Friday, December 2, 2016

ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း

သမုိင္းဟူသည္ အတိတ္ကိုေလ့လာျခင္းျဖစ္ၿပီး စာျဖင့္ေရးသားထားသည့္ အေထာက္အထား မွတ္တမ္းမ်ားျဖစ္သည္။ ေရးသားမွတ္တမ္းတင္ထားမႈမ်ား မရွိမီကျဖစ္ရပ္မ်ားကို သမုိင္းမတင္မီေခတ္ဟု ေခၚဆုိၾကသည္။ သမုိင္းဟူသည္ လႊမ္းျခံဳေခၚေ၀ၚသည့္ အသံုးအႏႈန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားသာမက ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖြင့္ဆုိရွင္းျပခ်က္၊ တင္ျပခ်က္၊ ဖြဲ႕စည္းမႈ၊ စုေဆာင္းမႈ၊ ရွာေဖြမႈႏွင့္ အမွတ္တရမ်ားႏွင့္ပါ သက္ဆုိင္သည္။ အတိတ္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို စစ္ေဆးရန္ႏွင့္ သံုးသပ္ရန္ ဇာတ္ေၾကာင္းတစ္ခုကို အသံုးျပဳသည့္၊ ၎တုိ႔ကိုဆံုးျဖတ္သည့္ အေၾကာင္းတရားႏွင့္ အက်ဳိးတရားပံုစံမ်ားအား ဓမၼဓိ႒ာန္က်က် အကဲျဖတ္သည့္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာစည္းမ်ဥ္းကိုလည္း သမုိင္းဟု ရည္ညႊန္းေခၚဆုိသည္။သမုိင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေခတ္သစ္ေလ့လာမႈသည္ အတုိင္းအတာက်ယ္ေျပာလာၿပီး သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာအေၾကာင္းအရာ သုိ႔မဟုတ္ အာေဘာ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခ်က္အလက္မ်ားအား သမုိင္းဆုိင္ရာ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတုိ႔ ပါ၀င္လာသည္။


မည္သို႔ပင္ဆုိေစကာမူ မၾကာေသးမီအခ်ိန္ကာလအထိ သမုိင္းျဖစ္စဥ္ဟူသည္ အခ်ိန္ႏွင့္ ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားမႈအတြင္း၌သာ လံုးလံုးလ်ားလ်ား ရွိခဲ့သည္။ အမွန္တကယ္ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္မွသာ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ထုတ္လုပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ မွတ္တမ္းတင္မႈတစ္ရပ္ဟူသည္ အတိတ္ကိုသာ သ႐ုပ္ေဖာ္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကိုယ္တုိင္ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္ ထက္ဖတ္ေနရေသာအရာသည္ သမုိင္းျဖစ္သည္။ ကာလၾကာရွည္စြာ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ခဲ့ရၿပီးသည္၏ေနာက္ ယခုအခါ သမုိင္းျပဳလုပ္မႈက အခ်ိန္၏ေႏွာင္ဖြဲ႕ထားမႈမွ လြတ္ေျမာက္လာသည္။ ကမၻာ့ျမင္ကြင္းတြင္ သ႐ုပ္ေဆာင္သည့္ ပါ၀ါကယင္းသ႐ုပ္ေဆာင္မႈကို ညႊန္ၾကားသည့္ ပါ၀ါႏွင့္တစ္ထပ္တည္း ျဖစ္သြားသည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း (Instant History) ကို ျပဳလုပ္ရန္ ျဖစ္ႏုိင္၍လာသည္။ မၾကာေသးမီကအထိ သက္ဆုိင္ရာ ျဖစ္ရပ္/ျမင္ကြင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အကန္႔အသတ္ရွိေနေသာ ကိုယ္တုိင္ပါ၀င္ျခင္း၊ ကိုယ္တုိင္သက္ေသအျဖစ္ ၾကံဳေတြ႕ရျခင္းႏွင့္ အတည္ျပဳေပးျခင္းတုိ႔ကို ယခုအခါ ယင္းျဖစ္ရပ္/ ျမင္ကြင္း ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ၌ပင္လွ်င္ တစ္ကမၻာလံုး ေတြ႕ၾကံဳခံစားလာႏုိင္သည္။

ဗီဒီယုိ - ၿဂိဳဟ္တု - ကြန္ပ်ဴတာနည္းပညာက လက္ေရြးစင္႐ုပ္ပံုမ်ားႏွင့္အတူ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ ကမၻာႀကီးကိုလႊမ္းျခံဳလာႏုိင္ကာ သက္ဆုိင္ရာျဖစ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္လာေအာင္ ႏိႈးေဆာ္မႈေပးၿပီး ပုံရိပ္အရည္အေသြးကို ျမႇင့္တင္လ်က္လက္ခံရရွိေသာ သမုိင္းအျဖစ္ရလဒ္ကို အလ်င္အျမန္ ပိုင္းျဖတ္ျပႏုိင္သည့္အခါ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္း ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းဟူသည္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးထားသည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္မႈ တစ္ရပ္အတြင္းရွိ ႐ုပ္ပံုမ်ား၏သမုိင္းျဖစ္သည္။ “ယင္းေနရာ၌ ရွိေနသည္” ဟူသည့္ အာ႐ံုခံစားမႈက ဆင္ျခင္ႏုိင္စြမ္းကို အနားသတ္ေပးလိုက္ၿပီး သမား႐ိုးက်မဟုတ္သည့္ အျခားအရာမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည္။ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းသည္ တစ္ၿပိဳင္နက္ျဖစ္ေသာ၊ တစ္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာျဖစ္ေသာ၊ တုိက္႐ိုက္က်ေသာ၊ ျပသေနေသာ၊ ေျပာဆုိေနေသာ၊ ျပင္းထန္ေသာ ေပါက္ကြဲအားျဖင့္ အတုိခ်ဳပ္ထုတ္လုပ္ျပေသာ သမုိင္းျဖစ္သည္။ အတိတ္၊ ပစၥဳပၸန္ႏွင့္ အနာဂတ္ သံုးရပ္စလံုးကို အမွတ္တရ ေရြ႕လ်ားပံုရိပ္မ်ားအျဖစ္ စုစည္း၊ ၾကံဳေတြ႕ခံစား၊ ျပဳလုပ္လာႏုိင္သည္။

ေဘာလံုးပြဲတစ္ပြဲ သို႔မဟုတ္ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲတစ္ခုကို တိုက္႐ိုက္ Live ထုတ္လႊင့္ျပသသည့္အခါ ကြင္းထဲ၌ သို႔မဟုတ္ ႐ံုထဲ၌ ၾကည့္ေနသူမ်ားႏွင့္ တစ္ခ်ိန္တည္းပင္ တစ္ကမၻာလံုးအေနျဖင့္ ျဖစ္ဆဲျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခံစားရသည္။ သတင္းမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ Live ထုတ္လႊင့္ျပသျခင္းမ်ား ေခတ္စားလာၿပီး Facebook ကဲ့သုိ႔ေသာ လူမႈကြန္ရက္၌ပင္လွ်င္ လူတုိင္း Live ထုတ္လႊင့္ျပသရန္ ျဖစ္ႏုိင္လာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ကမၻာႀကီးသည္ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕လာရၿပီး သမုိင္းဟူေသာ စကားလံုးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အာ႐ံုခံစားမႈကို နည္းပညာေခတ္ႀကီးက လံုး၀ေျပာင္းလဲပစ္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခင္ကျဖစ္ရပ္တစ္ခုသည္ လူအမ်ားအျပားသိရွိရန္ အခ်ိန္အတန္ၾကာယူရေသာ္လည္း ယခုအခါခ်က္ခ်င္းသမုိင္းေၾကာင့္ ခ်က္ခ်င္းတံု႔ျပန္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “အခ်ိန္ႏွင့္ဒီေရသည္ လူကိုမေစာင့္” ဆုိသကဲ့သုိ႔ ခ်က္ခ်င္းသမုိင္းအတြက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားသည္ ျပင္ဆင္ခ်ိန္ မရႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ျမန္ဆန္လြန္းသည့္အခ်က္အား ႀကိဳတင္သတိျပဳရန္ လိုအပ္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

No comments:

Post a Comment