Friday, November 25, 2016

ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ

အစိုးရဌာနတစ္ခုတြင္ ျဖစ္ေစ၊ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ တစ္ခုတြင္ျဖစ္ေစေနာက္ဆံုး အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု အတြင္းမွာပင္ တစ္ခါတစ္ရံ   ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကား ပြတ္တိုက္မႈ၊ ထိပ္တုိက္ရင္ဆိုင္မႈ၊ အ ျငင္းပြားမႈမ်ား ရွိေနတတ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ ကိစၥမ်ားတြင္ ပညာရွင္ က အၿမဲမွန္သည္(သို႔မဟုတ္)အုပ္ ခ်ဳပ္သူဘက္က အၿမဲမွန္သည္ဆို ၿပီး တထစ္ခ် ေျပာ၍ မျဖစ္ႏိုင္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံ လူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တည္းကပင္ အလုပ္သေဘာအရ ပညာရွင္ေနရာမွာ ေနရေသာအခါ မ်ားရွိသကဲ့သို႔ အုပ္ခ်ဳပ္သူေနရာ က ဆံုးျဖတ္ရသည္မ်ားလည္း ရွိ တတ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဥပမာ စာေရးသူဆိုပါစို႔။ စာေရးသူမွာ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ ေယာက္၊ အခ်ိန္ပိုင္း Counselor (စိတ္ပညာအႀကံေပး) တစ္ေယာက္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ Professional (သို႔မဟုတ္)ပညာရွင္ တစ္ေယာက္ဟု ေယဘုယ်ဆိုေသာ္ရမည္ထင္သည္။ သို႔ေသာ္ အလုပ္မွ အိမ္ျပန္ေရာက္လို႔ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အိမ္အကူ ကေလးမေလးကို ၫႊန္ၾကားရေသာအခါ စာေရးသူက အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္သြားၿပီး အိမ္အကူ ကေလးမေလးက သည္ေနရာမွာ ပညာရွင္ေနရာေရာက္သြားေလသည္။
ဘယ္တံဆိပ္ ဆပ္ျပာရည္ကို အိမ္ၾကမ္းတိုက္ရန္ ဘယ္လိုအခ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေရာစပ္ရမည္ကို ကြၽန္ေတာ္ သူ႔ေလာက္မသိႏိုင္သကဲ့သို႔ သည္ေန႔ညအိမ္ကို ဘယ္ေလာက္ အေရးႀကီးသည့္ ဧည့္သည္လာမည္ဆိုတာ ကိုလည္းသူသိႏုိင္မည္ မဟုတ္။  သူမ၏ ကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ စာေရးသူ၏ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ ေပါင္းစပ္မွသာ ယင္းေန႔ညအိမ္လာမည့္ ဧည့္သည္အတြက္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးကို အေကာင္းဆံုး ျပင္ဆင္ထားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

အထူးသျဖင့္ ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကား အျငင္းပြားမႈ မ်ားေသာအားျဖင့္ ပညာမာနႀကီး ေသာ ပညာရွင္ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္း ဆိုင္ရာတြင္ (Technical ပိုင္းဆိုင္ ရာ)ကြၽမ္းက်င္မႈအားနည္းေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကားတြင္ ပို၍ အ ျဖစ္မ်ားေလ့ရွိသည္။ ပညာရွင္က ပညာမာနရွိကာ သဘာဝျဖစ္ ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ေယာက္လုပ္ ၿပီး လုပ္ငန္းပိုင္းဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္ မႈမရွိရေကာင္းလားဟူ၍ အခ်ိဳ႕ ေစာဒကတက္ခ်င္တက္ၾကမည္။  အမွန္ေတာ့ ထိုေစာဒကတက္ျခင္း မွာ အႂကြင္းမဲ့မွန္ကန္သည္ဟူ၍ ေတာ့ မဆိုႏိုင္။

အမွန္ေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္သူတစ္ ေယာက္ျဖစ္ရန္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈသည္ သူ၏ရွိသင့္ ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ား၏တစ္ စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္မွာ မွန္ ေသာ္လည္း သူ႔တြင္ အျခားရွိသင့္ ေသာ အေရးႀကီးေသာ အရည္အ ခ်င္းမ်ားလည္း က်န္ေသးသည္။ ၎တို႔မွာ စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ျခင္း၊ ကိုယ္ တိုင္က ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ္ လည္း ပညာရွင္ကို ဘယ္လိုကိုင္ တြယ္ရမည္ကို သိျခင္း၊ အျမင္ က်ယ္ျခင္း၊ Emotional Control ေကာင္းျခင္း၊ ကိုယ့္ဌာန(သို႔မ ဟုတ္)ကိုယ့္ကုမၸဏီ၏အဓိကက် ေသာ ဦးတည္ခ်က္ကို နားလည္ ကာ ထုိအခ်က္ကို ဦးစီးဦးေဆာင္ ကာ လုပ္ေဆာင္ျခင္းတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္အုပ္ခ်ဳပ္သူတေယာက္လုပ္ေနၿပီး ဒါေတာင္ မသိဘူးလားဟု အျပစ္တင္မေစာသင့္။ သူ႔တြင္အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔၌ ရွိအပ္ေသာ အျခား အရည္အခ်င္းမ်ားရွိခ်င္ရွိေနႏိုင္သည္။

ထိုအခ်က္မ်ားထဲမွ ‘‘ကိုယ္ တိုင္က ပညာရွင္မဟုတ္ေသာ္ လည္း ပညာရွင္ကိုဘယ္လိုကုိင္ တြယ္ရမည္ကို သိျခင္း’’ဆိုေသာ အခ်က္သည္ ပညာရွင္ႏွင့္အုပ္ ခ်ဳပ္သူအၾကား ပဋိပကၡတြင္ အ ေရးႀကီးသည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူတို႔မွာ မိမိလက္ေအာက္မွ ထူးခြၽန္ေသာ ပညာရွင္တို႔ကို တန္ဖိုးထားရမည့္  အစား Threat(ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ ခု၊ အႏၲရာယ္တစ္ခု)အျဖစ္ လြဲမွား စြာ သေဘာထားတတ္ၾကသည္။ ပညာရွင္ႏွင့္ ဘာမွ မည္မည္ရရ အလုပ္မလုပ္ဘဲ ကပ္ဖားသည့္ သူယွဥ္လွ်င္ ကပ္ဖာသည့္သူကို ေျမႇာက္စားေလ့ရွိသည္။ မ်က္ႏွာ သာေပးေလ့ရွိသည္။ မိမိ၏အား နည္းေသာ အတတ္ပညာပိုင္းကို ဖံုးကြယ္လိုေသာေၾကာင့္ မိမိအား နည္းခ်က္ကို သိသာေစမည့္အႀကံ ဉာဏ္၊ အလုပ္ကိစၥမွန္သမွ်တို႔ကို  မလုပ္ဘဲ လ်စ္လ်ဴ႐ႈကာ ေဘးဖယ္ထားတတ္သည္။ မိမိ၏အျခား ေသာ အားသာခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာ ရွင္အေပၚ လႊမ္းမိုးရန္ ႀကိဳးစား တတ္ၾကသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္ ပညာရွိနည္းႏွင့္ ႏွိပ္ကြပ္ တတ္ၾကသည္။ ထိုအခ်က္မ်ားက နဂိုကတည္းက မာနအခံရွိေသာ ပညာရွင္ကို ေပါက္ကြဲေစတတ္ ေလသည္။

 မာနႀကီးေသာ ပညာရွင္ ဘက္ကို တစ္ခ်က္ေစာင္းငဲ့ၾကည့္ ၾကပါဦးစို႔။

စိတ္ပညာ႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ ၾကည့္၊ ဘာသာေရး႐ႈေထာင့္မွ ၾကည့္ၾကည့္ အမွန္ေတာ့ မာနမွန္ လွ်င္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳး ကို ပို၍ ျဖစ္ေစတတ္သည္။ ပို၍ ဆိုးသည္က ထိုစိတ္တြင္းေအာင္း ေနေသာ မာနတို႔ အျပင္သို႔ စကားတစ္ခြန္းအျဖစ္ (သို႔မဟုတ္)အျပဳ အမူတစ္ခုအျဖစ္ တစ္ပါးသူအ ေပၚ တိုက္ခိုက္မိေသာအခါ အလြန္ သတိထားရသည္။ ထိုသို႔ေပါက္ ကြဲပြင့္အံထြက္လာမႈမ်ားကို ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္ ပညာရွင္တြင္ EQ(Emo-tional Quotient)ဟုေခၚေသာ စိတ္စြမ္းအား ႀကီးျမင့္မႈလိုအပ္ သည္။ တစ္ဖက္သူ၏လက္ရွိအ ေျခအေန၊ သူ႔ဘက္မွအျမင္၊ သူ႔ ဘက္မွ အခက္အခဲ၊ သူ႔ဘက္မွ ခံစားခ်က္ စသည္တို႔ကို ထည့္ တြက္ႏုိင္၊ ခံစားႏိုင္၊ ျမင္ႏိုင္စြမ္း ျခင္းသည္ EQ ျမင့္မားသူတို႔၏ အရည္အေသြးမ်ားျဖစ္သည္။ အ တိုခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ‘‘ပညာရွိအမ်က္ အျပင္မထြက္’’ေစဖို႔ လိုပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ မိမိ ေျပာလိုက္ ေသာ စကားတစ္ခြန္း၏ သက္ ေရာက္မႈကိုလည္း မေျပာမီက တည္းက တြက္ဆတတ္ရန္ အ လြန္အေရးႀကီးလွသည္။ ထိုနည္း တူ မိမိျပဳမူလိုက္မိေသာ အလုပ္ တစ္ခုက ဌာနတစ္ခု၏စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းေဘာင္ေတြကို ဘယ္ ေလာက္ေက်ာ္သြားသလဲဆိုတာ လည္း ေကာင္းေကာင္းသေဘာ ေပါက္ဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။

မိသားစုအတြင္း၊ သူငယ္ ခ်င္းမ်ားအတြင္းမွာပင္ စကား တစ္ခုမွားယြင္းပါက မိသားစုတြင္းဆက္ဆံေရး(သို႔မဟုတ္)သူငယ္ ခ်င္းအခ်င္းခ်င္း ဆက္ဆံေရးကို အႀကီးအက်ယ္ထိခိုက္ေစေလ့ရွိ သည္။ အေျပာမွားအဆိုမွားတစ္ခု ေၾကာင့္ မူလဆက္ဆံေရးကို ျပန္ ရရန္ မနည္းျပန္၍ ႀကိဳးပမ္းၾကရ ေလ့ရွိသည္။ ဒါေတာင္ ေမတၱာ ေစတနာ၊ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္ကြၽမ္းဝင္မႈ မ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားၾက ေသာ မိသားစုဘဝ(သို႔မဟုတ္)သူငယ္ခ်င္းဘဝတြင္ ျဖစ္သည္။

အလုပ္သေဘာအရ ဆက္ ဆံလုပ္ကိုင္ၾကရေသာ ဌာနဆိုင္ ရာ ကိစၥမ်ား၊ ကုမၸဏီကိစၥမ်ားတြင္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ သည့္အခါတြင္ေတာ့ ပို၍ သတိ ထားၾကရသည္။ ထိုပတ္ဝန္းက်င္ မ်ားတြင္ စည္းေတြ၊ ေဘာင္ေတြ ရွိေလ့ရွိသည္။ ထိုသတ္မွတ္ထား ေသာ စည္းေတြ၊ ေဘာင္ေတြကို ေက်ာ္လြန္ကာ ေျပာမွားဆိုမွား ရွိပါက အလုပ္သေဘာအရ အ ေရးယူမႈေတြ၊ တရားစြဲဆိုမႈေတြ အထိ ရွိလာတတ္သည္ကို ဆင္ ျခင္သတိျပဳမိဖို႔ လိုမည္ျဖစ္သည္။ အလုပ္ကိစၥႏွင့္အေခ်အတင္ေျပာ ၾကေသာအခါ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈမ်ားမျပဳလုပ္မိေစဖို႔ အထူးအေရးႀကီးလွသည္။ ထို႔အ ျပင္ မိမိေျပာဆိုမိလုိက္ေသာေန ရာဌာနကလည္း အေရးႀကီးေသာ အခ်က္တစ္ခုအေနႏွင့္ ပါဝင္ သည္။ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္မွာ ေထြ ရာေလးပါးေျပာရင္း ေျပာလိုက္ တာလား၊ လူႀကီးစံုရာ တရားဝင္ အစည္းအေဝးတစ္ခုမွာ ေျပာမိ လိုက္တာလားဆိုတာကလည္း ျဖစ္ေပၚလာမည့္အက်ိဳးဆက္ အႀကီးအေသးကို ဆံုးျဖတ္ေလ့ရွိသည္။

ထုိကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု အတြင္း ပညာရွင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အၾကား ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္လာပါက ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ေနာက္ဆံုး ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်မည့္ အႀကီးအကဲက ဘယ္သူမွားၿပီး ဘယ္သူမွန္သည္ ဆိုသည္ကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ေသာ အခါ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္တစ္ ခ်က္တည္းကိုသာ မူတည္ၿပီး ဆံုး ျဖတ္ေလ့ရွိသည္။ ယင္းအခ်က္ ကား ဘယ္သူက အဖြဲ႕အစည္း၏ ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္သနည္းဆို သည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။

မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမဆို ထုိအဖြဲ႕အစည္းက ခ်မွတ္ထား ေသာ စည္းကမ္းဥပေဒသတို႔သည္ ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏အသက္ပင္ျဖစ္ သည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုသည့္သ ေဘာသဘာဝကိုက‘‘ငါတို႔ဘယ္ လိုလုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ၾကမယ္’’ ဆိုတာကို အတိအက်မွတ္တမ္း တင္ကာ အမ်ားႏွင့္ေပါင္းစုကာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရျခင္းျဖစ္ သည္။ ထုိစည္းကမ္း သတ္မွတ္ ခ်က္မ်ားမရွိပါက (သို႔မဟုတ္) ရွိ လ်က္ႏွင့္ လိုက္နာရန္ ပ်က္ကြက္ ေနပါက ထိုအဖြဲ႕အစည္း၏ေနဝင္ ခ်ိန္ေရာက္ၿပီဟုပင္ တင္စား၍ ေျပာရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေရရွည္တည္ တံ့လိုပါလွ်င္ ပုဂၢလိကခံစားခ်က္ မ်ားကို ေရွ႕တန္းမတင္ဘဲ ထုိအဖြဲ႕အစည္း၏ခ်မွတ္ထားေသာ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းအတိုင္းသာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္ခ်႐ံုမွတစ္ပါး အျခားရွိ မည္မထင္။

အျပင္လူမ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္ ပ်က္ခဲ့ၿပီးေသာ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုကို ဘယ္သူကျဖင့္ ဘယ္ေနရာ မွာ ဘယ္လိုမွားၿပီး ဘယ္သူကျဖင့္ဘယ္လိုမွန္သည္ စသည္ျဖင့္ ျပန္ ေျပာင္းသံုးသပ္ဖို႔ မခက္လွေသာ္ လည္း ကာယကံရွင္မ်ားအဖို႔ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ျဖစ္သြားေသာ ခံစားခ်က္(Emotion)၊ ခ်က္ခ်င္း တံု႔ျပန္လိုက္မႈ (Prompt Re-spond)၊  ရင္ထဲကိန္းေအာင္းေန ေသာ မာန(Pride)၊  သတိမျပဳမိ လုိက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးထိခိုက္ သြားေစမႈ (Personal Insult)စသည္တို႔ကို သတိထားႏိုင္မိဖို႔ဆို သည္မွာ တကယ္တမ္း လြယ္ကူ လွေသာ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ လွပါ။ သတိအလြန္ထားရေသာ ကိစၥျဖစ္ပါသည္။ ထိုနည္းတူ အုပ္ခ်ဳပ္သူဘက္မွလည္း ပညာရွင္ကို ေၾကာက္ေသာ၊ ေနရာမေပးေသာ၊ ႏိုင္ငံအက်ိဳးထက္ ကိုယ္က်ိဳးကို ၾကည့္ေသာသူ မျဖစ္ဖို႔ လိုမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိကဲ့သို႔အုပ္ခ်ဳပ္သူ မ်ားႀကီးစိုးေသာ အဖြဲ႕အစည္းမွာ လည္း ေနာက္ဆံုးပညာရွင္ကို ေၾကာက္ေလ့ရွိေသာ၊ ေတာ္သည့္ ထက္သည့္သူေတြကို ေနရာေပး ေလ့မရွိေသာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္မသြားေစရန္ သတိျပဳရမည္ ျဖစ္သည္။

ဗုဒၶဘာသာ၏အလိုအရ ပဋိ ပကၡတစ္ခုတြင္ ႏုိင္သူက ရန္မ်ား၍႐ႈံးသူက စိတ္ႏွလံုးဆင္းရဲရေလ့ ရွိေသာေၾကာင့္ အမွန္ေတာ့ ႏွစ္ ေယာက္စလံုး ႐ံႈးတာျဖစ္သည္ဟု မွတ္သားဖူးပါသည္။ ႏုိင္ငံေတာ္ ႏွင့္ ဆိုင္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းတြင္ ဤသို႔ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပါက ထိုႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလံုးသာမက အ႐ႈံးစာ ရင္းထဲတြင္ တိုင္းျပည္ႏွင့္ျပည္သူ မ်ားပါ ပါႏုိင္ေၾကာင္း သတိမူအပ္ ပါ၏။  ဇင္ျမင့္

No comments:

Post a Comment