက္ထုတ္ အသည္း ကဲြတစ္ေယာက္ရဲ႕ စြန္၊ မဂၢဇင္း ၀တၳဳတိုမ်ား စုစည္းမႈတြင္ ထပ္မံ ေဖာ္ျပထားသည့္ သဲအိမ္ေမာင္ ေန၀ါေရးသားသည့္ ေကာင္းကင္ ေပၚမွ မိုးတိမ္မ်ား၊ မိုးေ၀မဂၢဇင္း၊ ဇြန္၊ ၁၉၈၀။ ေက်ာ္စိုးလင္း

No comments:

Post a Comment