Wednesday, November 30, 2016

ဘရီးဇစ္ႏွင့္ အင္တီအီလစ္

ဖိလစ္ပုိင္ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးက အီလစ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ကာ အျပတ္အသတ္ အႏုိင္ရရွိခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ အေမရိကန္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ အီလစ္ႏုိင္ငံေရးသမား ဟီလာရီကလင္တန္ကို အႏုိင္ရရွိခဲ့ျပန္သည္။ ယခုေနာက္ဆံုး ျပင္သစ္သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲ၌လည္း အီလစ္ႏိုင္ငံေရးသမား ဖရန္ဆြာဖီလြန္သည္ အီလစ္ဆန္႔က်င္ေရး အမ်ဳိးသမီး မာရင္းလီပင္းႏွင့္ အျပင္းအထန္ ၿပိဳင္ဆုိင္ရေတာ့မည္ ျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ျပည္လံုးကြၽတ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏုတ္ထြက္မည့္ဘက္ (Brexit-ဘရီးဇစ္) က အႏုိင္ရရွိခဲ့ျခင္းကိုလည္း အီလစ္မ်ားအေပၚ အင္တီအီလစ္မ်ားက အႏိုင္ရရွိခဲ့ျခင္းဟု ေလ့လာ သံုးသပ္သူတို႔က ဆုိၾကသည္။

အီလစ္ (Elite) ဟူသည့္ လူအုပ္စုတစ္ရပ္၌ ဖြဲ႕စည္းပါ၀င္ေနေသာ လူအခ်ဳိ႕၏ သေဘာထား သို႔မဟုတ္ ယံုၾကည္ခ်က္ကို အီလစ္တစ္ဇင္ (Elitism) ဟုေခၚသည္။ အီလစ္ဟူသည္ တစ္စံုတစ္ရာေသာ အဆက္အႏႊယ္၊ ကိုယ္ပုိင္အရည္အေသြး သို႔မဟုတ္ တန္ဖိုး၊ အသိဥာဏ္ျမင့္မားမႈ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္၀မႈ၊ အထူးေလ့က်င့္ထားမႈ သို႔မဟုတ္ အေတြ႕အၾကံဳ သို႔မဟုတ္ ေျပာင္ေျမာက္ေသာ အျခင္းအရာမ်ားရွိသည့္ လက္ေရြးစင္ လူတစ္စု ျဖစ္သည္။ ၎တုိ႔၏ ၾသဇာ သို႔မဟုတ္ အာဏာသည္ အျခားသူမ်ားထက္ ပို၍ႀကီးမားသည္။ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုအေပၚ ၎တုိ႔၏ အျမင္အား ပို၍အေလးအနက္ ထားၾကသကဲ့သို႔ ပို၍လည္း ၾသဇာႀကီးမားသည္။ ၎တုိ႔၏အျမင္ သို႔မဟုတ္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း တစ္ရပ္လံုးအေပၚ ပို၍ အျပဳသေဘာေဆာင္ႏုိင္ဖြယ္ ရွိသည္။ ၎တုိ႔၌ အထူးသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထူးခြၽန္သည့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အရည္အေသြးမ်ားႏွင့္ ဥာဏ္ပညာမ်ား ရွိသည္ဟု မွတ္ယူၾကသည္။ အီလစ္တစ္ဇင္ဟူသည့္ စကားလံုးကို ကန္႔သတ္ အေရအတြက္ရွိ လူတုိ႔၏ လက္၀ယ္၌ အာဏာစုပံုေနသည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ျပရန္လည္း သံုးစြဲၾကသည္။ အီလစ္တစ္ဇင္ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ေသာ စကားလံုးမ်ားအနက္ ႏွစ္ခုမွာ လူႀကိဳက္မ်ားေရး၀ါဒ (Populism) ႏွင့္ အင္တီအီလစ္တစ္ဇင္ (Anti-Elitism) တုိ႔ ျဖစ္ၾကသည္။
ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံ ျပည္လံုးကြၽတ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲတြင္ အီလစ္တုိ႔ကို ၿခိမ္းေျခာက္လိုက္သည့္ ဘရီးဇစ္ ရလဒ္ထြက္ေပၚေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသူမ်ားမွာ ပို၍ဆင္းရဲေသာ ပညာတတ္မဟုတ္ၾကသည့္ ျပည္သူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႔သည္ ကမၻာႀကီး၏ အစီအစဥ္သစ္မွေန၍ စီးပြားေရး အက်ဳိးအျမတ္မ်ားကို မွ်ေ၀ခံစားခဲ့ရမႈ မရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႔သည္ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း၏ အဆုိးရြားဆံုး ၾကြင္းက်န္မႈမ်ားကို ခံစားရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈမ်ား ျမင့္တက္လာၿပီး စီးပြားေရး အေနအထား ပိုမိုဆုိးရြားလာမည္ကို အစိုးရိမ္ဆံုး လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္။ ေဒသအလိုက္ သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ားက ၿဗိတိန္ျပည္လံုးကြၽတ္ မဲဆႏၵခံယူပြဲေရာ အေမရိကန္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚပါ အဆံုးအျဖတ္ ေပးသြားျခင္းျဖစ္သည္။ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား ေပါမ်ားသည့္ ေက်းလက္ေဒသမ်ား၊ စက္မႈထြန္းကားခဲ့ရာ ေနရာမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတစ္၀ိုက္မွ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ား၊ တကၠသိုလ္ပညာ သင္ၾကားခဲ့ရျခင္း မရွိသူမ်ားႏွင့္ အသက္ႀကီးသူမ်ားက ၅၃ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး ၎တုိ႔က ဘရီးဇစ္ကို မဲေပးသြားျခင္း ျဖစ္သည္။
အံ့ၾသတုန္လႈပ္ဖြယ္ ဘရီးဇစ္ရလဒ္ ထြက္ေပၚလာၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္မွသည္ နယ္သာလန္ႏုိင္ငံအထိ၌ ရွိေသာ ဥေရာပသမဂၢ ဆန္႔က်င္ေရးသမားမ်ား၊ လက္ယာစြန္းပါတီမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲ၀ါဒီမ်ားက ၎တုိ႔ႏိုင္ငံမ်ား၌လည္း အလားတူ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆုိလာၾကသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသည္ ဒီမိုကေရစီ အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရၿပီဟုပင္ ဆုိလာၾကသည္။ ၾသဇာရွိၿပီးသား ေရွး႐ိုး၀ါဒကို ဆန္႔က်င္မႈႏွင့္ အီလစ္မ်ားကို ဆန္႔က်င္မႈတုိ႔သည္ စီးပြားေရးအရ ႐ုန္းကန္ေနရသူတုိ႔၏အၾကား စိုးရိမ္ပူပန္မႈ၊ အထိန္းအခ်ဳပ္မဲ့သြားမႈႏွင့္ အစဥ္အလာႏွင့္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးမႈတုိ႔အေပၚ အေျခခံေနသည္။ အီလစ္မ်ားအေပၚ အျပစ္ျမင္မႈမ်ား ျမင့္တက္လာျခင္း၌ အဓိက ေမာင္းႏွင္အား ႏွစ္ရပ္ရွိသည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ယင္းတုိ႔မွာ ၂၀၀၈/၂၀၀၉ စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္းႏွင့္ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းတုိ႔ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရးအီလစ္မ်ား အေနျဖင့္ စီးပြားေရး က်ဆင္းမႈဒဏ္ကို အလူးအလဲခံရမည့္ ျပည္သူ အမ်ားအျပားရွိေၾကာင္း သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။
မည္သုိ႔ပင္ဆုိေစကာမူ အီလစ္ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား အေနျဖင့္ အမ်ားစုျဖစ္သည့္ ဆင္းရဲသားျပည္သူမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို လ်စ္လ်ဴျပဳထားၾကသည့္အခါ အင္တီအီလစ္ သေဘာထားမ်ား ျမင့္တက္လာမည္သာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment