Thursday, August 10, 2017

ေျမစာရင္းဦးစီးဌာနကုိ ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ကိုင္တြယ္ရန္ အစိုးရကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒သတိေပး

ေျမစာရင္း လြဲ ေခ်ာ္မႈမ်ားအား ေဖာ္ထုတ္အေရး ယူရန္ ေျမစာရင္းဦးစီးဌာန (လယ္ ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈအဖြဲ႕)ကို ၾကပ္ ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာနကုိ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က ၾသဂုတ္ ၉ ရက္လႊတ္ေတာ္၌ သတိေပး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ‘‘ေျမယာလြဲေခ်ာ္မႈေတြ တစ္ ႏိုင္ငံလံုးမွာ မ်ားျပားစြာရွိေနႏိုင္ တယ္။ ရွိေနဖို႔လည္းမ်ားတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ တိတိက်က်ေလး ကိုင္တြယ္ေပးေစခ်င္တယ္။ ဒီလို လြဲေခ်ာ္ေနတာေတြကို ဆက္ လက္ၿပီးေတာ့ ေဖာ္ထုတ္အေရး ယူဖို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွာ တာဝန္ရွိပါ တယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒က ေအာက္ေျခတြင္ ေျမကြက္မ်ား ထပ္ေနျခင္း၊ တစ္ ကြက္တည္းကို ထပ္မံ၍ အကြက္ လႊဲထားျခင္းတို႔ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ယင္းအေရးယူမႈထက္မကေသာ လြဲေခ်ာ္မႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေထာက္ျပေျပာဆိုသည္။

ပံုစံ (၇) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဥပေဒႏွင့္ မညီၫြတ္ သည့္ အရာထမ္းဝန္ထမ္းႏွင့္ အမႈ ထမ္း ၈၆ ဦးကို အေရးယူထား ေၾကာင္း စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴ ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။
ေျမစာရင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေအာက္ေျခတြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ မ်ား ထုတ္ျပန္ထားၿပီး မေလ်ာ္ မကန္ လုပ္ရပ္မ်ား၊ အဂတိလိုက္ စားမႈမ်ား ေတြ႕ရွိပါက ေတာင္သူ မ်ားအေနျဖင့္ တိုင္ၾကားႏိုင္ၿပီး စစ္ေဆး အေရးယူမႈမ်ား ျပဳလုပ္ မည္ဟု ဦးလွေက်ာ္က လႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျဖဆိုမႈအၿပီး မီဒီယာမ်ား အား ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ၾသဂုတ္ ၈ ရက္က ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေရႊက်င္မဲဆႏၵ နယ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာ သလင္းေစာက ပံုစံ(၇)မ်ား လက္ လြတ္စပယ္ ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမ တိုင္းတာမႈ အလြယ္ျပဳလုပ္ျခင္း တို႔အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ အေရးယူ ထားေၾကာင္းႏွင့္ ပံုစံ (၇) ပါ အကြက္အမွတ္၊ ေျမစာရင္းကြင္း ေျမပံုရွိ အကြက္အမွတ္၊ ေျမျပင္ တြင္ တကယ္ရွိသည့္ အကြက္ အမွတ္ စသည္တို႔ကို စစ္ေဆးကာ ေျမႀကီးေျမပံုစာရင္း အမွန္ရရွိေရး စီမံခ်က္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိ၊ မရွိ ေမးျမန္းခဲ့သည္။
ေတာင္သူက႑ တုိးတက္ ေရးတြင္ ေျမယာက႑ မတည္ ၿငိမ္ေသာေၾကာင့္ ေျမယာအျငင္း ပြားမႈမ်ား၌ အခ်ိန္ကုန္ေနရသျဖင့္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ေရး မ်ားစြာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ဦးေစာသလင္းေစာက ေျပာ သည္။
လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ပံုစံ(၇) ထုတ္ေပးရာ၌ ေျမျပင္ ကြင္းဆင္း စိစစ္ျခင္း၊ ဌာန၏ စာ ရင္းေျမပံုမွတ္တမ္းႏွင့္ တိုက္ဆိုင္ စစ္ေဆးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ၿပီး မွ ပံုစံ (၇)ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေျမႀကီး ေျမပံု မွန္ကန္ေရး Digital ေျမပံု မ်ား တိုင္းတာျခင္းကို ႏွစ္စဥ္ ဌာန ၏ ရန္ပံုေငြအေပၚ မူတည္၍ စီမံ ခ်က္ခ်မွတ္ကာ လုပ္ေဆာင္ေန ေၾကာင္း ဒုဝန္ႀကီး ဦးလွေက်ာ္က ေျပာသည္။
ေမးခြန္းရွင္ ဦးေစာသလင္း ေစာက ဆက္စပ္ေမးခြန္းအေန ျဖင့္ လက္ရွိတြင္ ပံုစံ (၁၀၅)မပါ သည့္ ပံုစံ(၇) မ်ားစြာ ေတြ႕ရေန ရၿပီး မည္သို႔ စိစစ္ေပးေနေၾကာင္း ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ ေျမျပင္အေနအထား ႏွင့္ ေျမျပင္၊ ကြင္းျပင္အေန အထားမ်ားကို တိတိက်က် ျပန္ လည္လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မည္သုိ႔ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေမးျမန္းခဲ့ သည္။
ေျမျပင္ေအာက္ေျခတြင္ ေျမ ယာအျငင္းပြားမႈမ်ားႏွင့္ ပိုင္ဆိုင္ မႈမ်ားအေပၚ၌ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ျပႆနာမ်ားတြင္ သမက္ႏွင့္ ေယာကၡမ၊ သမီးႏွင့္အေမ အမ်ဳိး မ်ဳိးေသာ ေျမယာအ႐ႈပ္အရွင္းမ်ား ရွိသျဖင့္ ေျမယာအ႐ႈပ္အရွင္း ကို ဦးစြာေျဖရွင္းၿပီးမွသာလွ်င္ ပံုစံ (၁၀၅)ႏွင့္အတူ လယ္ယာေျမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ပံုစံ(၇) ကို ထုတ္ေပး ေၾကာင္း ဦးလွေက်ာ္က ျပန္ လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္။
ဆက္စပ္ေမးခြန္းေမးျမန္းၿပီး ေနာက္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က ေျမယာလြဲေခ်ာ္မႈ ျပႆနာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ရန္ သတိေပးသည္။
ေျမယာျပႆနာႏွင့္ ပတ္ သက္၍ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ားအေနျဖင့္ အမႈတစ္ခု ခ်င္းစီကို အေထာက္အထားႏွင့္ တိုင္ၾကားရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔လည္း မိတၱဴေပးရန္ ဦးဝင္းျမင့္ကမွာၾကား သည္။
အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ား ျပန္လည္စိ စစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကုိ ဒုသမၼတ ဦးဟန္နရီဗန္ထီးယူက ဦးေဆာင္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း ေပးေနသည္။
7Day News Journal

No comments:

Post a Comment