Thursday, November 24, 2016

ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ား အျမန္ဆုံးရပ္တန္႔ရန္ NCA လက္မွတ္အျမန္ထုိးရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တုိက္တြန္း

 ရွမ္းျပည္နယ္ အေရွ႕ ေျမာက္ပုိင္း၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအျမန္ ဆုံးခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ အစုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါ၀င္လာရန္ ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္တုိက္ ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA)၌ အျမန္ဆုံးလက္မွတ္ ထုိးရန္ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ယမန္ေန႔က ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္တုိက္တြန္းလုိက္သည္။ NCAလက္မွတ္မထုိးရေသး သည့္ ကခ်င္လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ (KIA)၊ တအာင္းလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕(TNLA)၊ ကုိးကန္႔လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕(MNDAA)တုိ႔ပါ၀င္ေသာ ပူး ေပါင္းအဖဲြ႕က ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ရက္ နံနက္ပုိင္းကစ၍ အစုိးရလုံၿခဳံေရး စခန္းမ်ားႏွင့္ မူဆယ္ ၁၀၅မုိင္ကုန္ သြယ္ေရးစခန္းမ်ားကို ၀င္ေရာက္ တုိက္ခုိက္ရာမွ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး အမ်ဳိး သားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနဥကၠ႒ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ တုိက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ၿပီး ေလးရက္ေျမာက္ျဖစ္ေသာ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ ရက္တြင္ NCAမထုိးေသးဘဲ ရွမ္းေျမာက္တုိက္ပြဲမ်ားတြင္ပါ၀င္ေသာ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ားကို ရည္ရြယ္၍ ယခုကဲ့သုိ႔ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္  ‘‘ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ေျမာက္ေဒ သတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာလက္နက္ ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားအျမန္ဆုံးခ်ဳပ္ ၿငိမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အ စုိးရ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္အ ျမန္ဆုံးပါ၀င္ႏုိင္ေရး၊ NCAတြင္အ ျမန္ဆုံးလက္မွတ္ထုိးၿပီးပစ္ခတ္ တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး၊ NCAလက္ မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ပုိင္း ႏွစ္ဦး ႏွစ္ဖက္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားမရွိေစ ေရးအတြက္ ေစာင့္ၾကည့္ေျဖရွင္း သည့္ယႏၲရားမ်ားပိုမုိခုိင္မာလာ ေစရန္အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားႏွင့္အတူ ၀ုိင္း၀န္းေဆြး ေႏြးနည္းလမ္းရွာေဖြေရး၊ ျပည္သူ အမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေန ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးပန္းတုိင္ကိုအ ေရာက္လွမ္းႏုိင္ေရး၊ ၂၀၁၇ ေဖ ေဖာ္၀ါရီလအတြင္း က်င္းပမည့္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာ ခံ ၂၁ရာစုပင္လုံဒုတိယအစည္းအ ေ၀းတြင္ တန္းတူရည္တူပါ၀င္ႏုိင္ ေရးစသည္တုိ႔ကို ေရွး႐ႈလွ်က္ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးခရီးကိုအတူတကြလက္ တြဲ၍ ေလွ်ာက္လွမ္းၾကပါရန္အ ေလးအနက္ တုိက္တြန္းအပ္ပါ သည္’’ဟုေဖာ္ျပထားသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပါ ၀င္သင့္ပါ၀င္ထုိက္သူအားလုံးပါ ၀င္ႏုိင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တံခါးမ်ားအစဥ္အၿမဲဖြင့္လွစ္ထား ၿပီး တန္းတူရည္တူပါ၀င္ႏုိင္ေရးအ တြက္ ႀကိဳဆုိဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါ ေၾကာင္း၊ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ ရပ္ဆုိင္းႏုိင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရန္လုိအပ္ ေၾကာင္း၊ ထုိသို႔ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ အတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ရွမ္း ျပည္နယ္အပါအ၀င္ျပည္ေထာင္ စုတစ္၀န္းလုံး၌ တည္ၿငိမ္ေအး ခ်မ္းၿပီးမူလပုံမွန္အေနအထားသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိေစရန္အေလး အနက္ထားႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္ဟုလည္း ေၾက ညာခ်က္တြင္ေဖာ္ျပထားသည္။

ျပည္သူမ်ား ေခတ္အဆက္ ဆက္  ေမွ်ာ္လင့္ ေတာင့္တခဲ့ရ ေသာ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာ ႐ုံစိုက္ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ တြင္ ယခုကဲ့သို႔တုိက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြား လာရျခင္းအတြက္ မ်ားစြာစိတ္မ ေကာင္းျဖစ္ရၿပီး ထိခုိက္ေသဆုံး ဒဏ္ရာရရွိသူမ်ားအတြက္လည္း အထူးပင္၀မ္းနည္းေၾကကြဲရသည္ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၃ရက္မွာပင္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ တုိက္ပြဲမ်ားသည္ကန္႔သတ္စစ္သာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို ထိခုိက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္း မဟုတ္ဟု တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ KIO/KIA က သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္း သားေဒသအႏွံ႔တြင္သာ လြန္အင္ အားအသုံးျပဳကာ ထုိးစစ္ဆင္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ေျမာက္ ပုိင္းေဒသရွိ KIA၊ AA၊ MNDAA ႏွင့္ TNLA တုိ႔က စစ္ေရးႏွင့္ဖိအားေပးမႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္သည့္ အေနျဖင့္ စုေပါင္းကာကန္႔သတ္စစ္ဆင္ႏြဲရျခင္းျဖစ္သည္ဟု KIO ကထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ႏုိ၀င္ဘာ ၂၀ရက္ မူဆယ္ ေဒသတုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိခုိက္ေသဆုံးခဲ့ သည့္အျပင္ အရပ္သားမ်ားေသ ဆုံးျခင္း၊ ဒဏ္ရာရျခင္းတုိ႔ျဖစ္ေပၚ ခဲ့ၿပီး ယင္းေဒသရွိ ျပည္သူေထာင္ ႏွင့္ခ်ီ၍ စစ္ေဘးလြတ္ရာသို႔ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည္။ ထုိ႔ အျပင္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ သြား လာေရးလမ္းမ်ားျပတ္ေတာက္ခဲ့ ရၿပီး နယ္စပ္ကုန္သြယ္မႈရပ္တန္႔ ခဲ့သည္။

တံတားမ်ားမုိင္းခြဲခံရျခင္း၊ တုိက္ပြဲမ်ား  ျဖစ္ပြားရျခင္းတုိ႔ ေၾကာင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရး လမ္း ေၾကာင္းမ်ားျပတ္ေတာက္ခဲ့ရၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘ၀မ်ား ကုိ ထိခုိက္ေစသည္ဟု ရွမ္းျပည္ နယ္ အေရွ႕ေျမာက္ေဒသတြင္ လက္ရွိျဖစ္ပြားေနေသာ လက္ နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း ၍ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္၏ ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လက္ရွိအစုိးရ လက္ထက္ တြင္ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိ ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္ၿပီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမရွိေသးသည့္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား NCA လက္မွတ္ေရးထုိး၍ ၂၁ရာစုပင္လုံတြင္ပါ၀င္ႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္။

သို႔ရာတြင္ အစုိးရကုိယ္စား လွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO/KIAဒုတိယဥ ကၠ႒ဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီးအင္ဘန္လဥကၠ ႒အျဖစ္ တာ၀န္ယူထားၿပီး NCA မထုိးရေသးေသာ တုိင္းရင္းသား အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ စုဖြဲ႕ထားသည့္ UNFC ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕တုိ႔ ေဆြး ေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ေျပလည္မႈမရွိ ေသးေပ။

ထုိ႔အျပင္ ‘၀’လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ UWSA ႏွင့္ မုိင္းလား လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ NDAAတုိ႔ NCAတြင္ပါ၀င္လာေရးအစုိးရက ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည္။

No comments:

Post a Comment