Thursday, January 12, 2017

ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲမႈမ်ားျဖင့္ ရွည္လ်ားေနဦးမည့္ လမ္း

ၿပီးခဲ့သည့္သတင္းပတ္က လူႏွင့္သစ္ပင္မ်ားအေၾကာင္း ေရးသားခဲ့ၿပီး ယခုတစ္ပတ္ တြင္မူ လမ္းအေၾကာင္းကို ေရးခ်င္ပါသည္။ တျခားလမ္းကားမဟုတ္၊ ဒီမိုကေရစီ ဟု အမည္ေပးထားေသာ လမ္းပင္ျဖစ္သည္။ အကယ္စင္စစ္ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကား ၾကမ္းတမ္းစြာ၊ ခက္ခဲစြာျဖင့္ ရွည္လ်ားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။
ပထမဦးဆံုး အရပ္ သားအစိုးရတက္ခဲ့ေသာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလအတြင္းက လူထုေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ေသာ ေဒၚ ေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုင္းျပည္ကို ပထမဆံုး မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းမိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ¤င္းတို႔အစိုးရအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ အဓိကေဖာ္ေဆာင္ရန္ လုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးငါးရပ္ကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အတိအလင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္ ငါးရပ္မွာ (၁) အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ (၂) ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ (၃) တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ (၄) အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ (၅) ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္သန္အျမစ္တြယ္ေရးတို႔ျဖစ္ သည္။

ေဖာ္ျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္ငါးရပ္သည္ အလြယ္တကူျပဳလုပ္ရန္ ခက္ခဲေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သာျဖစ္ေၾကာင္း ယခု အစိုးရသက္တမ္းတြင္းရွိ ျဖစ္စဥ္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကည့္၍ သိႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ ဆက္စပ္ေနလ်က္ရွိေသာ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး သည္ ယခုအခ်ိန္အထိ အလွမ္းကြာေဝးေနဆဲပင္ျဖစ္ၿပီး ၂ဝ၁၇ ခုႏွစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လာေစရန္ ရည္သန္ဆႏၵရွိေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္က ဇန္နဝါရီ ၁ ရက္က တရား ဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေန႔ နံနက္ပိုင္းက ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ သည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန အေဆာက္အအံုသစ္ အား ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ သေကၤတျဖစ္ေသာ သံလြင္ပင္အား စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ဖြင့္လွစ္္ေပး ခဲ့သည္။ ယင္းဗဟိုဌာန ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၄င္း၏ဆႏၵကို ယခုကဲ့သို႔ ထုတ္ ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။
ယင္းအျပင္ တိုင္းရင္းသားလက္ နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ အခ်ိဳ႕ၾကား ျဖစ္ပြားေနသည့္ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစားပြဲဝိုင္း သို႔ ေျခဦးလွည့္ရန္ ခက္ခဲေနသည့္အခ်ိန္မ်ိဳး တြင္ ျပည္သူလူထု၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈျဖင္႔ စစ္မွန္သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ရယူသြားရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ¤င္းေနာက္ ယင္းေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္သည္ တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ပါဝင္ ေသာ လူငယ္ ၁၈ ဦးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစကားဝိုင္း တစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ¤င္းလူငယ္မ်ားသည္ ျပည္သူမ်ားထဲက လူငယ္မ်ားျဖစ္သျဖင္႔ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္ စကားသံကိုလည္း ၾကားခြင့္ ရခဲ့သည္။ စစ္ပြဲဲမ်ားျဖစ္ပြားေနရာ ေဒသမ်ားရွိ ျပည္သူမ်ား၏ ခံစားခ်က္ကို လူငယ္တခ်ဳိ႕က တင္ျပရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ''အဲဒီစကားလဲ မ်ားမ်ားေျပာေပးပါ။ တခ်ဳိ႕က နားေလး တယ္။ နားေလးေတာ႔ မ်ားမ်ားေျပာေပးမွ ၾကားႏိုင္မယ္''ဟု အဓိပၸာယ္ပါေသာ တိုက္တြန္းမႈတစ္ ရပ္ကိုလည္း ျပဳလုပ္သြားခဲ့သည္။
ဗဟိုဌာနဖြင္႔ပြဲတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ သူ၏မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအေပၚ စစ္မွန္ေသာ ေစတနာထားသည့္ မိတ္ေဆြမ်ား၏ ဝန္းရံမႈျဖင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအား ရေအာင္လုပ္ယူသြားမည့္အေၾကာင္း ျပည္သူကို အသိေပးလိုေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ သက္ ဆိုင္သူမ်ားသာမက အရပ္လည္းကူ လူလည္းဝိုင္းရမည့္ အေနအထားတစ္ရပ္ ျဖစ္ေနသည္။
အစိုးရအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင္႔ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိလွ်င္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ရန္မွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ရွင္ သန္အျမစ္တြယ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား က်န္ေနေသးသည္။ ပထမေျခလွမ္းတစ္လွမ္း အထ ေျမာက္ေအာင္ျမင္ပါမွ ေနာက္ေျခလွမ္းတို႔ လိုက္ပါလာရမည္မွာ ဓမၼတာျဖစ္သည္။ မည္သို႔ ဆိုေစ လက္ရွိအေျခအေနမ်ဳိးတြင္မူ ျမန္မာ႔ဒီမိုကေရစီခရီးလမ္းကား ၾကမ္းတမ္းခက္ခဲစြာျဖင္႔ ရွည္လ်ားေနဦးမည္ျဖစ္သည္။

No comments:

Post a Comment