Monday, November 21, 2016

ၿဗိတိန္အစိုးရက ဘက္ကင္ဟန္ နန္းေတာ္ကို ေဒၚလာ ၄၅၉ သန္းခန္႔ အကုန္အက်ခံ ျပင္ဆင္မည္

ဘက္ကင္ဟန္ နန္းေတာ္၏ ယိုစိမ့္ေနေသာ ပိုက္မ်ားႏွင့္ မီးေဘးအႏၲရာယ္ရွိေသာ လွ်ပ္စစ္ႀကိဳးမ်ားကို အသစ္လဲမည့္ အလံုးစံုျပင္ဆင္မႈအတြက္ အခြန္ထမ္းျပည္သူတုိ႔၏ ေထာက္ပ့ံမႈရန္ပံုေငြ ေဒၚလာ ၄၅၉ သန္း (ေပါင္ ၃၆၉ သန္း) လိုအပ္မည္ဟု သိရသည္။ျ ပင္ဆင္မြမ္းမံမႈမ်ားကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၂၇ ခုႏွစ္အထိ ၾကာျမင့္မည္ ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ဘက္ကင္ဟန္ နန္းေတာ္၏ အႀကီးမားဆံုး ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈတြင္ နန္းေတာ္၏ ေခါင္မိုးေပၚတြင္ ဆိုလာျပားမ်ား တပ္ဆင္ထားမႈႏွင့္အတူ အမ်ားျပည္သူ လည္ပတ္မႈမ်ားအတြက္ ေနရာပိုေပးထားသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ေတာ္၀င္ပစၥည္းဥစၥာမ်ားအား စီမံခန္႔ခြဲသည့္ Crown Estate ထံမွ ေတာ္၀င္မိသားစုက ရရွိသည့္ ရွယ္ယာအား ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းအထိ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖင့္ နန္းေတာ္ျပင္ဆင္မြမ္းမံမႈအတြက္ ကုန္က်မည့္ ေဒၚလာ ၄၅၉ သန္းကို အတည္ျပဳေပးရန္အတြက္ အစိုးရက ပါလီမန္ကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ယင္းျပင္ဆင္မႈကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ထားၿပီး လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္လကုန္တြင္ အတည္ျပဳမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ေတာ္၀င္တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။
အလိဇဘတ္ ဘုရင္မႏွင့္ ၾကင္ယာေတာ္ မင္းသားဖိလစ္သည္ နန္းေတာ္တြင္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အခန္းမ်ား ယာယီေျပာင္းေရႊ႕ ေနထိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ နန္းေတာ္တြင္ လတ္တေလာေနထိုင္သည့္ အျမဲတမ္း၀န္ထမ္း ၃၇ ဦးသည္လည္း ေရႊ႕ေျပာင္းေပးရမည္ ျဖစ္သည္။

“ဘက္ကင္ဟန္ နန္းေတာ္ဟာ ကြၽႏု္ပ္တို႔ရဲ႕ ဒီအင္န္ေအရဲ႕ အလြန္ႀကီးမားတဲ့ အစိတ္အပိုင္းပါ” ဟု ဘုရင္မ၏အိမ္ေတာ္ထိန္း Master of the Queen's Household တိုနီဂြၽန္စတုန္းဘာ့တ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။
သက္တမ္းၾကာၿပီျဖစ္ေသာ ၀ိုင္ယာႀကိဳးမ်ားသည္ ဓာတ္လိုက္ျခင္းႏွင့္ မီးေလာင္ျခင္း အႏၲရာယ္ျဖစ္ႏိုင္မႈႏွင့္ ေရပိုက္မ်ားမွ ယိုစိမ့္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေဆးသုတ္ထားမႈမ်ား ပ်က္စီးမႈျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ နန္းေတာ္ ရွိဘြိဳင္လာအိုးမ်ားသည္ သက္တမ္း ၃၀ ၾကာၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘက္ကင္ဟန္ နန္းေတာ္တြင္ အခန္း ၇၇၅ ခန္း၊ ျပတင္းေပါင္း ၇၆၀ ႏွင့္ ခင္းပ်ဥ္ စတုရန္းမီတာ ၃၀,၀၀၀ ရွိေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေဘာလံုးကြင္းသံုးကြင္း၊ တစ္၀က္ႏွင့္ညီမွ်ေၾကာင္း ေတာ္၀င္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးပါက နန္းေတာ္သည္ ၂၀၆၇ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ ထပ္မံျပင္ဆင္ရန္ လိုအပ္ေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ နန္းေတာ္၏ မူလဇာစ္ျမစ္သည္ ၁၇ ရာစုကျဖစ္ၿပီး ထုိေနာက္ပိုင္းတြင္ ႀကီးႀကီးမားမား ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့သည္။

ဗိသုကာဂြၽန္နက္ရွ္သည္ ၁၈၂၅ မွ ၁၈၄၀ အတြင္း အေဆာက္အဦတစ္ခုကို နန္းေတာ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္အတြင္း ဗံုးၾကဲခံခဲ့ရၿပီး ၁၉၅၀ ျပည့္တြင္ မူလအတိုင္း ျပင္ဆင္မြမ္းမံခဲ့သည္။
ယခုအခါ ေႏြရာသီတြင္ အမ်ားျပည္သူကို လည္ပတ္ခြင့္ေပးေသာ ကာလအတြင္း ခရီးသြား ငါးသိန္းခန္႔ လာေရာက္ေလ့ရွိသည္။

အလိဇဘတ္ ဘုရင္မသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ သံုးပံုတစ္ပံုခန္႔အခ်ိန္ကို နန္းေတာ္တြင္ ကုန္ဆံုးခဲ့ၿပီး ဥယ်ာဥ္ပြဲမ်ားႏွင့္ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပခဲ့သည္။

ျပင္ဆင္ေနစဥ္အတြင္း ဘုရင္မႀကီးသည္ နန္းေတာ္၌ ဆက္လက္ရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး သူ၏အခန္းမ်ားအား ျပင္ဆင္ခ်ိန္တြင္ နန္းေတာ္၏ တစ္ေနရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးမည္ ျဖစ္သည္။
ဘုရင္မႀကီး ေမြးေန႔ကို က်င္းပရန္ ဂုဏ္ျပဳတပ္ဖြဲ႕ စစ္ေဆးျခင္း၊ စစ္ေရးျပခ်ီတက္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ေတာ္၀င္ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကိုမူ ပံုမွန္အတုိင္း ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္သည္။          
Writer:
Ref:AFP

No comments:

Post a Comment