Friday, August 11, 2017

ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ အာဆီယံတြင္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမွု အလ်င္အျမန္ လိုအပ္ေနၿပီ

ယခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ ႏွစ္ ၅၀ ျပည့္ၿပီ ျဖစ္သည္။ အေရွ႕ေတာင္အာရွ နိုင္ငံမ်ား အားလုံး ဂုဏ္ယူနိုင္စရာ တခုလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေဒသတြင္းအဖြဲ႕အစည္းက ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ တည္ၿငိမ္မွုမ်ားအျပင္ စီးပြားေရး ေပါင္းစည္းျခင္းမွ တဆင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ တိုးတက္မွုမ်ား ျပဳလုပ္နိုင္ခဲ့သည္သာမက နိုင္ငံေရး၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္ လူမွု ယဥ္ေက်းမွု ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကလည္း ႀကီးမားလွပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ ရာစုႏွစ္ဝက္ သက္တမ္းရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္ေသာ အာဆီယံသည္ စုစုေပါင္း ဂ်ီဒီပီ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၆ ထရီလီယံ ျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ ဆဌမေျမာက္ အႀကီးမားဆုံး စီးပြားေရး ျဖစ္ေနပါသည္။ တဦးခ်င္းအလိုက္ ပ်မ္းမၽွ ဂ်ီဒီပီက ၁၉၉၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ၉၅၅ ေဒၚလာမွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၃၈၁၈ ေဒၚလာအထိ တိုးလာခဲ့ပါသည္။ ၁၉၉၃ ခု ႏွစ္မွ စ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ပ်မ္းမၽွ ဖြံ့ၿဖိဳးမွုႏွုန္းက ၄.၇ ရာခိုင္ႏွုန္း ရွိခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားက ၆ ရာခိုင္ႏွုန္းထက္ပင္ ေက်ာ္လြန္ခဲ့ပါသည္။လူဦးေရ သန္း ၆၃၀ (၆၅ ရာခိုင္ႏွုန္းမွာ အသက္ ၃၅ ႏွစ္ ေအာက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္) ရွိေသာ အာဆီယံက ၂၀၅၀ ခုႏွစ္ ေရာက္သည့္အခါ ကမၻာ၏ စတုတၳေျမာက္ အႀကီးဆုံး ျဖစ္လာရန္ ေမၽွာ္မွန္းထားပါသည္။ လက္ရွိ အခ်ိန္တြင္ သန္း ၁၀၀ ဝန္းက်င္ခန႔္ရွိၿပီး အင္အားေကာင္းစြာ တိုးပြားလာေနသည့္ လူလတ္တန္းစားမ်ားက အာဆီယံကို အလြန္ အက်ိဳးအျမတ္ မ်ားျပားေသာ စားသုံးသူ ေဈးကြက္တခု ျဖစ္လာရန္ ျပဳလုပ္ေပးေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္ ေၾကညာခ်က္ (Bangkok Declaration) ျဖင့္ အာဆီယံကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကၽြန္ုပ္တို႔ လာခဲ့ရာလမ္းကို ျပန္လည္သုံးသပ္မွုျပဳသင့္သည့္ အခ်ိန္ျဖစ္႐ုံမက ကၽြန္ုပ္တို႔၏ နိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေဒသတြင္းတြင္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမွုမ်ား ရွိလာျခင္း၏ သက္ေရာက္မွုကိုလည္း သုံးသပ္ ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေပါင္းစည္းမွု လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာ(AFTA) ျဖင့္ စတင္ခဲ့ၿပီး အာဆီယံ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္း (AEC) ျဖင့္ ဆက္လက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ပါသည္။ ေကာင္းစြာ သိထားၿပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း AEC သည္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆုံး သေဘာတူညီခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ေပၚေပါက္လာပါသည္။

AEC ကို စီးပြားေရးဖြံ့ၿဖိဳးမွု အရွိန္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေဒသတြင္း ကုန္သြယ္ေရး ဖြံ့ၿဖိဳးမွု တိုးျမႇင့္ရန္ႏွင့္ ကုန္စည္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္ မွုမ်ား၊ ကၽြမ္းက်င္အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ အရင္းအႏွီးမ်ား လြတ္လပ္စြာ စီးဆင္းခြင့္ ျပဳရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား ႏွင့္ တည္ ေထာင္ခဲ့ပါသည္။

တျခားတဘက္တြင္ AFTA က အာဆီယံကို တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ အိႏၵိယ၊ ၾသစေၾတးလ် ႏွင့္ နယူးဇီလန္ ကဲ့သို႔ ေသာ ကုန္သြယ္ဖက္မ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ (ကၽြန္ုပ္တို႔ဘက္မွ) ခိုင္မာ အားေကာင္းမွု ရွိေအာင္ ပံံ့ပိုးေပးနိုင္ရန္ ျဖစ္ပါ သည္။ ယခုအခါ အဆိုပါ နိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္မ်ား (FTAs) ရရွိ ၿပီျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ AEC အတြက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု အတားအဆီးမ်ား ဖယ္ရွားေရး၊ ေကာင္းကင္တြင္ လြတ္လပ္စြာ ပ်ံသန္းနိုင္ေရးႏွင့္ အျခားေသာ ကုန္သြယ္ေရး အေထာက္အကူျပဳ ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားက ေဒသကို နိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ား၊ အရင္းအႏွီးမ်ား၊ နည္းပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား စီးဆင္းမွုတြင္ ပိုမို၍ ဆြဲေဆာင္မွု ရွိေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးခဲ့သည္။

နိုင္ငံတကာ ေကာ္ပိုေရးရွင္းမ်ားႏွင့္ အာဆီယံ ကုမၸဏီ ႀကီး/ငယ္ မ်ားက ေဒသတြင္းတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရးတြင္ ျဖစ္ေစ ဝန္ေဆာင္မွုက႑တြင္ ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႕ေနပါသည္။

ယေန႔ အာဆီယံတြင္ နိုင္ငံျခား ကုမၸဏီ ၂၅၀၀၀ ေက်ာ္ရွိပါသည္။ ကမၻာ့အဆင့္ နိုင္ငံစုံေကာ္ပိုေရးရွင္းႀကီးမ်ား အပါအဝင္ျဖစ္ပါသည္။


မေလးရွားနိုင္ငံ အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး Dato’ Sri Mustapa Mohamed (ဓာတ္ပုံ – The New Straits Times)
အာဆီယံသည္ နိုင္ငံျခား တိုက္ရိုက္ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွု (FDI) မ်ားအတြက္ ဖြံၿဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအတြင္း အက်ိဳးအျမတ္ အရွိ ဆုံးေနရာမ်ားထဲမွ တခုျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ အာဆီယံ အတြင္းသို႔ FDI စီးဆင္းမွုက ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၂၃.၅၄ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၆.၇၂ ဘီလီယံအထိ တိုးလာခဲ့သည္။ ၄ ဆ ေက်ာ္ တက္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

AFTA စတင္သည့္ အခ်ိန္မွ စ၍ စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မွုက ၆ ဆနီးပါး တိုးလာခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၃၀ ဘီလီယံ ရွိခဲ့ရာမွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂.၅၅ ထရီလီယံ ရွိလာခဲ့သည္။ အာဆီယံအတြင္း ကုန္သြယ္ေရးကလည္း အလားတူ ကာလအတြင္းတြင္ ၆ ဆ ေက်ာ္တိုးတက္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၂ ဘီ လီယံမွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၂၁.၇ ဘီလီယံ ျဖစ္လာပါသည္။

မေလးရွားနိုင္ငံက AEC မွ အက်ိဳးအျမတ္ အမ်ားဆုံးရရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ ကုန္သြယ္ေရး၏ ၂၈ ရာခိုင္ႏွုန္းက အာဆီယံႏွင့္ ျဖစ္ၿပီး တန္ဖိုး မေလးရွားရင္းဂစ္ ၄၀၂.၆၅ ဘီလီယံ ရွိရာ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွား ရင္းဂစ္ ၅၇.၉ ဘီလီယံသာ ရွိခဲ့ျခင္းႏွင့္ ႏွိုင္းယွဥ္ၾကည့္ နိုင္ပါသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ မေလးရွားနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံျခား ပို႔ကုန္စုစုေပါင္း၏ ၂၉ ရာခိုင္ႏွုန္းက အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ျခင္း ျဖစ္ၿပီး အာဆီယံနိုင္ငံမ်ားမွ ျပန္လည္တင္သြင္း မွု က စုစုေပါင္း နိုင္ငံျခားမွ တင္သြင္းမွု၏ ၂၅ ရာခိုင္ႏွုန္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ မွ ေမလ အတြင္းတြင္ အာဆီ ယံ ႏွင့္ ကုန္သြယ္မွုက ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အလားတူကာလႏွင့္ ႏွိုင္းစာလၽွင္ ၂၅.၆ ရာခိုင္ႏွုန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး တန္ဖိုး မေလး ရွား ရင္းဂစ္ ၁၉၇.၉၇ ဘီလီယံ ရွိပါသည္။

အာဆီယံက အခြင့္အေရးမ်ား တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့ပါသည္။ နိုင္ငံတကာ ကုမၸဏီမ်ား အတြက္သာမက မေလးရွားနိုင္ငံ အပါ အဝင္ ေဒသတြင္းမွ အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အတြက္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ အာဆီယံ အတြင္းတြင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနေသာ မေလးရွားကုမၸဏီ ၁၅၀၀ ခန႔္ ရွိသည္ဟု ခန႔္မွန္းရပါသည္။

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ အေသးစား ႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား(SMEs) က သြားတိုက္ေဆးမွသည္ ေမာ္ေတာ္ကား အစိတ္အပိုင္းမ်ားအထိ အားလုံးကို ေဒသတြင္းသို႔ တင္ပို႔ေပးေနပါသည္။

မေလးရွားဘဏ္မ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား၊ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားက အာဆီယံတြင္းတြင္ လူသိမ်ားေသာ နာမည္မ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားက အခေပးလမ္းမ်ား၊ ဟိုတယ္မ်ား၊ ေဒသတြင္းမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၿမိဳ႕ေတာ္မ်ားႏွင့္ ေလဆိပ္မ်ား တည္ေဆာက္ရန္ စီမံကိန္းမ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။

မေလးရွားနိုင္ငံသည္ အစဥ္အလာအရ အရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ စင္ကာပူမွသာမက အင္ဒိုနီးရွား၊ ဖိလစ္ပိုင္ ႏွင့္ ထိုင္းနိုင္ ငံတို႔၏ ရင္းႏွီးျမႇုပ္ႏွံမွုမ်ားမွလည္း အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ရရွိေနပါသည္။ ေဒသတြင္းတြင္ စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာေရး ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မွုမ်ားက မေလးရွားကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ႀကီးမားေသာ အခြင့္ အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။

AEC က ျပည့္စုံရန္ ေဝးကြာေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကုန္သြယ္ခြန္ မဟုတ္သည့္ အတားအဆီးမ်ားႏွင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမွု မရွိေသာ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားကို ဖယ္ရွားျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳးကြဲျပားေနေသာ နိုင္ငံအလိုက္ စံႏွုန္းမ်ားကို ဟန္ခ်က္ညီမၽွေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ ျဖစ္ပါသည္။

ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာေမးခြန္းမ်ားအေပၚ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့လၽွင္ အဆိုပါ အတားအဆီး မ်ားကို တေန႔တြင္ ဖယ္ရွားမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ အလားအလာေကာင္းေသာ အရိပ္အေယာင္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ေပါင္းစည္းမွု နက္ရွိုင္းေရး ႏွင့္ အာဆီယံ၏ ယွဥ္ၿပိဳင္နိုင္မွု တိုးျမႇင့္ေရးအတြက္ AEC ၏ ၂၀၂၅ အစီအမံသစ္(AEC 2025 Blueprint) အသစ္ကို က်င့္သုံးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ အာဆီယံက ေဒသတြင္း ဘက္စုံစီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မွု မိတ္ဖက္အစီအစဥ္(RCEP) သေဘာတူညီခ်က္မွ တဆင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆုံး လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး ဧရိယာႏွင့္ ညႇိႏွိုင္းေဆြးေႏြးရာတြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ အကယ္၍ အေကာင္အထည္ျဖစ္ခဲ့လၽွင္ RCEP က လူဦးေရ ၃.၅ ဘီလီယံ ရွိသည့္ အႀကီးမားဆုံး ေဈးကြက္ကို ဖန္တီးပါလိမ့္မည္။

အဆိုပါ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိရန္ ညႇိႏွိုင္းျခင္းက အခ်ိန္ယူရမည္မွာ ေသခ်ာပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည့္စုံ၍ အရည္အေသြး ျမင့္မားေသာ သေဘာတူညီခ်က္တခုအတြက္ ေပးရသည့္ အနည္းငယ္မၽွေသာ အဖိုးအခသာ ျဖစ္ပါသည္။ RCEP လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္ရန္ မေလးရွားနိုင္ငံက ကတိျပဳထားဆဲ ျဖစ္ၿပီး ၿပီးေျမာက္သည္အထိ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဘန္ေကာက္ေၾကညာခ်က္ပါ အဓိက ဦးတည္ခ်က္မ်ားကို အျပည့္အဝနားလည္ေရးအတြက္ အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ုပ္တို႔ ယုံၾကည္ပါသည္။

အားလုံးကို ျခဳံၾကည့္မည္ ဆိုလၽွင္ အာဆီယံ ႏွင့္ စီးပြားေရးေပါင္းစည္းမွုက မေလးရွား၊ ကၽြန္ုပ္တို႔ အိမ္နီးခ်င္းနိုင္ငံမ်ား ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေဒသအတြက္ ေကာင္းခ်ီး မဂၤလာမ်ား ျဖစ္ထြန္းေပၚေပါက္ေစခဲ့ပါသည္။

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကၽြန္ုပ္တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့ရသည့္ ခရီးလမ္းက မေခ်ာေမြ႕ခဲ့သလို စိန္ေခၚမွုမ်ားလည္း မကင္းခဲ့ပါ။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ အာရွ ဘ႑ာေရး အက်ပ္အတည္း ႏွစ္ ၂၀ ျပည့္သည့္ႏွစ္ ျဖစ္သည္ကိုလည္း ကၽြန္ုပ္တို႔ မေမ့သင္ပါ။

အမွန္စင္စစ္အားျဖင့္ အာဆီယံ ေရွ႕ဆက္သြားရမည့္ ခရီးက ရွည္လ်ားၿပီး ၾကမ္းတမ္းပါလိမ့္မည္။ စီးပြားေရး ျဖစ္ေစ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ျဖစ္ေစ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားက မည္သည့္အခါတြင္မွ မလြယ္ကူခဲ့ပါ။ ထို႔ျပင္ ပိုမိုဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တန္းတူညီမၽွ မရွိျခင္းမ်ားကို ေလၽွာ့ခ်ေရးႏွင့္ စုံလင္ကြဲျပားေသာ ကၽြန္ုပ္တို႔ ေဒသတြင္းမွ ျပႆနာမ်ားတြင္ တစိတ္ တဝမ္းတည္း ရွိမွုကို ေဖာ္ေဆာင္ေရးတို႔တြင္ စိန္ေခၚမွုမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ကမၻာ့ပထဝီ နိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဗဟိုက ကမၻာ၏ ကၽြန္ုပ္တို႔ဖက္ျခမ္းသို႔ ဦးတည္ေျပာင္းေရႊ႕ လာလၽွင္ ပင္ အနီးကပ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၊ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ေလးစားမွုမ်ားျဖင့္ စိန္ေခၚမွုအားလုံးကို ရင္ဆိုင္နိုင္မည္ဟု ယုံၾကည္ထားပါသည္။

အာဆီယံက ယခုအခါ လက္ေတြ႕တရားတခု ျဖစ္ပါသည္။ ေလ်ာ့လ်ဲေသာ အဖြဲ႕အစည္းတခု အျဖစ္မွသည္ ထာဝရ ခိုင္မာေသာ ေဒသတြင္း အဖြဲ႕အစည္း တခုအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲတိုးတက္လာခဲ့ပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းမွု၊ တည္ၿငိမ္မွု ႏွင့္ တိုးတက္မွုမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး ျဖစ္သလို ေဒသတြင္းမွ လူတိုင္းပါဝင္သည့္ တိုးတက္မွုကိုလည္း ဆက္၍ ေပးသြားမည္ ျဖစ္သည္။

ေနာက္ ႏွစ္ ၅၀ ခရီးတြင္ ေအာင္ျမင္တိုးတက္မွုမ်ား ရရွိရန္ေသခ်ာေစေရး၊ ထိုႏွစ္မ်ားမတိုင္မီ ေမၽွာ္မွန္းသည္ထက္ ေက်ာ္လြန္နိုင္ေရးတို႔က အာဆီယံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ား အေပၚတြင္သာ တည္ေနပါသည္။

(မစၥတာ မူစတာပါ မိုဟာမက္သည္ မေလးရွားနိုင္ငံ အစိုးရ၏ နိုင္ငံတကာကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ စက္မွုလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဝန္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ဧရာဝတီသို႔ ေပးပို႔လာေသာ ၎၏ Economic integration needed more than ever before as ASEAN turns 50 ကို ဘာသာျပန္ဆို ေဖာ္ျပသည္။)

No comments:

Post a Comment