Monday, November 28, 2016

မာနၿပိဳင္ျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏိုင္ေရး ၿပိဳင္ေစခ်င္

အစိုးရ၊တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားလည္းေကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူကာ ႏုိင္ငံေတာ္အား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္ တည္ေဆာက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္။  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ေရး ႀကိဳးစား ေဆာင္ရြက္ေနသည့္အေတာအတြင္း မည္သူ(ဝါ)မည္သည့္အစုအဖြဲ႕က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္သည္ ဆုိေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေစခ်င္ၿပီး မည္သူမပါရ မည္သူက မည္သို႔ ေလွ်ာ့ေပးဆုိသည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ေစလုိပါ။ ယေန႔ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါး ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး အဆံုးသတ္ ၍ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္း ေရးရရွိရန္အတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း၊ လူထုစသည့္ မတူညီသည့္ အလႊာအသီးသီးမွ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား ေတြ႕ဆံု ညိႇႏႈိင္း ေဆြး ေႏြးလ်က္ရွိၾကသည္။ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးမႈမ်ား တြင္ မည္သည့္အဖြဲ႕(ဝါ) မည္သူက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္သည္ဆုိသည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ဳိး ျဖစ္ေစလုိၿပီး မာနၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္မႈကိုျဖင့္ လူထုမွ မလုိလားသည္မွာ အရွိတရားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာအျဖင့္ မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕ (AA, MNDAA, TNLA) တို႔ကို UNFC(NCA လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္အဖြဲ႕မ်ား)က NCA တြင္ ပါဝင္ခြင့္ျပဳရန္ အစိုးရသို႔ ေတာင္း ဆုိေနေသာ္လည္း တပ္မေတာ္မွ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပုိင္း) ေလာက္ကုိင္ေဒသ၌ MNDAA  ႏွင့္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားကို အေၾကာင္းျပဳ၍ ပါဝင္ခြင့္ မျပဳႏုိင္ ေၾကာင္း ျငင္းပယ္ထားသည္။ သို႔ေသာ္ တပ္မေတာ္သည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေစ့စပ္ညိႇႏႈိင္းမႈေၾကာင့္ တစ္ဆင့္ေလွ်ာ့ကာ မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕အား ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ က်င္းပခ့ဲေသာ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီ လာခံ၊ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံသို႔ ပါဝင္ခြင့္ျပဳမည္။ သို႔ ေသာ္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ AA, MNDAA, TNLA တုိ႔အေနျဖင့္ 'လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို အၿပီးတုိင္စြန္႔လႊတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုိသည့္ ဆႏၵအျပည့္အဝရွိပါ သည္'ဆုိေသာ ေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ကို ထုတ္ျပန္ေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။


မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕ဘက္မွ 'လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡကို အၿပီးတုိင္ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ဆႏၵအျပည့္အဝရွိသည္'ဟူေသာ စကားရပ္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ ေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ျပန္လည္အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္း ေၾကာင့္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ညီလာခံသို႔ တက္ ေရာက္ခြင့္မရခဲ့သလုိ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွာလည္း ပါဝင္ခြင့္မရရွိ ေသးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထုိအေျခအေနကို ေလ့လာၾကည့္မည္ဆုိပါက တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ မာန္မာနမ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္ေန ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို မျမင္ေတြ႕ရျခင္းမွာ စိတ္မေကာင္းစရာ ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပ္မေတာ္၏ ေတာင္းဆုိမႈအတုိင္း မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ ေပးလုိက္မည္ ဆုိပါက အားလံုးလြယ္လင့္တကူ ျဖစ္လာမည္။ မဟာမိတ္အဖြဲ႕သံုးဖြဲ႕ဘက္ကလည္း လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို အၿပီးတုိင္စြန္႔လႊတ္ခ်ဳပ္ၿငိမ္းလုိသည့္ ဆႏၵအျပည့္အဝရွိပါသည္ဆုိသည့္ စကားအရ အခက္အခဲျဖစ္ ေစမည္ မွာ မွန္ပါသည္။


သို႔ေသာ္ မိမိနားလည္သည္မွာ တပ္မေတာ္က ယခုခ်က္ခ်င္း လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ခုိင္းျခင္းမ်ဳိး မဟုတ္ႏိုင္ေပ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္သည့္ အခ်ိန္မွသာလွ်င္ လက္နက္ကုိင္လမ္းစဥ္ ကိုစြန္႔လြတ္ရမည္ ဟု ေျပာဆုိျခင္းသာ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ထုိသို႔ဆုိပါကလည္း အထူးအဆန္းမဟုတ္ေပ။ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ DDR(လက္နက္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ တပ္ဖ်က္သိမ္းေရး၊ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး)၊ SSR(လံုၿခံဳ ေရး က႑ ျပဳျပင္ေျပာင္း လဲမႈ)ဆုိသည့္ အခ်က္ပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူ ႏုိင္သည့္ အေျခအေနတစ္ရပ္ကို တည္ ေဆာက္ႏုိင္ၿပီဆုိလွ်င္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ အားလံုး ဒီအခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တပ္မေတာ္၏ ေတာင္းဆုိခ်က္ကို မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕အေန ျဖင့္ စိုးရိမ္စရာအျဖစ္ ႐ႈျမင္သံုးသပ္မႈ မျပဳ လုပ္ဘဲ လုိက္ေလ်ာကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသုိ႔ ပါဝင္၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သူက အရင္ရယူႏုိင္မလဲဆုိသည့္ ၿပိဳင္ဆုိင္ မႈမ်ဳိးျဖင့္ ဝင္ေရာက္ကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ ငန္းစဥ္မ်ားသို႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ ပါသည္။


အလားတူ တပ္မေတာ္ဘက္မွလည္း မဟာမိတ္သံုးဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ေပးႏုိင္သည့္ ကမ္းလွမ္းခ်က္အတုိင္း လက္ခံလုိက္မည္ဆုိပါကလည္း မည္သို႔မွ ျဖစ္မသြား ႏုိင္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုလည္း ထိခုိက္လာႏုိင္စရာ မရွိသကဲ့သို႔ တပ္မ ေတာ္အေပၚ လူထုက ပ်က္ရယ္ျပဳ ေလွာင္ ေျပာင္လာႏုိင္စရာလည္းမရွိဘဲ ဂုဏ္ျပဳ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားပင္ ရွိလာႏုိင္ပါေသးသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ တပ္မေတာ္၏ သေဘာထားႀကီးျမတ္မႈကို လူ ထုက သိရွိခံစားခြင့္ရလုိက္ျခင္းႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္မွ မည္သူ(ဝါ)မည္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူလုိခ်င္စိတ္ ျပင္းထန္ေနသည္ဆုိေသာ ေဖာ္ ျပခ်က္တစ္ခုအျဖစ္လည္း ျပသလာႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ မာန္မာနၿပိဳင္ဆုိင္မႈထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရယူႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ားကို လူထုက ပိုမုိလုိလား ေတာင့္တေနၿပီး မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူႏုိင္မည္လည္း ဆုိ သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း အဆံုးသတ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ''မ်က္လံုး တစ္လံုးအစား မ်က္လံုး တစ္လံုးကို ျပန္ေဖာက္ထုတ္ယူမည္ဆုိရင္ အကန္းကမၻာႀကီး ျဖစ္သြားမွာေပါ့'' ဟု အိႏိၵယႏုိင္ငံ၏ လြတ္လပ္ေရးေခါင္း ေဆာင္ မဟတၱမဂႏီၵက လြတ္လပ္ေရးယူ ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယႏုိင္ငံတြင္ ဟိႏၵဴဘာသာ ႏွင့္ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ားအၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းကို အေၾကာင္း ျပဳကာ ေျပာၾကား၍ အမုန္းတရားမွ ခ်စ္ ျခင္းတရား အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးခဲ့သည္။


ထုိ႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို ရပ္တန္႔ ႏုိင္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူ ႏုိင္ေရးတုိ႔အတြက္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ တစ္ဖြဲ႕ႏွင့္တစ္ဖြဲ႕အၾကား ၿပိဳင္ဆုိင္ေနေသာ မာန္မာနမ်ားကို ခဝါခ်၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သူ(ဝါ)မည္သည့္အဖြဲ႕က ဦးဆံုးရယူႏုိင္သည္ဆုိေသာ ၿပိဳင္ဆုိင္မႈမ်ဳိးျဖင့္ မတူကြဲလြဲေနေသာ သေဘာထားမ်ားကို တူညီ ေသာ ရလဒ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပညာ ရွိ ေလာင္ဇူက ''ေနထုိင္ ျခင္းမွာ ေျမႀကီးနဲ႔ ကပ္ေနေအာင္ ႏွိမ့္ခ်တတ္ဖို႔လုိတယ္။ ေတြးေတာျခင္းမွာ ႐ုိးရွင္း ဖုိ႔လုိတယ္။ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းျခင္းမွာ မွ်တဖုိ႔၊ ၾကင္နာဖုိ႔ လုိတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္ျခင္းမွာ မထိန္းခ်ဳပ္မိေစဖုိ႔လုိတယ္။ အလုပ္လုပ္ ျခင္းမွာ ကိုယ္ဝါသနာပါရာကို လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ မိသားစုဘဝမွာ လက္ရွိ ပစၥဳပၸန္အ ေျခအေနမွာပဲ ေနဖုိ႔လုိတယ္''ဟု ဆုိထားဖူးသည္။ ပညာရွိေလာင္ဇူ၏ေျပာစကား အရဆုိလွ်င္ ယခုတပ္မေတာ္ႏွင့္ မဟာ မိတ္ သံုးဖြဲ႕အၾကား ကြဲလြဲေနေသာ သေဘာထားကို တည့္မွတ္ေပးႏုိင္မည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လက္ရွိ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္ထုိးအဖြဲ႕ႏွင့္ မထုိးအဖြဲ႕ ကြဲလြဲေနသည့္ အ ေျခအေနကိုလည္း ထိန္းသိမ္းေပးႏုိင္မည္ ဟု ထင္မိပါသည္။ ႏုိင္ငံေရးအရ ေတာင္းဆုိသူသည္ အျမင့္ဆံုးေစ်းကို တင္၍ ေတာင္းဆုိေလ့ရွိသည္။ ထုိေတာင္းဆုိမႈကို ျဖည့္ဆည္း(ဝါ) ေျဖရွင္းေပးရမည့္သူမ်ားမွာ ေစ်းဆစ္တတ္ရန္လုိပါသည္။ ထုိသို႔ ေစ်းဆစ္သည့္အခါမွာ လည္း ေတာင္းဆုိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြသည့္ အခါမွာ ေတာင္းဆုိသူမ်ား အိမ္အျပန္လမ္းခရီး၌ မိမိတုိ႔ဘာမွမရခဲ့(ဝါ)မိမိတုိ႔ ႐ႈံးနိမ့္ခဲ့သည္ဆုိေသာ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ဳိး မဝင္မိေစဘဲ မိမိတုိ႔ေတာင္းဆုိမႈကို မျငင္းပယ္ ဘူး ေနာက္ တစ္ခါ ေတြ႕ဆံုမႈမွာ အဆင္ေျပႏုိင္သည္ဆုိသည့္ အေတြးေလးျဖင့္ အိမ္အျပန္ခရီး ျဖစ္ရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ပညာရွိေလာင္ဇူက ''ကုိယ့္အ ေပၚ ဆက္ဆံပံုက ဥာဏ္နည္းလွရင္ေတာင္ ကိုယ့္ဘက္က ဥာဏ္ ရွိရွိနဲ႔ တံု႔ျပန္ေပးပါ''ဟု ေျပာဆုိခဲ့ဖူးသကဲ့သို႔ ''ခင္ဗ်ား လုိခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ေပးဆပ္ရလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဥာဏ္ပညာရဲ႕ နိဒါန္းအစပဲ''ဟုလည္း ဆုိထားဖူးသည္။  ေလာင္ဇူ၏ အဆုိအမိန္႔အရဆုိပါက ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလုိခ်င္ေနသည့္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို မည္သူက အရင္ရယူႏုိင္သနည္းဆုိသည့္ အားၿပိဳင္မႈထဲတြင္ ပါဝင္ေနသူမ်ား အေနျဖင့္ အရင္ဆံုး ေပးဆပ္လုိက္ၿပီးေနာက္ ကိုယ္လုိရာခရီးကို ဆက္ေလွ်ာက္ သင့္ပါသည္။


တပ္မေတာ္ကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ အစိုးရကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕မ်ားကပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိလုိရာပန္းတုိင္ကို ေရာက္ရန္အတြက္ ပညာရွိေလာင္ဇူ၏ ''ခင္ဗ်ားလုိခ်င္တယ္ဆိုရင္ အရင္ဆံုး ေပးဆပ္ရလိမ့္မယ္။ ဒါဟာ ဥာဏ္ပညာရဲ႕ နိဒါန္းအစပဲ''ဆုိသည့္အတုိင္း က်င့္သံုးမည္ဆုိပါက အရင္ဆံုး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုရယူႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထုိမွတစ္ဆင့္ ေခတ္မီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေသာ ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံအျဖစ္ ရွင္သန္ရပ္တည္ လာႏုိင္ေရး ႏွင့္ အားလံုး ေတာင္းဆုိေနေသာ တန္းတူညီမွ်ေရးဆုိသည့္ အရာကိုလည္း အလြယ္တကူ ျဖည့္ဆည္းလာႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလုိသည့္ ပန္းတုိင္မွာ တပ္မေတာ္၊ အစိုးရ၊ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အားလံုး တူညီေသာ ပန္းတုိင္တစ္ခု ျဖစ္သည့္အတြက္ မာန္မာန ၿပိဳင္ဆုိင္မႈႏွင့္ လုိလားခ်က္၊ ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ား ၿပိဳင္ဆုိင္မႈအစား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား အရင္ရယူႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈကို ဦးစား ေပးရန္ လုိအပ္ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူႏုိင္ေရး ၿပိဳင္ဆုိင္မႈ ျပင္းထန္လာသည့္ႏွင့္အမွ် ျမန္မာ ႏုိင္ငံတြင္း ျဖစ္ပြားလာခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇ဝ နီးပါးၾကာ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆံုး သတ္လာႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ၾကေသာ လူထု၏ျပန္လည္ထူေထာင္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအဝင္ သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး စသည့္ အခန္းက႑မ်ားကိုလည္း ေဆာင္ရြက္လာႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။      ခ်စ္မင္းထြန္း

No comments:

Post a Comment