Tuesday, November 22, 2016

ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

စီးပြားေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအတြက္ စြမ္းအင္လိုအပ္သည္။ စြမ္းအင္က စက္မွုလုပ္ငန္းႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရးကို တြန္းအား ေပးသည္။ ဘဝေနထိုင္မွုကို တိုးတက္ေစသည္။ ေဈးကြက္တို႔ကို ဆက္သြယ္ေပးသည္။ ေခတ္သစ္ စီးပြားေရးတခုသို႔ ကူး ေျပာင္းေရးတြင္ စြမ္းအင္ ပိုမိုသုံးစြဲျခင္းက အစိတ္အပိုင္း တခုအေနျဖင့္ ပါဝင္ေနသည္။ စီးပြားေရး ဆက္လက္ဖြံ့ၿဖိဳးေန သည္ႏွင့္ အမၽွ စြမ္းအင္ကိုလည္း ပိုမိုသုံးစြဲလာေနသည္။ ကမၻာတလႊားတြင္ ျမင္ေတြ႕ေနရသည့္ စြမ္းအင္နည္းပါးေသာ၊ ဝင္ေငြ နည္းပါးေသာ နိုင္ငံ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ထိုအခ်က္က အဓိက သက္ဆိုင္ပါသည္။ အဆိုပါ နိုင္ငံမ်ားက အာဖရိကႏွင့္ အာရွတြင္ အနည္းငယ္ ရွိေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္လည္း တခု အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။
လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရး

ျမန္မာနိုင္ငံက စြမ္းအင္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ နိုင္ငံ ျဖစ္ပါသည္။ လူတဦးခ်င္း အခ်ိဳးအစားအရ အိႏၵိယ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံ၊ ဗီယက္နမ္၏ ၁၀ ပုံ ၁ ပုံ သို႔ မဟုတ္ အေမရိကန္၏ ၁၀၀ ပုံ ၁ ပုံသာ ရွိပါသည္။ အေျခခံ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပုံ ေျပာင္းလဲေရးက စြမ္းအင္မွ စြမ္းအား ျဖစ္လာေရး၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး၊ စက္မွုလုပ္ငန္း သို႔မဟုတ္ ဝန္ေဆာင္မွုမ်ားအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားဆိုသည္မွာ အခ်ိန္ကုန္ သက္သာေစသည္သာမက လူသား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ သက္ေတာင့္သက္သာ ေနနိုင္မွုကိုလည္း တိုးျမႇင့္ေစပါသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံကို လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားေပးနိုင္ေရးက ျပည့္စုံေသာ မူဝါဒဆိုင္ရာ အားထုတ္မွုအေပၚတြင္ မူတည္ပါသည္။ စြမ္း အင္က အလြန္အေျခခံက်ေသာ္လည္း ေခတ္မီေသာ ပုံစံအေနအထားမ်ားကို ရရွိေရး အာမခံရန္ မလြယ္ပါ။ အႀကီး စားကြန္ရက္တခု ခ်ဲ႕ထြင္ေရး မူဝါက အကုန္အက် ကာမိေသာ ခ်ဥ္းကပ္မွုျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထည့္စဥ္းစားရမည့္ကိစၥမ်ား ရွိေနသည္။ ကြန္ရက္ဆက္သြယ္ေရးက ကုန္က်စရိတ္ျမင့္မားၿပီး တလုံးတခဲတည္း သုံးစြဲရမည္လည္း ျဖစ္သည္။ တိုင္းျပည္က ေက်းလက္ေဒသမ်ားျပားၿပီး လူဦးေရ သိပ္သည္းမွုနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ ကြန္ရက္ျပင္ပ လၽွပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရးက မရွိမျဖစ္ အေရးပါလာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို မည္သည့္ အရင္းအျမစ္မွ ရယူသင့္ပါသနည္း။ ေဒသတြင္းရွိ အျခားနိုင္ငံမ်ားမွ အေတြ႕ၾကဳံမ်ားက ေရွ႕ဆက္သြားနိုင္ေရးအတြက္ လမ္းညႊန္ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ အျခားေသာ မဲေခါင္ေဒသ နိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ ေရအားလၽွပ္စစ္ အရင္းအျမစ္ႂကြယ္ဝျခင္းမွ အက်ိဳးျဖစ္သည့္ နိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ ေရအားလၽွပ္စစ္က လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေဈးႏွုန္းခ်ိဳသာစြာ ရရွိနိုင္သည့္ အဖိုးတန္ေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ရာသီအလိုက္သာ ရနိုင္သည့္ ျပႆနာ ရွိေနသည္။ ပူျပင္းေျခာက္ေသြ႕သည့္ ေႏြရာသီတြင္ ထုတ္လုပ္မွုေလ်ာ့က်သည့္အတြက္ မီးျပတ္ ေတာက္မွုမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ဝယ္ယူျခင္းကဲ့သို႔ေသာ အျခားေသာ အစီအမံမ်ား ရွိမေနသည့္ ျမန္မာ နိုင္ငံတြင္ ေရအားလၽွပ္စစ္အေပၚ အလြန္အမင္း မွီခိုေနရျခင္းက စိန္ေခၚမွုတခု ျဖစ္သည္။

ေဒသတြင္း သင္ခန္းစာမ်ား

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ အေၾကာင္းက မွတ္သားဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။ တဦးခ်င္း ဝင္ေငြ၊ တဦးခ်င္း လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား သုံးစြဲနိုင္မွု၊ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ေရအားလၽွပ္စစ္က ပါဝင္ေနသည့္ အခ်ိဳးအစား အစရွိသည့္ အေရးပါေသာ အခ်က္ အလက္ အမ်ားအျပားတြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ အေျခအေနက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံ၏ အေျခအေနႏွင့္ တူ ညီေနသည္။

 ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

ဗီယက္နမ္နိုင္ငံက ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕သုံးစြဲမွုကို ႀကီးမားစြာ တိုးခ်ဲ႕ခဲ့ၿပီး ေရအားလၽွပ္စစ္အေပၚ မွီခိုေနရျခင္းကို လၽွင္လၽွင္ ျမန္ျမန္ ေလၽွာ့ခ်ခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံက ထိုနည္းလမ္းအတိုင္းလိုက္မည္ဆိုလၽွင္ ေက်ာက္မီးေသြး ေလာင္စာသုံးစြဲမွုကို တိုးခ်ဲ႕ မည္ျဖစ္သည္။ (လတ္တေလာ ေဆြးေႏြးမွုမ်ားအရ အဆိုပါ အစီအစဥ္က သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲမွုရွိနိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ယခု တင္ျပမွုက ျဖစ္နိုင္ေခ်တခုသာ ျဖစ္ပါသည္။) ျမန္မာနိုင္ငံထြက္ သဘာဝ ဓာတ္ေငြ႕၏ ၄ ပုံ ၃ ပုံ ကို နိုင္ငံျခားသို႔ တင္ပို႔ေနၿပီး ဓာတ္ေငြ႕ တြင္းသစ္မ်ားကလည္း ကာလရွည္ၾကာစြာ ထုတ္လုပ္နိုင္မည္ဟု မေမၽွာ္လင့္နိုင္သျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မွုကို က်ဆင္းေစပါသည္။ အဆိုပါ ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အစိုးရကလည္း ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားကို ရွာေဖြေနရာ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ (LNG) ျပန္ရမည့္ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ ဓာတ္ေငြ႕ရည္ တိုက္ရိုက္တင္သြင္းျခင္းတို႔က အာ႐ုံစိုက္ခ်င္စရာ အေကာင္းဆုံး ျဖစ္လာသည္။ ဗီယက္နမ္ နိုင္ငံတြင္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ မ်ားျပားစြာ မရရွိနိုင္ေသာ္လည္း နိုင္ငံျခားမွ ဝယ္ယူ တင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ (ေက်ာက္မီးေသြး သုံးစြဲမွုလည္း သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။)

 ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

လၽွပ္စစ္မီးခ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ား

လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မွု အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေပါင္းစပ္သုံးစြဲရာတြင္ မည္သည့္ပုံစံက အေကာင္းဆုံးျဖစ္သနည္း ဆို ျခင္းက အေရးႀကီးသည့္ ေမးခြန္းတခု ျဖစ္သလို ေနာက္ထပ္ အေျခခံက်သည့္ ေမးခြန္း တခုလည္း ရွိသည္။ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားကို မည္သို႔ ေဈးႏွုန္းသတ္မွတ္သင့္ပါသနည္း။ ဓာတ္အားခ သတ္မွတ္ျခင္းက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ ေနရာတခု ျဖစ္သည္။ ေဈးႏွုန္းျမင့္တက္သြားျခင္းကို မည္သူမၽွ သေဘာမက်ပါ။ လူေတြ လမ္းေပၚသို႔ ေရာက္လာၾကမည္ျဖစ္သည္။

 ျမန္မာ့စြမ္းအင္က႑ အသြင္ကူးေျပာင္းျခင္း

ျမန္မာနိုင္ငံက ကမၻာေပၚတြင္ လၽွပ္စစ္ ဓာတ္အားခ (အိမ္သုံးအတြက္) ေဈးႏွုန္း အသက္သာဆုံးနိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ အပါအဝင္ ျဖစ္သည္။(စက္မွုလုပ္ငန္းအတြက္ ႏွုန္းထားမွာမူ အိမ္နီးခ်င္း နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လၽွင္ ျမင့္မားသည့္ထဲတြင္ ပါဝင္သည္။) ဓာတ္အားယူနစ္တိုင္းကို ထုတ္လုပ္မွု ကုန္က်စရိတ္ထက္ ေလၽွာ့၍ ေရာင္းခ်ေပးသည္။ အစိုးရ၏ စိုက္ထုတ္ထည့္ဝင္မွုက အနည္းအက်ဥ္း မဟုတ္ပါ။ ျပန္ရသည့္ ေငြႏွင့္ ကုန္က်စရိတ္ၾကားမွ ကြာျခားမွုက ၄၀ ရာခိုင္ႏွုန္းေက်ာ္ ရွိသည္။ အစိုးရက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည့္ က႑တခု၏ ေငြေၾကးလိုအပ္မွုသည္ အေျခခံအေဆာက္အဦး တိုးတက္မွုကို ထိခိုက္ေစၿပီး လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားကို အားမကိုးနိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေရာက္ခဲ့ရသည္။

ထိုင္း၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ လာအိုတို႔၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားက နမူနာေကာင္းမ်ား ျဖစ္သည္။ ထိုင္းနိုင္ငံက တေန႔တာ အတြင္း အခ်ိန္ကို လိုက္၍ ေဈးႏွုန္းခြဲျခား သတ္မွတ္ျခင္းအားျဖင့္ သုံးအား အမ်ားဆုံး အခ်ိန္ကို စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံကမူ သုံးစြဲသူမ်ား ခ်မ္းသာလာ၊ တတ္နိုင္လာၾကသည္ႏွင့္ အမၽွ ေဈးႏွုန္းကို ျဖည္းျဖည္းမွန္မွန္ ျမႇင့္တင္သြားခဲ့သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္သည့္ အိမ္သုံး မီတာမ်ားအတြက္ အလွည့္အေျပာင္း (နည္းပရိယာယ္) တခု လိုအပ္ေနပါသည္။

ဓာတ္အားခ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးတြင္ ျပည္သူတို႔၏ အမ်က္ေဒါသမွ ေရွာင္လႊဲရန္အတြက္ ပုံမွန္ျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းေသာ ဆက္သြယ္မွု (နားလည္ သေဘာေပါက္ေအာင္ ရွင္းလင္းနိုင္မွု) လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္က ဓာတ္အားခမ်ား ျမႇင့္တင္ခဲ့ရာ တလတြင္ တနာရီ ၂၀၀ ကီလိုဝပ္ ထက္ ေက်ာ္လြန္သုံးစြဲျခင္း အတြက္ ေဈးႏွုန္းကို မ်ားစြာ ျမႇင့္တင္လိုက္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူလူထုကို ရက္ အနည္းငယ္ အလိုေရာက္မွသာ အသိေပးခဲ့သည့္ အတြက္ လူမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးသူမ်ား မတတ္နိုင္ေလာက္သည့္ ေဈးႏွုန္းကို ျမႇင့္တင္ခဲ့သည္ဟု ယူဆျခင္း ခံရသည္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ မည္သူတို႔ အေပၚတြင္သာ သက္ေရာက္မွု ရွိနိုင္မည္၊ ဓာတ္အားအမ်ားအျပား သုံးစြဲသူမ်ား (ေငြေၾကးတတ္နိုင္သူမ်ား) အေနျဖင့္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မွု၏ အမွန္တကယ္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေပးေဆာင္သင့္ သည္ စသည္ တို႔ကို အဓိက ထား၍ ရွင္းျပရမည္ ျဖစ္သည္။

ထုတ္လုပ္မွု အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေရာစပ္သုံးစြဲရန္ အေကာင္းဆုံး ပုံစံကို ဆုံးျဖတ္ရျခင္းကဲ့သို႔ပင္ ဓာတ္အားခ ေကာက္ခံ ေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု၏ ေနာက္ကြယ္မွ အေၾကာင္းရင္းမ်ားက ဘ႑ာေရး ကိစၥတခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ ေဈးႏွုန္းတြင္ သုံးစြဲမွု၏ လူမွုစရိတ္မ်ား (ေလထုညစ္ညမ္းမွု၊ ဖန္လုံအိမ္ ဓာတ္ေငြ႕ ထုတ္လႊတ္မွု) တို႔လည္း ပါဝင္သင့္ပါသည္။ စြမ္းအင္ သုံးစြဲမွု အလၽွင္အျမန္တိုးတက္ေနသည့္ နိုင္ငံမ်ား အေနျဖင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးၿပီးနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားေသာ (ပိုမိုစိမ္းလန္းေသာ) လမ္းေၾကာင္းတခုကို စဥ္းစားနိုင္ပါသည္။ သူတို႔ အတြက္ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္က အခက္အခဲ အတားအဆီး ျဖစ္ေနဆဲ ျဖစ္ေသာ္လည္း သန႔္စင္ေသာ စြမ္းအင္ပုံစံမ်ားက အျခားေရြးခ်ယ္စရာျဖစ္သည္။ ဆယ္စုႏွစ္ တခု အတြင္း နည္းပညာ မရပ္မနားတိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္လည္း ျပည့္ျမဲစြမ္းအင္မ်ားအတြက္ ကုန္က်စရိတ္က သမရိုးက် အရင္းအျမစ္မ်ားမွ စြမ္းအင္ထုတ္လုပ္သည့္ ကုန္က်စရိတ္ နီးပါးမၽွ က်ဆင္းလာေစခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ အလယ္ပိုင္း အပူပိုင္းေဒသတြင္ ေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို အသုံးခ်နိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ႀကီးမားစြာ ရွိေနၿပီး ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္တို႔ကလည္း ေလစြမ္းအင္ ထုတ္ယူနိုင္သည့္ အလားအလာမ်ား ရွိေနသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္

အခ်ဳပ္ဆိုရလၽွင္ နိုင္ငံမ်ားအတြက္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ား မီႏူး (Menu) စာရင္း တခု ရွိသည္။ ကနဦး ႏွုတ္ၿမိန္စာ (Appetizer) တြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အားခ ေဈးႏွုန္းကို မည္သို႔ သတ္မွတ္ရမည္ ဆိုသည္ကို စဥ္းစားျခင္း ပါဝင္ပါလိမ့္မည္။ အဓိက အသားဟင္းလ်ာ (Main dish) က စြမ္းအင္ကို ေခတ္မီပုံစံမ်ားျဖင့္ ရရွိနိုင္ေရး စိန္ေခၚမွုမ်ားႏွင့္ အနာဂတ္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီေရး ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳပြဲ (Dessert) ကေတာ့ ထိုအရာအားလုံးကို စိမ္းလန္းေသာ (သဘာဝ ပတ္ ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မွုမရွိေသာ) နည္းလမ္းတခုျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္နိုင္ေရးပင္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

(Tim Dobermann သည္ IGC Myanmar မွ စီးပြားေရး ပညာရွင္တဦး ျဖစ္ပါသည္။ Warwick တကၠသိုလ္မွ စီးပြားေရးဘြဲ႕ ႏွင့္ London School of Economics မွ စီးပြားေရးပညာ မဟာဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံမွ စြမ္းအင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ၿပ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုး တက္မွုဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို သုေတသန ျပဳလုပ္ခဲ့သူလည္း ျဖစ္ပါသည္။ London School of Economics ၏ South Asia@LSE ဘေလာ့ဂ္ပါ Transforming Myanmar’s energy sector ကို ဘာသာျပန္ဆိုသည္)

No comments:

Post a Comment