Saturday, November 19, 2016

အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓမၼေစခိုင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သို႔ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ား ကာကြယ္ေပးႏိုင္ေရး အဆို လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္

အိမ္အကူအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ားခန္႔ ထားရာတြင္ ျပ႒ာန္းဥပေဒႏွင့္အညီ မွတ္ပံုတင္ၿပီးမွ ခန္႔ထားရန္အဆိုကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ႏိုဝင္ဘာ ၁၇ ရက္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအး ျမျမမ်ိဳးက အိမ္အကူအလုပ္သမား မ်ားအပါအဝင္ အလုပ္သမားမ်ား ခန္႔ထားရာတြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒႏွင့္အညီ အလုပ္သမားမွတ္ပံု တင္ထားၿပီးမွ ခန္႔ထားရန္ႏွင့္ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ အလုပ္သမားမ်ားကို အဓမၼ ေစခိုင္းျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္းကဲ့သို႔ေသာ ဥပေဒမဲ့လုပ္ရပ္မ်ားမလုပ္ ႏိုင္ရန္ ကာကြယ္တားဆီးေပးပါရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား တိုက္ တြန္း ေၾကာင္းအဆိုကို တင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ သည္။''ကြၽန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အလုပ္သမားဥပေဒ၊ ကေလးသူငယ္ဥပေဒ မ်ားျပ႒ာန္းထားတဲ့အျပင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ILO  သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဆက္ႏႊယ္ေသာ အဓမၼ ခိုင္း ေစမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအတြက္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း၊ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ေလးစားလိုက္နာရန္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ားမွာ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထုိးထားျခင္း မ်ား ျပဳလုပ္ ထားေသာ္လည္းပဲ အလုပ္ရွင္မ်ားမွ ဥပေဒလိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္း၊ အလုပ္သမားဘက္မွ ဥပေဒကို သိရွိ နားလည္မႈအားနည္းျခင္း၊ လုပ္ငန္း ခြင္အေျခအေနကို တာဝန္ရွိသူမ်ားက ပံုမွန္စစ္ေဆးေပးရန္ ပ်က္ကြက္ ျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားျပႆနာမ်ားကို မၾကာခဏ ၾကားသိေနရပါတယ္''ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚေအးျမျမ မ်ိဳးက ေျပာသည္။¤င္းကဆက္လက္ၿပီး''ထို႔အျပင္ အိမ္အကူကဲ့သို႔ေသာ အလုပ္ရွင္နဲ႔ အတူေနရတဲ့ အိမ္တြင္းအလုပ္သမား ေတြ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံေနရတဲ့သတင္း ေတြကလည္း မၾကားဝံ့မနာသာျဖစ္ ေအာင္ ခပ္စိပ္စိပ္ၾကားသိေနရပါ တယ္။ အားနည္းေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအဓမၼခိုင္းေစခံရျခင္း၊ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရ ျခင္းတို႔ကို တားဆီးရန္၊ ဥပေဒအကာ ကြယ္ေပးရန္အတြက္ အိမ္အကူအပါအဝင္ အလုပ္သမားေတြ ခန္႔ထားရာ မွာ မွတ္ပုံတင္ထားျခင္း၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္း တာဝန္ရွိသူမ်ား ပူးေပါင္းၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနကို ပံုမွန္စစ္ေဆးၿပီး ေတာ့ ေဘးကင္းလံုၿခံဳတဲ့လုပ္ငန္းခြင္ျဖစ္ဖို႔အတြက္ တည့္မတ္ေပးရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနတဲ့အတြက္ ဒီအဆိုကို တင္သြင္းရျခင္းျဖစ္ပါတယ္''ဟု ထပ္ေလာင္းေျပာသည္။ ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္ အနည္းဆံုးလုပ္ခ ေၾကးေငြဥပေဒပုဒ္မ၂(က) အလုပ္သမားအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တြင္ အိမ္ အကူ ပါဝင္သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။


''အိမ္အကူပါဝင္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားေပမယ့္ အိမ္အကူကဲ့သို႔ေသာ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားေတြအတြက္ အကာကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြမရွိပါဘူး။ ျပည္တြင္းအိမ္အကူအတြက္ တရားဝင္မွတ္ပံု တင္ထားတဲ့ ေအဂ်င္စီေတြလည္းရွိမေနပါဘူး။ အလုပ္သမားမွတ္ပံုတင္ထား ၿပီးေတာ့လည္း အိမ္တြင္းအလုပ္သမားခန္႔ထား ျခင္းမရွိပါဘူး။ အိမ္တြင္းအလုပ္သမားခန္႔ထားရာမွာ အလုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ေတြ ခ်ဳပ္ဆိုထား ျခင္းမရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အလုပ္ရွင္ ေရာအလုပ္သမားေတြအတြက္ပါ အခက္အခဲမ်ားစြာႀကံဳေတြ႕ေနရပါတယ္'' ဟု ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳးက ဆိုသည္။  ကေလးလုပ္သားမ်ား အကာ ကြယ္ေပးေရး အတြက္ အသက္ ၁၄ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အလုပ္ခန္႔ထားျခင္းမျပဳရန္ ဥပေဒ ျပ႒ာန္းထားေသာ္လည္း အကာအကြယ္ ေပးႏုိင္မႈအားနည္းေနေၾကာင္း ေဒၚေအး ျမျမမ်ိဳးက ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။


''ထမင္းစား ကြၽန္ခံသာသာ ေခတ္သစ္ကြၽန္ျပဳျခင္းေတြ၊ ႏွိပ္စက္ညႇဥ္းပန္းခံရျခင္းေတြကို စိတ္မခ်မ္းသာဖြယ္ရာေတြ႕ျမင္ေနရပါတယ္။ လတ္တေလာအေျခအေနအရ ကေလးလုပ္သားပေပ်ာက္ေရးဟာ မျဖစ္ႏုိင္ ေသး ဘူးဆိုေပမယ့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းကို အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေရာက္ ေနတဲ့ကေလးလုပ္သားေတြကို အကာအကြယ္ေပးဖို႔ေတာ့ အေရးတႀကီးလို အပ္ေနပါၿပီ''ဟု ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။ အိမ္အကူအလုပ္ သမားမ်ားႏွင့္ ကေလးလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ လူသိသူသိညႇဥ္းပမ္းခံရမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔ လူမသိဘဲ ေပ်ာက္ကြယ္သြားေသာ အျဖစ္အပ်က္လည္းမ်ားစြာရွိေၾကာင္း ေျပာကာ ေဒၚေအးျမျမမ်ိဳး၏ အဆိုအေပၚ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးေအာင္ျမင့္ရွိန္က ေထာက္ ခံခဲ့သည္။


''အလုပ္သမားေတြဟာ မိမိတို႔ ေဒသကေန ၿမိဳ႕ေပၚကို ေျပာင္းေရႊ႕ ေနလာတဲ့အခါမွာ ပညာမတတ္တာကတစ္ေၾကာင္း၊ မိမိစားဝတ္ေနေရး ေၾကာင့္ ရရာအလုပ္ကေလးျပဳတ္သြားမွာစိုးတဲ့အတြက္ အလုပ္ရွင္က ႏွိပ္စက္ တာကို သည္းခံၿပီးေနရာတာ ေတြရွိပါတယ္''ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ရွိန္က ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။ အဆိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လႊတ္ ေတာ္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သင့္မသင့္ လႊတ္ေတာ္၏ ဆႏၵရယူရာ သေဘာမတူသူ မရွိသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္တြင္း လက္ခံေဆြးေႏြး ရန္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ ကိုယ္ စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုဝင္ဘာ ၁၈ ရက္ ေနာက္ဆံုးထားၿပီး အမည္ စာရင္းတင္သြင္းရန္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ေၾကညာခဲ့ သည္။  

YM, MP

No comments:

Post a Comment