Sunday, November 27, 2016

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကားေျပာၾကား

ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသုိလ္၏ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ႏုိင္ငံေရးအျမင္၊ ကာကြယ္ေရးအျမင္၊ စီးပြားေရးအျမင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္မ်ားကုိ ႏုိင္ငံတကာအျမင္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေပါင္းစပ္ ေတြးေခၚေျမာ္ျမင္၍ မွန္ကန္ေသာအယူအဆမ်ား၊ တိက်ျပတ္သားေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ တုိင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ားကုိသိရွိၿပီး အေတြးအေခၚမမွားေစရန္၊ မွန္ကန္ေသာ အေတြး အေခၚမ်ားရရွိေစရန္ သင္တန္းတြင္ ေဆြးေႏြးပုိ႔ခ်မႈမ်ားကုိ နားေထာင္မွတ္သားျခင္း၊ ကုိယ္တုိင္ဖတ္႐ႈ ေလ့လာျခင္း၊ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ က ယေန႔ နံနက္ ၈ နာရီခြဲတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္၊ သင္တန္းခန္းမ၌ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ား၊ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ တပ္နယ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားအား ေတြ႕ဆံုအမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။


ေတြ႕ဆုံပြဲသုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ဒုတိယတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ၾကည္း) ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စုိး၀င္း၊ ၫႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး(ၾကည္း၊ေရ၊ေလ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေရ) ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး တင္ေအာင္စန္း၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္(ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ခင္ေအာင္ျမင့္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ေနျပည္ေတာ္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး၊ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရးတကၠသိုလ္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ နည္းျပအရာရွိႀကီးမ်ား၊ တပ္နယ္မွ အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားအရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
ဦးစြာ ႏိုင္ငံေရးအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ မိမိႏိုင္ငံ၏သမိုင္းကို မွန္မွန္ကန္ကန္သိရွိရန္မွာ မ်ားစြာအေရးႀကီးေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံ၏သမိုင္းေၾကာင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ၁၈၈၆ ခုႏွစ္ သူ႕ကြၽန္ဘ၀မက်ေရာက္မီအထိ ဘုရင္ႏုိင္ငံမ်ား တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ကုိယ့္ထီး၊ ကုိယ့္နန္းျဖင့္ေနထုိင္ခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းဘုရင္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈအႏုပညာမ်ား အဆင့္ျမင့္မားခဲ့မႈ၊ အမိ်ဳးသားေရး သမုိင္းအေထာက္အထား မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာဘုရင္မ်ား၏ ကြပ္ကဲမႈေအာက္တြင္ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ဗမာ၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း စသည္ျဖင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား စုစည္းညီၫြတ္စြာ ေနထုိင္ခဲ့မႈအေျခအေနမ်ား၊ ကုိလုိနီကာလနယ္ခ်ဲ႕မ်ား၏ ေသြးခဲြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဖ႐ုိဖရဲျဖစ္ခဲ့ရၿပီး လူမိ်ဳးေရး၊ ဘာသာေရး၊ ေတာင္တန္းေျမျပန္႔ ေသြးကြဲမႈမ်ား၊ ကြဲျပားမႈမ်ားျဖစ္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္ခ်ဲ႕တုိ႔၏ ျမန္မာႏုိင္ငံသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ေရးကိုသာ အဓိကထားသည့္ စီးပြားေရးစနစ္ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံဖြ႕ံၿဖိဳးေရးက်ဆင္းခဲ့ရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ လြတ္လပ္ၿပီးစ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ျပည္ေတာ္သာစီမံကိန္းကဲ့သုိ႕ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ကိုသာ အေလးေပးၿပီး စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မႈမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ လက္နက္ကုိင္ အခြင့္အေရးေတာင္းဆုိမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းကာလျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ ဆုိရွယ္လစ္၊ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္မ်ား ႏိုင္ငံေရးအားၿပိဳင္မႈအေျခအေနမ်ား၊ အယူ၀ါဒေရးအရ၊ တုိင္းရင္းသားေရးအရ၊ ပါတီေရးအရ ကဲြျပားမႈမ်ားေၾကာင့္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္တြင္ တုိင္းျပည္ ၿပိဳကြဲမည့္ အႏၲရာယ္ေၾကာင့္ အာဏာသိမ္းခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ဆုိရွယ္လစ္ လမ္းစဥ္ပါတီမွ လမ္းစဥ္ပါတီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီး အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးအခင္းျဖစ္ပြား၍ အစုိးရၿပိဳကြဲသြားၿပီး တပ္မေတာ္မွ ထိန္းသိမ္းခဲ့ရမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးအရ ျပည္သူလူထုေတာင္းဆုိသည့္ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ ေျပာင္းလဲက်င့္သုံးရန္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ အစည္းအေ၀းႏွင့္ ညီလာခံမ်ားတြင္ ခ်ျပေဆြးေႏြးမႈ၊ န၀တ တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္ တြင္ ပါတီစုံသြားမည့္အေၾကာင္း ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ပါတီစုံဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးရန္ အတြက္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒ ေရးဆြဲေပၚေပါက္လာမႈႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္သည့္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရမ်ား ျဖစ္ေပၚလာမႈတုိ႔အား ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ယင္းသမုိင္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ ဆက္ႏႊယ္မႈမ်ားအရ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီၫြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရးႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ ခုိင္ၿမဲေရးတုိ႔သည္ ႏုိင္ငံအတြက္ မျဖစ္မေနလုိအပ္သည့္ အမ်ိဳးသားေရးတာ၀န္ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားသည္။
ဆက္လက္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ တုိင္းရင္းသားေရးအရ တည္ၿငိမ္မႈမ်ားရွိရန္အတြက္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားႏုိင္ငံေရးအခန္းက႑တြင္ ဆက္လက္ပါ၀င္ေနရျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္သည္ ပါတီႏုိင္ငံေရးလုပ္ေဆာင္ျခင္း မဟုတ္ေၾကာင္း၊ သို႔ျဖစ္၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒတြင္လည္း “ အေရးေပၚ ကာလဆုိင္ရာျပဌာန္းခ်က္ ” မ်ားကုိ ထည့္သြင္းျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ပကတိအေျခအေနမွန္မ်ား၊ သမို္င္းေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကို သိရွိ ထားရန္လုိေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားအေရးကိုလည္း အေလးထားလုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကုိေဖာ္ေဆာင္ေပး၍ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပး ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရးအေျခအေနမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ ႏုိင္ငံ၏ တည္ေနရာ၊ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ ေဒသအတြင္းအေျခအေန၊ ႏုိင္ငံတကာအေျခအေနတုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တဲြေနထုိင္ေရးမူ(၅)ခ်က္ အေပၚအေျခခံ၍ လြတ္လပ္တက္ႂကြၿပီး ဘက္မလုိက္ေသာ ႏုိင္ငံျခားေရး၀ါဒႏွင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္း မိတ္၀တ္မပ်က္ ေပါင္းစပ္ဆက္ဆံေရးမူ၀ါဒမ်ား က်င့္သုံးေနမႈ အေျခအေန၊ ႏုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၌ “ အၿမဲတမ္းမိတ္ေဆြ၊ အၿမဲတမ္း ရန္သူဟူ၍ မရွိ၊ အၿမဲတမ္း အက်ိဳးစီးပြားသာရွိသည္ ” ဆုိသည္ကုိသတိထားၿပီး အခိ်န္ႏွင့္အမွ် ေျပာင္းလဲျဖစ္ေပၚေနသည့္ ႏုိင္ငံတကာေရးရာမ်ားကို မ်က္ေျခမျပတ္ေလ့လာ၍ ခ်မွတ္ထားသည့္ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာက်င့္သုံးရန္ လုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာတပ္မေတာ္မ်ား၏ ဆက္ဆံေရး အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
စီးပြားေရးအျမင္ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ စီးပြားေရးသည္ တုိင္းျပည္၏ ေမာင္းႏွင္အားျဖစ္သည္ႏွင့္ အညီ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ ပီျပင္ေကာင္းမြန္မႈရွိရန္စီးပြားေရးကုိ အဓိကအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစသည့္ထုတ္ကုန္ပမာဏ ႀကီးမားတုိးတက္ေစေရးအတြက္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး အားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္၊ ထုတ္ကုန္မ်ားျပည္ပေစ်းကြက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိရန္ မိမိႏုိင္ငံ၏ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းျဖစ္သည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ားအပါအ၀င္ ေခတ္မီနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ အထြက္တုိးေအာင္ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ေရးအားေပးရန္ လုိအပ္မႈအေျခအေနမ်ား၊ စပါးစုိက္ပ်ဳိးေရးတြင္ ေရ၊ ေျမ၊ မ်ိဳး၊ နည္းကုိ လုိက္နာၿပီး အထြက္ေကာင္းမ်ိဳးမ်ားကုိ တစ္ဧကလ်င္ ေကာက္ပင္ တစ္သိန္းေလးေသာင္းႏွင့္ တစ္သိန္းခုႏွစ္ေသာင္းၾကား ၀င္ေအာင္စုိက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အထြက္တုိးႏုိင္ေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔အထြက္တုိးလာပါက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္က်ဆင္းၿပီး ေတာင္သူမ်ားတြက္ေျခကုိက္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ အလားတူ ေမြးျမဴေရးတြင္လည္း “ ေရ၊ ေဆး/အစာ၊ မ်ိဳး၊ နည္း ” မွန္မွန္ကန္ကန္ႏွင့္ အရည္အေသြးျပည့္မီေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုန္ေစ်းႏႈန္းျမင့္မားျခင္း၊ စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ စားသုံးသူျပည္သူမ်ား ဒုကၡေရာက္ၿပီး ေသာကမ်ားရသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ျပည္တြင္းျဖစ္ကုိအားေပးရန္ႏွင့္ စားေရးသည္အဓိကက်ျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ တပ္ပုိင္ႏွင့္တစ္ပုိင္တစ္ႏုိင္ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေရး၊ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က်စရိတ္ အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ စီမံခန္႔ခြဲလုပ္ေဆာင္ေရး၊ ယင္းသုိ႔ ထုတ္လုပ္မႈကုန္က် စရိတ္နည္းသည့္အျပင္ အျမတ္အစြန္းအနည္းငယ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ထုတ္ကုန္ပမာဏ ပုိမုိတုိးတက္ ႀကီးမားလာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္မႈ သေဘာတရားမ်ားကုိ မိမိတပ္ရင္းတပ္ဖြဲ႕မ်ားမွ မိမိႏုိင္ငံအတြက္ အထိရည္မွန္း၍ သိျမင္နားလည္မႈရွိရန္ လုိေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ မိမိႏုိင္ငံ၏ ျပည္တြင္းျဖစ္မ်ားကုိ အားေပးရန္၊ မလုိအပ္သည့္ အသုံးအျဖဳန္းမ်ားကုိ ၿခိဳးၿခံေခြၽတာရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူတုိက္႐ုိက္အက်ိဳးရွိၿပီး သင့္တင့္ေသာ ကုန္က်စရိတ္ျဖင့္ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ေပးႏုိင္ေသာ ရထားပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္ကိုလည္း အားျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္လုိေၾကာင္း မွာၾကားသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအျမင္ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိစၥရပ္မ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တစ္ခုတည္း၏ တာ၀န္မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူမ်ားကလည္း လုိက္နာေဆာင္ရြက္မႈ၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈလုိအပ္ေၾကာင္း၊ တုိင္းသူျပည္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ အဆုံးအမမ်ား၊ ေလာကနီတိတရားမ်ားႏွင့္အညီ ေနထုိင္ၾကရန္လုိေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ စုိးမုိးေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူမႈနီတိမ်ား၊ စည္းကမ္းလုိက္နာမႈမ်ားအား အေလးထားလုိက္နာ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိ႔အျပင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အေျခခံျဖစ္သည့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ဆုိင္ရာျမႇင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူ႕သက္တမ္းမွာ ၆၅ ႏွစ္ႏွင့္ ၆၇ ႏွစ္ခန္႔သာရွိၿပီး ကမၻာ့ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက နိမ့္က်ေနေၾကာင္း၊ က်န္းမာႀကံ႕ခုိင္ေအာင္ ေနထုိင္စားေသာက္ရန္ႏွင့္ အားကစားလႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ အာဟာရ ျပည့္၀ေအာင္စားေသာက္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေအာင္ ေနထုိင္ျခင္း၊ က်န္းမာေရးကိုထိခုိက္ေစသည့္ အရက္၊ ေဆးလိပ္၊ ကြမ္း၊ မူးယစ္ေဆး၀ါး သုံးစြဲမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ သက္တမ္းေစ့ေနထုိင္ႏုိင္မည့္အျပင္ လူ႕သက္တမ္းပိုမုိျမင့္မား တိုးတက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။
ပညာေရး ႏွင့္ပတ္သက္၍လည္း ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ မူလတန္းတက္ေရာက္သူ ၁၂၆၉၃၃၇ ဦးအနက္ အလယ္တန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္သူ ၅၉၇၀၀၀ ဦးသာရွိၿပီး ၄င္းတုိ႔အနက္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ ၁၁၀၁၂၄ ဦးသာရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၈ ဒသမ ၆၂ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္လည္း မူလတန္းတက္ေရာက္သူ ၁၂၆၃၅၄၄ ဦး အနက္ အလယ္တန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္သူ ၆၂၂၉၈၁ ဦးသာရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ ၁၂၃၄၀၁ ဦးသာရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၈ ဒသမ ၉၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း မူလတန္းတက္ေရာက္သူ ၁၂၇၀၄၄၀ ဦးအနက္ အလယ္တန္း ပညာသင္ၾကားႏုိင္သူ ၆၁၈၀၂၇ ဦးသာရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ တကၠသုိလ္၀င္တန္းေအာင္ျမင္သူ ၁၂၉၀၀၀ ဦးသာရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၁၀ ဒသမ ၇ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္လည္း မူလတန္းတက္ေရာက္သူ ၁၁၅၃၅၉၇ ဦးအနက္ အလယ္တန္းပညာ သင္ၾကားႏုိင္သူ ၆၄၇၀၀၀ ဦးသာရွိၿပီး ၎တုိ႔အနက္ တကၠသုိလ္၀င္တန္း ေအာင္ျမင္သူ ၁၁၃၃၆၀ ဦးသာရွိခဲ့သည့္အတြက္ ၉ ဒသမ ၈၉ ရာခုိင္ႏႈန္းသာ အဆင့္ျမင့္တကၠသုိလ္ မ်ားသုိ႔ တက္ေရာက္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ အထက္ပါကိန္းဂဏန္းမ်ားကုိၾကည့္ပါက တန္းစဥ္ကူးေျပာင္းမႈ ရာခုိင္ႏႈန္း လြန္စြာနည္းပါး၍ တုိးတက္ျမင့္မားလာေစေရး လုပ္ေဆာင္ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ၄ ႏွစ္စာ စာရင္းသာမက ႏွစ္စဥ္စိစစ္ေတြ႕ရွိေနရသျဖင့္ ေက်ာင္းသူ၊ ေက်ာင္းသားထက္၀က္ခန္႕မွာ မူလတန္းအဆင့္ႏွင့္ပင္ ပညာေရးဆုံးခန္းတုိင္ သြားသည္ကုိေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ၎အျပင္ သက္ဆုိင္ရာအတန္းအလုိက္ အမွန္တကယ္ စာတတ္ေျမာက္ၿပီး တန္းစဥ္ကူးေျပာင္းသြားရန္လည္း လုိအပ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္သား မ်ား၏ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရး၊ တပ္မိသားစု၀င္မ်ား၏ ပညာရည္ ျမႇင့္တင္ေရးတုိ႕အား အေလးထား လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကလည္း အားေပးရန္၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္လုိေၾကာင္း၊ မိမိခရီးသြားေရာက္သည့္ေဒသမ်ားတြင္လည္း ပညာေရးအားေပးရန္လုိအပ္မႈ၊ ပညာရည္ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ေက်ာင္းသား၊ ဆရာ၊ မိဘသာမက အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားကပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္၊ ပညာေရးကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္မႈအေျခအေနမ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာၾကားျခင္း၊ တတ္ႏိုင္သည့္ဘက္မွ အားေပးျမႇင့္တင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း ရွင္းလင္းမွာၾကားသည္။
ကာကြယ္ေရးအျမင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျပာၾကားရာတြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဟူ၍ အဆင့္ ၃ ဆင့္ရွိေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအား သက္ဆိုင္ရာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန၊ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန အပါအ၀င္ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားကလည္း ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေပးေၾကာင္း၊ ယင္းအဖြဲ႕မ်ားက တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရေၾကာင္း၊ လံုၿခံဳေရးတြင္မူ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လံုၿခံဳေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္က ပါ၀င္ကူညီ လုပ္ေဆာင္ရေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္ မ်ားအားလည္း လံုၿခံဳေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆင့္ျမင့္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ စနစ္တက် ေလ့က်င့္ျခင္းမ်ားအား လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးအပိုင္းတြင္မူ တပ္မေတာ္တြင္အဓိက တာ၀န္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္တစ္ခုတည္း လုပ္ေဆာင္၍မရဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူလူထုတို႔က ၀န္းရံလုပ္ေဆာင္ၾကရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမပါဘဲစစ္မႏိုင္ႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး၊ လုံၿခဳံေရး၊ ကာကြယ္ေရးတုိ႔တြင္ ျပည္သူပူးေပါင္းပါ၀င္မွသာ ေအာင္ျမင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကာကြယ္ေရးစြမ္းပကားရွိေစရန္၊ တိုက္စြမ္းရည္၊ တုိက္စြမ္းအားရွိေစရန္ Standard Army အျဖစ္ တည္ေဆာက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ကာကြယ္ေရးအတြက္ အၿမဲအသင့္ျဖစ္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ေလ့က်င့္ျခင္း၊ စစ္လက္နက္ပစၥည္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္းစသည့္ တပ္မေတာ္စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အၿမဲမျပတ္ လုပ္ေဆာင္ေနရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိႏိုင္ငံ၏အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္၊ ကာကြယ္ေရး စြမ္းပကားရွိေစရန္၊ ကာကြယ္ေရးကုိ အၿမဲတည္ေဆာက္ေနရန္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရး တည္ေဆာက္မႈကို အားေပးေနရန္လိုေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္၏ ပကတိအေျခအေန၊ ႏိုင္ငံတကာဆက္ဆံေရး အေျခအေနႏွင့္ တုိင္းျပည္၏ဘ႑ာေငြ အေျခအေနမ်ား ေပၚမူတည္၍ ကာကြယ္ေရးတည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား သိရွိနားလည္ရန္လိုေၾကာင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
Credit: Senior General Min Aung Hlaing

No comments:

Post a Comment