Friday, August 11, 2017

လယ္ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ကို ဥပေဒႏွင့္မညီထုတ္ေပးေနသည့္ အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေန လြဲေခ်ာ္ေနမွုမ်ား ကို ေဖာ္ထုတ္အေရး ယူေပးရန္ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိဟုလႊ တ္ေတာ္ဥကၠ႒ေျပာ

လယ္ယာေၿမ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပုံစံ(၇)မ်ား ကို ဥပေဒႏွင့္မညီဘဲ ထုတ္ေပးေန သည့္အက်င့္ပ်က္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေန ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ကေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒က လြဲေခ်ာ္ေနမွုမ်ားကိုေဖာ္ထုတ္ ၿပီးအေရးယူေပးရန္ ဝန္ႀကီးဌာနတြင္ တာဝန္ရွိေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၉ ရက္ ဒုတိယအ ႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေဝးတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ဦးေစာသေလးေစာက ပုံစံ (၇)ပါအကြက္အတိုင္းအတာ၊ ေျမစာ ရင္းတြင္ ေျမပုံရွိကြင္းအမွတ္အတိုင္း အတာေျမျပင္တြင္ အမွန္တကယ္ ရွိသည့္အကြက္အမွတ္အတိုင္းအ တာစသည္တို႔ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆး ကာ ေျမႀကီးေျမပုံစာရင္းအမွန္ရရွိ ေရးအတြက္ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္ ေပးရန္အစီစဥ္ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ပုံစံ(၇)မ်ား လက္လြတ္စပယ္ထုတ္ေပးျခင္း၊ ေၿမ တိုင္းတာမွုအလြယ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ အတြက္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ကိုသိလိုျခင္း ေမးျမန္းျခင္းအစီအစဥ္တြင္ ယင္းကဲ့သို႔ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

""အမွန္တကယ္စိုက္ပ်ိဳးေတာင္ သူေတြကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစဖို႔ စိုက္ပ်ိဳးစရိတ္ေခ်းေငြကိုထုတ္ေပး တာပါ။ လယ္ယာေျမမရွိဘဲ စိုက္ ပ်ိဳးစရိတ္ထုတ္ေပးရျခင္းဟာ တိုင္း ျပည္ဘ႑ာအေလအလြင့္ျဖစ္ေနရ ပါတယ္""ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ဦးေစာသေလးေစာ ကေျပာၾကားကာ ပုံစံ(၇)မ်ားလက္ လြတ္စပယ္ထုတ္ေပးေနၿပီးေျမတိုင္း တာမွုအလြယ္ျပဳေနသည့္ဝန္ထမ္း မ်ားရွိေနၿပီး မည္သို႔အေရးယူမည္ ဟုေမးခြန္းထုတ္ခဲ့သည္။ေျမစာရင္း၏ ေျမႀကီးေျမပုံ၊ ကြင္း အမွတ္စသည္မ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာပုံစံ (၁၀၅)ရွိမွ ပုံစံ(၇)ထုတ္ေပးရေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ပုံစံ(၁၀၅)မရွိပဲ ပုံစံ(၇)မ်ား မ်ားစြာထြက္ေနသည္အေပၚ မူ တည္ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ယင္းအေပၚစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ေမြး ျမဴေရးႏွင့္ဆည္ေျမာင္း
ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဦးလွေက်ာ္က""လယ္ ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္ပုံစံ(၇) ထုတ္ေပးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒ ႏွင့္မညီညြတ္ဘဲ လုပ္ေဆာင္သျဖင့္ အရာထမ္းငါးဦး၊အမွုထမ္း ၈၁ ဦး၊ စုစုေပါင္း ၈၆ ဦးအားအျပစ္ေပးအ ေရးယူခဲ့ပါတယ္။
 ျပစ္ဒဏ္မ်ားအ ေနနဲ႔သတိေပးျခင္း ၃၂ ဦး၊ ႏွစ္တိုး ရပ္ျခင္းေျခာက္ဦး၊ လစာေလၽွာ့ျပစ္ ဒဏ္ျဖင့္ႏွစ္ဦး၊ ရာထူးတိုးရပ္ျခင္း ၁၁ ဦး၊ ရာထူးေလၽွာ့ျခင္း ၁၄ ဦး၊ ဌာနမွထုတ္ပယ္ျခင္း ခုနစ္ဦး၊ ထုတ္ ပယ္ျပစ္ဒဏ္ျဖင့္ ၁၄ ဦးေပါင္း ၈၆ ဦးအား အေရးယူခဲ့ပါတယ္။ လယ္ ယာေျမလုပ္ပိုင္ခြင့္လက္မွတ္မ်ား ကိုသက္ဆိုင္ရာလယ္ယာေျမစီမံခန႔္ ခြဲမွုအဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္မွ စိစစ္ထုတ္ ေပးျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္းနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔ ညီညြတ္မွုမရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို နိုင္ငံဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီဌာနဆိုင္ ရာမွစစ္ေဆးအေရးယူေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိပါတယ္""ဟု ဆိုသည္။
YM.MP
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦး ဝင္းျမင့္က နယ္နိမိတ္သတ္မွတ္ခ်က္ မရွိဘဲ ပုံစံထုတ္ေပးပါက ဝန္ႀကီးဌာန ကိုတိုင္ရန္၊ ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လည္း ၈၆ ေယာက္မက တစ္နိုင္ငံ လုံးမ်ားျပားစြာရွိနိုင္ၿပီး၊ ရွိေနဖို႔လည္း မ်ားေသာေၾကာင့္ တိတိက်က်ကိုင္ တြယ္ေပးရန္၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လည္းလုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖင့္ ထိေရာက္ ေဆာင္က်င့္သုံးရန္ေျပာသည္။
ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က""ကိုယ္စားလွယ္ေတြကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ က်င့္သုံးဖို႔လိုတယ္။ အဲဒါကိုလည္း ကိုယ္စားလွယ္တိုင္းကက်င့္သုံးေစ ခ်င္တယ္။ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရ ရင္ဝန္ႀကီးဌာနေတြကိုလည္းကၽြန္ ေတာ္ေျပာလိုက္ပါမယ္။ ကိုယ့္ဝန္ႀကီး ဌာနေအာက္မွာရွိတဲ့ေျမစာရင္းဦး စီးဌာနကိုလည္း ၾကပ္ၾကပ္မတ္မတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ နယ္ေလးရပ္မ ပါ႐ုံတင္မကဘူး။ ေျမကြက္ထပ္ေန တာေတြ၊တစ္ကြက္ထဲကိုအကြက္ လြဲထားတာေတြရွိပါတယ္။ ဒါေအာက္ေျခမွာျဖစ္ေနတာ။ ခုနကဝန္ႀကီး ဌာနေျပာသြားတာဥပေဒ၊ နည္းဥပ ေဒအတိုင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းအတိုင္းေျပာသြား တာမွန္တယ္။
 ေအာက္ေျခမွာက အဲဒါေတြနဲ႔ကြဲလြဲတာေတြလည္းရွိပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ဝန္ႀကီးဌာနကအေရး ယူတာ ၈၆ ဦးရွိၿပီလို႔ေျပာတယ္။ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ေတာ့ ဒီလိုလြဲေခ်ာ္ ေနတာေတြဆက္လက္ၿပီးေဖာ္ထုတ္ ၿပီးအေရးယူဖို႔လည္း ဝန္ႀကီးဌာန မွာတာဝန္ရွိတယ္။ ဆက္လက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးပါ။ ဒါလႊတ္ေတာ္အ ေနနဲ႔အသိေပးတာပါ""ဟုထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။      
YM.MP

No comments:

Post a Comment