Wednesday, July 26, 2017

SME ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ဖိုရမ္ျပဳလုပ္မည္

ျမန္မာ့ အေသးစားႏွင့္အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား (SMEs) ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ မူဝါဒႏွင့္ ဥပေဒမ်ား အသီးသီးထြက္ရွိျပီးခ်ိန္တြင္ လစ္ဟာေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္မွ ဦးေဆာင္၍ လာမည့္ ဇူလိုင္လ ၂၇၊ ၂၈၊ ၂၉ သံုးရက္ အတြင္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ SME ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားျပီး ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑၊ ကုန္သြယ္မႈက႑၊ ၀န္ေဆာင္မႈက႑ စသည္ျဖင့္ ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ သက္ဆိုင္ရာ က႑အသီးသီးမွ ကို္ယ္စားလွယ္မ်ားက ေဆြးေႏြးသြားမည္ျဖစ္သည္။ထုိ႔ေနာက္က်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အကူျပဳ SME လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ စြန္႔ဦးတီထြင္ SME လုပ္ငန္းသစ္မ်ား လြယ္ကူလ်ွင္ျမန္စြာ ျဖစ္ထြန္းလာေရးႏွင့္ SME လုပ္ငန္းမ်ား ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးရရွိေရး တို႔ကို တစ္ဆက္တည္း ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ဇူလိုင္လ ၂၇ ရက္ေန႔ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စုစည္းကာ ဇူလိုင္လ ၂၈ ရက္ေန႔တြင္ အသင္းခ်ဳပ္ အၾကံေပးပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက အေခ်ာသတ္ မဟာဗ်ဴဟာပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားအျဖစ္ ျပန္လည္သံုးသပ္မည္ျဖစ္ျပီး၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္ေန႔တြင္ အမ်ားျပည္သူႏွင့္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ရန္ SMEs Development Strategy “Issues & Solutions” Forum အား ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္တြင္ တင္ျပမည္ျဖစ္သည္။

SMEs Development Strategy “Issues & Solutions” Forum သို႔ စိတ္ပါဝင္စားသူ မည္သူမဆို တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးကာ SME မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးေပးပါရန္ အသင္းခ်ဳပ္မွ ဖိတ္ေခၚထားျပီးForum သို႔ တက္ေရာက္လိုသူမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၊ အသင္းသားေရးရာဌာနသုိ႔ ဆက္သြယ္ ႏုိင္ေၾကာင္းသိရသည္။

No comments:

Post a Comment