Wednesday, January 11, 2017

ေဆးလိပ္ကို ျမန္မာတို႔ ထိန္းခ်ဳပ္ခ်ိန္တန္ၿပီ

ျမန္မာနိုင္ငံသည္ စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္မွုကို ျဖတ္သန္းၾကဳံေတြ႕ ေနရၿပီ။ ငယ္ရြယ္ႀကီးထြားေနေသာ လူဦးေရႏွင့္ တံခါးပြင့္လာေသာ စီးပြားေရတို႔ႏွင့္အတူ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူသုံးကုန္ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆုံးအခြင့္အလမ္းေပးနိုင္ေသာ အနာဂတ္ ေဈးကြက္ ၂၀ တြင္ တခုအပါ အဝင္ျဖစ္လာမည္ဟု ခန႔္မွန္းထားသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ အေရအတြက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းႏွင့္ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီမ်ား၏ အျပင္းအထန္ ေဈးကြက္ရွာေဖြျခင္းကိုု ဟန႔္တားရန္ အားထုတ္မွုမ်ားကို ျမန္မာနိုင္ငံအေနျဖင့္ အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္ လိုအပ္ေနသည္။ေ ဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းသည္ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၂၀ တြင္ ပါဝင္သည္။ ၎၏ေဈးကြက္ အရြယ္အစားမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၄၅၀ ခန႔္ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းရၿပီး နို႔ထြက္ပစၥည္းႏွင့္ျပဳျပင္ထားေသာ အစားအစာေျခာက္ ေဈးကြက္ႏွင့္ တန္းတူရွိသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ ေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္း၏ စုစုေပါင္း ႏွစ္စဥ္ႀကီးထြားႏွုန္းမွာ ၁၆ % ရွိၿပီး အဝတ္အထည္လုပ္ငန္း (၁၄ %) ႏွင့္ အိမ္သုံးပစၥည္းကိရိယာႏွင့္ လၽွပ္စစ္ပစၥည္း (၁၅%) တို႔ကိုပင္ ေက်ာ္တက္သြားသည္။လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္တခုခန႔္က ျမန္မာနိုင္ငံမွ ထြက္ခြာသြားခဲ့ေသာ ၿဗိတိန္အေမရိကန္ေဆးရြက္ႀကီးကုမၸဏီ British American Tobacco (BAT) သည္ ေဈးကြက္ဖြင့္လိုက္ျခင္းႏွင့္အတူ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းျပန္လည္ထူေထာင္ေသာအခါ စီးကရက္စက္႐ုံအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမည္ဟု BAT က ေၾကညာခဲ့သည္။ BAT သည္ ႀကီးထြားေနေသာ စီးကရက္ေဈးကြက္တြင္ ေဝစု ၂၂ % ရရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ ၆ သန္းေက်ာ္ရွိသည္။ အျခားေသာ အာရွနိုင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ပင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီးသူ အမ်ိဳးသားမ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ရာခိုင္ႏွုန္း (၄၄ % ) ေဆးလိပ္ေသာက္ၾကသည္။ လူငယ္ ေဆးလိပ္သုံးစြဲသူ အေရအတြက္မွာလည္း ျမင့္မားေနေသာေၾကာင့္ ယခုထက္ ပိုႀကီးထြားလာဖြယ္ရွိသည္။

၂၀၁၀ ခုႏွစ္က ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးလိပ္အလိပ္ေရ ၁၃ ဘီလီယံေရာင္းခ်ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ၂ ဆတိုးၿပီး အလိပ္ေရ ၂၅ ဘီလီယမ္အထိရွိမည္ဟု ခန႔္မွန္းရကာ အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ား အားလုံးတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသဆုံးမွုမွာ ႏွစ္စဥ္ ၇ ေသာင္း ရွိေနသျဖင့္ ထိုသတင္းမွာ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးစနစ္အတြက္ သတင္းဆိုးျဖစ္သည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ လူသားဖြံ့ၿဖိဳးမွု အညႊန္းကိန္းအရ နိုင္ငံေပါင္း ၁၈၈ တြင္ အဆင့္ ၁၄၈ ရွိကာ အာရွနိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္ အနိမ့္ဆုံး ျဖစ္ေနသည္။ က်န္းမာေရးအသုံးစရိတ္မွာလည္း ဂ်ီဒီပီ၏ ၁.၈ % အထိ နိမ့္က်ေနသည္။

ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးသူ အမ်ားစုမွာ ဝင္ေငြနည္းသူမ်ားျဖစ္သည္။ စီးကရက္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လြန္စြာေဈးေပါၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ား အလြယ္တကူ လက္လွမ္းမီေနသည္။ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံး စီးကရက္တဗူးလၽွင္ ဝ.၅၇ ေဒၚလာသာေပးရသည္။ ေဆးလိပ္ေသာက္သုံးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စစ္တမ္းတခုအရ ျမန္မာလူငယ္မ်ား၏ ၄၀ % သည္ စတိုးဆိုင္မွ ေဆးလိပ္ဝယ္ယူနိုင္ၾကသည္။ ပိုမိုစိုးရိမ္စရာေကာင္းေသာအခ်က္မွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ေသာလူငယ္မ်ား၏ ၁၅ % က ၎တို႔သည္ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေဆးလိပ္ေသာက္မည္ဟု ေျပာၾကားၾကၿပီး ဤကိန္းဂဏန္းသည္လည္း အာဆီယံတြင္ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေနသည္။

ဤျပႆနာကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားရွိၿပီး ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕၏ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရး မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) ေခၚ ကမၻာ့ေဆးရြက္ႀကီးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ၂၀၀၄ ခုႏွစ္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ ၿပီးေနာက္ ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာ အားလုံးကိုပိတ္ပင္ၿပီး အမ်ားျပည္သူႏွင့္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ားကို ေဆးလိပ္ကင္းမဲ့ဇုံ ျပဳလုပ္ေရးဥပေဒမ်ားျပဌာန္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုထက္မက လုပ္ေဆာင္ရန္ မ်ားစြာလိုေနေသးသည္။

စီးကရက္ႏွင့္ ေဆးလိပ္မ်ားအေပၚ အခြန္ထပ္မံတိုးျမႇင့္ၿပီး ဆင္းရဲသားမ်ား၊ လူငယ္မ်ား လက္လွမ္းမမီေအာင္ လုပ္ရန္ လိုေနေသးသည္။ ေဆးလိပ္ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေဈးကြက္ျမႇင့္တင္ျခင္းကို တားျမစ္ထားေသာ္လည္း အျမတ္ထုတ္ အသုံးခ်ရန္ ဟာကြက္မ်ားရွိေနသည္။ ျမန္မာ အစိုးရ အရာရွိမ်ား၏ အေတြ႕အၾကဳံကင္းမဲ့မွုကို အျမတ္ထုတ္ၾကေသာ နိုင္ငံတကာ ေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီႀကီးမ်ား၏ ေဈးကြက္နည္းပရိယာယ္ကို ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

ဥပမာဆိုရပါက ေဆးလိပ္ဗူးခြံေပၚတြင္ ပုံျဖင့္ ၇၅ % သတိေပးျခင္းျပဳလုပ္ရန္လိုေသာ ဥပေဒကို ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ၂၀၀၁၆ ခုႏွစ္က အတည္ျပဳကာ ေဒသတြင္းတြင္ ၈၅ % အထိ ပုံျဖင့္ သတိေပးရန္လိုေသာ ထိုင္းနိုင္ငံၿပီးလၽွင္ ဒုတိယေျမာက္ သတိေပးေသာပုံ အႀကီးဆုံးသုံးရေသာနိုင္ငံျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ဂ်ပန္နိုင္ငံတကာေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္း Japan Tobacco International က အဓိက သတင္းစာတေစာင္ျဖစ္ေသာ ျမန္မာတိုင္းမ္တြင္ ၎တို႔အေနျဖင့္ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မည္သို႔လိုက္နာမည္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေအာက္တိုဘာလက ေၾကညာခ်က္ ထည့္သည္။ ထိုေၾကညာခ်က္တြင္ က်န္းမာေရးသတိေပးသည့္ပုံ မပါဝင္သည့္ ၎တို႔၏ေဆးလိပ္ဗူးအခ်ိဳ႕ႏွင့္ ပုံပါသည့္ ဗူးအခ်ိဳ႕တို႔၏ ဓာတ္ပုံမ်ားကို ျပသထားသည္။ ထိုေၾကညာခ်က္မွာ ေျဗာင္က်က် ေၾကာ္ျငာထည့္လိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ခ်ိဳးေဖါက္မွုအတြက္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားမွာလည္း ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝေသာေဆးရြက္ႀကီး ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ အေသးအဖြဲမၽွသာ။ ပုံျဖင့္ က်န္းမာေရးသတိေပးခ်က္ ထည့္သြင္းရန္ ပ်က္ကြက္ေသာ လုပ္ငန္းတခုကို အာဏာပိုင္မ်ားက အေရးယူလၽွင္ ပထမအႀကိမ္ အေရးယူျခင္းအတြက္ ဒဏ္ေငြမွာ ၇.၉၅ ေဒၚလာသာရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ လူမွုအေျချပဳအဖြဲ႕မ်ား ပါဝင္လာၾကဖို႔ လိုလာသည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လုပ္ကိုင္ေနၾကေသာ နိုင္ငံစုံေဆးရြက္ႀကီးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ကိုယ္က်င့္တရား ကင္းမဲ့ေသာ၊ အျမတ္ထုတ္ အသုံးခ်ေသာ အေလ့အထမ်ားကို ေဖၚထုတ္ရာတြင္ ပိုမိုထင္ရွား တက္ႂကြေသာ အခန္းမွ ပါဝင္သင့္သည္။

ေဆးလိပ္ ေရာင္းဝယ္ ေသာက္သုံးမွု ထိန္းခ်ဳပ္ေရး ေအာင္ျမင္မွုတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံအေနႏွင့္ အျခားေသာ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းသင့္သည္။ နိုင္ငံအမ်ားစုတို႔သည္ ေရာင္းခ်ေသာေနရာမ်ားတြင္ ေၾကာ္ျငာျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားၿပီးျဖစ္သည္။ ဘ႐ူနိုင္း၊ ထိုင္းႏွင့္ စကၤာပူတို႔သည္ လက္လီဆိုင္မ်ားတြင္ ေဆးလိပ္ဗူးကို ျမင္သာေအာင္ ထားျခင္းကို ပိတ္ပင္ထားသည္။ ၎တို႔သည္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြက္ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ ေျခလွမ္းမ်ား ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ၎တို႔ကို အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ အရင္းအျမစ္ အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္း ကင္းမဲ့ေနသည္။ ျမန္မာသည္ အာဆီယံတြင္ ေဆးရြက္ႀကီးထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားရန္ပုံေငြခ်ထားျခင္းမရွိေသာ တခုတည္းေသာနိုင္ငံျဖစ္သည္။ ေဆးလိပ္ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအစီအစဥ္မ်ားကို ပိုမိုေတာင့္တင္းေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖၚရန္ ရင္းျမစ္မ်ား ခြဲေဝခ်ထားေပးပါက အစိုးရသည္ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးကို ေဆးရြက္ႀကီး၏ ဖ်က္ဆီးမွုမွ ကာကြယ္ေပးရန္ အေလးအနက္ထားေၾကာင္း ျပည္သူႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑တို႔သို႔ ခိုင္မာေသာ သတင္းစကားေပးပို႔လိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္မည္။

(Mary Assunta သည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ေဆးရြက္ႀကီး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA) မွ မူဝါဒဆိုင္ရာ အထက္တန္း အႀကံေပးျဖစ္သည္)

No comments:

Post a Comment