Friday, November 18, 2016

ထရမ္႕ပ္လက္ထက္ ေျပာင္းလဲလာႏုိင္သည္႕ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ဆက္ဆံေရး

အေမရိကန္သမၼတသစ္၏သတင္းႏွင့္႐ိုက္ခတ္မႈမ်ားသည္ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးဆံုးၿပီး သည္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ အ ေတာမသတ္ႏုိင္ေအာင္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ တစ္မူထူးျခားေနသည့္ သမၼတသစ္ထရမ့္ပ္၏စစ္ေရးအျမင္ မ်ားႏွင့္စီးပြားေရးအျမင္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာသတင္းစာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္လည္း လတ္တေလာတြင္ ထိပ္ ဆံုးေနရာမွ အၿမဲ တမ္းေန ရာယူ ထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အာရွ၊ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ဥေရာပတို႔သည္ထရမ့္ပ္ေၾကာင့္ စဥ္းစားခန္းဝင္ရေတာ့သည္။အေမရိကန္၏အခန္းက႑သည္ တစ္ကမၻာလံုး၌ သူမပါလွ်င္ မၿပီးႏုိင္ သည့္ အေနအထားမ်ဳိးျဖစ္ၿပီးသူ၏ မူဝါဒအနည္းငယ္ေျပာင္းလဲသည္ ဆို႐ံုမွ်ႏွင့္ပင္သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံမ်ားအတြက္ အႀကီးအက်ယ္ ႐ိုက္ခတ္မႈျဖစ္ သြားေစႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယခင္မူဝါဒမ်ားကို ေျပာင္းျပန္လွန္မည့္ ထရမ့္ပ္ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက စိုးရိမ္ ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းတို႔အနက္ စီးပြားေရးသာမက စစ္ေရးပါစိုးရိမ္လာရသည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ အေမရိကန္၏ ေသြး ေသာက္ မဟာမိတ္ဥေရာပအဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ႏွင့္ စီးပြားေရး အရေရာ စစ္ေရးအရပါ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ မႈ အမ်ားဆံုးကိုပိုင္ထားၿပီး ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈတန္ဖိုးသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂ဝဝ ဘီလီ ယံ ေက်ာ္ အထိရွိ သည္။ ႏွစ္စဥ္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို တိုးျမႇင့္လာေလ့ရွိၿပီး အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္မႈသည္ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃ဝဝ ဘီလီယံေက်ာ္အထိပင္ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။
စစ္ေရးတြင္လည္း ဥေရာပသည္ အေမရိကန္၏လံုၿခံဳေရးအခန္းက႑ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈအမ်ားဆံုးရွိသူျဖစ္သည္။ ဥေရာပ၏ေျမာက္အတၱလႏၲိတ္စာခ်ဳပ္အဖြဲ႔ NATO တြင္ျဖစ္ သည္။ NATO ႏွင့္ အေမရိကန္သည္ စစ္ဘက္မိတ္ေဆြႀကီးမ်ားျဖစ္ၿပီး ယခုသမၼတသစ္ထရမ့္ပ္ေၾကာင့္သူတို႔ႏွစ္ဦးၾကားကဆက္ဆံေရးသည္ ျပန္ လည္ ထည့္ သြင္းစဥ္း စား စရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္လာခဲ့သည္။
NATO ႏွင့္ ႐ုရွားသည္ မဟာရန္သူေတာ္မ်ားျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ထက္ပင္ ႐ုရွား၏ ပထမနံပါတ္ တစ္ရန္ သူေတာ္ အျဖစ္သတ္မွတ္ခံထားရသူမွာ NATO ျဖစ္သည္။
ေဘာလ္တစ္ႏိုင္ငံငယ္ေလးမ်ားအတြက္ လံုၿခံဳေရးေပးမႈတြင္ NATO သည္ ႐ုရွား၏ ပထမ ရန္သူ ေတာ္ျဖစ္ သြား ရျခင္းျဖစ္ သည္။ ဥေရာပတြင္သာမက NATO ႏွင့္႐ုရွားတို႔ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ေနၿပီး ႏွစ္ဖက္ပံုမွန္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားစတင္သည္မွာပင္ မၾကာခဲ့ေသးေပ။
၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ႐ုရွားတို႔ က်ဴးေက်ာ္စစ္ခင္းခဲ့သည့္အခ်ိန္ကတည္းကၿဗႊဥ သည္ ႐ုရွားႏွင့္ ပံုမွန္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကိုရပ္တန္႔ထားခဲ့သည္။၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္က်မွသာ ထိုေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကို ျပန္လည္စတင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယခု အခ်ိန္ထိ ပံုမွန္ဆက္ဆံေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚကို မေရာက္ရွိေသးဘဲ အကယ္၍စစ္ျဖစ္ပါက အဆင္ သင့္ျဖစ္ ေစရန္ တစ္ ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ထိုးစစ္ေနရာမ်ားကို တည္ေနရာယူထားၾကဆဲျဖစ္သည္။
NATO ၏ စစ္ေရးအသံုးစရိတ္သည္ ႐ုရွားထက္နည္းေသာေၾကာင့္ စစ္ျဖစ္ခဲ့ပါက ႐ုရွားတို႔ ေအာင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရန္လမ္းစပိုမ်ားၿပီး NATO တို႔ အ႐ႈံးသမားျဖစ္ရန္ ရာခုိင္ႏႈန္းမ်ား သည္။ အေမရိကန္ တို႔၏ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံမ်ားပါလာမွသာ NATO တို႔ ႐ုရွားကိုစစ္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ယခု ၿဗႊဥ တို႔အား ကိုးခဲ့ရေသာ အေမရိကန္သည္ ထရမ့္ပ္ေၾကာင့္ ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မည့္လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုျမင္ေနရသည္္။
ထရမ့္ပ္ကဥေရာပမွစစ္ေရးတာဝန္ယူထားေသာ အေမရိကန္၏အခန္းက႑မ်ားကို ျပန္႐ုပ္သိမ္းမည္။ ၿဗႊဥ တြင္ စစ္ေရးအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ပမာဏမ်ားကို ေလွ်ာ့ ခ်မည္။ ထိုမွ် သာမက ကမၻာလံုး ဆိုင္ရာ လံုၿခံဳ မႈေပး ထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားကိုပင္ ထရမ့္ပ္ကျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းမည္ဟုဆုိထားေသာေၾကာင့္ ဥေရာပမွ NATO အတြက္ အႏၲရာယ္လမ္းေၾကာင္းေပၚကိုေရာက္လာရေတာ့သည္။
ထို႔ျပင္ ထရမ့္ပ္၏ လမ္းေၾကာင္းဦးတည္ခ်က္က ဥေရာပ မဟုတ္ဘဲ ႐ုရွားျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ အေျခအေနက NATOအတြက္ပို၍ဆိုးေနျပန္သည္။ တင္းမာမႈမ်ားေၾကာင့္ စစ္ေရး အရေရာ စီးပြားေရးအရပါ ဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားရွိရာထိုေန ရာ၌စီးပြားေရးျဖင့္ အစားထိုးကာ တင္းမာမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ရန္ ထရမ့္ပ္ကလိုလားေနသူျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ထရမ့္ပ္တို႔ၾကားမွ ဆက္ဆံေရးက ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စဥ္ ကာလ အ တြင္းေျပာခဲ့ေသာ တ႐ုတ္ကုန္စည္မ်ားကို အခြန္တိုးေကာက္ မည္ ဟူေသာ စကားေၾကာင့္ ႐ုရွားထက္ပိုၿပီး အဆင္ေျပပံုေပၚလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။
တ႐ုတ္ထက္ ႐ုရွားက ထရမ့္ပ္ဦးစားေပးျဖစ္သြားျခင္းကလည္း အေျခအေနဆိုးေနျပန္သည္။ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဥေရာ ပသမဂၢအဖြဲ႕အစည္းသည္ စီးပြားေရးအရ အၿမဲ တမ္း နီးနီး စပ္စပ္ဆက္ဆံေနရသူမ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္ သြယ္ေရးအတြက္ ဥေရာပအထိပင္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ တ႐ုတ္တို႔ကစီစဥ္သည္အထိ ဥေရာ ပႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔က အ ဆင္ေျပၾကသည္။
သို႔ေသာ္လည္း ႐ုရွားႏွင့္ဆိုလွ်င္ တ႐ုတ္ႏွင့္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေနသည္။ ႐ုရွားကို ဥေရာပသမဂၢက စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔ထားသည္။၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ ခ႐ိုင္းမီးယားကို ဝင္သိမ္း သည့္ အေရးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ယခုအခ်ိန္ထိ အေရး ယူမႈကိုခ်မွတ္ထားဆဲျဖစ္ၿပီးဥေရာပသည္ ႐ုရွားႏွင့္ပတ္သက္လာလွ်င္စီးပြားေရးအရေရာ စစ္ေရးအရပါ ရန္သူႀကီးျဖစ္ေန ရေတာ့သည္။
ယခုထရမ့္ပ္၏ပစ္မွတ္က ဥေရာပမဟုတ္ေတာ့ဘဲ ႐ုရွားျဖစ္ေနသည္။ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပကလည္း အေမရိ ကန္အစား ေနာက္ထပ္ သူ၏ေသြးေသာက္ တစ္ေယာက္ ထပ္ရွာ ရမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသုေတသီတို႔က ဥေရာပ သမဂၢသည္အေမရိကန္ေနရာ၌အစားထိုးမည့္သူမွာ ဂ်ပန္ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟုထင္ေၾကးေပးခံေနရၿပီး ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားသည္ သမၼတသစ္ထရမ့္ပ္၏မူဝါဒမ်ားေၾကာင့္ ေအးစက္သြားရန္ ရာခုိင္ ႏႈန္း ကပိုမ်ားေနသည္။
ႏွစ္စဥ္တိုးျမႇင့္ေနက်အျပန္အလွန္ကုန္သြယ္ေရးတန္ဖိုးမ်ားကို တိုးျမႇင့္ရန္ႀကိဳးစားမည့္အစားထိုးေနရာကို ႐ုရွား ႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈတိုးျမႇင့္ရန္ ထရမ့္ပ္ႀကိဳးစားလာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဥေရာပသမဂၢက ယခုကတည္းကထရမ့္ပ္ ႏွင့္ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း သူတို႔၏ႀကိဳ တင္ဆြဲ ထားၿပီး သားဒုတိယ ထြက္ေပါက္ အစီအစဥ္ကို စတင္ရန္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္သည္။
႐ုရွားႏွင့္အေမရိကန္တို႔ဆက္ဆံေရးသာထင္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း အဆင္ေျပသြားလွ်င္ ေဘာလ္တစ္ ပင္လယ္ ေကြ႕ႏုိင္ငံငယ္ေလးမ်ားက ႐ုရွား၏ရန္စမႈကို မၾကာခဏ ခံစားရေတာ့မည္။ ဥေရာပသမဂၢ၏လံုၿခံဳ ေရးအာ မခံခ်က္ ႏွင့္ NATO ၏ကာကြယ္ေရး ႐ုရွားေၾကာင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံလာရႏိုင္သည္။ စီးပြားေရးကို အသား ေပးသည့္ ထရမ့္ပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္၏ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာၾသဇာႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈ အားနည္းလာႏုိင္သည္ စသည္ျဖင့္ ႏုိင္ငံေရးေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ေနၾကသည္။
ထရမ့္ပ္၏ေျပာင္းလဲလိုက္ေသာ ႐ုရွားမူဝါဒတစ္ခုတည္းကပင္ ဥေရာပကိုအေျပာင္း လဲႀကီးေျပာင္း လဲႏိုင္ ေစသည္။သို႔ေသာ္လည္း ထရမ့္ပ္သာ သူေျပာခဲ့သည့္စကား အတုိင္း အေရွ႕အလယ္ပိုင္း၊ အာရွႏွင့္ဥေရာပကို စီးပြားေရး စစ္ေရးမ်က္ႏွာ မလွည့္ခဲ့ပါက အထူးသျဖင့္ ဥေရာပအတြက္ စစ္ေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးသည္ တိုက္႐ိုက္ ထိ ခိုက္လာမည္ျဖစ္ ပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ။
ျမ၀တီ

No comments:

Post a Comment