Wednesday, November 30, 2016

စရိတ္ကုန္က်မႈမ်ားျပားၿပီး ေရရွည္တည္တံ႕မႈမရွိသည္႕ မူ၀ါဒမ်ားႏွင္႕ စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွားၾကရန္ GEGG Forum သမကာ တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ တိုက္တြန္း

စရိတ္ ကုန္က်မႈမ်ားျပားၿပီး ေရရွည္တည္ တံ့မႈမရွိေသာ ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္ မူ ၀ါဒမ်ားႏွင့္စီမံကိန္းမ်ားကုိ ေရွာင္ရွား ၾကရန္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ ေက်ာ္ က တိုက္တြန္းေျပာၾကားလုိက္ ေၾကာင္း သိရသည္။ႏို၀င္ဘာ ၂၉ ရက္ နံနက္ပိုင္း က ေနျပည္ေတာ္၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ ရာကြန္ဗင္းရွင္းဗဟိုဌာန (MICC-2) တြင္ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာန ႏွင့္ အစိမ္းေရာင္စီးပြားေရးအစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈအသင္း(GE GG Non- Profit Association) တို႔ပူးေပါင္းစီစဥ္က်င္း ပသည့္ပဥၥမအႀကိမ္ အစိမ္းေရာင္ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ မႈဖိုရမ္ဖြင့္ပြဲမိန္႔ခြန္းတြင္ေျ ပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။


ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ""လက္ ရွိအေနအထားမွာ အစိမ္းေရာင္စီး ပြားေရးကို ေဖာ္ေဆာင္မယ္ဆိုရင္ လတ္တေလာဦးတည္ေနတဲ့ အလား အလာေတြကိုေျပာင္းလဲၿပီးႀကံဳေတြ႕ ရမယ့္စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕ျပႆနာေတြ ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ
ကို ၿခံဳငံုမိေစဖုိ႕ ရည္ရြယ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အေရး ပါၿပီးအခ်ိန္ကိုက္ျဖစ္ေနပါတယ္""ဟုေျပာသည္။
ယင္းအျပင္အားလံုးကိုထိခုိက္ မႈေတြျဖစ္ေစသည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ေဂဟစနစ္ယိုယြင္း ပ်က္စီးမႈမ်ား၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ မ်ားကို တုံ႔ျပန္ႏိုင္ဖုိ႔အတြက္အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွာ အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ အ သြင္ကူးေျပာင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အရ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိး တက္မႈဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္စီမံ ကိန္းေတြနဲ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ မႈေတြမွာသယံဇာတအရင္းအျမစ္
ေတြေရရွည္တည္တံ့ေရးႏွင့္ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးကိုထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔အလြန္အေရးႀကီးပါေၾကာင္း၊ မိမိ တုိ႔အေနျဖင့္ ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ႏွင့္ ငတ္မြတ္ေခါင္းပါး
မႈကိုတားဆီးဖို႔၊ကေလးသူငယ္မ်ားအာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနိမ့္က်ေနမႈပေပ်ာက္ ေစဖုိ႔၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳၿပီးက်န္းမာ ေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္အလုပ္အကိုင္
အခြင့္အလမ္းေတြတိုးပြားေစဖို႔၊ အရည္အေသြးျပည့္မီေသာ
ပညာေရး ႏွင့္က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးဖို႔၊ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ မ်ားႏွင့္အျခားေသာ ဦးစားေပးကိစၥ ရပ္မ်ားကို လ်င္ျမန္စြာတံု႕ျပန္ေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါေၾကာင္း မိန္႕ခြန္း တြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အျခား ႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႕ ေနၿပီး အတူတကြေျဖရွင္းေဆာင္ ရြက္ရမည့္ဦးစားေပးကိစၥရပ္မ်ား
ရွိေနပါေၾကာင္း၊ ယင္းဦးစားေပးကိစၥ ရပ္မ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တံု႔ျပန္ဖို႕ အတြက္ အမ်ိဳးသားစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမႇင့္တင္တည္ေဆာက္သြား
မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းသို႕ေဆာင္ရြက္သည့္ေနရာတြင္စရိတ္ကုန္
က်မႈမ်ားျပားၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္မႈမရွိသည့္ျပည့္စံုမႈမရွိသည့္မူ၀ါဒမ်ား ႏွင့္စီမံကိန္းစသည့္လမ္းေၾကာင္းႏွင့္ ေပါင္းစည္းေဆာင္ရြက္သြားရမည့္အခြင့္အလမ္းေတြ႕မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။
အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ႏိုင္ငံ ေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္၊ ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ား၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ မ်ား၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္သယံဇာတႏွင့္
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္သတၱဳသယံဇာတႏွင့္သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း
သိမ္းေရးဆိုင္ရာေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ ရာႏိုင္ငံျခားသံ႐ံုး
မ်ားမွသံအမတ္ ႀကီးမ်ား၊အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္မ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ အျပည္ ျပည္ဆုိင္ရာအစိုးရမဟုတ္ေသာ အ ဖြဲ႕အစည္း
မ်ား၊အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈ အဖြဲ႕
အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံျခားပညာရွင္ မ်ားႏွင့္သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ား မွတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment