Friday, August 11, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အစိုးရ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ စီးပြားေရး ျပႆနာ

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က အာဏာရလာသည့္ ေဒၚေဆာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ျမန္မာနိုင္ငံကို ဆယ္စုႏွစ္ မ်ားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ေပးေနေသာ ျပည္တြင္းစစ္ အဆုံးသတ္ရန္ ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ေနသည္။ အခ်ိန္ကုန္လူပမ္း ျဖစ္ေစေသာ ထိုရည္မွန္းခ်က္ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အတြက္ ျပႆနာသစ္မ်ား ထပ္မံ ေပၚေပါက္လာသည္။ ေဒၚလာ ၆၇ ဘီလီယံ စီးပြားေရး တံခါး အလ်င္အျမန္ ပြင့္လာသည့္ အေပၚ သူမ၏ စီမံခန႔္ခြဲနိုင္စြမ္းကို ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ ယုံၾကည္မွု က်ဆင္းလာသည္။ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္တြင္ ကာလၾကာရွည္စြာ အထီးက်န္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး က်ဆင္းလ်က္ရွိရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အရပ္သားအစိုးရ ဦးေဆာင္ခ်ိန္၊ အေမရိကန္၏ ပိတ္ဆို႔ အေရးယူမွုမ်ားလည္း ႐ုတ္သိမ္းခ်ိန္တြင္ လ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ တိုးတက္လာမည္ဟု ေမၽွာ္လင့္ၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႕တြင္ စီးပြားေရးက႑ စီမံခန႔္ခြဲရာ ၌ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အရည္အခ်င္းသည္ အကန႔္အသတ္ ရွိေနသည္။“မွန္မွန္ကန္ကန္သာ စီမံနိုင္ရင္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ အလားအလာေတြ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ အခု ျဖစ္ေနတဲ့ ျပႆနာက စီးပြားေရးဟာ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းရဲ့ ဦးစားေပး မဟုတ္တာပဲ။ သူတို႔က အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးကို အရင္ တြန္းအားေပးရမယ္ လို႔ ထင္ေနၾကတုန္းပဲ” ဟု ရန္ကုန္အေျခစိုက္ လုပ္ငန္းစုႀကီး တခုျဖစ္ေသာ UMG မွ အမွုေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ Kiwi Aliwarga က ေျပာသည္။

ျမန္မာနိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး တိုးတက္မွုသည္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွ လြတ္ေျမာက္လာသည့္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အနိမ့္ဆုံးသို႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ၿပီးေနာက္ အေတြ႕အၾကဳံ မရွိေသာ အစိုးရ၏ စီးပြားေရး ဗ်ဴဟာကို ေမးခြန္း ထုတ္လာေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား၏ အသံမွာ ပိုမို က်ယ္ေလာင္လာသည္။

နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ယခင္ တႏွစ္ကထက္ ၂၂ ရာခိုင္ႏွုန္း က်ဆင္းၿပီး ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၂ ဘီလီယံသာ ရွိသည္ဟု ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုညီလာခံ၏ အဆိုအရ သိရသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုပမာဏမွာ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ထိ ပၽွမ္းမၽွ၏ ၂ ဆ ရွိေနေသးသည္။

စီးပြားေရး ေႏွးေကြးရျခင္းမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေႏွးေကြးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားျခင္းလည္း တစိတ္တပိုင္းအားျဖင့္ ပါဝင္သည္။ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ားသည္ စည္းမ်ဥ္းလိုက္နာမွုကို ျပန္လည္ သုံးသပ္ရန္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆိုင္းငံ့ခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားကို က႑မ်ိဳးစုံတြင္ ခြဲျခားထားရွိရန္ အျခားက႑မ်ားသို႔ ပို႔ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ နိုင္ငံေရး အကူးအေျပာင္းသည္ စီးပြားေရး အရ မေသခ်ာ မေရရာမွုမ်ားကို ျဖစ္ေစေသာ္လည္း ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ ဖြံ့ၿဖိဳးမွု ေနာက္က်ၿပီး အထီးက်န္ ေနထိုင္ခဲ့ရျခင္းကို ဖယ္ရွားလိုေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ မေသခ်ာ မေရရာမွု ပိုမိုမ်ားျပားသည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက ေျပာသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ မေရာရာမွုမ်ားမွာ အသက္ ၇၂ ႏွစ္ ရွိၿပီ ျဖစ္ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ စီမံခန႔္ခြဲမွု ပုံသ႑ာန္ႏွင့္ ပုဂၢလိက က႑ႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ ခပ္လွမ္းလွမ္းမွ ဆက္ဆံေသာ ပုံစံေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ နိုင္ငံေရး သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

မတ္လက က်င္းပခဲ့ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံတခုကို သူတို႔က ေထာက္ျပခဲ့သည္။ ထိုညီလာခံတြင္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားက နိုင္ငံတြင္ အေသးစား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဆိုင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွု ျပဳလုပ္ရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ကို ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မည္သို႔မည္ပုံ အက်ိဳးျပဳမည္ကို စဥ္းစားရန္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က သူတို႔ကို အႀကံျပဳသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ကိုယ့္ကိစၥ ကိုယ္ လုပ္ေနၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို မကူညီလိုၾက ဟု ျမင္ေနသည့္ပုံ ေပါက္ေနသည္ဟု တက္ေရာက္ခဲ့သူတဦးက ေျပာသည္။

အျခားေသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားက မၾကာခဏ မီးပ်က္တတ္ေသာ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ လၽွပ္စစ္ဓာတ္အား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးေနရာမ်ားတြင္ စီးပြားေရးပညာ ေနာက္ခံ ကင္းမဲ့သူမ်ားကို ခန႔္ထားျခင္းကို ေဝဖန္ေထာက္ျပၾကသည္။

“က်ေနာ္တို႔ကေတာ့ အစိုးရ အေပၚ အယုံအၾကည္ နည္းနည္းေလၽွာ့လာၿပီ” ဟု သစ္သားပရိေဘာဂ ထုတ္လုပ္ေသာ Pacific Woodmark Co ဥကၠ႒ ဦးမ်ိဳးသက္က ေျပာသည္။

ကမၻာ့ဘဏ္၏ စီးပြားေရး လုပ္ရန္ လြယ္ကူေသာ နိုင္ငံမ်ားစာရင္းတြင္ ျမန္မာနိုင္ငံသည္ နိုင္ငံေပါင္း ၁၉၀ အနက္ အဆင့္ ၁၇၀ တြင္သာ ရွိသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ေျပာခြင့္ရသူ ဦးေဇာ္ေဌးက အေႂကြးစီမံခန႔္ခြဲမွုႏွင့္ မိုဘိုင္းမန္းနီး ကဲ့သိုေသာ နယ္ပယ္မ်ားတြင္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းျပၿပီး ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို အဆက္အသြယ္ႏွင့္ ေဈးကစားျခင္းကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးမွ ယွဥ္ၿပိဳင္မွုမွ မၽွတမွုကို အေျခခံေသာ စီးပြားေရးအျဖစ္ ေျပာင္းလဲလိုက္သည္ဟု ေျပာသည္။ “စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြဟာ ဒီအေျပာင္းအလဲမွာ သူ႔ဟာသူ သီးျခား ျဖစ္မေနေတာ့တာ ေသခ်ာတယ္” ဟုလည္း သူက ဆက္ေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ ဘယ္ေနရာက စတင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို သတိရဖို႔ လိုတယ္။ က်ေနာ္တို႔ အာဏာရခ်ိန္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာ မွားယြင္းစီမံခန႔္ခြဲမွုနဲ႔ အထီးက်န္မွုေၾကာင့္ စီးပြားေရးက ပ်က္စီးယိုယြင္းေနတယ္” ဟု ေထာက္ျပၿပီး အစိုးရသည္ အေျခအေနကို တည္ၿငိမ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ဖြံ့ၿဖိဳးမွုအတြက္ အေျခခံကို တည္ေဆာက္နိုင္ခဲ့သည္ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဒုတိယကမၻာစစ္ အၿပီးတြင္ ျမန္မာသည္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ အခ်မ္းသာဆုံး နိုင္ငံတခုျဖစ္ခဲ့ၿပီး ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ၾကာေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ခရိုနီ အရင္းရွင္စနစ္ႏွင့္ အေနာက္တိုင္း စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မွုေအာက္တြင္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆုံး နိုင္ငံ ျဖစ္သြားသည္။ စစ္အစိုးရက ၂၀၁၀ တြင္ တံခါး စတင္ဖြင့္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ လွုပ္ရွားမွု ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အျပတ္အသတ္ အနိုင္ရၿပီး အာဏာ ရလာခဲ့သည္။

အာဏာရၿပီး ပထမတႏွစ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ကပင္ စတင္ခဲ့သည့္ ပဋိပကၡမ်ား အပါအဝင္ လူမ်ိဳးစု ပဋိပကၡမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးစားေသာ္လည္း ေအာင္ျမင္မွု အနည္းငယ္သာ ရသည္။

တိုင္းျပည္၏ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အထက္မွ ေအာက္သို႔ခ်ေပးေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီတြင္ အေသးစိတ္ စီစဥ္သူ ျဖစ္သည္ဟု ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ေဇာၿပီး အေတြ႕အၾကဳံမရွိေသာ အစိုးရတြင္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး၊ သမၼတ႐ုံး ဝန္ႀကီးႏွင့္ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ အျဖစ္လည္း တာဝန္ယူထားသည္။

“ထူးျခားတဲ့ ခၽြင္းခ်က္တခ်ိဳ႕က လြဲရင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္က သိသိသာသာ ေႏွးေကြးသြားတယ္” ဟု လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အတန္ၾကာကပင္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ဥပေဒအတိုင္ပင္ခံ လုပ္ငန္း တည္ေထာင္ထားသူ Eric Rose က ေျပာသည္။ “ကံမေကာင္း အေၾကာင္းမလွခ်င္ေတာ့ က်ယ္ျပန႔္ၿပီး အားလုံး လႊမ္းျခဳံတဲ့ မက္ကရို အဆင့္မွာ ဒီအစိုးရက အရင္အစိုးရေလာက္ မကၽြမ္းက်င္ဘူး” ဟုလည္း ေျပာသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ ပါတီမွ အထက္တန္း အဖြဲ႕ဝင္ႏွင့္ အစိုးရက ခန႔္အပ္ထားေသာ ျမန္မာရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုေကာ္မရွင္ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးေအးလြင္က ေႏွးေကြးေသာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အတြက္ ခ်ိနဲ႔ေသာ ဗ်ဴရိုကေရစီကို အျပစ္တင္ၿပီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အရာရာကို အာ႐ုံမစိုက္နိုင္ ဟု ေျပာသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေက်ာရိုးျဖစ္ေသာ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာမ်ားကို တပ္မေတာ္က ဆက္လက္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည္။ ရိုဟင္ဂ်ာ မြတ္စလင္မ်ားကို အျပင္းအထန္ ကိုင္တြယ္မွုေၾကာင့္ နိုင္ငံတကာ ျပစ္တင္ေဝဖန္မွု ခံရသည္။ မၾကာေသးမီလမ်ား အတြင္း လူ ၆၅၀၀၀ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ နီးစပ္သူမ်ားကမူ သူမသည္ စီးပြားေရးကို ပိုမိုဦးစားေပးေနၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ား လာေတာ့မည္ ဟု ေျပာသည္။

“ေနာက္ ၃ လ ၊ ပိုေသခ်ာေအာင္ ေျပာရရင္ ၆ လအတြင္း ဖြံ့ၿဖိဳးမွုႏွုန္း ျမႇင့္တင္မယ့္ မူဝါဒ အေျပာင္းအလဲကို ေတြ႕ရမယ္” ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ၏ အႀကံေပး ဩစေၾတလ်နိုင္ငံ မကၠာရီ တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡ Sean Turnell က ေျပာသည္။ “ဒါေတြ အေရးႀကီးတယ္ ဆိုတာ သူ သေဘာေပါက္သြားပါၿပီ” ဟု ဆိုသည္။

စီးပြားေရးမူဝါဒတြင္ အေျပာင္းအလဲ အစပ်ိဳးေသာ လကၡဏာမ်ား မၾကာေသးမီက ေတြ႕လာရသည္။ အစိုးရသည္ မၾကာေသးမီက ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္း၊ နိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ား ပါဝင္ျခင္း မျပဳနိုင္ေသာ စီးပြားေရး က႑မ်ားကို ၉၀ မွ ၂၂ သို႔ ေလၽွာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ နိုင္ငံျခားသားမ်ား ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ခရီးသြားလာမွုႏွင့္ အျခား ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ထားေသာ ဥပေဒၾကမ္းတခုကို ပယ္ခ်သည္။

လြန္ခဲ့ေသာ သီတင္းပတ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အေျပာင္းအလဲတြင္ စြမ္းအင္ဝန္ႀကီးကို အစားထိုးၿပီး လူ ေလးစားခံရေသာ (ပညာရွင္) ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠဌကို ဘ႑ာေရး ဒုဝန္ႀကီးခန႔္သည္။

ေမလတြင္ စင္ကာပူမွ ပူးမားစြမ္းအင္ကုမၸဏီသည္ နိုင္ငံပိုင္လုပ္ငန္းမ်ား လႊမ္းမိုးထားသည့္ ေလာင္စာ ျဖန႔္ခ်ိေရး လုပ္ငန္းတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ခြင့္ရေသာ ပထမဆုံးလုပ္ငန္း ျဖစ္လာသည္။ ဗီဇာႏွင့္ မာစတာကဒ္မ်ားကို အေႂကြးဝယ္ကတ္ ထုတ္ေဝရန္ ပထမဆုံး ခြင့္ျပဳသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပုံေငြ အဖြဲ႕ (IMF) က ျမန္မာနိုင္ငံသည္ ပိုမိုျမင့္မားေသာ တိုးတက္မွုႏွုန္း ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ဝန္းက်င္ ရွိလာမည္ ဟု ခန႔္မွန္းလာသည္။ ယခင္ႏွစ္က ၆ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏွုန္းသာ ရွိခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အေမရိကန္ ရင္းနီးျမႇုပ္ႏွံသူမ်ားသည္ အေမရိကန္ စီးပြားေရး ပိတ္ပင္မွု ႐ုပ္သိမ္းခဲ့ျခင္းႏွင့္ လူဦးေရ သန္း ၅၀ ေက်ာ္၏ စီးပြားေရး အလားအလာ ရွိေစကာမူ ပူပန္ေနၾကသည္။ ယမန္ႏွစ္က အဓိက အေမရိကန္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံသူ ၂ ဦး ျဖစ္သည့္ ကိုကာကိုလာက ေဒၚလာ သန္း ၁၇၀ တန္လုပ္ငန္း ႏွင့္ ေကာ္လိုရာဒိုအေျခစိုက္ Ball Corp တို႔က ေဒၚလာ ၄၅ သန္းတန္ သံျဖဴဘူးစက္႐ုံကိုသာ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံ ခဲ့သည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ကလည္း ၎တို႔သည္ အစိုးရ အကူအညီ မရဘဲ တိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနရ သည္ ဟု ေျပာၾကသည္။

ဦးေဇာ္မိုးခိုင္သည္ ယခုလတြင္ သူ၏ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ တန္ ေဆးဝါးစက္႐ုံ၏ ပထမဆင့္ကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕စြန္တြင္ စတင္သည္။ ထိုလုပ္ငန္းသည္ မဟာဓာတ္အားလိုင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ခြင့္ ရရန္ ေဒၚလာ ၃ သိန္း ေပးရေသာ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

“ေဆးဝါးလုပ္ငန္းက မိတ္ေဆြေတြက က်ေနာ္ ႐ူးသြပ္ေနၿပီလို႔ထင္ၾကတာ” ဟု ေျပာၿပီး အျခားေဆးဝါးစက္႐ုံ စီမံကိန္း ခြင့္ျပဳခံရသူ ၈ ဦး အစီအစဥ္ ဖ်က္သိမ္းသြားေၾကာင္း ေျပာသည္။ ” ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္က ေရရွည္ကိုၾကည့္တာ။ စနစ္ကိုေျပာင္းဖို႔ ႏွစ္မ်ားစြာၾကာရင္ၾကာမယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနိုင္ငံမွာ နိုင္ငံတကာအဆင့္မီေဆးဝါးစက္႐ုံရွိတယ္ဆိုတာ တေယာက္ေယာက္က သက္ေသျပရမယ္” ဟု သူေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရတြင္ ရွင္းလင္းေသာ စီးပြားေရးစီမံခ်က္ ရွိပါက ထိုကိစၥသည္ ပိုမိုလြယ္ကူမည္ ဟု သူက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ အရာရာသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အေပၚ မူတည္သည္ ဟုလည္း ဆိုသည္။ ။

(Wall Street Journal အြန္လိုင္းသတင္းစာ ပါ Ben Otto ႏွင့္ Myo Myo တို႔၏ Suu Kyi’s Myanmar Problem: Where’s the Economy? ကို ဘာသာျပန္သည္။)

No comments:

Post a Comment